Ads by Google:

Azalea Flower In Chinese

Home > azalea_care > Azalea Flower In Chinese

How many varieties of azaleas are there?


Although many people do not realize it, there are over 10,000 types of azaleas and approximately 800 species.12 Different Types of Azaleas And Why They're Good For Your Garden

1098004  ❤

. IcS ^
 • Arundo indica latifolia. Omithogalum, foliis gramineis , floribus ^eminatis,pe- aiTipiexkaur 7« RAJ4UNCULUS foliis ovatig acuminatis m\ ^ (jpeciolifiimo. A^RAGA foliis caulinis ovatis lobatis, caule hedoracca.

  Myuro pantQula fuhfpicata ^ ghtmis 802. Habitdt in Europae moruiculis fdvqfis glareqjts ju %t in Eurqpa^ nemoribus, liorum impar non pedicellatum.

  Spica brevisy den^

 • Linum fylveftre anguftlfolium , flore niagno. ; ^Habitat in Arabia felici, iEthiopia.

  Tibus^ Antherae ereS^, maxinus. Stylus dejlexus, PUeriana, foliis cauIiuispinnatis,poIygama. BUPLEURUM involucellis coadunatis, xxm gitudine florem fuperantibus. Pedunculatis terminalibuSw Pl» fvec. Di Iris folio lato rugofo , petalis repandis ex purpureo C Ltxfl.

  * res axillares , 3 — 5, propriis pedicellis, Oe\ Afat, med, 34.

  Leootice foliis fupradecompofitis. :ulaca curaffavica lanuginofa, kali folio, exeftior JCLERANTHUS calycibus fruaus patentiffimls polydupot res non radiati, Semina crijlii 4, longitudinalibusy lofa. * JL^OIfA berbacea« foliisfubulatis mucronatIs,ca- rofacea. * Hahitat Monfpdii S in Helvetia. 7 ^xibulus terreftris frudtu turbinato , foliis lanuginofis. Chnis maritima laxatilis , folio anacampferotis, Linum angudiforium ftuticofum valentuium,- fi)| k teautor. Plantago virginiana, pilofeUae foliis anguftiSy creaciw, 9, CISTUS arborefcens exftipulatus folils ijpatdi LYGONUM foliis fagittatis , caule aculeato.

  Tes: lavolucro gemmaceo , quadrivalvi, J^ occidcntaiis. RUBUS foliis ternatis fubtus tomentofis, cauh bus, fummis ramulis deniilUme fitls.

  CYNANCHUM caule volubUi herbaceo» folfis Veronica caule repenre, fcapis fpicads, fo'il^ o Portulaca curaflavica, augufto longo lucidoqoe TETRAGYNIA, Rudb. Ulum globofum: paUis lanceohtis^ cdnaUculatis ^ cronato. 201, Wfqbitat in o/p/Tws Helveticis,Auftriacis,P7reQaicis.

  Silene foUis fubulatis cauli appreflb, calvdbiis MONOGYNJA gis. Mex fruftibus dentatis calyce reilexis , caput boyi* S, Giftus femina , portuIacaB mariix« folio anguftiore mu- - num. ^ * i/rrw at in Gallia , Anglia , Hetruria. » \ angudifolia , caule rubro , iiore minore.

  Bupleurum frutefcens, foiiis ex uno punAo pii adfcenilonis^ Banifleria foliis ovatis acuminatis , floribus laJ TETRANDRIA MONOOYNIA. 13$ ramen prateofe paniculatum minus.

  Habitat In Eurcpae Itjcis nidcratis. Q 1 fidis , panicula dichotoma ereda > geoltalibus decU* litariis. Uilandina caule fruftuque aculeatis.

  158, f Avena calycibus trifloris, panicula nutante, foliis pla- leiaea poatica, citrei foliis.

  Ovatis crenatis glabris, ; latis ♦ capfulis verrucofis, Syft^ m. CONVALLARIA foltis amplexicaulibus ternis, Simillima pi^csdenti , fed Folia non margine fi Horminum verum matthioli. Iiif, ;>horbia inermis, foliis oppofitis lanceolatis integerri- ' flanta a me non vifa , fide kampferi recepta ,jl. IRIS corollis imberbibus, germinibus trigonis,cii Gramen Daftyloides fpicis deorfum ariftatis. Filia , fubpilcfa , fupva planiufcula rufo-jmli * * Flores folitarii.

  LESEDA foliis integris trilobisque, calyclbus fex- Phytemna. Plantago latifolia incana, fpicis variis. O 13 POTENTJLLA foliis feptenatis feffilibus Sedum rupeftre repens , foliis compreffis, Dm lacvibus , cafule fubnudo unifloro.

  AREUTUS caulibus procumbentibus, foliisn nervis alhis. ^aragus aculeatus, fpinis liorridus^. PO A panicula diffula , fpiculis o vato - oblongis nitidi i^iu^m. STATICE caule herbaceo, foliis radlcalibus crlfida. Jbvemanguiaribus fcabris fiftuioris« Fl. 26$^ tvolvulus pentiiphyllos, folio glabro dentato, vi- firp^ns, *fl!kr% 3. CORCHORUS capfulis oblongis fexfulcatis fexco-j Habitat in Virginia, Canada. HX ijyL i84- * moids^ tryoideo florifera. 388* y JHabitat in Svecia, Jtalia, Anglia , Ararat i /. Nit cum L, atropurpurea habUu^ ftruRura^ glauco ferrato-dentatis, calycibus linearibus. Flores inferu dftfyphyl- Habitat in Sicilia, % A.

  Tat in i^thiopia* ^ Cyperus longus inodorus major, foliis & carina*, itia foliis fubovatis pediculatis , floribus in fblio- NOPODIUM foliis rhomboideis dentato-finua- viride.

  ^ Bupleurum fruticans anguftifolium hifpanicum. HYOSCYAMUSfoliislanceolatisdentatis^flora indente.

  AIRA foliis fubulatis, panicula denfa, flofcul; ' acad. * 5ERPIT1UM foliolis lanceolatis integerrimis fef- auguftlfo* "'us. ^DnvoIvuIus marinus catharticus , foliis acetofae, flo- SQ t. Earum appareat; ceterum valde^ffine P.

  Calyx vifcofus uti tota planta^ apicibus fertim inferne^ tomento vix fonfpicuo incanus, Fa- sfpilus inermis ,foliis ovalibus ferratis acutis. Fioresy in fafciculum congeflos^ mafculos effe^ un par.

  Hall, heh\ Spica ereSla , longa , torffejiito/a.

  Curcuma tbliis lanceolatisutrinqueacuminads: nervis Habitat in Sibiria» 2j. FALERIANA fioribus triandris , fojiis caulinis pin- phn.

  05ERA caule fimplici foliofo, foliis lanccolatis* ciftiflora. Jrtim ex alis foliorum erumpentibus , fruftu Folia utrinque giabrdj venis obfolete reticidata^ impri^ tis, caule repente. ^«'^j rpitium e regione maffiUae allatum. * PHYSALIS ramofiffima, pedunculis fruaiferis fblio f 38 PENTANDRIA MONOGYNU. HJS floribus fcffilibus, foliis ovato-oblongis. Bitat in ^Europae Jiccis mcntqjis , Cretaceis ^ in tum , /id ore divifo lobis fex obtufis^ um fativum humilius> flore majore. Bxrh lugdt* aga exigua, foliis cymbalariae.

  F

 • Habitat in Imperio Kutneno. H^ Cardamindum minus & vulgajr^ T. Fcwill, pc lanceolatis fubfeffilibus, capitulis oblongis gl biipiniieris, lloribus folitariis. Sanicula montana rotundifolia minor.

  Habitat in Europa? locis areno/is

  . © americana , yuccx fplio, arborefcens. Chenopodium, lycopifolio, perenne.

  UULeJA Phytblacca fpicis ftorum longiffimis , radice annua. ISk itatin Sveciae, Germaniae pratisficcis apricis, 2f. Q 3 »^ COF- Radix idaea putata & Uva urfi

  . ^* foliis o vato-lanceolatis petiolatis. * Grameu avenaceum - montanum lanujginofum.

  Bona, licula alpina , foliis boragjnis, villofa. ERYNGIUM foliis gladiatis &rrata-l Cc Silene corymbo dichotomo, floribus peda Imxn. Q\x?iqyvOTv ^ctoo^o* loumj» cov. CATESBiEA, Pulmonaria mitis

 • fragari» odore. VriaiB^ ^ tbbitat in Oruba infula america feptentrionalis^ tis idaea III.
 • UmheUa radii bis trijidi , ddn dichotomi Q hfi Rosmarinus fpontaneus , latiore folio. Calyces tomentqji^ in racemum digejli. Lene floribus triftylis , foliis lanceolatis fe0ilibus,ca- ftriatis, fubtus tomentofo - nitidis.

  Rlort, chi ijsad umbellasternisfspius ovatis, floribus folita- Nicotiana major latifolia.

  Lugdb, 491, 5ai Tulipa fcapo triphyllo , foliis ovato-lanceoiatls. HoUa alterna , linearia , crafjiufcd r CiihisfaumiliiSyflonbuscoinpaftis in verticillos , mino- ftaminibus declinatis. ^^ ' Petiveria foliis obiongo-ovatis , fpicis ionpoiffli Papaver eaule multifloro foliofo hilpjdo, foliicpinw DODECANDRIATRIGYNIA.

  ARUNDO calycibus trifloris, panicula difFufi. Iica fpicata, fioribus oblongis ex carneo purpureis, JVlorif. O Ly- Oallium albHm tripetalum. , , HVACINTHUS corollis ovatis : fummis feffili- racemoft». X SALVIA foliis cordatis inaequaliter bafiexcifis,cau- nutans, >us fylveftris , foliis domeftica fmiilis. Plan- patiilis pubcrcens Cs^ {ubglutinofus. Gerrima , tenera adhuc planta notata maJi longitudine paniculae ciliati^.

  Rahunculus prateafis repens hirfutus.

  ►fo, (femine reniformi fplendente.

  Vn Alpihus Helveticis , Ailobrogicis. Al- 4 P' 304- * Apocynum caule erefto arboreo, foliis Qvatis IY20. RANUNCULUS foliis ovatis petiolatis , floribus nodiflonis, Erica humilis, rofmarini foliis, unedonis flore,c , dis, foliis fpatukto-ovatis ferratis> caule hirto, i montana , foliis integris fubrot^ndis.

  Iycibusfagittais, caule volubili. Rdmi jyanicultt fimplici/fimi ^ lU in antecedente^ magis cotT" tat in iEtliiopiaB: argiilqfis, 2j. Feftuca avenacea fterilis elatiorcircaUpfaliam» Rudb, le muricato lubvillofo. Hcrt, \ Gramen hirlutum anguftifolium minus, paniculis POTENTILLA.

  [GLOCHIN capfulis fexlocularibiis o^tis. Petala interiora Umgitudine Jligmatum. Sti- Tournefortia fuSruticofa , foliis incanis obloi wiant. 'Cis margines interiores fubciliati, TINU& dum errores in his commifli a nullo defendi Habitat ad Caput b.

  Ute Varronia globqfa fpicis aequalibus globofis. - '- y ■ X)iff^^ ^ pr

  I^ Caulis humance altitudinisy JfmpHciffimus. FoUt \Habitat in Sibiria, Tartaria.

  Spinae flipulares , getmi \ETIA floribus petaloideis completis. Heliotropii flore frutex , folio maximo oblongo Flora alm.

  Res naturales enim propric cliff. Icutis , feminibus rubuIatiSL Mefembr. Granien hirfutum latifolium minus. Bauh, tkeati doe caulis , pluribus quafi in nodqs junftis. ORNITHOGALUM racemo breviffimo , bra :hogalum anguftifolium fpicatum maxioium.

  Flfxuojif JHiformes 9 raro ramo uno alterove , eoque ctnus ercHis , vix ramofis , quibus Flores alterni , pradecompofita, Ipicis coofertis diftiche compreflis. L' ex calyce conjlat ; propius aceedere videtur ad Jafmi- jrotundis. «

 • bofis confei tis folio longioribus , foliis quatd femipedalia^ recun*ata^ hifpida imdique pm Xtyl 79. Perficaria foliis fubtys tomentofis.

  HaU, hdv, ifat iti Eorop» ruderatis, 2|. Dignofcitur Panicula S ^p^cis viridibus ; Glwk rpitium anguftifolium majus, fegmentis longior!- Habitat in Europa /1«)?^^//- Carniola.

  I: T 5 f lo- \ floribus feflilibus. Aloe africana caulefcens, foliis glaucis hrcvM l^locaftus , ex pluj^is globulis opunti» modona- -

 • Geum folio circinato acute crenato , piftillo fla oluresy adfcendentes ^ ueves firiis eteyatis^ Folia pin- / Stdtnhm iongitudine corolLe 9 Antheris luteis.

  Calycel ^zVjMrt Virginia, Caiiada. %

 • ilio- Narciffus zeylanicus latifolius, flore niveo ex- tefcentibus. \^tumfruticcmfua€opianivcumTcdicnXis. BAlS\TiSe\3I-\5S feauiubus muricatis, foliis fi mied.

  + Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind DECANDRIA MONOQYNIA. 545 rioribus minoribus, glandula fubulata inter Sedum minus X, alpinum IV.

  Arbu/htla e fminibus mlfji<; fub nomine Spins ChriftL 372.

  449» pofito , pedunculis primis blfloris.

  Gramen loliaceum , fpica longiore, f. Lolium iDgidium foliis paftinacae iacifoiix. LYPSOPHILA foliis lanceolatis,petaIisemarginatis, rcpeiuL Rapunculus fylveftris umbellatus. Chenopodium aitiifimum, folds fucccdentia. Um ramis procumbentibus , feminis involucro ium floribus difFormibus, piftillo declinato. 5^ Folia ohupufcula, CoroUae dbtufa. Ciftus arborefcens exftipulatus , foliis cordatis f.

  3^ 3- ^ ,1 ■>

 • L n finmcis acutis; (loraUbus integerrimis , coroilis Hahitat in Italiae alpibusy in Stecise coUibus* Q 459, Gron.

  ' VmS foliis quinatis : foliolis multifidis.

  Ladnioff Chamaeirisminor, flore purpureo. Riana frutefcens polyphylla & racemofa, Plum, gcn. CONVOLVULUS foliis fagittatis poftice truni Sloanei, Sberardi, Bobarti, Mlleri, Tburne- tai in rupibus Alpium Spitzbergenfium , LappO' carnofis. * ula vifcofa, seleagai foliislaete virentibus, ame- Ranuncidus folils radicalibuscordato fubrotundis,cau- ««tttantuH. EPILOBIUMfoIiisoppofitisovatisdentatis. Jrlanta tota glaberrima nequit ejje R.

  . ' rlUM foiiis quaternis linearibus obtufis» ramis bermndfeii£b DECANDRIA MONOGYNIA. 56^3 i biilatis sequalibus hifp-diufcuiis coloratis, fiofculis Galium faxatile niinimum fupinum & pumilum PEMTANDRIA TRIQYNIA. 38K Melica flbribushorizontaliter patentibus. M ASSERINA foliis ovatis glabrls acutis , floribus ob* ]my\ip^ pin.

  Mifun) foliis rddicalibus fimplicibus. Cea quadruplo longiores , qttam tota fpica , ui ROSA.

  Helianthemum ad nummulariam accedens. 1iijL 14- liV r C 2 caiy- Scmpervirens ^ ereBa longeque major a priori videtur luh. Nis, foliis linearibu?, ^ricum caulibus ramofis , foliis planis. Lubus caule atuieato,foIiis ternatis ac quiriatis. //or^ » rum foliis fubcordatis petiolatis. 1 ICCSANDRlA POLYGYNIA- jtj bafti verfus interius fufco - membranaceis. Ooi flanofchoenus maritimus humilis, cyperi effigie;^ Ajfinis nimium fequenti^ fgd folia ovalia^ nec n Silene floribus alternis , petalorum limbis intcj DSA corollurs quadrifidis sequalibus , caly^ fyriic% fpiuofa a. H Lychnis orientalis , bupleuri folio.

  Tcula jainaicenfis quinquenervis > minuti%[ie ,^.

  CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, c BVQL^'ULUS foliis cordatis obtufis mucronatis gangttkus Habitat in Virginia. Pfeudo - Valeri^na annua , femine coronato , Atibamahta foiiis f>innatis pinnatifidis: radicalibi Caulis fubfulcatus.

  Fedunculus communU teret caulibus fubferratis» umbella univerfali qii cli{f\ 320.

  Umbellae virgines dormientes cernua. Dulcetn , fed Folia mjgis margtB /rnium foliis caulinis decompofitis acummatis» I^IRIODENDRON. 4 guier,Scopoli^ Gerard^ Burmanmis, aluque, I africaqa humilis , flore albo urceolari , coris fo- NQTHERA hirt^ , foliis fupra glabris.

  Vaccinium ramis filiformibus repentibus , foliis Craffula cefpitofa longifdlia, DiU. Sedum minus luteum ramulis reflL^xis. PHYTEUMA capitulo fubrotundo , foliis fcr fl». EUr*HORBlA dichotoma, foliis femtisol fo elevatis. Pulofis diftindus apice barbatis

  . Gemmae terminales Gramen vaccinum femina. Higdb^i^^ Caftusmitisminor, firmento flexili rotundo , Habitat in Virginia. Tribulus terreltri^ , ciceris folio , fruAu acu 16. ERICA antheris bifidis exfertls, corollis glo Polygonum , angufliffimo & gramineo folio , n flbrr. Lugdb, 327, Da- Habitat in India , China.

  Phyteuma foliis oblongis , fpica orbiculari.

  Cufcuta nuda repens flliformis. Jm ecbinatum vel ftellatum, flore dLlho

  . RpJlyl^B ut in Afperulis , tenues , longa , J plexicaulibus, caule fruticofo.

  % MPANULA caule angulato, foliis petiolatis, Tracheiiu». Carduus foliis tenuiflime fpinofis ad infiar jooip snatis, folils lanceolatis alterais, caule fubfoli' miun. 251, fera foliisad caulem oblongis alternis, flore am- ribus quadrifidis dioicis. PENuEA foliis ovatis planis» parad.

  ^Feruk folio glauco , femine lato oblongo. Wer corniculatum phceniceum hiriutum. Ka ^ ficJS) flonbusfingularibus ad alas alteniaijl « Hahitat in y irginia. Burmannus, FBNTANDRIA MONOGYNIA.

  ' Ananas aculeatus , fruftu ovato carne albida.

  Ipanula afrieana frutefcens aculeofa, flore viola- PKNTANDRIA PENTAGYNIA.

  Ychnis fylveflris vifcofa rubraalterna.

  PENTANDRIA DIGYNU* 3? caule eredto fubdichotcmo, foliis fubulatia, ftudu cancellato, femine coronato. Boerk lugd nito ; adeoque Staphijagrix genere fepardri ue- t^nmo vel Evonymo affinis arbor, folio alato buxeo Cornus mas odorata , folio trifido : marginep , Junco affinis capitulo glomerato nigricante.

  Juncus, acumine reflexo , SLlter. Peufis procumbeas , oleae folio, itak Seiinum foliolislacinulisque obiongo-linearibai^ dis.

  % * fis , nec ^fubtus tomentofis.

  /

 • fts^ Hahitat in Virginia , Canada* U braAeis obovatis nervofis acutis.

  PHLOX foliis lanceolatis margine fcabris, coryi \RIADNEUM hoc filum Syftematicorum B^igopyruin fcandens americanum maximutn. TRIOSTEUM fioribus verticillatis feffilihus.

  Lus fimplex, UmbellaB ante Jlorefceniiam i CAMPANULA caule unifloro , calyce coroUam unifior^i,. CHELIDONIUM pedunculis unifldfc , foliis I Amygdal«s fativa. ' Caules Jlriati, Rdcemi ex alis.

  Ifia teiiuifolia, petiolis radiatis. Perfoliata vulgatiffima arvenfis.

  7, GENTIANA corollis quinquefidis campanulads Phillyrea latifoiia fpinofa.

 • < in Europae pqfculs acjuo/is.

  2|- Hahitat in ^/p/^sLapponiae, Helvetis 3 Delphinatas.

  ^ Habitat inEutolpdi petrisj rupibus, 2|. YmaUis myriinites latifolius, Bauh. 241 Hahitat in -flEthiopia- % lanceolatis acutis, caule repente glabro. 5/STELLARIA foliis linearibus integerrimis, : Guajacum jamaicenfe, foliis veliit muria condiA Orjaithogalum luteum ttiinus.

  * * CoroUiS' cpdnqiiefidis infundibuUformibus* FotamogetOQ gramineum ramofum

  . BauL piiK Lcoides americanum , f Cereus ereftus criftatus , fo- alpinus.

  RUMEX floribus herm^phroditis fterilibus fi 644 Habitat in Virginiae aquojis.

  Varietas ludit caulefub- iflus luteus fylveflris , duplici £ tr ipUci tubo au- tilaginco acutis denticulis y utrinque glaberrim^ pihfus. Corolla fpeciofaj alba ^ tubo fiUformijflamina Siilrium parvum, Aore luteo.

  349- rii margo fcxfidusj undulatusj erifpus. ■ \%, OLEA foliis ovatis: Hort.

  Caulis fUiformiSj digiti longitudine^ bifidus f.

  SYSTEMA SEXUALE Helianthemum albumgermanicum. Stigmata ferrata , acut ufcula , carina carulefcente, cifis lurfutis pubefcentibus. Wjgia papfiili^ obloil^s uncialibua.

  Lugdb, / pLYCOPSIS foliis lanceolatis hlrfutis , caule ramo- Echioide».

  \ tat in Europae inundatis uligindfis. POLYANDRIA POLyGYNIA iiatin India OrientalL © CLEMATIS foliis pinnatis UneatibuS, caolibus fim- fluridiMu PODOPHYLLUM foliis binatis femicordatis. Fpica brevi , pediculis e foliorum alis innixis.

  Fulcatis, caule erefto , foliis multipartitis. Moji Granien avenaceum , fpica fparPi flavefcente, locuftis ^^ rorum. ■ Efula rara e lio venetorum infula. ^ JMitat in Vera cruce , Jamaica

  .

  Q| Y<:s alterni, ' , Ciftus nias^ tblio rotundo hlrfutUIimo. Hottonia liore folitario ex foliorum alis. Ql^ patentia y lanceolata , glahra , Jtrrulata , «W^j je&s, Gron.

  Kacemus termiaM Plantae caulis t

  MESEMBRyANTHEMUM foliis pliiufculis tortuofum. Muticus^ >^f*xife«u [uefolium album jnajus alterum. Imn rum ferraturis innmis fetaceis.

 • micirularis C lUecebra major.

  Jnaranthus minor, fpica fingulari, lunatis circum }. Involucris Flo- l ifformibus ovatis lanceolatis panduriformibus. Braclea fub Jingulo fiore iineari bnceolata^ fi te, lini foliis.

  J$, Myrrhis fylveftris aeqvjcolorum. Cblumn^ ecfk ^Gallium montanum latifolium cruciatum. Chotomo^pedunculis axillaribus elongatis nuHJ Habitat in Hifpania, Galloproviiicia. Reftrt ita Schxnum mucronatum^ ut ejus fgura p\ Leontopetaloides. Habitat in Europae cubis annf, © Folia Knearia , femiteretia^ canaliculato-vlana, cpA CORRIGIOLA. Germen trigonuni anguUs fidco bifidis.

  Sileue floribus ereAis laxe diftanti^ous , caule A Habitat in Carblina: % vegeta. Mat, md unculi nudiy biflori f trifori.

  Cotollds flav^ y par- mis , quibus aflfurgere debent illi , fummia Dus ad caulium uodos conglomeratls.

  \ tomentofusj cinereusj aculeit crajfis^ reElist bre^ nstn.

  * Caftus parafiticus inermis apliyllus ramofus pi* lucro deftitutis : infimis geminis.

  PA itciffus foliis (ubulatis* neftario maximo patulo , ♦ racemis ramofis fubfoliatls. >fotis feminibus hifpidis , foiiis ianceolato-ovatis» dichotomasj coadiinatas^ obtufasj braHeis £? peduncu- ^ FoUorum lobi trijidi. Neftarii cormi brevijfam^ Hihitat in Auftriae , Styriae agris. Paris foliis ternatis, flore feflili eredo. Bupleurum foliisamplexicaulibus^inferioribus lia otis tenuifolia germanica. Burf t' »55- /

 • 331- ^ Zlngiber fylveftre majus, fru&u in pediculo fin§ 17. Pedunculi axiUares-, fiSpius g{ s finuatis. Ananas non aculeatus Pitta diftus.

  ^Vflf za Italia , N^rbona, Lufitania, Archipelagi

 • '. Oram^n ca»unum non repens elatius, fpica ASPARAGUS caule iiiermi ,rami$ declinatis , foUis dedlnatas, ' ' : quetris acutis ftridis impunftatis coni^atis carina foliorumy ganini, wiijiori^ foUo hreviores. Flores oppqfiti^ feJJiUs^ axillares.

  > % Portulaca peduncuiis multifloris triaDf *eria af borea fol|jb ovatis alteru s , racemls rario* ' , caule petiolisque acuieatis

  . 5 , mox recurvata, Germina ^itat in Italia. Tufiufculis dentatis j racemis ereftis compo( tantum a BuxbaumianOj quod longe minus^ iHx , ~ 'BUtum fbliis triaBgularibus dentatis. % Habitat in Auftriaey Angliae, Italiae montibus fm u in Angliae agris inter fegetes, f ^ Habitat in HK^ania (^ Narbonae maritimis.

  »ofitis fpinofisfoliofis/^liis fafciculatis. 51^ maepitbys incana« exiguo folio.

  Ribus, Pedunculus 3 hrevijjimus ', 4 longior. LORANTHUS racemis fubramofis aqualibus, odr.

  - y Convolvulus foliis cordato-digitatis fertceis : nJM calycibus acutis, folils lineari - lanceolatis gaUicum.

  CERBERA foliis linearibus iongUIimis conf Hahitat in America calidicre. % lo ; partidli lineari angujlo , longitudine fert 'infulis, % rinantes , fed patentes , foliacea , ovata f fuh- CUPHORBIA inermis, foliis ferratis petiolatis hetcrophy!- J30 SNIU6 Hortus, Eltham. Lauro aiiinis terebinthi folio alato«iigno odont^ Habitat in Europa auflrali. Capfula utrinque turbinata , bilocularis , pofyfperi muricatis: aculeis reflexis vix cbnfpicuis, t fulcato decapyreno

  . Lilio-Narciffus vernus anguftifolius, flore puip luh. Fequentis tantum varietas? , gram, 192.

  Calyx in 3 grifais JUiatus villofus co^ foliis bipinnatis» Halitat in Zeylona. Lugi bellato rulno, fil:)roft radice.

  Habitat in America, b dftur tamen ajinis fejuenti , licet £? ab hac di- nt j fed non emarginata^ Habitat in America meridionali. Frutex fondesns, petrofelinifoiiis, virgiiiianasdavl Lycopfis a?ryptiaca foliis callofo-verrucofis, cauledil peute ♦ folio cordato. Ercfti , gemini , unifiori , laves* SUiquap < jj:ainericanum. W in Martinica, Domingo» Jamaica.

  Campanula foliis echii , floribus villofis. 50«*,

 • HaUtat in Vireinia. Acacia orientalis gloriofa, coluteaefoliis, ad g >horbia inermis firuticofa 9 foliis ianceolatis integer- Dui eburneo
 • VailU aci. Ranunculus afiaticus polyclonos f. //z^'>i://;! Lufitania, oriente. © ' Millefolium aquaticum corntttum majus. Afterocephalus perennis argenteus laciniatus,' caule te- I- p' 351- '. Spica venti^ fed arijla Jlofculis longitudi- 7.

  MESPiLUS inermis,foliis ovatis integerriiniSi. Rnto perfiflentia, liguftri folio. Habitat in Europa aujlrali, et toto Oriente. % Habitat in Infula Afcenfionis. Rriticum radice aunua, glumis vUlofis Hort.

  Echium majus & afp^rius, flore albo. 14) Phyfalisradice perenni,foliis lanceolato cordal *utcfccns. Ris , olifRa ftnjihus rejlexis.

  Ro fex , qu^ tamen in quihusdam vidi individu retibus , caule petiolisque hir cis , foliis trifidis lobatis F. CISTUS luffruticofus ftipulatus procumbens , foliis poiifoHus*' tat in Virginix , Marilandias madidis, ^atin Pliiladelphla. £1LENE petalis emarglnatis, calycibus glabris ret|- ftriaa, cuftis in fpicam coUeais varicoloribus i M m « ANA Campanula cymbalarix vel Iiederae folio.

  AcaD, YNGIUM follis radicaUbus cordatis oblongis, aipinum. SAXIFRAGA ioiiis radicalibus palmato-quin tatis, racemis ramofis nudis.

  FL fvec au Cbamen pratenfe paniculatum medium. PH1LADELPHJJ5 foliis integerrimis.

  MilLi itia agreftis virginiana , folio rotundo minorl Raj. Flores ex alir foliorum^ Jbli' Habitat tn Indiis.

  % diores y copio/iores f rubro-ignea. Culis ramofis, capfulis globpfis.

  Eris Drofera ejje Speciem negat Rdjus. ^mloa rum fparfa» petalis refiexis albis. Ehret tat in Canada , Virginia. ATROPA caule herbaceo , foliis fmuato-angula Horminumfylveftre, lavendui» itore. Pyrola mariana , arbuti foliis anguftioribus» trifbl cibus hifpidis. ^m, ftaminibus diterne triiidis, foliisiatiffimis, ca*- POTENTILLA foliis pinnatis, caule^fruticofo. GUILANDINA caule inemii , foliis petidoii abrotanoi- 4« BRUNIA fbliis lineari-Ianceolatis patentibns t prie nullusy fed ad alterum latus Jlofculorum feta catis.

  Nambault Brqjilia a pharmacopao aliafa^ £9 C B» ferficaria florum ftaminibus fex pluribu^:que , (lylo Veronica anguftifolia y floribus paniculatis.

  CH eo fparteum hollandicum, capillaceo folio, & mi- «NTANDRIA MONOGYNIA. Jamcffcenfi^ fei Caulis hvis absque pilis^ :EMPERVIv;UMfoIiispilis intertextis , propagini- anclmoM

  DIANDRIA MONOGYNA; 15 abitat in GalloproviiiCiae ♦ Italiae fepihus. 6 ycibusciliatis, pedunculis trifidis, Fir^cliff.

  ' Anagalls aquatica major (minorque), folio fubrotun Htat in Ameticxfeptentrionalispaludibus^ t. Tournefortia reclinata difFufa & liirfuta, foliiso^ C U N O N I A* jufigunt ^ hanc cum tortidacis^ quamvis JlaaiM , mer, 14. Racemi, Calycis i*alvula cdrdata , iiitigirtim£ p* 193. Habitat in Europae aiifiralis arvis, Q ~ fflrameii loiiaceum corniculatum. 35 4 tim hirfuta : petiolis pilqfis bafi vaginantibU$» Sca^ uph^ flore breviore dupUci, verbafculi odQrH.

  Tat in Alpibus Valleliacis , Valdenfjbus.

  Gulnea y pilis albis hirta , ore ohfolete quadrifdiL Mediu?n. CONVOLVULUS foliis linearibus haftato. Fotamogeton eramineum latiufculum , foliis & rs iEfculus.

  Olata^ enervia , utrinque glabra , margine fc Cynofurns fpicis quaternis terminalibus horizonta HJppomara 9, StSELT irvoliicellis con /aco-monophyllis. Lyiimacliia liuifolia purpureo-caerulea. P^ tereti, fpica ovata : bradeis carinatis membranaceis Statura S, prataifis, Caules ohtufe angulati Folla eor- fejjili. Petala 5 , fejfdia , integra , ovata.

  Fila- [OSURUS brafteis pinnato - paieaceis ariftatis. Jilfime ariftatis, raclieos dentibus barbatis. 6% , Y* Protea foliis lineari -lanceolatis glabris, capiti ;teo.

  % Seriana fcandens triphylla & racemofa.

  La, catialiculataj fubtus convexa^ margine obtufa, Um- Triticum radice repente, foliis viridibus. L ^ Simillima pracedenti & tota albo villo induta^ Habitat in Perfia. PETESIA foliis ovatis

 • nudis liaeatis, caule Culmus fpithamjiusj fubramofus.

  Folia longitudine \JM>itat in Europae Utoribus maritimis, O afl.

  Rj Monarda Ipica interrupta, involucris longitudine ver- » nus papaverinum amandanda omnes, Uujus Wn %i5 > 491- ^oy. 485« Heliantbemum vulgare , petal|s florum peranguftis.

  'Gramen pratenfe, panicula & foliis anguftiffimis ins, hirfutis camphoratae foiiis. CYNOSURUS fpicis quaternis obtufis patei Gmjnen magnitudine jivente. Potamogeton foliis lanceolato oblongis , petioUsIoA-. Bus obtufis impunftatis connatis apice fpinofis , cau- Habitat in alpibus Alvarniae, inqug confinibus ag^ ida. ALLIUM

 • caule teretifollo umbellifero, 1 i aculeata, floribus oftandris. Hqbitat in Virginla, , eralibus. Rau cylindricis connatis externe tuberculatis. Seminum eapitulum ovatnm' , ^ linibus angularibus patentibus corticatis. Ychnis orientalis annua fupina, aatirrhini foIio,flo- monfp.

  Rugofis cord^tis oblongis villofilj Rudb. Labitat in Europae pafculs ficcis apricir. CONVOLVULUS foliis reniformibus, pedi d^fcoidea^ tis teretibus. I GLADIOLUS caule ramofe , foliis linearibns. Sedum minimum aniiuum , flore rofeo tetrap Viburnum vuigo.

  Lule bifido, pedunculis geminis.

  Lae anguli exteriores longitudinaliter ciliati. I;errimis dfhuliformes : extw^ rufefc^ntes y /iibpilofa.

  % Caulis quadripedalis , hirtas. VerticHlata^ V, ratis lanceolatis feffilibus. Erica fcoparia, flofculis lierbaceis. Perfoliata minor , ramis infiexis.

  4- ALETRIS caulefcens, foliis lanceolatis laxis. GroITularia , multiplici acino , C non fpinofa bor VolLheJp.

  Hltquis caryopbylluni aromaticuni zai^ ovatis {taminibus longioribus verticillato-rapap Affinis maxime Ahdeola afparagoidi^ Erica capltata nodiftora, globulis lanugine ex : I. \ Pavetta foliis oblongo-o vatis oppofitis, ftipuUs parare nequso. CIRCiEAcaule adfcendente,racemounico.

  Fvec^j, aule nudo, floribuS congeftis» * * Floribus terminalibus.

  HYACINTHUS corollis fexpartitis: petalis tribus Orchioidcs.

  CON VOLVULUS foliis fagittatis utrinque aa fpiculis fubulatis.

  * ^ilblium acetofum corniculatum.

  &eae cordata , vlUofa^ pilofo-vifcida. Ii8< * Cbamaedrys fpuria tenuifllme laciniatai Bauh, hijl. Juncus alpinus capitulo lanuginofo f Schoenolagurij Ligufticum graecum, folio apii.

  Quart, iana' foliis lineari -^laDceolatis , caule dichotomoL Hahitat in Svecia, Ruflia ad ripas lacuumj anteceden- Tormentiila alpina, foliis ferfcei^ Bauh, pin,jx26. *

 • 4S» tufis , fpica crafliufcula comprefla antrorfum gein torminalis.

  /ita ternata, Foliorum vagina lacerato-eiuata. Elegantiirime ex rofeoaureoal- Helianthemum, ferpilli folio villofo , flore paIlido,it}- mibus , ramis uDifioris aitemis.

  Habitat in America feptentrionali. % Pifiacia virginiana nigra

 • coryli (oWis. S oxicodendron reftum, foliis minoribus glabris.
 • P A R I S bus^fed reliquis longe minora, FolioliS ovatis^ ob- uncinatis nudis, foliis lyratis. Anriona foliis oblongis obtufis glabris, fruftu rotuu- 6SS VNTHE ftolonifera, foliis caulinis pinnatis fi- fiftuiofa.
 • fiabitat - - - primum inventa in agro Papienji , &*;* in. RAXANOKIA MONOGVNIA* 41^ IIOPHORUM cuUnis foUofis teretibus, foliis pla- ^^^^e^^. At in Europa ad ripas £9 paludes, 2|. Chfnenfis 9- DIANTHUS floribus folitariis : fquamis cal ft!.

  FCramen Daftylon orientale majusftumentaceum, fe- RHACOMA. PAPAVER capfulis glabris oblongis, caule multiflo- cvnbriciw roliis planis , panicula fpicata, flofculis media HMtatin Malabaria, Zeylona. SPIRiEA foliis pidnatis : impari majore loh canitu.

  AGROSTIS calycibus coloratis » peti^Iorum i Hahitat in Surinamo. Rolander ; fed impuhes pe Habitus Chironi£y unicum fpecim$n mimis perfefium vidi> Piyilium, foliis crenatis, indicum. 5 varietatem legit CL Gmelinus in Sibiria foliis jLeucadendron acaulon. Bonae (]^eL &ap^ the^pk ■ ^iiw fuperiofe , imprimis verfus fauces , p/Zis ror is Centaurium minus, foliis oblongis acutis, flore patulo Hahitat in iEthiopia.

  A/^« io88* Habitat in Alpibus Europae.

  I< ; terne linea purpurea ftriato. R, Fo^ia prioris anni ^ maxima. Caulis pojleriqris Hahitat /w Gotlandiae, BoruffisB, HelvetiaB rapiJ afertis.

  Ffaprifoliwn ^» LONICERA florJbus verticillatis terminaiibai platyphyUa

  . 53, EUPHORBIA un-bella qiiinquefida :trifidj;i nther«/rti»^. Habitat in alpibus Helvetiae, Hetrurlae, Bohemia Cb/i/. Rofa rubra plena ()pinoiifnma , pedonca bus verticillatis.

  CalyciS gluma uniflora^ ipallida^ bivalvis^ aeqi lyline foliis pungentibus crena/is. Ryrabi ex gemmaceo involucro , JeffiUs. Corollae cy- ifia carotae effigie

  .

  Triopteris anier»cana fcandenSyfruftu fulgenteli vulgaris. 135, ij It rite acquiramus, ] integris.

  Crebrioribus , flore albo pulchello. IHuk, «t Habitax inter Arcnipelagi # Narbons & Salmanticem* his feminibus flriftis longiflimis. Hnicumfyiveftre, panicula rarIori,fpicilUs longiorl- ^AVENA paniculata, caIycibusbifloris,flofculoher- eiatior^.

  Spicae fecunda , nec undique rachi incumbentes* ^ ' Folia punilatn , vix cormata, Flores feffiles , pentagy^ PENiEA- t. 26, mala, Habitat in Patagonia Aniericafe auJlraUs. % rophyllus fylveftris annuus, multis capfalis fimul ■Hahitat in KuropK ritderalis pinguitms. Monoftachia 7, TILLANDSIA foliis linearibus canallculatis Habitat in Canadae aquis. Qche qus^ HypQpj^to^s dici poteft-. * fo icab-o, foliis pinnatifidis, racemis cymoiis, z:mnum.

  Bus, foliis ovato lanceolatis collo pilofis.

  "iria huic £? pracedenti funt Calli quinque truncM' r in Europa aujtrali. Q Iris latifolia virginiana , florum petalis repandis purpu- rum foliis fubcordatis petiolatis. Fabitat in America 1 % fpicati^ in panxulam collefli. IPOMOEA foliis palmatis , floribuS aggregatisj rtitis planis

  .

  RANUNCULUS foliis radicalibus remformibu? cre- auricpmiis.

  Calycinis foUolis ovatis acutis ereais. AlioUili nerii folio, flore luteo. IVuemone multiflora, femine laevi latiillmo , p6talis fe- ttiftif.

  Rcmctiufculif ovati; valvula calycina extcriore brevijfi-. Caulis fpithamausj inaqualis ramrfo

 • panJbiSm 4. RESEDA foliisliDearibusobtufis,floribuspentagyii Narciffus polyanthos , flore minore f^llato toto Euphorbia umbella quinquefida : fubquadriidh:j L E D If M. ^ Moly latifolium luteum, odore allii. Bauk, pitk: ufputea» Planta fuhhirfuta
  . 32, ■PHORBIA dichotoma, foliis integerrimis ova- portuiacoi- eaulisplura.

  Pedunculi axillares j umftori ; JH.

  ANDROMEDA racemis fecundis nudis pania Habitat in Europae arvis arencjis. Q Eryngium foiiis gladiatis utrinque laxe ainbofa fylveftris alba.

  OCTAGYNm £uminum tylveflre fiiiquatum pone. Lift, 698- CHIONANTHUS pedunculis paniculatis multiflopis.

  Valeriana peregrina purpurea albave.

  KXj pRapuQCuliiis creticus, Petromarula.

  Affinitate proxima jungitur Cedrela. Rubus cauie uuiiloro, foliis ternatis. Pedunculi dichotomi^ longitudine f§Uorum.

  Petiolorum obioleta, Itipulis fetaceis. FL x^yh ^^s,* EDUM foliis oblongis obtuQ^ teretiufctilis feflil}- album. Ilfolafollis conico - fubulatis mucronatis, calycibus VELEZIA, naliculata, inftexa

  .

  Folia obliqua £$ StanmA horu 97. 97- Iftiflimis e crenis foaorumllorem proferens. ^jjfcrrf iz praeedente margim denticidis f. Crenis aqua-- * fis, calycibns campaiiulatis.

  308* aequali , ftaminibus piflilloque xe6C\s, Amaxu acd ▼alderia. POTENTILLA foliis feptenatis obovatis Aifl ngiffimo plicatili, flore rubro, Camw. Afat, nmL 1 8- iGramen paniculatum, locuftis purpureo argenteis^an- Trifolium acetofum.

  GUAJACUM foliolis bijugis obtufis. ' ^^ Tdephium latifolium peregrinum.

  2I bis rotundatis , ohfoUtioribus , crcnatis margine ini. Caules diffufi , ramq/iy l^^es.

  Fubdivilis , glumisdriitatistiifpidii , ractii quinquan- OCTANDRIA TETRAOyNIA. 5«? \IMA erefta, floribus pentapetalis^, pedijnculis penivilMW. ROXROPA caule unlfloro decandro.

  ' : ^^>i Hahitat in Angliae , Frifiae littorihus maris. "CELOSIA foliis ovatis ftriftis inauriculatis , caule coccinea.

  Campanula urticae foliis oblongis minus afperis.

  Myrrhis foliis paftinacae laete virentibus. \ iMPANULA foliis ovato-Ianceolatis, eaule latlfolia. Sicyoides- OE floribus pedunculis cernuis corymbofis fub- pcrfoilata. R4 ^- Ceutauriumminusiiypiricoides, floreluteo, Ikiicapi- - tum, lillbus- foliis quinis obtufis ciliatis.

  Lia^ J5 RANUNCULUS caule erefto bifolio, foliis mul- grandiflt- Scorodonia floribus fpicditis purpurafcentibuspentap^ Tithymalus epithymi fruftu. Culis rotundatis , caule repente , pedunculis fubbi- Habitat iu uGthiopia. Cepa fcapo longltudine foliofum, foliis venO Sedumcfinarium , foliis omnium maximis.

  Cunonia floribus feflilibus, fpathis maximis. Buta^ \ Jafinmum album trifoliatum, flare magnb PlucK alm. Ribus racemofis erectis: pedicellis horizontalil)«i floribus gemiiiis axUlaribus, Gramen Cyperoides majus, fj^icis ex oblongo-rotli ruftica< 4- NICOTIANA foliis petiolatis ovatis integer epidocarpodendron foliis anguftis brevioribus fali- dichotoma, floribus pedunculatis.

  Upf 15/ 1 Loque crenatis, racemis laxis alaribus.

  Bus ^ vidip dt in vivis circiter 6, Laefling. Si Feftuca ariftis circiter longitudine paniculae ni caule pedunculisque tiliformibus* FANTCUM fpica compollta : fpiculls adpreflis al- hSrtelium. ^ Magnolia altiilima« laurocerafi foIlQ, flore; ingenti r.

  3:29, Ftutex pulcher halitu Myrti. Coitice piperis modo acrL Fluk, alm. I43i Cau'es pro/irati , fape repente^ , fefguipeclales ^ & Habitat in Vjfginia, 2f purpurafcentibus. LOC A natalia more meo adjed , inque notiffi- Clematis Daphnoides nunor. CoroUis monopetalis calyculatis. '

 • occident»» ^lcatft.

  T africana , foliis planis conjugatis carinatis verru- Ribes vulgarls, frudcu nigro. Mofis» tATEVA Inermis, foliis integerrimis : foliolis la- Tapiiu Aloe foliis lanceolatis planis reftis radicalibus.

  1

 • zJabitat in Sibiria. 2), Gmelin, ai aculeata , fbliis odoratis fubtns rubiginofis. HalL Habitat in Brafilis, Uonuugo maritimis.

  Gladiolus aethioplcus, fiore coccineo.

  Spigella guadrifoUa , fpicis terminalibus.

  DODECANDRIA MONOCjyNIA, «33 ^redta , ramis patulis determinate contertis. Feda mafiilienfis , foliis latioribus crifpis.

  Bulbocafta- Rumex floribushermaphroditis: valvuiis integen Feftuca panicula cbntra&a , fpiculis linearibus mi aia orbiculata.

  BUBON foliolis rhombeo-ovatls crenatU«J 1. R xryL u cum minus , fruftu {^arvo pyramidali erefto.

  ' Fuiratilla folio anemones fecundae f.

  T) fabitat in Hifpania; circa Bofphorum.

  Habitat in America meridionali. Monnier, "^ Laxa caule pen dulo : TVipolium , tortuojum , expmifum , fa , feffilis , Bradeis longitudine florunu virsia tjs , ftipulis truucatis fetaceo - ciliatis , folii Hort, cliff'. Petala obcordata^ POTENTILLA foliis pinnatis fubaequalibus : fplio- bifuret; Polygonum. 694 ICOSANDRTA JPENTAOyNIA, timis coalitis. LOPECURUS culmiim fpicato infrafto. Seminum valvula maxiwa , uncialeSj orbiculata LIGUSTICUM. Scandix feminibus hifpidis, Hort. T panmm , tam univerfale , quam partiafe ; hinc Liguftmm foliis laciniatis. Idbitat in j4lp'bus "L^iip^nlx j Helvetia, Scotiae. FYCIUM follis laneeolatis craffiufculis , calycibus barbarum. Res fubcorymbofi^ purpurei , Staminibus tttteis. 41 1 ,

 • 447- lis perfica martia. Petala 4, Jlamina 2, calyx ^dentatus.

  F^ j , alternay line^i^lanceokt y^Sl- ^. Jn camDechianum, fpecies quaedam. Oa arborea y follis oblongo-ovatis altemis , race- Dlyautiuis albus. 78» uUinia foliis fupradecompofitis. GALrtUM foliis oAonis ovato-linearibus fubferra- Moiluga. Figura Morif hiJL :UPHORf^IA Inermis feminuda fhiticoGi fiDformis Tirucaitt. Cdruleij Petalit cordatisj integerrimisi inferiore brevius feffdes.

  'RxsLdie^fetacea j Jlore hngiorei j apice r pin> 419^ Hahitatin i?enfyivania. VoMai fubpetiolatay lanceolatd^ verfus (t^ Balemcanda - Scbularmandi. 7I Eonvolvulus albus , folio laciniato, maritimus* Plum. Solanum tuberofum minus, atriplicis folio.

  Vul XIFRA6A foliis caulinis lai^ceolatis alternis afpcra/ Jidunciihaujen. Jtf Caryophyllus minimus humilis alter exoticui^Iflii Habitat in Europa auftralL O ^ulipif

  I^« ANEMONE feminibus acutis « 'foliolis incifis,. ARBUTUS caule arboreo, foliis glabris intq ceolatis obtufiufculis. Fhres cernui :petalis recurvatis ifupra viUqfis^ Hihitat in Europae campis arencjis.

  Diflert a tertia parvitate , foliis npn fubius Herba viva. , lentifci fubrotundis foliis iaete Monnier. % lanceolatis nnembranaceis, pedunculis floribuj Verbafcum fqliis o vatis crenatis nudis fcabris^ i^nas alatas dilporuis. IifoVar in Qalloprovincia , Italla, Oriente.

  Vatis decidurS, caule angulato. ^SIA foliolis dentatis villofis bafi ^poadunatis, viUofii.

  Planta fxtida^ antihyfitrica^ SerpentSnu Portulaca marina latifolia, flore fuaverubente. Ribus, fbliis ovaiibus, caiiJe eredo herbaceo. Foliis fubrotuudis clavos pulpiferos philloides pro es^ pndunculis fquamqfis\ broBeis fubulatis^

 • I, Gramen Cyperoides paluftre leucanthemum.

  Scheua^ I Jafmiiium arborefcens, lauri foliis, flore albo ocj i. PHARNACEUM pedunculis communibus longiffi- incanum.

  Habitat in Alpibus Hdvetise , Valefia , Gottharda clif. O/i/, paucis lecia, rEX foliis ovatis acutis fpinofis. 40- Aquifolium > Cerafus racemofa,foIiisamygdalinis, ameripana. I Jtofa veficana tingitana pereimis repens , foliislon- alternis. Q imormibus , rarais alternis , floribus folitarii» hdv. Decompofita , fpiculis umbellato-feffilibus Flor. ^Fi "XJ^iENIA/ foliis crenatis, facemis longiflimis , po- racemofa. - vior : limbo aUio plano ,

 • ■ fauce fornicata hitecu Cd^ fcrrugineus. J^^ SCIRPUS culmo triquetro fubnudo , involuc Sloan. Melaftonia foliis ovato-lanceolatis crertatisncr Cynomorium.

  Af in Helvetiae, Sveciae, Germaniae o/pms jy/- men arundinaceum aquaticum, panicula aven^cea. Agroftis panicula inferiore veiticillatim laxa , fup iJHabitat in Dauria. Foliis radicalibus palmatis : caulinis multipartitisfefi' FENTANDRrA MONOGYNIA. SAX^FRAGA foliis caulinis reniformibus I ^.

  114, , bricatis latere pojlico fcchris. Calycihus unijloris U Differt afequente magnitudine dupla vel quadruph. Llopecurus culmo infradto, ariftis gluma longioribus.

  Patentia , omnia lateribus conniventia^ (triae. ^ Sifon quod Amomum officinis noftris^ Baukp €. RESEDA floribus trigynis tetragynisque , calydW itat in Europa.

  * ovatis oppolitis, racemo termini. L 5 Plan- POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undu- <^'lfl?«M.

  ATHAMANTA foliolis divaricatis. Ft fvec lio fubrotundo , caule non alato , flaminibus purpu-^ Hydrocotyle maxima ^ folio umbilicato , fiorih brevifrimo» Hort. -' icuuum latus Florcs alternatim divergentes , tertk Pocamogeton gramineum latifolium» Ijxf prujf.

  ' amct/ivjfin: , fed CorcUa virides : Ltm |odoratiflimo. Mpanula cretica faxatilis , bellidis folio , magno ratis parvis utrinque yiridibuSy ^rofi. OE floribiis peduuo-ulatis cefnyis ra^emofis prji- varieg^ta» binthus. IS- ; Habitat in Gailiae , Angliae , Italiae Ericctis humidis^ Corchorusplinii. Tit : Labio interiore indivifo ; exteriore tripi Habitat in Java, Malabaria, Zeylona

  .

  T r

 • TRIANDRIA DlfeYNIA. Ticillatis: verticillis umbellatis aphyllis.

  Hahitat in America meridionalL % Hyacinthus ftellatus peruanus.

  Folia ovato-ohlonga ^ ohtufiufcula^ farata^ fuprafm Pluk. Erica folio abietis, flore arbuti. VERONICA fpicis terminalibus , foliis feptenij Hahitat in India.

  OshecL bris, caule erefto, femlnibus hifpidis. FL lapf, Varietas l^ pratenfis ^ qua in hortis fativa audit-i dijHn- TRIANDRIA TRIGYNIA. Rionbus hirfutis, ftaminibus fubulatis, O/fr. 262, Habitat apud Bafcliiros in campis.

  Peclalia, Racemi terminalis , ramofi , iMt{ ' Arbor ferens folia argentea.

  " odoratus; 13, CYPERUS culmo ttiquetro nudo, umbeliadecoJ \isn4i ^ua folia &^ flos wiicus fpatha fimplici' Fe- 'gdh. TotWrf^tum 0, ALLIUM caule planifoUo umbellifero, foli Libanotis foliis tenuilTime pinnatis laciniis pet idrifariam imbricata oppqfita , fejfilia 9 ciliata. Lychnis perennis anguftifolia marina anglica proi Caffia biflofe. Cornucopioide patre prognata ejfet.

  , Portlandia f oliis majoribus nitidis o vatis oppofitis , j compreflbi Hort.

  MAGNOLIA foliis ovato-»oblQngis acumiDatis.

  Fedunculi iralfiores , breviores, 2. PENi4£A foliis coraatis acuminatis, Afat. PONTEDERIA foliis cordatis , floribus fpicati ■ Leidenfem^ Ultraje&inum , Amfteladamen- 13. BXALIb cau-e iruticolb ereCto , pcduncute EPILOBIUM.

  POA paniculae r^mis fiiiiplicifrimis , floribus feffilibi '. ^ periore tripdrtito : Idcinia meJia hifida ^ i/fe ro laevi. Anthers erelbe^ Scabiofa argentea anguftifolia. Pin> «70, prd ^Rapuncuius minor, foliis inclfls.

  27 1,* m alpinum , foliis crenatis afperis. KMNUS inermis , floribus dioids, ftigmate tri- ALitemus.

 • Breynia fruticofa , foliis fingularibus oblongo-C. CJuamoclit piniiatum ereftum , floribu^ in thyrfum di- 73S P0LYANDRX4> MONOGYNIA. JETIA foliis cuneiformi
 • lanceolatis margine «xfiicca, rerais angufti >, florum petiolis longiffimis.

  Burm, LLIA floribus nedario inftruftis. Ff^/m, dus niger ; variat etiam fruBu rubro , magis 1 51. M in Europae rivulis £? ad ripas pdudofas.

  Pedunculis funplicibusinaequalibus, fpicis contertis Itat In Barbaria , Hifpauia, Jljlrxmer. Habitat in Gallia, Italia, Oriente inter fegetes.

  6^, t, 51; atura £? fhagnitudo Rhei, nui.

  Plfitat in Ameri :i >n r Monali. Fldres alhij petalis » clif, i5.

  !>«- lodelus luteus paluftris. Pempt, ao^,, Hacreliquisminor, Corolla Qut in pracedeate') acutcu^ liis linearibus acuminatis. Roy, Tribulus terreftris americanus , argemones flon Morif hiji. Bus, fpicillis minimis compreifis difticliis alt ntat in Europae frigidioris arena mobili.

  Labitus Fejluc^ ovina , fed paulo major.

  * ionga, floribus purpureo-croceis. HalL het^i Rlbes montana , oxyacanthae (apore. 58t DECANDRIA DIGYNIA lis bafi foveolis gMndololis.

  ^ ^^ifijie alpina, junteo folio.

  YMPHiEA foliis cordatis dentatis. Pfulis trilocularibus , floribusitemis

  . (iliquis & femiaibus longiffimis. ^9*8« fiore longiorcy viridi^ dicidua; in pracedenti twberofe. Gj^ ^VJtWi^lKxxYxfe^^^^xi^fi^^ involucro ted ficuli'> canaliculatis.

  Z,j Arenaria foliis fetaceis mucronatis , corollis breviffi- ALOPECURUS. Racemis fuAQntaculis longis infidentibus. BrowtL j hfa; labio inferiore trijidp ^ ohtufo^ integerrimoj bqfi la acuminata y uno alterove aente notatM.

  Tat in Hdvetia', Hungaria, Pyrenaeis, Baldo , L.

  LIGUSTICUM foliis bipinnatis: 'foliolis co; Habitat in Canada.

  E vony mus « juj ubinis foliis , carolinenlis > fruft u pa(f Aloe a&icana, folio in fuiumitate triangulari, '* ' J^ec.

  V ^ Ha- Melica floribus fub culmo pendulis. Erefto compreffo, fpliis fljiboppofitis. Imachianon pappofa, terr« marianaB.

  Leptoneuros, Veronic foliis oppofitis laevibus crenatis, floribu nodofa filiqua roQro longiore donata. IMM tfabitat in Jamaica &* India Orientali. Viminea, foliis ovatis acuminritis bijugatis, ra- ^itat in Gailia , Itaha ad agrorum margines.

  Lam lappaceam , maturo fruclu difcedentetn rum odoratis. '^ratnen typhinum phalaroides majus bulbofum aqua- tis anguftis rotundatis , caule petiolisque vi JafmiDum vulgatius , flore albo.

  ■yacinthus coroliis globoflsyfoliis-in cylindrum con- libus , calycinis fbliolis fagittatis. ASSERINA foliis carnofis extus glabris , caullbus Ww^ ^ ', Dngis&acutis. Ticulata trinervia, Racemus ionge peduncuiatus , fa- 75. VERBENA diandra, tplcls laxis, calycibus altemis piaifMtiii^ difl. FoUtariis fubulatis floriferis. Uabitat in Italia » Hifpania , G. * ^ermaphrodito minor, Calyces exaae ovati, magis Nardo celticae fimilis inodora. Mania, Btlgii, AngUa, Galtia; perqmfivi 5. Ramen maritimum iluitans cornutum.

  Pars L m Ri- TRIANDRIA DIGYNIA.

  Ceolatis acutis glabris patentibus. HudJ, ^ Folia viridia , tenuius fiibulata , inferiora recurn HdUtat in Itali£> Siciliae> Galiiae mufcqfis. ; creticus fruticofus, craffioribus&ll 75. Folia oblonga f lato - lancedmf Y tis« caule erefto. Flavp, Floi ut in pfacedeati: PetU' Bu{»Ieurum folio fubrotundo f. Hahitat in Europa ad vias S pagos.

  © inumjexjji vero XLII^ erit (juinque. Pharnaceum glabrum , pedicellis folia aeguaol Moehringia fcapis bifloris

  . Partialia vix ulla j nifi feta bre- Gxtting. PHELLANDRIIJM caulefubnudo, foliisbii* Stramonium frudtu fpinofo rotuudo, flore dupU Echinophora foliis fupradecompofitis, Wach ultr.

  3- , [' Habitat in alpibus Europae auJiraHoris. Refcentia ferme ere£ius foliolo uno abercve : lom* i7

  Bipeaalis j Jimplx: articulis inferioribus bn Bcbolii indici f. Adliatodae cucullatis flpribus a^ BHOMEnX Habitat in Pyrenaeis.

 • iKtbiopis foliis (inuofis.

  Ardbofla fiiberofiim, 5&- CYNANCHUM caule volubili infeme fiiberofo 163. Ramofo, floribus fecundis fparfis , calycrbusreft tucuffhumiiis f Ebulus. Imen pratenfe paniculatum majusClatiore folio.

  Bduh \Jubpetiolata integerrima. Flores Vcrticillati ^ ad axil- tat in Virginix, i) gangetic^. Habitat in Europa ad pagos^ vias, 2f.

  Iiabitat in Virginia, Canada» 2|. Avena panicula nutante, calycibus bifloris: altero fjabitat in Europae bonalis fylvis.

  Ciiinamomum perpetuoflorens, folio tenuioit Ranuriculus longifolius paluftris major.

  Jabiut in Italiae pafeuis Jlcrilihus.

  Bnidea virginiana, alfines aquaticae foliis, fiori- Dulum africanum , caule elato, fbliis integris hir- leo. Habitat in Hift>ania , Italia , Mauritania. Scheuck grani, Vaccinja paluftria. Ri Utricularia florum neftario gibbofo, fcapo nunc n Mabitai iu Suecia, Helvetia, Penfylvania. Ariftis necviLofis; VoViis pallidioribus ^ omninofia^A D R Y A S

  . Ajfinitas proxima Calami \Hort. Uitliu *♦ Hort^ cliff\ 11 ^ Gron^ virg. Roy, is retrorfum aculeatis, geniculis villofis, fruftu "* I -alttfiirna. SWERTIA corollis quinquefidis: termlnali fexfld fcorcalec ^^' GALIUM foliii^ quaternls lanceolatis trinerviis f Ciajfts l Veronica fpicata, urticae tblio. It :n Alpihus Lapponicis, Helveticis, Tridenti- ntilato erefto petalis longe breviore.

  Hort, cl^ CifrusLedon rorismariui Ibliis fubtus^ incanis. H^ ophylium feminlbus isvibus - Qitidis , petiolis sbularia ioliisradicalibus cuneiformibus retufis den- Kavara pullu. Jarminum indicum flavum odoratifiimum. ^i UNIOLA paniculata» fpiculis ovatis.

  Habitat zViItalia, Rajus; in jilpibus Helvetids, jl tius radicata. KPlaiitago latifolia rofea, flore expanfo.

  1 foliis ovatls, floribus racemofis. IDum pomiferum, fruftu rotundo ftriato duro.

  Na folitaria inter Jingula tiAercula longitudincditer obfongis fubdentatis, caule erefto« 3^3» 333- ^^t. 148-" onia , nucis juglandis foiiis > major. Centaurium minus niaritimumy amplo fior^ csrulea Assalea ramisinfra flores nudis. MESSMBRYANTHEMUM foliis idaDiolhiSlj Habitat - - - - - ^ , forte a maritima ^ in exL ia : horum 6.

  Inferiora latiora , fubttes vilbfd ^ s fifilibus , plus quam femihijidis : lobis lanceolatis.

  Coxo\]z fgura MirabiUsy fuh Pbyfalis annua ramoftffima , ramis angulofisglal Chamaedrys auftriaca, foliistenuiflimelaciniatis.

  % Azalea ramis compofitis fuberedis.

  Frutex, Folia oppqjita lanceolato-ovata , inti Gramen panicula moUi rubente, Lauh.

  / Vifcum caryophylloidesmaximum, capituUsin Auricula muris pulchro flore,foiio tenuifluno.

  Corolte Polygonum folUs cordatis , caule volubili « fla tat in India.

  I5i- rx diphyilks, Capfula circumfcijja. Rubus americanus magis ereftus , fpinis raiin glohfa.

  Involucrum f(^pe umfolium ; Im*oltfCi cziU< bi$ dichotomis, Hfahitat Monfpelii. Sauvages^ inque Pyrenwl ubnudo pilofo ramofo , floribus confertis capita- ■ tidbitdt iH Sibiria.

  , Cj^tus culmo triquetro foliofo , capitulo glomerato 3, caule ere(3T>. J^ GALIUM foliis pdtonis laevibus fubtus fcabris ; flo- fylratiaun, 9.

  SEDUM foliia oppofitis ovatis obtufis carnoi bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other Acihyrantha repens, foliis bliti pallidi. Ra corolla ^Jlaminibus di/lantihus^ calycje quinquet I. (f* (Patis, racemis ramofis nudis.

  Qium capitulo bulbofo erefto, foliis planis fubcre- 93. 83» prafcabray fubtus glabra mairgine & carina retror^ Fl lapp.

  145, Roy^ lugdb, iii» Xeloca(%us monoclonos , flore albQ , fruftii atropurv- ^oIucellisGordatis acutis , foliis liueari-lanceol itis , "^ ;.

  Jlexis tenuijjimis y utrinque uuda. Stipuls fii ifalcatis : glandula bafeos petiolorum.

  Cis, ftaminibus corolla longioribus. H f«ruleum^ I, POLEMONIUM foliis pinnatis , floribus ered Spicularum latus pLmum culmo obvertit^r ; arijld fuiit 6Z6 Pancratium mexicanum, flore gemeUo candido» fiamp. Habltat in Luropa* frigidi^ pratis fuccidcntls. % mjf: 649- talorum lateribus ad bafin minus plano^patentibus y v ''SALIS caule fruticofo , fojiis ovatis pilofis, arbai efccns, Mefembn radiatum * ramulis prolixis recumbentibus.

  ' lafminum vulgo americanum f Euonymo amnis oc-. Bifido corollae regulari aequantlbus. CafTubicus , folio thorae calth». 45* afoliis ovatls ciliatis terni&,coroIIis ovatis apice ximata , ovatb - lanceolata , integerrima 9 pSisj cum» Gen- lymalusafricanus bumiUs> foliis latloribus oblongi. S foliis canaHculAto-cylindricis ftridis.

  Habitat in Alpibus Auftriae, Helvetiae, Pedemo leis.

  Habitat ad radices montiwn Furopse.

  Teis bullatis in (picam difpofitis.

  Ceraftium foliis calycibusqne hirfutis. Fl, PSentiana caule unifloro , flore hypocrateriformi quinn pagatur, S C I L L A.

  Habitat itt America meridionali , Jamaica

 • Surinan: TETRANDRIA MONOGYNIA.

  LEUCADENDRON foliis callofo-quinquedentatf albis, «thiopica. ^ 6« it in Paimonia , Gallia

 • Germania.

  'ragariae lyiveftri affijiis planta , florcluteo.

  Gramen cruciatum afliirgens , fpicis fubhirfutis Chironhixn. LASERPITIUM foIioUs oblique cordatis, pci Statura B. FruHusglabrl I 15- 1 ■ CALOPHYLLUM.

  [BROMUS panicula nutante, fpiculis ovato-oblon» arvenr. S,, Ipfis latiore auctis obtufis. Styli tres , longitudtne Jlaminum.

  :racia gloriofa , lentifci folio. MELASTOMA foliis integerrimis trinervi IAALIA caule nudo, foliis binis ternatis. Fpinofis ereftis ovatis,fi oajioris. GnuUinia foliis decompofitis ternatis , caule inermi.

  294, rnaphia liitea ereda non pappofa major , foUis hir- Giuma hividvis, urufiora, carinata carina fcahra: vd- duncuUs lonjriSimis alaribus.

  Jm ftaminibus alterne trifidis 9 foliis gramineis , 142. SILENE hirfuta, petalis dentatis, floribus< pin. Folia angufliffima Jlriata ^ in a, vero lancedla' verfu racemofis. Sauv, mca^\ at in Brtifllia aliisque india occidentali^.

  Corollae fermefpeciei prima^ fed magis plexioaulibus finuatis, cauie glabro.

  Fi^iftus longi^ cylindrici^ utrinqui ^ Habitat in America mcridionali. % itat in Indix fylvis juxta Jiuenta. ^ rpurafcentia ; Interiora pallida. Spermacoce verticillis globofis. Paules nudtiy erefli ^ tripedales y fulcatiy angulis acu" IBAJa* 54. EUPHORBTA umbella multifida : bifida:lfl* Hahitat in Europae feptentrionalis arvis ruderam ys africana bulbofa, fiore purpureo, caule foliofo.

  * foliis oppqfitis planis^ CORIS. Mina hirta- Siliquae bsvalyes , comprejjx

  . F perennis, Caulis fimpUx -, pedalisy lavis^ in- thef- I. Sariifpica longiudiu ^ofculoruni. Folioriim va<;i- SimilUma N, Tahaco , ut fere varietas bafi perfificti us planis. Annona foliis oblongo-ovatis undulatis venofis, flori- vix calycem Aiperantibus.

  Totutkja Scabiofa minor aethiopici firutefcens, foliis lanugino- SAl- VIA foliis lineari-lanceolatis denticulatis ," flori- «gyptlaa. )ecurus ariftis gluma longioribus. JfhlL Mf-i !OLA diffiifa herbacea , foliis teretibus glabiis, fatira. Afphodelus latifolius, floribus patulis.

  Cruciata; variat a caule bifloro ad multiflorUm yf tum 55» DECANDRIA MONOGYNIA %. HALESIA foliis ovatis : petiolis laevlbus. Valeriana marilandica , foliis oblongis obtufis. SOLANUM caule inermi fruticofo , foliis ovatis Tcrbafci- ' rotundo. Tegris: foliolis fmgularibus binatisque c Bobartia fpicis capitatis, in volucro foliofo. " Frica africana, calyce lanuginofo ex viridi lute cis confertis ^ ftaminibus lanatis* IX \eyL lojk ilatis obduifta. Habitat in Zeylona, ^ ^ bx aquatic.

  I, calycis foliolis oninibus aequalibus, 9jfftcmalis, [uatis paniculas involventibus> fpicis alternis paten- um miujmum mohtantim non acre , flore purpura- erminalibus.

  MALPIGHIA foliis lineari-lanceolatis: feds >ngis , pedunculis bicapitatis axlllar ibus , caule ere- mi- pruff. Natis fubmuticis, foliis fetacels.

  Lilium C Martagon canadenfe , fiore luteo puod Ivtetiana. Cy, Liiium brevi & gramineo folio. Lepias^caule erefto limplicl amiuo, foliis ovato* ASPERULA- ^hnis

  .

  Ligineo fcabro minore , allii odore.

  Go\cN^wtvv?v 'wsvwi'c::«s;s^ ^ TjraBloni Roy.

  - floribus reflilibus gemiiiis. Oblongis, calycum fquamis fummis birfutis, Perim toddai. J procumboBs 8» JUSTICIA procumbens, foliis lanceolatis Integ yacinthus raceniofus Caeruleus mjjor.

 • ACHY RANTHES cnule erefto , calycibus reflexis aft^enu Sebeilena fcatbra , flore miniato crifpo^ DilL^Uk latis Amxn. Iola oblongo-ovata , profunde S remote ferrata, at in Europa.

  ^ LugdK Hdbitat in liitorihus maritimis Europae , Americae hh »

 • ■ i fubnuda.

  Itat in fiuropae , Afiae & Araericae feptentrionalis cro fetdceo. RHAMNUS inermls, floribus dloicis, fblusi itat in China

  . Gramen liiriutuni angultifoiium perenne, lini ^ bus fubtus tomentofis , umbellis nutantibus, Vir.
 • \ Juncus litiiofpermi femine.

  Iiliquatricapfulari Ianuginofa& fubafpera. IPOMOEA foliis trilobis, floribus aggregatis.

  Tis, capitulis fummis foliofis. Lantius, Dillenius^ Burmunnus^ Gronoviusj Iwitat in America fmemrionadi. Thjrmebea foliis chamaeles ^minoribus hiil Cducaiis caule iignofo, folioiis fijbnlato-fpinofis ii ;>horbia inermis, foliisfoblongis ol^tuiis emarginatis.

  Terminali calycibus decemftriatis.

  Ta binis granorum ordiniDus uno v^rfu conltantej ^ft' »

 • P^ 323- / 3.

  Gramen Cyper6ides minimum, fpicis pluribus co Narciiibs illyricus liliaceus. Ranunculus repens, gramineis foliis, e iingulis geni- gedummajuslegkimum.

  R^ ^ >*- + Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc tatis alternis; caule ramolb, floribus eredis. //jf^zr jM*/2 Gallia Narbonenfi , Hlfpmia.

  T) plTERBASCUM foliis oblongo - cordatis petiolatis. Uigrufri, petiolis inferne membranaceis, Unibella alba , * iuncea.

  STIPA ariftis nudls reftis , calycibus femine lc JHSbitat ad Cap. VARRONIA foliis lanceolato-oblongis, OR * * * Caule unifloro herhaceo. Liis longiores, Florem non extricavi , adeot iPANfCUM fpicitsreti, involucellls bifloris fafcicu- gUucum, lineacus. Utrinque hirta , petiolata, Catdina alterna , «i 1 Habitat in Delphinatu , Gallia , Helvetia. Ovatis, caule ere^fto , ftipulis hirtis hypocraterifor- Apocynumcanadenfet foliis andlwtmi majoris. Caulis ante anthejin cernms^ I^ITHOSPERMUM feminibus duobus, calycibus pa- dirpeniuuQ.

  204« 477, ^, POTENTILLA foliis fwtenatis lanceolatis fcrratis rcAa. Cemofa , flofculis pedicellatis. Apocynum 1l!andens virginianum rugofum, pitilliffi_. Folia caulina glabra^ magis pdU ^'# 173- J^/. Iy^C' 378; 420- Rpy* "v^^ * sgaria fterilis , amplilBmo folio & flore > pet^lls CACTUS articulato-prolifer , articulis ovato-ob- Tuna.

  Itat in Europ» uliginojis tuxfofis. "AGONIA fpinofa, foliolis lanceolatis planis la- crctica. -Perficaria mitis maculoia & non maculofa. Tais notata, bitat in idiginqjh Malabariae* % cul« gtmina-, bijlorai flofcido utroque ariftato^ cile omnGs;Burmannus praeter plurimas prc A. SOLANUIVI caule aculeato fruticofo, foliis c DODECaNDRIA TRIGYNIA ffjf jor. Fero haec, quae in me ne capillum qui- pabilibus adfperfa; Ldbii inferioris medius lobus ar^ m Kurop(t aujlraiioribus i y-, in Alpibus.

  2|- jHypecoum iiliquispendentibus non articulatis bivalvi- ^ * midigynis.

  I5i, tatis, capitulo intermedio feffili. Tobernaeoiontana foliis lanceolatis. Ofl^ VOLrVULUS foliis cordatis integris trilobis- hedcrtceu*. :US folils fimplicibus oboyatis» CotUw, Veronica foliis oppofitis plicads dentads. Fea][^

 • X a N^ rujlica Caule teneriore > altiorej pardculato.

  Cyperus culmo triquetro nudo, umbella duplicata^ Hahitat in Euroipx pafcuifjjccis. Racend relli^ conglobati: fplcis ^fitat in Creta. Silene foliis lanceolatis, caule paniculato,floriln Refedafoliis fimplicibuslanceolatis integris.

  Hellebotus niger , faniculae folio. Pin, i8^ ptaculum awbiente f^epius fulvo^ Racemus ante P" bus feffilibus.

  Plures 6-10, £? nuLli utricuU adradiculas^ yacinthus corollis globofis. Liycinis ovUis obtufis muticis tubumfuperantibus.

  Ranunculus nemorofus , flore purpureo>caeruieo. /1 dunculatus, conglobaius in capitulum^ pedimai rif 68' 3t ANTHOXANTHUM floribus paniculatis.

  ^oWa oppofiia, pjJiUa, lanao- dieufi. Quart^ 3 LOLILTM fpica ariilata : fpiculis compreffis ari PETESIA fbiiis obloiigis utriogue tomeatofis* /aq^. Jlmm^ herK 346, fequenti proxima. Caisunagrcw 4- AGROSTIS paniciila incraffata. BSnbainomum fylveftre americanum. Pir fa fup^-adecompofita, fpicis digitalibus imbricatiS: odonuiun. RHUS foliis ternatis : foli#lis feflilibus cuneifb fraga aurea, foliis pediculis oblongis infidentibus.

  FTIANA corollis quinquefidis rotatis verticil- lutct. Priis pedunculis, Juncus acutus maritimus anglicu& Rc^.

  375 Silaum ( quod Ligufticum creticum , folio fcenS tommiuib. COMMELINA corollis insqualibuSf foliis faUpartialiumque prima quinquefinis : fecirt :^kRENARIA foliis fetaceis, caule fuperue nudlu- larldfolfa< barbati (a quoforte olim ortumjy dimta barbaft [ORA foUis pinnatis : foliolis numerofis oblon- alopecmroi- patens.

  248* Antirrhini , qua ex Saponaria tranfdt in wak 4- 5- rais candicantibus & lanuginofis. Scheuck grant^ ijM alternis; fuhdaHfui in paniculam ftoriferam, £ LYCOPUS.

  M Y O S O T I & !S montanus, multifido folio, felini femine. ^6 iis, fpicis alternis patentibus. V i, ALISMA foliisovatisacutis,fru(ftibus obtufeti tz fuffruticoja ^ hipt^dalis. Folia terna ^ patentia^ €iramen dadylon, folio latiore^ BauL pin. Ipraflula caulefceos , foliis fempervivi cruciatis. Pulfatilla apii folio rJgido , flore magno. Hernu sfii^i Caffia fuiFruticora erefta , foliolis linearibus \ famaris haud abfimili. / )MMELINA corollis aequaliou^, peduncuUs ca- dis. I i geniculatupi alterum C minus. 2^9* Folia non dentataj Cdlyces globri^ Filamenta pwrpui ^- 357- ^c, 1. TULIPA flore flibnutante , foliis lanceolatis.

  Oca foliis angufUs acutis glabriit. Burm, xeyk I8?> MONOGYNIA, Vi^etur fequi ntis fola varietas ? loUs. Jongiflimo fimplicifliiro, floribus raris.

  Penduiis, petalis ovatis, ftaminibiis coroUai 3, ARBUTUS caulibus procumbentibus , foliis c mguLms.

  Prunus fylveuris frudtu majore. F^aill parij, 1401 ' ' ciliatis. * uniflori j folio longioresj nec breviores. Oblongis petlolads planis fubtus incanis.

  Pedunculi triflori CoroUae Mtegrifolia. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, BurTii. TRIGLOCHIN capfiilis trilocularibus fublinciril Leucqjum bulbofum autumnale. Dalet;h Hahltat in Gilloprovinciae montibus^ Monfpelii a (liam floribus decandris, petaiis fab(rideiitatisca- I^yfiipachia racemis fimplicibus lateralibus* Firid, i ra , ereBa, Panlcula conflans tribus quatuorve ra- SMYRNIUM.

  R' SELICA foliis aequalibus ovato-lanceolatis fer- fylveftris. Ana floribus lateralibus confertis pedunculatis , L E C T O R L ij»ne foliis lanceolitis, petalis integris calyce raajo- binthus foliis cordito-ovatispinnatis, corticela- Hyacinthus floridanus fpicatus. Amalu ii' ^ iatiores evadunty fape pedunculo plano membranaceo /

  . AxilLis foUorum; Calyces etiam enafcuntur £^ /«- 4ata y non tamen rigida.

  Caulis ramis ,fimplict[fi' Lappago aniboinica. I acuta; fiiperna quina f fena^ linearia^ acuta, Stamin^f(Z^e 5. Ferula africana galbaoifera, folio myrrhldi bus, caule ancipiti, foliis linearibus.

  Cl foliolis radicalibus Jnidlilm > pethlis lcmpt n ceis. Amygdalina, Katu-pitfiegam muUa Rheed. Caefalpinia foliolis obovatisintegerrimis.

 • / Anemone cauLe ramofo, pecalis lanceolatis. Rum , quam omnibus prifcorum temporum li compofito
  . Au:um, Pyrenaicarum, Helveticarum.

  \it in Alpibus Lapponicis , Auftriacis, Helveticijs, ^ Amaranthoides humile curaf&vicum , forus pdyj oali. ■ ' natis , floribus terminalibus.

  \at in America cw/irfior^,, Jamaica, Margaretba, l^ lus biflori Braftese in medio fedunculi f iua , ef* iore , facie autem ci acceait. Integerrimaj glabra^ longius petiolata.

  RANUNCULUS foliis reniformibus fubtrilobis Thort. - hordeifor- x>/iti fclii, umbellati. Lychni-Scabiofa , flore rubro , annua.

  Bijerh It^d Anemone anguftifolia multiplex , mutata florum fa- ' )fia foliis pinnatifidis linearibus ad pedunculum M m 3 ADE- Campanula alpina latifolia , flore pullo.

  LondoiL Pbiinuin kurinis foliis , flore pallido luteo , frudlu Rapunculus foliis cordatis » fpica florum obl ' jungit Ehrctias cum Cordiis. RoyJugi LONI(5eRA racemis terminallbus , foliis ferratis. G^ ERICA antheris bicornibus inclufis. Folia ovata^ hyptiic\ i Holofteumf.

  Phfcuna permanfit , quam ite^que attenti per Indias London^ Rauunculus perelegans Franqueville , foliis aculca»^ bro & flavo variegatc?v intus flavo. Tiam reperi ; hacmajorj illa minor ; hac Jffl Bauh. Americana vcrficolor , ftylo non crenato. O longi^recurvati, , SERPITIUM foliolis ovali lanceolatis integerrl- Siltr. 21, jplo lonf^ioribus ^ numerofiSf fulmlatis y erecHs.

  An-: Habitat in 'Euvopdd paludibus. HonAl jHabitat in Alpibus Helvetia, ItalJa.

  CateiK Habitat in Helvetia, Anglia, Gallia.

  154, «7o ICOSANDRIA MONOGYNIA.

  BauK k libus , foiiis iingviformibu.

  % ymalus per^unis, portulacaBtblio. O Folia Mtrinque viridia^ at adulta fere nuda. Bitdt Monfpelii Sforte in Belgio. Tufe crenata, Panicula hrachiatay virgata. Bradese tumy paliidi,

 • '; Perianthium triralve. TRITICUM calycibus multifloris , fiofculis^j tibus.

  Wian fuperior pagina enervis^ Itvis^ lucida. Cham» Ciftus , ericae folio , luteus elatior.

  / m Gramen , panicuUs elegantiffimis, majus , locuftis pio; Thalittrum hybridum femii. Jnuaut^ globofa, ftaminious tricufpidatis. ? fitis ovatis gibbis imbricatis, floribus feflTilibus foll- 131

  . HELIOTROPnnVL foliis lanceolato-linearibi 32. EUPHORBIA umbella trifida: dichotca Halntat in Sibiria. T^ * Aconitum csruieum ixirfutum « flore coorofidxB Hahitat in Europje paludihus. Eupliorbia inermis, foliis fubcordatis obtufisiDle aftus deDilis brachiatus aequali^ triquetrus fcandens f. Hahitat in Germanfc, Helvetia, Qallia.

  RHAMNUS aculeis geminatis altero patente,d Alfine * montana , capillaceo foliQ.

  VERONICA floribus folitariis feffiUbus, foliisi 154 lurium minus ad alas floridum. ^ceum mniculatum galloprovjDCl Habitat inEui;o]pdd/yivis glareofis, Q Bauh.

  Iitat in ^ixropa ^ jolo glareofoj iuxta fegetes inqiie A C O R U S

  .

  Incanum , foliis rigidloribus latis fubrotundis, fic. |mum nuiio olTiculo teAum cingente. Carueo aniplo, calyce carinato alat(>. Bwm Myrtus fbliis minimis & muLroxiatis.

  Boxkfi^ Valeriana caerulea, Bauh. 154 Hahitat in Eiropa ad fojjas S in Oriente.

  O Habitat in Germanix, Galliae, Angiiae coUibiu 7. IRIS coroUis barbatis, caule fubfoliofo Iqngitudine 2. TROLLIUi> corollls patentibus, ne

  Urbano Jimillimoi PetaKs aBis cdfydt -biflpta. Fali multifida ,partialibus dichotomis , involucrisl Grameh Cyperoides minimuin, caryophylli pi lis exterioribus quaternis.

  Characia , unde et:am eonjungitux Saponaria caulc finiplici, Ibliis linearibus ex A ibiola africana frutefcens.

  POLYANDRIA MONOGYMA ^btts, Hall. Perianthiuni infundihuliforme , quinque- lugdk 430.

  CONVALL vHrA foliis alternis amplexicaiiMbUs , Poiygoiili nlgriim. ALLIUM fcapo nudo tereti , foliis linearibii Symphytum orienta'e, folio fubrotimdo afpero^ flore DAIS.

  PeduDCulis triflorjis andpitibus» braftei^ calycc t t in Syria. Ramonm i quinquanguii*^ pedunculo JlriSio penduli* ^ PENTANDRIA MONOGYNIA. Lm cordato-lanceolataf j margine pHofa- bus integerrimis brevibusj GmeL mjfl Hahitat in Europae auJlraUoris Jiccis, cT ' feda floribustrigynis,caIycibus maximis hexapliyl- tis uniformibus, ramis alternis , came ereto' I. Spermacoce verticillis tenuioribus. T tibus , fpatha mutica , ftaminibus tricufj^ Chytraculia arborea , foliis ovatis glabris oppofitis , ra- iracemofup. Biflorisi baccis coadunato- caBrolea. 6*1 , AcoT)^u>xEie^i>ii^^^ xs^u^ C Napellus minor.

  & Tithymalus arboreus curaflavicus , cotini ioYioM J(D% ' fquama injima mucironata^ patuLs, mediocres. ^ Oldenlandiaaquatica, foliis obovatls oppofitis» Lc)pathum rubens. Tofis, peduDCulJs dichotomiSy fpicarum iioribi ^ ' 173.

  7A f/abJat in Europa* auJtra(iori

  RANUNCULU^ foliis omnibus quinatis lanc Gron- virg

  .

  T, CTUScaule tereti atboreo fpinofo , foliiscunei- portuiadfo- %. , tliisjimiie, Involucella fubcordata , concava^ mu* gram. LEONTICE foliis fimplicibus tripartito-multif ^abitat in Italia, Sicilia. I , adeoque vel fub wio eodemque genere traden-.

  * (CyDOgloffum folFis amplexicaulibus. Virg, 19» ;&£LI cauleelongato geniculiscallofis, foliisdu- eUtoai. Foliis nitidis cordatis laeviffime dr^tis rudi- , p. Uflimis , caule fubverticillato.

  Non occurrit tefie Mortono^ forte etiamnum A NCHUSA ftrigofa , foliis linearibus dentatis , pe- undulati.

 • arzi;^ : mediocris, longior,.

  6^ SaiL\\n Loiium fpicis ariftiiitis, radice annua. 553 lisoblongi^ fubbifidis: extimis confluentibus. N faturate bdeum , majus: litnbo paJtukK y vMdulato^ if in Oriente. " ' - ■ [^ Cl 'errima , quafi venis marginata , breinus petiolata^ '

 • Anemone nemorofa , dore majore. AUJum niontanum, capife rotundo.

  3picas has omnes ad me mifit ififpidenda^ ex Her Lepidocarpodendron foliis anguftiflimis eramin >i/ar iTi Gallia, Qermania, Dania, Kemi. Cf labitus fpecid j\ Folia integ)'a fpina fitacea terminata.

  An Monoici% aniafonium ^nguftillimo plaataginis foUo.

  Foliis ' alteniLs y petiolatis, oblongis^ confijlen- laterali. Flores fere in umbellam terminalem con- ^'iifi- i3,Hort. I46, DP^irricariE foUis ovato-ianceolatis acutis, foliis pentan- Spica compq/fta ex fpiculis duabus ad ,/inguIum 1737.

  Quart^ pinnatis: pinnulis remotis.

  Hemerocallis fcandens , floribus purpurdii Ranunculo affinis umbelliferis accedens , chdi Comm. T JUSTICIA foliis ovatis utrinque mucronatis inte- luteo, filiqua magaa muricata. ^iffert a Qicuhalo Behen corqna coroU^ , petalprum.

  ^fi:- lifficillime ob fpinas recun*atas eruatur.

  CRASSULA foliis lanceobtp - fubulatis feffi Scabiofa annua integrifolia f. Folia lineariay acuta, i^fubulataf hqfi diiatata, fubvillofaf corolfa hnge\ ^es albidi funt , feterum nimis qffims S.

  Tnonteoi§ fupradecompofita prolifera , fpiculis fubternis. PerfoUata alpina, gramineo folio

  . 277 r jfolium fjpinofum creticum.

  Lc-omnibus graniferjs, foliis lanceolatis : vaginis- ERICA. /v ium rainus teretifolium alterum. ^entaphylloides redkum fruticoflim eboracenfe. CoW, no- " foliis anguftis, floribus caeruleis. Ronychia foliis ad genicula confertis acutis, flc gdea duplo longior, fubtus alho ' tomentofa^ Kacemus terminalis. Debemus Prindpibus Viris Ge/hero, Cafalpi- EL

  . Fyrola > ^lfines flore , minor brafiliana. Habitat ad Europ» foffas & paludes, © Comm. Apocynum caule erefto anauo» jfoliis ovatis.

  Roy, iji apice rMnorum pkres i Anther» extra ceroUa tUr jO.

  /, 2* Amyris fruticofus minor,fbliisorbictilatisvenoii jm foliis & caule fpinofis.

  % Jujuba indica fpinofa « folio & fruftu rotundo. I| ibit^t in Galloprovinciae , Narbonae, Hifpaniae

 • - nca cylindrica longioresy Q Jlanuna ^longioraj quam lum terminjnt'3.

  Fiinum fylveftre anguftifolium, foliis rarioribus. Trlticum calycibus fubulatis quadrifloris ariftaj* is. ^rum, 'aleriana alpina minon Bauh. ^SCIRPUS culmo tereti nudo fetiformi, fpica ova- ackularis. Cliamaertiododeodron exocicum , amplillimis floril Peifici officulo f ruftus malacc«nfis ex candido 4 f6 multifidis. DAUCUS feminibus liifpidis, petlolis fubtusi cia , Jerrata , petiolata r ovata j egc iisdem g^ in volucellis pvatis , foliislaDceoIatTs j lamisileii Arguzia montana. Yacinthusracemofpscaeruleus minor juncifolius Ba0t, formibus incifis piloiis, cauie adfcendenta Verbafcum foliis pinnato- finuatis hirfutis: fub Convolvulus indicus orientalis Inlianie f.

  84-/ 3- ' ■ i JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque, ra- Hahitat ad Cap.

  "^ iperfrutex, fpica, longa gracili. ?erficaria florum ftaminibus qulnis, ftylo duplici , co- ' bris. Ranunculus montanus purpureus , calycc villofo. , ' Convallaria foliis alteruis , racemo terminali. R jNVGLVULUS foliis cordatis pubefcentibus , canarienfi^ hitat in iEtliiopia.

  ^ cm^ integerrima ; ovato - obBnga ^ Jcahra.

  Caule ereflo ,

 • Corollis
 • Poiygonatum latifolium maximum.

  LILIUM foliis verticillatis , flore erefto, corolla camfchat. * iSramen pratenfe , fpica flavefcente.

  Bauk^ pin^ ^l Faftlnaca folio cenanthes.

 • ■ * '')iiat Monfpelii , fecus vias autumno Jlorens. Lata , culmo longiora , lavijfima , margine fcaJrra- ii pfula pyramidalis^ roftrata^ unUocularis. Spei, % Iris latifolia biflora. X<^yl 16% u\ rnium foliis caulinis ternatis petiolatis: foliolis ' Scriana. PAULLINlA foliis ternatis , petiolis teretiuf litariis. Imen loliaceum , foUis & fpicls tenuiflimis. Xrilium anguftifolium , flore fiavo maculis nigris di- 145. & Raius ; meam potius Wmr in Canada. ^' 7- Anemone, ger^ii robertiani folio^ caerulea. Mala^ ^ Tarton-Raire galloprovinciae monfpelienfiiua. - RANUNCULUS foliis lanceolato - linearibus fef- gramincus, brevibusy mucronatis, r ^ fcoparla.

  G ERICA antheris bicornibus inclufis,cor6lIisa 1739. SALVTA foliis cordatoJanceolatis ferratis planis , nemorofa. Hahitat ad Sinum Perlicum, in India orientali

  . "^ itiufcuiis alternis,cynia trifida.
 • mcmbramcea^ fupra terram tmnentia.

  Folia ARENaRIA foliis femicylindricis carnofis obtufis, bavaflc». /i ienopodium foliis lineari-lanceolatis , racemis dicho- gaurus carolinienris,foliisacuminatis,baccis caeruleis, fidis. Pruna parva ex viridi flavefcentia.

  443- Ficoides aira , tplio trian^ulari enfiformi breviffiaOi lateralibus. ' hqfi articulatus , coloratus , uniflorus.

  Papulofi5 diihrais, caule fcabro. Elift^ Cordla nucis juglandis foUo.

  J ' I30TYL*ED0N foliis oblongis fpinofo

 • mucronatis, fpinofa. ^ Sedum alpinum, exiguis foliis. CHENOPODIUM foliis triaogulari - faB;!ttati Alchemilla mhior.

  6, difiinHa, Capfula Qblonga^ inferne Hahitat in ^uro^ad Jipibus humentibus. % j AGRIMON/A foliis caulinis pinnatis: impari feffili, repeAi» caule pendulo. FiPER follis ovatis acutiufbulis fubtus fcabris : ner- MalaAlrL cliff.

  Purei petalis femibifidif^ ereEio-patuUs.

  Is ovalibus retufis obfolete fer- craflifolia. S fcdbet acuUis 'mbuibui , rejtexis : drticutis fuper- 1.

  , HJbitcu in Europa juxta agros S fcrobes, % mxn, acad.

  ^ 9*/' ^- Habltat in Orbis totius cultis, Q du medio quaQ PTo.

  Stigmata fqualide flava j valde emarginata. Flores nohis non protulit ,

 • ex hetbario Oidenlandif ibu-^ moluccanus latifolius. SAXIFRAGAfoliiscordato-ovalibusretufiSC Allium fylvellre f. Rujfel ' Oxalis minot aculeata candiae. Gentiana coroila infundibuliformi: denticulo Lygiftum flexile fruticofum , foliis ovatis opi Halntat in India. "^ Ciftus ftipulisquaterujs , foIiisoblongisutrinquemA J] Canena.

  Ficoidesf, Ficus ai^oide^ africana, folio lougo tedui, ^4* Hort. :us Ledon foliis rofmarini ferrugineis

  .

  Priis Jiliformibus , verfus apiccs incrajjatis. AHGEMONE capfulis quadrivalvibus, caule nri ' Ranunculus montanus,graminlsparnaffifolio.

  Ta radiculas in terram e geniculis dimittens.

  Caule ramolijfmo ; qui easdem pro varietati- 38, 'EXX- alis radice longa fibiofa , caulibus ramoiis, foliis Caucalis femine afpero , fi^ofculis rubentibus. Caryophyllus minor, folifl ' fvec.

  ' «95 rpitium foliis anguftioribus dilute virentibus con- ofbuli otnnes fertiles. ANCHUSA pedunculis diphyUis capitatis. SAXIFRAGA fofiis cauliisis lanceolatls inus lineata. Cy perus rotundus gramnieus fere inodorus , paniciJ Allium foliis radiclihu^ fubhirfutis, qaqlinis t$, binij propriis peduncuUs.

  Minuartia foliis fetaceis , caule fimplici erefto , digitalit , ramofus , rarioribus foUis* Coroll» harentes. Comprejjum , fubrotundum, C< erbafcum candidum femina. 847* foliolis calycinis carlnatis. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of i/oetida, foliis fennae italic». ~Mtat - - - - O witat in Africa c? 1/2 /J

  'i^^S^ guefidis , foliis oblongis acummatis leviter vil.

  'Caprifoliuiti germanicum , flore rubello , ferotinum.

 • - r SANGUi'nARIA; >it. Foliis 4 vel pluribus^ fcilicet alternis minorlbtts arflc (Uchotomum^ fajligiatumj caule ftepius m ceolatis: inferioribus oppofitis.

  !

 • GALIUM foliis quatemis lauceolatis «qu Habitat m pyrenaeis. Sclarea mexicana altiflima» facie Iieiiotropil. I oribus & longioribus deorfum frugiferis. Omi^hogalum virginianum luteum.

  Moly mOntanum latifolium, flavo ilore. CSi/! aj^ graniferis, foliis cordato- oblongis obtufiufc nina alba

  . Folia vix Jlriata, fed firifla^ margine afpera^ Habitat - - - - Glaucium hirfutum,florephoeniceo. Ii panula foliis longis laciniatis. Gramen Dadylon panicula longa e fplds pli Z z 3 \Cv- IMntat in Virginiae.

  Fe [uefoUo fimiUs enneapliyllos Iiirfati. BmkfiiL flore & calyce purpureis, inodora. "5 perfiftentibus laudeoiato-obiongis acuminati^ fubtus Lapathum aquaticum, foliis Jongisanguftisacutis itat in America. Major curaflavicus- Hermpcs fapius Jimpldx^ rarius compqfita.

  Florum lacinia valde acumnata &* 1 fcabris , rachi teretiufcula. Tat in Europa ad pagos^ aGadesin Geftriciam. % Campanula foliis radicalibus Janceolato-ovalibus, «.

  TJEr Habitat In Europa boreaVore, % tcus montanus palulbis* Raj- hijl. Caule fubdivifo decumbente, pedunculis unifloris.

  Babitat in Angliae » Helvetiae, «. Laliiae, Itaiiae, VnJ tentiffimis revolutis, genitalibus longiflimis. OXALIs icaule minofo ere&o, peduncull«| hifi. 278, 298* y&rronia mirabiloides ^ fpicis fubrotundis insqiv ramofiflimo, capfulis ereftis. THALTCTRtfM foliis tripattitis, caiile foliis du- ^uri. 1 foliis corda^S glabris marginibus finuatis, fpi- yl- Horminum arabicum, alatis foliis, flore rubeilo.

  /?uA« Caryophyllus faxifragus ftrigofior C Caryopl ». XK^JL foliis dentaco-fpinofis» fcapo ramofo. PRUNUS pedunculis fubfolitarlis, foliis lancpB ^rif. Eari' lanceolatisy Florilms terminalibur ternis ^ pe^ yiolacea: Labio Juperiore vix emarginato. Daucus ^ paftinacae folio , ficulus.

  IrOLXUM fpica mutica : fpic lis compreffi ? mul dens. Habitat in Mexici humentibus, %

 • 'pertigona, iftus compreffus articulatus ramofus , articulis ova- Hahitat Monfpelii- Q ifc, Guesb. Sedum minimum non acre, flore albo. J Habitat ad Arcliipelagum Habitat % ^ J.

  Tis, flofculis omnibus ferdlibus. Foliis longior, Spatha ovata^ mucronatay acutiu/cu- ^tlHima.

  SALSOLA erefta ramofiiiima herbacea , fol hel\\ 310. Fyriaca, folio mucronato, capfuUs birfutis* tetiorihus fire ad bujm ufque fepariatis r^fipii l o. / INUS arborea , umbellis involucrum aequanti- ^^^* iam. Cbtyledon africana frutefcens, flot-e unibellato doi. 194, Sanicula alpina, angufUflimo folio.

  Dm caule tereti , pedunculis axillaribus multifiori5. JAQVINIA foliis obtufis cum acumine» Jatq.

  L^^ bente fruticofo, tbliis laciniatis Iiirfutis, pappo ^ gluma hivalvi , alura minore. Bromus paniculae ramis conjugato-binatis. 6i»l CAMPANULA capfulis obteflis pedunculatis, ladniau. TRI- jFfas ittXer a — £ limit^s non repefi ,

 • /? enim fati tltis acutis, Hort. Fpei in campis fabulqfis, "5 di< rine minima.

  Jaflninoides aculeatum, polygonifQliOyfloribaf| spando-angulatis , pedunculis fertUibus uniiioris vioribus; Florihus florefcentibus nutantihus ; flJ ne racemis lateralibustfoliis lanccolatis. Perficarid floribus liexandris femidigynis. Fljveci PILOBIUM foliis oppofitls lanceolatis integerri- paiuftre, aittnoides. EVOLVULUS follis obcordatis obtuOa petk Argemone capitulo hirfuto rotundo torulis canalicula- caulem excedente, foliisradicalibuscontertismajo- tnen neinorofum , calyculis pileaceis » fpecies Ranunculusf aquaticus ♦ cotyiedonis folio. VERBEN A tetrandra , fpicis filiformibus, foliis mul- fpuria.

  Kabitat in Italiae pratis faxojis wnbrqfis, 2|. Atis acutis integerrimis , pedunculis paniculatis. Ranunculus folio aconiti , flore albo multiplid' Bsi maculatis acutis, brafteis coloratis flore breyiorit fort, ^liff.

  Buaum foliis lanceolatis oppofitis iatdgerriaiis , ca- 427.

  Veronica terreftris anuua, folio polygoui, florq aL lUM foliis oppofitis ovato-Ianceolatis, cauledi- ctthardcuti UMER

  . Tis linearibus y plaiiis extrorfum verjis. Lia aculeata^ flore viUofo', fruftu luteo. Folia pinmta oppqfitiomhus 5 at in Virginlae aquqjif^ res non vidi ;* an Jlamina ^-10? an Stylu% i^? Carduus brafiliaiiius , foliis aloes. 384* m aipinuhi minimum, foliis cinereis, fiore can- pilulifera, ramulis lanugine aranearum indarj \mguJHora.

  VerdcilU fecundum totam longitudinem ^ oca foliis ovatis acutis glabris , fplcis imbilcatis. CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella t €U in Ponto. Lugib, } ribus oblongis faturate rubris.

  Rqf\ dendr, 9 folem voluhilis adfcendit plantas y quafi emifjis tt XS. S difliche pbfitis ) iioribus umbellatis tetminalibus. Virg, 145, * {, Sdrpus magnitudjne aciculae. Alpighia,latiiblia, folio fubtus fpinofo, Plum. Gciu divaricatij dichotomi^ PeduncuU fruSliferi to^ Erica ex rubro nigricans fcoparia. Pit iponaria lychnidis folio , flofculis albis. S^* SISON foliis pinnatis, umbelU^ cemuis. Habitat in Unganae, Angliae, Galliae, Italiae Hanunculus virgiuienfis albus. Floribus lateralibus glomerato - umbellatts. JCALIS umb^IIis patentibus, foliolis partialibus orientalls.

  Zbitat - - - - {' tUis caerulea apula. Pentaphylla , partialibus bifidis. 141«' ta, Flores miigni^ ad latera agf^efti in cq f^tkeatr. Habitat in Europae auflralioris argiUaceis.

  Helleborus minimus alpiuu^, aftrantiae flor& JSoi Trixis.

  ' provinciae rupe viSloria, % villofo^ foUis dimidio brtvior. Nthus floribus folitariis , corollis lacero partitisXqua- 'liis integris. Fuperioribus tripartitis « floribus folitariis. 579 etrthnfiano- ^* DIANTHUS floribus fubaggregatis : fquamis c Symphytum majus, tuberofa radice.

  Ke iloribus fpicatis dlternis fecundis fefElibus , noAuhii ijplex fylveftris , folio finuato candicante. Staphylodeudronafricanum fempervirens,foUisi Saxifraga foliorum marginibus cartilagin^ G ecbinls minimis in eodem communi pedicuio ternis. R indica, lauri amplioribus Ibliis obtufis* EuK Brown.

  /* i- to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books Habitat in Sicilia , Monfpelii.

  O '284 Cliamaecrifta pavonis major. TILLu^A ereda dichotomay foliis acutis. Fl :om6da foliis quadriferiam imbricatis obtufis. ' \pocynum fcandens majus, foiio fubrotundo* Shar. IiTES pedunculis umbellatis , follis ovatis obtu* umb^URtt. »cn proftratum foliorum vagin's fete fpaxhac^is, pin. Ct, Aloe zeylanica pumila , foliis vari^atis. Caulis /implicfffimus^ fpithamaus^ in medio Folio & p. MPANULA foliis rliomboidibus ferratis, fpica rhdmboida.

  Biifoniiisi II, JUNCUS culmo dichotomo , tbliis angulatl 348. LYCOPSlS foliis ovatis integerrimis fcabris , calyci- orientaUs. Ginis uti Juncuf, Gluma bivalvis , biflora; Gh 4i[/f. Toto pauUo hnj^or , infra apicem nmcroaata.

  Anthera Hahitat in EuTOlj^x montcfisj Jiccioribu^,.

  Minimum , patulum , rcmotum , nec calyce majus coniifolia.

  Afor- m^(i 43! Habitat in Afia, Africa.

  236* Gron, B, Jupcus lAinor acutus maritimus proiifer ex uno ca|il ymalus americanus, flofculis albis. ALISMA foIiiscordato-oblongis,floribusheX2 Habitat in Europae borealis uliginqfis, Q\. |L' PHYLICA foliis ovatis fparfis tcrnisque fubtus to- buxifoia. ARENARIA foliis filifprmibus, ftipulis mei -ilium ^rnienfe. ¥0- lAnchufae degeneris facie , indiae orientalis herba, qua- I.

  51, - i :f in Helvetiae Alpihus , innotuit C Baithind aequali. Alopecurum minus , he erbmalla varietas pracedenusl Jic fuadent Folia bina; dif Caules herhcj^ pcdaleSf Uvesj (llffHJfi^ terei Arenaria teretifolia Vefna, flore albo, femine iiDinatis integris. HEXANDRIA MONOGYNIA 44x fcuUhqfiny a tatere interiore fpicuhrumy ejl punSfum 12. POA paniculalaxapatentiflima capillari, foliispi Habitat in 'EuToi^x aquoji^. VALERIANA floribus triandris, folii^ ovato- t. L lis ternatis , floribus ariftatis. Jitq , exjtipulata , utrinque adfperja pilis Jlri^ofi^ 1;^ la compofita, fpiQulis alternis digitatis lanceolatis: habitat in Alpibus Helveticis , Auftrlacis. Havitat in America meridicnali.

  ^itat in Moluccis ^ folo aridiffimo. Fed qu(t vis natura efficerettamvaria^ emarginatis int^gerrimis , caule firuticofo, i Amxn. Hnidea, blattariae accedens virginiana , minor re- CALLKIA- tibus patentibus. C c 5 N\^ Acino^endrun) apacricanum pentaneuroni fbl bitat in -Aithiopia.

  % ;uncuius foliis alternis ovatis. % iabitat in Penfylvaniae paludqfis. Panlcula rarior^ fire terminalis ex pedun- nodiflora. 8« CELOSIA foliis cuneiformibus acutiufciilis, I WA floribus tetrandris. Gramen nemorofum, paniculis albis, capillacec p. !^t^ 9 f^d ^jliyatione omnino GladioU. Ad SaUnas Sauorua frequentiffima , vix ac ne 455- LCaulis debiiis , filiformis , articulatus Ramis alternis.

  Phroditis» capfulistrilocularibus, ramis horis lia Z. Capitata; Flores latera/ts ut in /^ tenuiorcjj 'Hahitat in montLbus iif^lyetidi^ AuflriaB, Gallia * :* ♦ * UmbeUa trijida.

  Ribes ramisfubaculeatisreclinatis.

  Ri^ «2«i3« Tithymalus curaflavicus^folio cotini triphyllosi TETRANDRIA MONOGYNIA.

  Riore dimidio brevioribus, Spica loiiga^ dijlicha^ virglmi-um. S, > — ramis angulatis dentatis , foliis repandis glahrls. FRIT£LLAR[A racemo comofo iaferne nudo, fO' tegia.

  Narciffus juncifolius ^ albo flore reflexo. POLYGONUM floribus pentandris feniid? ni bipartito. Enile aculeis flipularibus , petiolis fubinermibus. Cramen dafiylon majys repens, foliis hirfutilTimis. ^ASSERINA folus ovatfs tomentofls , floralibus HsAm. ; Caules crelli , pedales : Ramis alternis. Variat verticillis globqfis amplexicaidibus £? pei Cbampacam.

  Lu 'dbitat in Surinamo C Dahlberg. % ' ntat in Eutopae arena maritima.

  Itat in Virginia, Canadae aridis, 2|. 'osnimia cum pracedentct tamen dijlincla: ^iabitat in Italiae, Hifpaniae jfepihus. Flores fapius mutiiati » excepto terminaVu nnsiL 205. K k 4 /^- P» inium elatius , ^mpUciifliore.

  Fis: laciniis acutis , caule eredlo.

  Pocynum eredtum elatius, falicis angufto folioi fol- filamentofis. STIPA pedicellis dilatati? membranaceis

  . ^LIUM fcapo nudo tereti , foliis linearibus , ca- canadenfe. Oaontiti ^ vix tamen pro varietate
 • fpicas terminales.

  Alkekengi indicum glabrum , capficii folio* 1 HYPOXIS pilofa

 • capfulis ovatis.

  Poetici ^ fed folia dimidio cnffi Arbor baccifera indica ,foliis majoribus- fpleijdc lis , caule glabro, peduuculis triiloris.

  Fdlisi lotigiora ^ bifariaj margine&pO' Hdi/for m Virginia* ' tlabitat in Jimaica.

  T) Elymus foliis mucronato pungentibus. Habitat in Alpihus Helveticis, Auftriacis, Stiriad Lycopfis i^: Corollis minorihus , extus prafertim , Gr^nen paniculatum aquaticum afperum, locuftis pla- i/&&/Van'niVlalabaria^ Zeylona« ^ bato-aogulatis fcandentibys j Qoribus dioicis.

  I Habitat in Americ» Gallia aquinodtiali. ' parvis recurvis , ut etiam Petioli. Cpmpofitis planis incifis, xltivalibus fiUfc Stirpes Nicaeenfes. Nculis ternis 9 &liis linearibus* Sauv.

  31- fimaechinata , femine rotundo ciner^o. P)od, Habitat in Lapponiae , Helvetiae , Boruffiae, Soi '' t. Fupra plano ; fuperiora feJfiUa , femiamplexicaulia j non inji. 5, GUILANDINA inermis , foliis bipinnafis: \4 Lauius toiiis encrviLs obovatis obtufis.

  Ma*m [Juncus parvus paluftris, cum parvis capitulis equifeti. ^ Cucubalus calycibus cpnicis ftriatis. C^* cy^ Clematis fylvejftris latifolia. Ft ' itat in Hifpania S Narbona. EchinoMelocaftus minor laJftefceDS , tubeitl tafaciem gerit Schxniferruginei, zin\ti. Habitat in America meridionali. Hona, Salvia foliis cordato-ovatis obfcure uudulatis, foli( 14(5

  . CYPERUS culmo triquetro nudo , umbella tripl tat in Afia boreaU. * IttoUugo foliis feptenis linearibus. ^: CONVOLVULUS foiiis lobato - palmatis oblon- Uttorali*.

  Difficillime diJUnguuntur planta 4 &* 3. &»■ calyce breviores , cordat:e.

  , Calyces quinquejidi^ aqua»' Unearis. 3« JAQVINIA foliis linearibus acuminatiSi Jacq.

  Sed praprlmis ftaminum itat in Gallia auJbraU, Q wla dichotoma, feminibus hifpidis. Foliorum: Pedicellis alternis , nudis, Hahitat in ludisi^i Q Altitudo inx pedalis.

  Florcs i iBAitat in Canadx fyhis gldreofis. % ?PIPER foliis o vato-Ianceolatis : nervisalternis, fpi- aduncura. Aconitum foiiis i>eltatis multifidis , petalo f^ dorff,Gorter,Jaquin^ Colden^ HilU Hudfon^ v.

  Minali prolifera , capiulis ovatirf. Pedunculis unifloris, foliis hina.

  Ca virginiana , foiiis per marginem apprime filatis. )NVOLVULUS foliis cordato ovatls , peduncu- ficulus. 487^ Habitat in Sicilia , Hifpania , Aftracan. Pyrus foliis ferrjtiS, pomis bafi produAis. /fort, anguftif liae facie baccfera jamaicenfis, foliis pin. Cortufa foliis cordatis petiolatis. Omithogalum vernum luteum, foliislanguilis hirfutis. \icedenti duplo vA quadruplo maju^. VERBENAdiandra, (^icis ovatis , foUis lanceolatis ^^»*^^*- niae.

  »ularia caule foliofo , foliis ovatis integerrimis. Fpeciei , quod floreat ante folia^ quodque pctdi Caules viticulis longis^ procumbentibus lignqfSf ULaRIA foliis feffilibus. Feffilifblit^* Oxyoides malabarica fenfitiva , caule viril Lug^. Uvularia foliis cordato - oblongis. %^ NGUISORBA fpicis longiffiihis

  . Papaver cornicuLtum , flavo flore.

  CJft,: hijl, %,p,f

 • Jiahitat Mafliliae , Veronae ,
 • m. Q inmt baccain; manifejte vero differt Jiorilus mino- )tea foliis lineanbus ramofis. A|| 11 effigie , lanato folio major. CONOCARPUS eredta, foliis lanceolatis. Cynoglofliim foliis ovato-lauceolatis. Hort^ cli\ Hahitat in America meridionali.

  % :eoIaus petiolatis , umbella faitigiata. DATURA pericarpiis tuberculatis nutailtibus gl iricum foiiis planis , coroiiis planis deiciduis. I^- YERBENA diandra, fpicis longiffimis foliofis. M^ Lychnis montana vifcofa alba latifolia.

  Stylus Jiliformis^ corolla brevior, Sti- leaopodium foliis fubulatis ,- fuperne plauis, fubtus Histriangularibusprofundecanaliculatis. S culmo nudo , folii^ floribusque tribLis t*:r- trlfidiis. Caffia foliolis plurium parium linearibuSi ttil| / Schduck. MPANULA caule angulato fimplid , floribus glomerata

  . Ramis reflexis» ' Saxifraga alpina , foliis giaucis acutis « moH >ribus fpiiaerice congeftis , radice tunicata cauli Ami-ricana Jlofculis ftpius tcrnis , Europtta vero fenis , villolis; fuperionhas longjfjimis^ hudis^ in/cofo' Corolla arijla terminalis , contorta , baji articu Sloan. ^ Caucalis dauci fylveftris folio , echinato magnoh flibus umbellaB ovato-rhombeis ♦ petalis bicornibus* Valerianella femine umbilicato hirfuto minore.

  Gramen junceum, foliis & fpicajunci. HORDEUM flofculis lateralibus mafCulis Gramen feiluceum myurum, minori fpica heter< creftis. Cronato-pungentibus, Gramea avenaceum , locuftis rarioribus.

  MESEMBRYANl^HEMUM foliis fubcyliKB po/ita jfeffilia , amplexicatdia , profmdi trifiia i t. ^Feftuca avenacea fterilis elitior. Morif 3 montana hederacea inaxima. Iinn foliis lanceolatis integerrimis. I fubtUs fulcatij quod non in fequenti fpecie^ Afparagus.

  Epit, 259, ^M}:>aragus frutefcens , foliis fafciculatis fetaceij; termi- 393*. Anacampferos caule arboreo , foliis cunelformibi3 dfraga graminea pufllla , foliis brevioribus craifiori- alis interioribus laxe fpicatis. Igallis aquatica, rotundo folio non crenato.

  \xiiis bipedalisj teres^ Folia abernan plano-canalicuh' ^ perianthio exteriore orbiculari , coroUis cam officinale.

  "^ Hahitat frequens in Alpibus Lapponicis» TswJ tis ; fuperioribus laciniatis & acQleatis. AMYGDALUS foliis bafi attenuatis.

  Nawu lagnitudine , colore maturitads rubro , culmo tereti , \ fon. 4M » Hei:-* V«ro- Lyctinis alpina , mufcofis foliis denfius ffipatis, ft Anacardii alia fpecies. Lera foliis radicahbus ovatiS} caulinis lanceolatis lis -, Jpicula hngior y Flofculi

  SALVIA foliis obtufis crenatis, brafteis fumnris Hahltat in Virginia. Bitat in ItsMsLj Sibiria, Helvetia.

  ^horbia inermis^foliis oppofitis ovalibusferratisu* * Mutlca. Icis femiteretibus fubtus fulcatis, ftaminibtis ftm* Cicutaria latifolia fcetida. £9 fpiaa'; intra Je occuttant minorafbiia.

  Erp B ibus comofis terminalibus. ^ tum^ coroUa dimidio brevius , margine reHo \ polyphylla. Hahitat in Ameiica calidiore, % COR- galvfa major. S<54 Habitat in Italia, Smyrnae, inque Hifpania. Lxjling, Aloe folijs linearibus radicalibus membranao sdis: apgulis «cartilagineis ternis. IPHORBIA umbella trifida : dichotbma , invo- Pcplu5i Solanum caule aculeis recurvis, foliis finuatis ft lus foliis obverfe ovatis.

  391- * Ribes inerme , floribus planiurculis , racemis ere&is.

  Pent, 44, cuustflore exobfoleto dilute purpurafisente. Herm- [fls tnaritimis arenqfis.

  Paffim verticiliatis iinearibusemargindtisJ MfiNTZELlA. Tis: vaglnis ancipitibus, flaminibus tricu(]ffidatis.

  * Panicula aqualL Monarda caule acute angulato^ capitulis termljf liolis ovatis integerrimis.

  Corcufa indica , flore fpicato fimba POLEMONIUM. P, 203« ^ m moDtanuiri rotundifolium minus album non Raj. Romeda arborea, foljls oblongo-ovatis integarri- Bryonia alba triphylla geniciilata , foliis craffis r Iiabitat in Amexicai meriironaK^ "5 Hahitat in {ndia. APOCYNUM caule reftiufculo herbaceo , foliis* venetMra. Ibus racemofis fecundis j-ingentibus. VailL pa- i pareat; Flores tam parvi , ut mdis oculis vlx^ Jio- libus, fL lapp. M alpinum albuni, foliis compaftis. Pbu defidente vacillat & hiftoria, ut inplerisque Lapatlium aquaticum,luteolaefoIio. ^ kLECHEA foliis Uneari-lanceolads* floribus panicu- mlaor» p, 109. Spei, "&

 • Tugofa^Jerrata^ bafiacutai petiolis bqfi utrinque obtu- iufculis , fpicis foUtariis , fruftibus bifidis.

  Hatitat in Europa S America ad mofis littora are- cxrulcuiiL calycem niultoties fuperantibus* Hort. I dunculis longis tenuiffimis bibrafteatis alat oblongis. 228- BugloflTum latifolium fempervirens.

  Ic6, Ranunculus, grumofaradice,ramofus.

  Ttquedentatis, poftremis in fetas inermes. Hahitat tn Gallia , Sanio ^r" Enropa aujbrali.

  % C c 4 Clap iTympliaBci luteaminor, floreimbricato. I^ ^«chendorfia foliis enfitbrmibus trinerviis , floribus ESEDA foliis pinnatis ,floribos tetragynis, calyci- a^ba. Fatlva 3, AVENA jpanlculata calycibus difpermis, femiD i. Folia e vaginis latiufculisy "^HQRA folus ovatis , floribus racemofo-fpica.

  ^^P«^«' tat in Europae frigidioris fubhumidis fylvaticis. Clajfis 11 iabitat in Sardinia juxtafcaturigines, ^ Potamogeton pufillum fluitans.

  So , tis*cartiIagineo-ferratis, caule racemofo. Icon^ 2^ t, 10, Coi flYAS floribus pentapetalis , foliis pinnatls. Jimm» p entapetaU» )LrYGONUM foliiscordato-fagittatis, caulein- d, Bcuik

  . ^6- " bitat in Brafilia , Jamaica , Domingof. SCIRPUS culmo tereti nudo , fpicis ovatis plurii taiis lanceoiatis numerofis.

  Afparagus maritimus, craffiore folio. ^, ramen pratenfe panicuLatummijus, anguftiore foiio. Alcheniilla alpiiia pubefcens minor. - XIFRA6A foliis caulinis ovatis oppolitis im- oppofitifo- lo^atij aplce fornicati arijlati; tn viva Generis certitu» dis , caule fimpliciffimo.

  *» Anonymosamericana, foliis parietariss (babris, flo PAPAVER capfulis fubglobofis torofis hifpidis,cau- hyWdiuB. 433^ irodoprafum montanum juDpitolipm, capite rotun- XUiura foliis verticillatis brevibus , coroUis campa- ^'

 • I»onicera peduD. Ulisbifloris, foiiis»ovatis acuti FloxeS tiJ?o.

  Crqffiore albi^ oris purpurajcentes.

  I?AULLINIA foliis biternatis , petiolis marginatis , fo- mcxican*. Tiana arborefcens (]plnofiflima , flore exalbido. Anni profentis ^ mucatis in fpinas^ infequetitb (t^ truncaia , nec fifja, Folia linearia , glabra, 3 capitulis fiorum fubglobofis. )r sthiopica hexaphylla, foliis circa caulem ad mi* icedanum. TRIUMFETTA foliis bafii integris. Qua vix videtur ab hac diverfa. Bugloffum fylveftremijus nigrum.

  Mefpilus aculeata pyrifolia denticulata fpIeiMleB ^ient^ 149

  . [yeronica folifs faepius ternis. Paucis Hallerus, Gmelims , Allionius,
 • &- curia plant.

  ClfNOMETRA trunco florifero* Acl. ^ Ormthogali virginici facie herba tuberola carolinenfis.

  Flore purpuro - caeruleo odorata Fluk. 2jL Gramen Bromoides pumilum, locuftis ereftis niajf. Afclepias caule erefto limplicilTimo herbaceo* Caulos plures , d'ffu/i , Uves , teretes , fiMi Habitatin Helvetia, Schneeberg Auftriae, Pyrenaeis

  . Habliat in America & jarte in Virgiaia. GALIUMfoliis quaternis lanceolato-ovatls sb Laurus Camphorifera. Tibitat in 'Europss, litoribus maritimis, efembr. Tortuofum>foliis fempervivi expans* DUL iile aiicipitidlciiotomo,fiipalis fimplicibus. '/>-, fccundiSj Jimplicil 3ERPIT1UM foiiolis trilobis incifis. HEMEROCALLI& Helleborus foliis angulatis multifidis, flore glok tiores varie curvata. Placenta quadrangulari & undulata.

  POa panicula diffula, fpiculis fubtrifloris, foliis " viu caule inermi.

  ATROPA caule fruticofo, pedunculis coi Qitefb. Iiobitat in Europa aujirali* Q utrinque dentatis» floralibus oppofitis. 48S aculeumterminatis, floribus albis in capitula con* 'onvolvulus americanus, mandjuccae multifido folio, ^lnrteuma foliis liriearibus,' flotibus capitatis; Roy. Piftil- Habitat in Europs ruderatis. Mco liiirriio -;inicia, Ipici» it in Caroliua

  . Llene caule fubdichotomo, floribus ereftis fubfeflili- Tum galea breviflitiia. ^ Habitat in Jiccis juniperetis fepibus techii Europa involvulus peregrinus caeruleus, folio oblongo. FlUformes ^ foUis duplo longiores. TABERNiEMONTANA foliis alternis » caul. Bus, cauletereti, fbliisfubiinearibus. D JASMINUM foliis oppofitis ternatis. Ularise frudu non (]pinofa, malabatBri folijs longa
  .

  Plici,fpicuIislinearibuscorifertiffimishorizontalibus» _ 535-. Solmum caule inermi herbaceo , foliis ovatis

  2|L Achyranthes floribus cxterne lan

  . ' ; litariis terminalibus , ramis glabris.

  , 1 Echites fcandens, folils ovatis nitidis venofiiE , i LYCHNOS foliis ovatis acutis , cirrhis fimplici- colubrin» Habitojt in Canada. NPHORBIA dichotoma, foliis iutegerrimis fub- myrtifolla^ fcandens. POLYGONUM foliis cordatis, caule eredo Gratiolaeaffinisfioridana, foliis fioribus & capfuUs! t)nium elatius , plantaginis foliis procumbentibus cent. Txiquetris laevibus obtufis fecundis.

  Anix^ I Folia fape quaterna , v^rticillata. Capitato , fed Capitula ' longo pei lix cretica minon Bauh, pin, i^A.

  V itex trifolia minor indica ferrata. Ttn ramis foliisque altemis lineari-Ianceolatis, ra- I R I S.

  Lofis mideromt/s ^ za & apice fuperius. 21- CONVOLVULUS foliis palmato - pinnatB fdkralibiis cordatis; cauiibusternatisovato-oblonpjs.

  Itapetalo , fruftu fldV© monopyreno eduli dulci. Dorftenia dentariae radice, fphondylii fblio, femi-orbiculata, calycibus iruftiferis reflexis. Ules herhaLeiy angulatiy debiles^ diffufi- Folia £- petiBlata , ovata , integerrima. LYCOPUS foliis «qualiter ferrulatis. ' ^' Convolvulusminor

 • femine triangulo.

  Fpidatis , foliis cordatis infimis ferraturis fetaceil Mprif hijl 2. Fitgulacjulisgeniculafolitariij hngituditie foUiy laves: ; Myofuros tbliis ramofis. Chamsedrys fputia major latifolia. Tulis fuhanguldtus ^ longijjimuf. Latis integris, floribus folitariis. Habitat in Europa boreali, % Galium caule ramofiffimo» foliis quinis obverf polygon^- iiat in Germaniae £? aujiralioris Europae pqfcuis odoprafum latifolium fpontaneum italicum, flo- -fceilAis.

  HELLEBORUS caule multifloro foliofo/oliispc. Emargitiata , integerritna , purpurea^ margine rif ,hijl 3. PENTANDRIA TRIOYNIA* OCTANDRIA MONOGYNIA. ,503 ■^ confertjs , fpicis plurimis tetmioalibus.

  Sak gra frutefcens & hirfuta nerii folio , flore magno Hort.

  31* ^ 34« Jndium vaginans internodium , in hac vero non raga peofylvanica , floribus' mufcofis recemofis. * p/tt5 quatuor : iitteriorib s minoribus , »mfc Helleborus niger, flore rofeo* Bmth. HilL Guaiiabanus fruftu purpureO* Plum.

  In littoribus maris Mediterra- Lyfimachia foliis lanceolatis , floribus folitariis. LASTIUM folii* ovatis , petalis calyd aequali- vuigatum, flabra i fubtus obfol:te pubefentia. ;Jv ^' cpmpq/iti Florihus minutis. OLDENLANDIA pedunculis bifloris pfetioU HabitatinyAmencsefeptentrionalispratis arenq/is.

  ' :: ' ^ Folia temdora Q minus corifijientia. ^ / liacimttii t ■ iUPHORBIA umbellaquinquefida : dichotoitia > aleppicm Aliium ftaminibus alterne triiidis, foliis fiftulc cliff\.

  ^itat in Pannonia, Auftria, Bohemia.

  Peduncuiis umbellatis bifidis multifioris. S AL- ^ IRTScorollis imterbibus, petalis interioribus paten- fceddiffipii.

  Flores intra^ im^olucella Rivina fcandens raceniora , amplioribus (blani fblfl divaricatum 18. POLYGONUM floribus oftandris ' trigynis yfoy eredo ^ fuperne vix ramofo , jlriflo; Floribiis ATURA ,pericarpiis fpinofis ereftis ovatis : fpinis ferox. * * * Perficaria pijlitlp bifdo. IBLISR J> nudus^ Foliafigura Rubi Ouemamori f

  .

  ^Scabiofaafiricanafrutefcens maxima, foliis tenuiflime P/wm, gen, 39. S- hus tricufipidatis : intermedio minimo.

  RHODODENDRON foliis ciUatis nUdis, co "ietas Feminea in Horto upfalienfi freqmns. AI<»e foliis ovato-lanceolatis carnofls apice ti brafiliaiia» Rheedia foliQ fubrotundo , fruftu iuteo. Mus folio fubrotundo , tru&u compreflb. Bauk purpureo in folioium flnu, absque pediculo, fe via moneat corollam citius claudi » 0U floi ^ foliorum alis prodeuntibus.

  HijU , pyramidatSsreflexis, coroUis revolutis. LoagifoHa liz alterna, petiolata^ pinnatijdaj fere Hydrophylli: SYRINGA.

  ' longiflimo , caule ramofo &uticofo. POTAJVK GETON toliis coidatis amplexlcauUbuS. 52 VERONICA floribus folitariis fubfeflilibus, foliis ^omant. Lii) nudus^ Jimplex ^ fjuamis aliquit adfperfuSf e ra- nt, Piftilla variant in eadem planta i.

  £? 3, Sennaorientalishexaphylla, Tala zeyloDenfiun caulihus magis adfcdndentibus y tota pubefcenA-^ nis^pedunculis lateraLbus confertis unifloris. FLx^yL Sucubalus calycibus fruftus ovatis eredlis : angulis de- ilycinis ovatis obtufis magnis. Pedunculi ficpius ter- Papaver perenne, pilis rigidiffimis , foliis pinnatis, flo- AlchemiUa foliis fimplicibus.

  ANTHERICUM foliis planis , fcapo fimpii lium foliis lanceolatis , fcapo nudo femicylindra- I* ONOSMA foliis confertiffimis lanceolatopllni ferratis , caulibus multifloris ereftis , receflH genera diverjijjima. Neflarium triplo breinus ejl petdlis, litariis. CERINTHiE foliis amplexicaulibus, fruftibus gemi- m^]ot.

  Racemi ternunales e dichotomia ^. > Alchemilla perennis incana argentea, f. Fericea fatiuum Hahitat in Zeylona. Lbus viridantibus & rubentibus. ^itat in Europa auftraliori, Japonia, Virginia.

  ^ ittagualibus , unde Afperuginis gciuts , praterquO^ ' BfP» 9^^y^ tetraphyllus , deciduus , rotundatus. Covo\l2e mipra j par\*a^ obfotete violaeea ^ pcta* kea foliis ellipticis trinerviis^ nitidis, floribus la- Habitat in Galli» , Itaiiae collibus^ O Verbena foliis verticaliter ovatis, fpicis folitariisova Hiftor. ^ 9^ iloridum, foliis folitariis 1 fummo apice iMri MARANTA. % Brunia foUis obloiigis iucaais , florum capitulo rama- fparfa , lineau-Jetacea , ereBa , l^na , margine fca- Groflulariae fruftu arbor maxima^on fpinol Hort.

  13, PIPER foliis orbiculatis folitariis carnofis.

  ORNJTHOGALUM ncemo oblongo , filanM tis , caule lierbaceo , lloribus cyniofis. ^ azoncum« fimpliciffi- kf oUugo mont ma latifolia ramofa. Caules diffuli Folia petiolata , lato lanceolata^ ivri Vlmam m\ot ttltolia ^ fJore aniplo peolil Plantaginella aurea alopecuroidesbrafiliana, fdl flortt cliff[ 1. LO-NarciLffus minor hifpanicus latifolius.

 • Crucianella tbli-s lanceolatis Hort. 33» ovata, floribus nutantibus.

  Scabiofa , capitulo giobofo , minor.

  Ranunculus chaerophyllos, afphodeli radice. MESEMBRYANTHEMUM fbliis fubulatis ternata intermedio pedicellato , ovata^ incifo-fii luffdb. 'dunculis folitariis longtflimis, caule repente.

  Campanula fphaerocephalus pervenufta , folion !■ Habitat in Itali.

  "5 ftu fuave rubena molli levlter fulcato & odoro- Frotea. ^^a foliis ovatis obtulis imbric itis , cap. Tulis 175 f« ^- ito-venofi-, capfulis trilocuiaribus, corollis fubnu-. Lares^ Jilitariij uniflori^ geniculo notati^ lonfft^ mipinnatts glabris. IBiamen barcinonenfe , panicula tenfa aurea. Dianthera foliis lanceolato ovatis, racemo fpafiof 1 purpureocroceum, flore pleno. ^ lilibus, verticillisfubnudisremotiflimis Roy.

  IMACHLV fpicis tSrminalibus, petalis lanceo- atropurpu- ^iflabitatin alpibus Helvetide, Bavaris, Svevis. Filiformibus: racbi flexuofa, dentibus biiloris: alte- VALERIANA.

  O

 • ^neo , capitulis albicantibus panris globofis « foliis Hauh. Ternisque diftindkis : bafi patentibus, cauleterei 31 5. Bhulum o nigram , habitus S, nigra , at lyrtus tbliis ovatis, baccis rotundioribus.

  MilL ^arentina, 5a* OCTANDRIA TRIGYNIA

  . ^hyllum foUolis laiiceolato-ovatis ferratis inta- ^olLe denticuli bifidi fint, petalo exteriore glabro terminato arifta tortili Alfine corniculata. Caidina terndta^j ferrata\ lan- ^Alabnra, Hab.

  Flofculi pauci , pedieel- Tofeus. *^' RUMEX floribus hermaphroditis diftiDdis: natQternatis ,racemis terminalibus.

  J(aL arum alis ornnibus maximis membranaceis reflexis, Uttibitat in Jamaica. ^ Mefembryanthemum falcatum majus, flor^ amplolu- Roy.

  CAUCALlS involucris peutaphyllis : foliolol H.

  JPJCRATIUM fpatha uiniiora, pctalis teflexis, 2«yi*ftlcuJti. EUPHORBIA dichotoma foliis integris fol FL lapp.

  352 , 374^ yrola flqribusuno verfufparfls. I6S* j, petiolis reflexis, caule volubili. 258^/ ^- fciculis pedunculatis. Al Afparagus aculeatus zeyIanicusihaxinius. RanDd| dentatis fubtus villbfis.

  La utrinque recxirvata ^ interdum dentata^ g [ €um Corolils duiJ)uSj Srfidis^ regutaribus^ albis. Theati 'tdt in Europa, India, /«/. Afcenfiouis, Ameri- Habitat in T^aropsLauJiraliore.

  Upf Habitat in Anglia, Gallia, Hifpania, locis umbrtfi^ ffort.

  ^YS" Aoemone hortenfis latifoMa. «85 Montana allobrogum lentifcifolia. F' 30 r- Cijlorum kijloria maxime omnium obfcura ob varieta- MACROCNEMUM. Tetamen ptialaroides, fparfa panicula, minimum angufti- mana.

  MELICA flofculi inferioris petalo exteriore ciliato

  . ^ MESEMBRYANTHEMUM foUis fqbulatis laBVi- blcolorum. Afpera^ at Flores remodores^ magis o- ovatibus. Bus androgyni^^ hifvec, 3, wimmei magno jQ:u&u>, perAcs (apor^. FpiftoCii^ rm^um efformaDtibus. Exahe o\*ata , utraquc vagina lavia. CoroU/c i loroUa, Habitatin Virginia
  . Anchufa lignofior monfpelienfium , flore v. Ilium africaaum fphaericum , floribus obfolete puni- Rudbt elyf 2-.

  , ^' \ ■ ' -: ■ f ' Habitat in Vera Cruce. Calyx flqfculis lon^ m foliis glabris.

  Fupradecompofita , peduncuiisnuciis, fpicisalternis. Rre vidctur ab Oxyacantha fola magnitudine ^ ut. Hirculus qui Ch^i^maeCifti genus.

  CHENOPODIUM foiJs lanceoiatis deocsA ramolis & terminalibus. 155 'S africana bulbofa , floribus amplis luteis , foliis foUorum.

  Petioli canaUculati^ hafi memlranacu ^ Chamae Ciftus 3. LINUM foliis cuneiformibus , caulibus arb(X( tatjs foliis ferratis, fioribus teucrii purpureis.

  Semina folitaria , longa pyramidata: %, ANTHOXANTHUM fpica ovato-oblonga, flofcuh Planta glauca. Folia fcabriufaJji n perennp» dis birftitis.

  Capfulis retinentibus ftylum , quein ta pofterior e novo belglo. ^* 74- Verbafcum nigrum , foliis papavcris corniculatl 228.

  I^ ^itat in Eu^opae pratis fubhumidiS' 2J. :ago maiitima perennis^ bulbofa radice. >?♦ Caryophyllus baibatushortenfis anguftifoUus. J Habitat in America calidiore.

  Fe )ilus , apii folio, fylveftris fpipofa f.

  Solanum pomo fpinofo rotundo, lon^a flore. 'i Caryophyllus arvenfis , calyculo florum niimer Damajcena^ i^OtyAHfDRIA i^OL^GYNIA

  . 771 roilis fubsequalibus , (iamixiibus loogiflimis.

  Fdepias foiiis lanceolato-ellipticis, caule fimplici txtdiata. Mus minimus, foliis oblongis fucculentis^ tumen- hijl.

  XRADESCANTIA Iiirfuta procumbens. 4 partiti lobis duobus ^lternis patulis majoribus lanceo Habitat in Cumana.

  ^ne foljis lanceolato ovatis glabris^ floribus terml- cliff. DRQSACE periantliiis fruftuum maximis. MaxUnv brachelium follis ovatis ferratis , corymbis compofitis.

  Imis rcflis Folla oppqjita^ lanca 14. POTENTILLA foliis radicaiibus quinatlsf KIFRAGA foliis caulinis linearibus iategris tri- hypa ^ides.

  CORTUSA* ulis teres , hinc angulatus , hngitudine foUorum^ um. Aecrifta mariana, flore minore.

  ConvolviUus ftellatus, periplocae rotundioris. 6i8 Hahitat in Europa adradices montium umhmfas

  . ^ Holofteum hirllitum albicans minus. RHAMNUS aculeis geminatis reftis, foliis OVI jyitispearme doorica, foliis ternis fubrotundis ferratis. Ita uniuntur , lU demta fruflijicatione ihx di^ tomentofls.

  ^- 31,- /

 • i- \s fef^uipedalisy Uvis^ parum ramofus. (Joi rioribus magis connatis S f^re vaginantibus* Caly- Hort. Rfc* MESEMBRYANTHEMUM foliis fubovatis pa- barbattlfll* tdfitat in Europae uliginqfis. Quod non in R, tingitano, IRIS corollis barbatis, caule foliis long'oremultiflo- j^crnianica. Ferratis^fubtufi valde tonuntqfis. Nicotiana foliis ovato-lanceolatis obtufisrugofi hrevi , femiorhiculata , ohufa ♦ Jlriata. Stipulae Habitat in Alpihus Helveticis , Py renaicis , Al lunculi ternij unlflori^ ex alis intcr caulem &* ra- virg. Niis lanceolato fbliaceis y corolla longioribuSf J^ Ha.

  K' oppofitis ftipulatis, caule erefto, floribus quadri* p. CoDvolvulus foliis ovatis obtulis, caule fiiifi nitida. POTENTILLA foliis quinatis tomentofis « ^; minus laciniato, fubtus albalanuginb te&o. Sloan, expanfis: infimo majore^ A 3 PHYLICA. 18 apice obtufis , cajpfulis muticis.

  AGROSTTS fpicis fubquinls cruciatis bafi. Opuntiamajor ^ folio oblongo rotundo : ff 2. ^ntofa , obtu/iufcula , apice fubrejlexa » patentia. ', RIBES ramjs unc|ique aculeatis.

  Upf $t, oxyacati- alis involucro univerfali monophyllo, laciniis fo- t in Sibiria. Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis aliisque, S ^.

  POTENTILLA foliis pinnatis ferratis , caiii LILIUM foliis verticillatis , floribus reflexis , corol- canadeAfc lubunifloris , Cc:pfulis globofis. ^V^onica fpicata anguftifolia^ Bauh^pin. 246, 2 africana erefta rotunda, folio parvo ^ in acu* Solanum fruticofum bacciferum. Ihvolucrum gmninibus brevius- Folia integerrima , Habitat z/i Mauritauia/ O fericeis , peHinato - pinnatifidis , paraUdii Apocynum nov» angliaei liirfutum , tuberofii ri barbatis , foliis iQCifts , eavle redo. \:Habitat zriEuropaB maritimis apricis.

  % Papaver foliisternato pinnatiSjfruftu angulato.

  BROMUS panicuia nutaiite, ipiculis iiiiearibus. % vermicula- Allium petrsum umbelliferum.

  ■ adhibui ; quae in nova editione Generum plan- A, Catesb. Chis, glumis fubulato-ariftatis.

  ^Habitat in Germaniae, Italiae collibus. Flores alterni : pedunculis breinffimis.

  Caly- >fiocarpodeQdron folio craflb nervo lanuginofo fu- mentofis , floribus feffilibus folitariis.

  «15 fquamis fpliorum rudffribus nigris vefiitd. Fuperiorefpinofis, flor^ rubro.

  PraLYi oblonga, fejjilia^ carnpfay excavato punftata ^ J\ Milpighiaangaftis & acuniiuatii aquifolii foliis.

  FuppL 501, j, cyma ftffili terminali, m PENTANDRIA DIGTNIA. Folia fupradecompqjita Dauei vulgaris. Folioli tanceolatdy iitrihque nuda^ pilofo praecoci. Veromca erefta , acini folio glabro, floribus caeruIeiSf feztncQlM ;rar « J Cap.

  Cheiidonium majus canadenfe acaulbi, Corn. Canad, Gramen avenaceiim panlculatum alpinum hum Polemonium.

  Carinatis n(iuticis, ^mpanula tnariana, laciniatis foliis peregrina.

  Solanum caule inermi fruticofo , foliis ovato - lanceo- Ranunculus foliis inferioribus capillaceis , fuperioribus Ad- Catesh, car. Daria proprie cordata ; florihus proxima fkpe k, amafonium fleUatum. IDtluis tniio tenuiflimo incano mollugini 51 ^ Acetofa britannica rotundifolia, buStu comprefTo Souchorus. FoUa quaterna , anguJio4anceohta , inii" -HYPOXIS puo(a, capfiiUs clayatis. Caulis adfcendens ^ filiformis ^ lains ^ apice divifus,^. T) Phillyrea anguftifolia fecunda. Raj^ dendr, ,i<53o* Erica africana , flore rubro plano. Habitat in Jamaicae , Bermudenfium , Brafiiiae mariti-.

  \ terminalibus , brafteis lanceolatis» FL XfyL 20. Habitat in America meridionali.

  12? alia lata plana^ alia contrafta longiores.

  ^med: SS* i Habitat in Germaniae, AneliaB, GalUae, Helvetiae, fecundum caulem quafi ex utriculis floridum. / Trifolium hepaticum^ flore iiinplici & pleaa iKQlis digitalis^ filiformis ^ Jimpliciffimus.

  ERICA antheris bifidis inclufis, corollis cait HEXANDRIA MONOGYKU* ►ridana.

  ^ ICOSANDRIA PENTAOYNIA ^9^ aphyliusi raro unico folio decompq/ito £? pedunculo ^ Hahitat in Graecia, Apulia. Cereus gracilis fcandens ramofus plernmque taM Affinis nimis E, Chamafyces^ fed tota undup 44» HEXANDRIA MONOQYNIA. Ipuiiftatis diftinftis , floribuspeduncuIatis,calyci- >ly parvum , caule triangulo.

  Adonis horterifis^ flore rainore aitro-fubeiitej. De quqfi verticillata, Flores angujli , parvi- ibus, ftagellls reptantibus. Gramen pratenfe paniculatum, locuftis parvis ^S A germinibus globofis hifpidis , peduncuUs fub- carollna, Fraxinella. Ufela lignofa, ramisfiriformibusadrcendentibus«iio- ^^abitat in Pyrenaels verfus Hifpaniam S prope Valen- MONOTROPA.

  Mis,petalisemargiaatis,'caule erefto, Fl. 307; bafin latioribus inodoris. Janu itfai,'! irginatis» Hort. ^ pCaprifoIium non perfoliatum. ^ s* Rofa rubra, ftore femipleno.

  Ornithogalum majus fpicatum , flore albo. ROSA germinibus ovatis peduncuIisqQe WpSi Scabiofa foliis planis camofis : inferioribus pind gulofis.

  Lads ,foliis oblongis revolutis fubpilofis.

  Niae paludibus nemorqfis , hoiie in I- 2j6, t. Baccs fidva j mflpwd i;^voIvuius minor repens, nummulariae folio, flore lUMEX florlbus dioicis , foliis obtongis fagittatis: tubewftia. Morina orientalis, carlinae folio, sTournef

  . Fl Papaver caule ramofo, foliis linearibus pinnatifii I p.

  Piychotrophum herbaceum repens fylvaticum,foliis at in America. % Dadtylis fpicis altern»s fecnndis incifis ereftis app«i Confolidaregalisarvenfij. Statura Diofime aut Brunia, Foli(jL oppqfita ^ pA caeruleo» Tournt^f cor. BraAex hngioresj bafi extus valde fjabitat ad radices montium Veronae, Tridenti, Car- KPANICUM panicula virgata, follis divaricatis.

  Lyx non retroflexus ; Radix fihrofa nec

 • buWofa ; I/.

  ^96- duobus intra fuperiora tria petala pqfitis. Sti ahque foliolh alternit minutis. Racend Tithymalus heliofcopius. PHILLYREA foliis ovato-Ianceolatis flibintej JFHAMANTA ibliolis c^pillaribuSi feminibus Meum, 6ORAGO calycibus tubo coroUae brevioribus , foUis oricntaiis. ?tro ' teretiufcula , apice patuld acuta : axillaria S P O N D I A S. PeduncuU kterales^ oppofitij aphyl- Hy popliyllocarpodendron foliis inferioribus apice til^ iicalis major. Paeonia laciniis folioruni linearibus. Gc^\ >inus culmo paniculato, fpicis comprefHs. 533, \un in Oriente , inque infula Holms AngUa. Feffiilfoiia 4- MELASTOMA foliis integerrimis trinetvi AMPANULA caule bafi' fubramofo ftrifto, fo- hybrida

  . Lugdb,^!^, DESCRIPTIONES *tantum in obfcuris adhi- A R E T I A. ' Lithofpei mum arvenfe , radice rubra.

  Foliis cornlcolatis longioribus

  . Acuminatis;caulinis ternatiSyCauie declioato. Hall, helw ^46* ftriacis, Pyrenaeis, Tridentinis. O^ Cadtus humilis fubrotundus fulcatus & coroi PENTANDRIA DIOYNIA
  .

  LYSOSPJ-ENIUM foliis alternis, FA /1^. Erbafcum mas, anguftioribus foliis , floribus pallidis. Differt a C incano , m JmiUimus , Ramis («dj la tenuiffima difficillime numerantw; in ficcis Jpeci- ic, 371.

  Gentiana Iiumilis aquatica verna. T' ^ plices , nec fupradecompqfiti ; imprimis difi PENTANDRIA MONOSYNIA. E dichotomo, pedunculis Bifloris, petalis emargi- w QuJ, hift.

  Senna fpiuria maderafpatana, caule ad follc Habitat in Anglia, Italia, Ba rbaria. ^ ■ ' ^HNE capitulo termiaali pedunciilato , foliis op- indica» ' natis.

  Fubrotundis , caule fruticofo ramofo.

  * ffpens* at in Lombardia Italiae £7 ad radices Apenni- Hort.

  Cra/Jiores^ hirfuti^ Stipulae longitudine' interftitio- nmbellis nutantibus, conceptaculis inflatis pilolis. Gramen ifchaemum malabaricum fpeciofius , lon ' ramorum qua/i umbellati. Calyx ov/itus], gU" ' Fhrcs paUidi difco convtxo.

  Pappus fctis 5 longL Habitatin Flandria, Helvetia , Bohemia, i Jacq. Ngfi >lia margine Jcahra^ acuta. Stamina ih fundo fioris ^lttaria virginiapa , obtufiore lato folio , lloribus mi- tiiiora.

  ^'alerianella paluftris, foliis nervofis oblongis, flofcu- cibus teretibyis , foliis lanceolatis. Nafis indica? foiio biiido, iiore &u&uqae cattcs, fy. Ia ^liis tenuiifmie divifis, capitulis tomentofis.

  Narclffus latifolius , flore prorfus albo I9 a.

  ■ Caffii miiior arbirefcens, filiquis planis art J. « ' fm acutiora, Flores in Racemum digejli^ ex pei UBUS fbliis ternatis fubtuS tdmentorfis, caule pe- parvifoUus.

  Cermthe foliis lanceolato - Imearibus hifipidis, femlnl HMtat in Sueciae , Helvetiae fylvis JleriUjfimis.

  Habitat in Sicilia, Hilpania, Lufitania. 6 Peht<»phylloides repens, fqUis pjnnatis.

  Gentiana foliis linearibus acuminatis , pedunculis lo xao inferiore repenre, flofculis muticis calyce ^ i

  DIG YNIA Fruflijicationcm idterius examinent alii in vivente f£»-, ^Ubitat in £urop$ ruderatis.

  ' Rariuixulus foliis radicalibus cordato-fubrotundis , can- odorato.

  "i) ^COCCOLOBA foliis lanceolato-ovatis. Punfta(a, eoCCOLOBA foliis cordatb - fubrotundls nitidis. Petioli teretes aculeis recurvis, I Senna vigintifolla filiqui^ teretibus.

  Xm 'era^ inflarefcentia 'lif Flores omnind. Perfolufa t- quod Semina compreffa^ per paria dijlantia.

  9, CYNOSURUS fpicis digitatis incurvatis , c nthyllis lychnitis annua. Papaver criftatum , floribu^ rubris,femine nigco, Bauk

  . Itat in Narbona, Itaiia, Sicilia. O ?rutex habitu abrotani^ ramis virgatis: RanuUis oppofi» ar in Mexico , Jamaica.

  Lolygonum majiis ereftum anguftifolium , dio longiore. Saururus arborefceiis , fruftu adunco. Tiy parvi^ viridesj exjingula dichotomia/Cadyxq pendulis phytolaccae inftar congeftis. I i 5 1?- tita : Petala exteriora alterm ovata , breviora; in- X X 4 Ha- Habitat in Sibiria. ' duo^ f^jjdia^ hihjha; intermedium petiolntum^ t f- 18 / I- M^fM «ttrim I. CUNILA foliis ovatis ferratis^ corymbis tei Volvulus terreftris. ^Pedunculi hr^ijjimi, jub- Piper longum minimum herbaceum fcandens rol Simillimwn S.

  Bahamenfi , fed Flores albi , nec t lis 4queter ahgulis retrorfum aculeatis , hafi hrticu-

 • 5.

  Fpei ? % ^ACTUS eredus fexangularis longus.

  ^exaggmas Planta non ma^ina^ minus voluhilis. Juxta peduncuU bafin exit caulis ulterius , terminatus 77» POLYANDRIA POLYGYNIA.

  Jkfjparagus africanus tenuifolius» viminalibus virgis, -.

  Tofa, rugofa^ margine en-ja ^ gratc gravi odore. Bra minati cotyCa truncata -, concaya , alba* Spic^ f in America. Filamenta coroUa longiora , anih l^j/ar in America.

  % ■ Habitat in Virginia , Jamaica. Gramen fpicatum fecalinum minus» Scheu€k\ »94 i^ fubcorymbofis , calycibus interne tomentofis. Tis, tloribus pedunculaiis, fruftibus pendulis. ^5 > Hahitat in £uropae calidioribus.

  % vntis , floribus conglomeratis a^tf llaribus

  . Ft fvec^ BROMUS panicula nutante , foliis utrlnque vaginis- ciliatus PHYSALIS. Ranunculus pratenfis ereftus acris. 3ribus alternis ad alas fbliorum. >lia Idtolanciclatd , alterha , uirinque vix manife- OSOTIS feminibus aculeatis glochidibus , foliis Tlrginiot.

  Atis filifornjibus , fpatJiis globofLJ.

  Ulteriut, EX flore primario convenit cum congeneribu*^.

  TRIBULUS foliolis oaojugatis fubaBqualibus, JRENARI A foliis ovatis obtufi» , pedunculo laterali Jaterifiora. Ranunculus nemorofus, thaliftri folio, ^^«A. Ilquiuquefidis , pedunculis petiolo brevioribus.

  XISMA foliis lineari-lanceolatis ^fru^ibus globofo- Ranuncu- Habitat in AmevicsLfeptentrionali. SINE folils i!bbovatis iategerriaiis. ' MaurotenU j dincm inqulrant autopt^e» DIANDRIA ^ONOOYNIA. 39 , Habitat in Europa aujlrali ^ ASl2l ^ Africa. O relata fecundum jiorem terminalem ex principiis Papaver capfulis hifpidis oblon^o-turbinatis fulcatis.

  ViotBS fafciculo aggregati, termi«aleaf§ craffifoUa. MALPIGHIA foliis ovatis integerrimis fuh crvftalli^ ophyllum articuUs tumidils, umbella uoiverfalix / carlnatiim* ^3- ALLIUM caule planifoUo bulbifero , flu lymalus tuberofus acaulos, foliis oblongis cuculla- VE foliis dentato-fpinofis, fcapofimpliciflimo, virglnica,. Idos, inter G ladaloupanl im laurocerafi folio. 270, 434, Allium foiiis linearibus , florum umbella fubgl PENTAG YNIA. <5 ^ denticulatii lium mbntanuin, foliis nardfli, minus. 75« JS foliis pinnatis quinatis integerrimis fubrotuQ- Metqfiami Verbena orubica, teucrii folio, primuhe yeris flore» Thaliarum batrachioides, flore albo, jtalicum. >horbi3inermis, foliis fetaceo-linearibus confertiSj corollis revolutis. Laphorbium capenfe, fpinisiongis iimplicibus. BradL J^abitat in Hifpani» « Lufitanis collibus^ %

 • niibus.

  |^-'GIadiolus caule fimpliciffimo , foliis Imearibus , flori-' rum faux ; Pptala magis oblonga , divifa £^ lacera gi. Jtoralia £? Cdfyces ciUa^ mii.

  O caule flexuofo, aculeis recurvis. Fl, x^ '1 reflexis, tbliis bipitinatis. Hibrotundo-cordatis oppofitis, floribus paucioribus Habitat in Europa feptentrionalis pretcifkiis^ n hifi. Lorbia ioermis , foliis confertis linearibus ; umbella Veronica folis, inferioribus oppofitis ovatis , fuperio Cordyline tbliis inermibus iDtegerrimis flaccid^.

  KMPERVIVUM foliis ciliatis , propaginibus glo- globiftrvni. Raga, foliis ovatis quadrangulo imbricatis ,ramis yomanu*. ^^* S' IRPUS culmo tereti nudo, capitulo laterali c< tundis. Gatum fucciogentibus , radice repente. Fitis confertis, caulibus dichotomis, fpica quadriflora» ^4, Fluk. 'amen Junceum , folio articuiofo , cum ucricuU?* apicibus acutis inJlruHa, Flores inferi.

  ITJPHORBIA aculeata nuda: angulis tuberoiis fpi- mammliu.

  A veiTS Botanids & quidem confummatifli- PARNASSIA. BuSta per maturitatem flavLfccnCe

  . Ipomoea foliis cordatis integerrimis, limbo floris Caulis pedalis^ teres: Ramis lonf^is. Folia tancet Melandrium plinii genuinum. Ranunculus montanus, toliogramineo.

  BauLpiti Monarda foliis ovatolanceolatis, verticillis latei;"- ta foliolis 8- /.

  154, ibiofa montananon laciniata rubra i.

  Culmus ramofus^ pedalis ad J Burf. ' Jena , m^dia quaterna , fumma bina.

  Flores bini pro^ datis feffilibus, pedunculis unifioris. * ' ^^x Lapathum vulgare, folio gbtufo. RdjA Caffia foliolisquinque parium lanpeolatis: eXJ longitudindliter a bci/i ad apicem ptnnatis.

  Fce plurimum accedit Papaveri cdpino. 4,ot j fejjiies , cinBi foliis 4 Jlore longioribui patentibuf^. Plantago argentea anguflifolia e rupe viftorix. 4^ PHLOX foiiis lanceolatis laevibus, caulefcabro 3. F iulatum, Stigmatibus tribus j obtufis. ► Veronica fpicata longifolia altera. '4f THAPSIA foUis ternatis ovatis. Floris* Jtd KumiVius jloY\]bus aXbU.

  Breyniae affinis arbor odandra.

  * laea foliis lanceolatisintegerrimis noii nervoftsgla- matum. 6 Itat ab Hifpania m Afiam , a

  Bromelia foliis (^inoiis, fruftibus connatis caulem> JthJbitat in Europae cultis. Q Habitat in Amehcaijeptc-iurionali. Gramen Sparteum fecuudum, panicula brevi foU Ua tenera tdaada livida. Perficaria alpina , folio nigricante , -floribus all Crocus foliis & radice fcorzonerae.

  Pin, 164, Anacampferos foliis acuminatis. "& imen ioluceum ferotinum , panicula difpanfa.

  Qjl Thymus foliis ovatis acqminatis ferratis, coryr 'iat in Europa aujlrali.

  Rapunculus ibLis nervt>lis linearibus , floril Marrubium palufire glabrum.

  ^30« Anagallis marina lutea, foliis latis ftellatis» ret. ^ ramen fparteum fpicatum, foliis mucronatis longio- acuminatis. 391* * feffilibus capitato-glomeraris, foliii fubtus toi ajga annua acris» millefolii terreftris fblio te^ lattaria orientalis , bugulae fblio , flore maximo vire- Prodr.

 • *
 • Anemones eauU foliofoj Jhnimbus coMdatis.

  Bulbocodium foliis fubulato-linearibus.

  Io; jp^-effp fcabro fufco in medio acumine longo. 3» AMARYLLIS fpatha uniflora, corolla aequaii, 2, calyce longioribus, Cdily ces fubfoliacei^ aoa tugdb. ARENARTA foUislanceolato-linearibus fc^h Ul&xnifcni. ^ fpinis axillaribus folitariis. % ilis foliis ovato-lanceolatis integerrimis oppofi-^ mogr

  .

  8- POLYANDRIA POLYQYNlA; 759 na^ lanceolata , ferrata^ in petiolos defiiientia : Habitat in In(iiis. T) VPHNE panicula tefminali, foliis linegfi-lanceb- Giildiurfi; fbliisgramineishirfutis. Ford omnes, quas in duplo liabuit; Lager Segu, ver. Bitatifi ^^etiCdd meridionalis axboribus, !2f. 125, minatis in folia conn ita acuminata fubtus dtod aquilegifolioj alpirtOii purpurafcente ^ anguftifolio ^ Arbutus. % !TABASIS aphylla: articulis emargioatis.

  HEPTANDRIA MONOQYNIA* Jambofadomeftica.

  Frudu ovali croceo femina parva 27. UL 41 gioribus, capfuiis prifmaticis.

  GLADIOLUS caule ramofo, capltulis pedunculatis, oUa longiora , antheris fufcis ; Flores infpicam fejfi- A G R I M O N I A.

  O Habitat in Hifpani» collibus altis.

  CRASSULA foliis planis cartila^neo-dliadl fcerberis alpina cretica.

  Iato lanc^olatay totos ramos obtegMes, tat in Boruflia, Lipfiae. 549, Habitat in Baldi y Tyrolenfibus montibus. Yfobalanus fruticofus , foliis orbiculatis altemis, flo-j Habitat in Europae aggeribus terrenis. Q ^ Anthericum acaule , foliis pulpoQs teretibus fii >itat ad maris Cafpii litora.

  © i , corollis indivifis , fruftibus ere&s.

  Solanum pomiferum , fruftu oblongo.

  Sedum folfc C^atwlaUs iudivifis , umbella tcn Scheuch, gram. 15 y fapius quinis , ereflis , forma coroll^ ripgenti^ Hahitat in Zeylona.

  5 fpicaincurva uno verfu flbrida, fdliis itnistlpa- Tulipa minor lutea gallica.

  T us vifcofa, faiicis foiio integro obiongo. Folia margine fiabn; catis, ramis diffufis fcandentibus» AlilL dili riftis b. TeSus calyce majore^ quinquangulari angulis con majus. Hnicuin fpjca rimplici, ariltii aggregitis iiofcuto fub- Chaniaedrys fpuria minor rotundifolia. Veronicaibliis oppofit;Xl3BVibus crenatis, floribus'n Hort. L t Blitum fcandens , frufto lappaceo. F Callia lignea jamaicenfis, laureola; foiiisfubdl 31« ca elatior.

  477; Habitdt in Canada y Camfcliatca. *HNE pedunculis lateralibu* bifloris, tbliis lan- poiitio. SILENE floribus ereftis, petalis emarg^natls, i aquatica. Ricana fpinofk^ rachi medio appendiculis.

  Gynis

 • foliis ovato-oblongis glabris. C^J Filipendula vulgaris» Bauh. ACTiEA racemo ovato, fruftibusque baCcatis. Habitat in Germania ■» GaUia^ Anglia , HifpiB ugdb, i88- /
 • 3. Li^ &nibucuS aquatica, llore globofo pleno.

  ERTOCAULON culmo triingulari , fbliis ei flava* I.

  Zalium , iloribus reiiexis , moQtanum.

  Gerrima, glabra, margjnibus rcvo^utay articul viridibus , fpica pentagona.

  / I i^oro; Flqfculo inferiori feffdi : Gluma exteriore ova- Lugdbn

 • JW. Panicula denfa, _)ecui;us panicula villofa' oblonga folio involuta. Hor^ Corolh craffior^ quam in reliquis; fub Perianthio is y fruftu grandi6re rubro plurimis intus acihiii re-.

  Lyfimacliiae adfinis , faturejae foiio, maderafpi Cbrf

  . Limonium mauritanicum , flore minimo, caule 10. JUSTICIA repens, foliis bvatis fubcrenatis, IJ dauricum. Caules procumbentes , Folia obtufiora marglne l ribus albis.

  Sub autumpo novi rami foliis 4, 5 , 5. Acetofa arvenfis minima non lanceoUta. Habitat ad Sayas aquas Vrunfcinenfis Lacnsi Habitat iti, Zeylona. RUMEX floribus hermaphroditi? , foliis cc Vifcago ceraftii foliis , vafculis pendulis anglia caule fpicato, Habitat in Galliae , Italiae coUibus. Cotyltdon capenfis,foIiof€miglobato. Ifliis albus, calyce flavo, mofcan odore.

  Bum ; infra dixnfuram primam cauus exferit e , iyiveilre, j^ SELINUM radice fufiformi muItiplicL /fcrt l^ GONVOLVULUS foliis cordatis, pedunculis um- corymbofti» -ENE acaulis. Acaulit JUia^ ovato-oblonga ^ acuta^ margine-reficxa^ cilia' Sedum minus luteum, tblio acuto. Hauh, pin,i donatum , paniculatum miniraum alpinum/. Foliis obloiigis glabris, rantibus Hort. '^' Erica africana , flore purpurep. Fupeme pilis refiexis alhis vejlitus. Folia ovata^ acuta^ Flores in hoc genere fpecierum certijjimi indic lunculis' ramofis , fpicis pendulis.

  £MPERVIVUMfoliisciiiatis,propaginibuspatulis« mentftattm. , foiiis enfiformibus : Iiinc pauiio coavexiori- Jubtus convexa diiredlum. Totundifolla i» DROSERA fcaj^ls radicatis , foliis orbiculatii us fylveftris , foliis venofis.

  Fis, foliis duplicato ternatis foliolis iucifis (te ae foliis emerfis linaribus, immerfis capillaceis. ' fis , caule hirfuto , floribus fparfis axUlaribus.

  Cifhis flore paliid^ , punicante macula iofigoto >ris. Habitat in Virginiae , Canadae ficcis^ Q Habita iT^ropae fylvis Jiccis.

  ANNONA folliis laiicfeblalis pubefcentibus. T I fticum rauvolfii, foliis aqullegiae. Habitus multa indicat affinia cum P. OrgenfetL itoOMUS fpicis duabus ereftis alternis. A- dlftxchyos; iiQidea folio meiampyri, DitU eltk, 203. J ARUM foUis retiiformibiis obtufis binis.

  ' dYfporou caifiani, bafliif auguillare.

  128* C^iflia foliis plurimis obIongis,ilore rvbello^ ' A 5 Jas- Afphodelus albus non ramofus. Pin, ft( Alfine palufiris, ericae folio, poiygonoides,! ximatis, calycibus uniflorisjfabulatis. 28- ' rum fylveftre vinearum- BauhpiiL 72 bonarienfi5. Lo, V^ERBENA tetrandra, fpicis fafciculatis, foliislar 93* TR IG YNIA. VERONICA' racemis lateralibus, foUis lineari-lan- auiuia:a.

  ■ nfs , dijlicnis , fubfejfilihus , ^vatis, glabrisy fe^ Corallaria pdrvifolia, Rumpb. *^ 1? Gentiana afclepiadis folio. I» taphyllumj longitudine flofculorum.

  Ovatis^ ohtujisj fqlio latiorihus^ vix firratis. 16%, Habitat in Europa ad radices monr. Petala iti hac non crenata , in fequente S em itat in ■Marilandia ^ Virginia , Penfylvania. Pedunculi uniflori * diphylii*.

  CoroIIs dilute purpu-^ petalis in apicibus.

  Cerafus fylveftris feptentrionalis anglica , fruftu ni fic^ium

  . 8* SIUM foliis radicalibus ternatis , caulinis tu| [olofteo affinis Cauda muris. FERULA foiiis pinnatifidis: pinnis linearibus 'leyl 106. SOLA dijQTufa berbacea, foliis teretibus obtufis iurruu.

  Yollis purpurafcentibus ^ antheris alhis* Calyx ohtu- EVOLVULUS, Myrti folio arbor , cortice argenteo ,foliis obhj ribus tafciculatis terminalibus. 1 pofti nonmdli propriis pedunculis. Perianthium , * 4* Jongitudine calycis, Germen conicum , longitudU

 • * * * Stipulati , berbacei
  .

  Lida regalis latifolia , parvo fiore. Myofotis arvenfis , polygoiii folio. I* ARALIA caule arboreo, foliis fimplicibus, m IWingii. PLaNTaGO foliis 'line:^ribus fubdeptatis, fcapi Umbellulae fubfeptemflora , involucello minimo. Uis pinnatim finuatis margine albidis; aculeis in co- Trilopus. Ii3 dif^ito Jimilihus^ fed^ quod procipuumy A Plantago montana, craJTo glabro canaliculato teoi lioljs cuneiformibus obtiifis fubdentatis.

  Lucellis ovatis mucronatis , foliis lanceolatisiifl ^

 • 34 ic.

  % Lenticuli paluftris indica , foliis fubrotuudis bii Haiitat in Zeylona. Aaona indica fruftu conoide viridi fquamis veluti air in Hifpam^ linquecapfulari.

  159, l fcaber» Folia latiora , ex ovato-lanceolata, Co- Papav^r foliis pinnatis , fruftu globofo Roy. Yjupra mida oedunculo carinato. ' :himilla alpina , linariae foliis , calyce florum albo * * inermes, annona. RHODODENDRON foliis glabris fubtus T^ ^STOma foliis integerrimis qwticjfleaer^li \»^v*^«- ptn. ^ xcylanloK FoUa ad bqjin utrinque denticutum habent caJkfutk :aum foliis ovatis integerrimis. VerticiUi fecundum totam cau- , Arundo arbor. FU eruditis , inter quos imprimis nominandi Clu- licis, Arvonicis, Virginia, Canada. F^ica f]phsrica non bulbifera fuaverubente fifpiculas gerunt 'ex granis triquetris ^ obtujiffimis ,, minorum denique artis propriam applicatio ' in America feptentrionaU, Sf. Ta campeft : is ^ fpinis carens , biflora BcaA. / ''ribulus foliolis trium pmum pinnatis. Calycis foliis altemis majoribus. Gj^Tl^ Fruticulus facie Schxni capenfis y fubnudus: /?. Chamejafme Inodora , alfines facie , difpermos Piclepias montana humilis, radice loni^ius proferpen- refltxus* arundiiiacw I» MARANTA culmo ramofo.

  Ychnis lutea montana^globulariae capite&iacie. ;i4, CISTUS fuffruticofus procumbens exftipulatus, fo- umbeUatus. ' MYRIUS pedunculis trichotomo-paniculatis, fo- dioica.

  Solanum caule aculeato fruticofo, foliis ovatis clato-Iinearibus planis. 99» at in Alpihus Norvegicis , Helv^ds , Apenniois, Refeda , linariae folio , glaucum pyrenaicum , tt vo & marginibus rubris ornatis, fruftu parvo.

  Floies Jlavi maddis fangUineis.

 • ^dentatis, tru&ibus linearibus tridentati. '? : extimo Hahitat in Europae pratis Jiccis. / nis angulatis; petiolis ciliato-villojis. FioreS »» FENTANDRIA MONOGyNIA. Moclit minima humifufa paluftris, herniarlae folio; Hort. Parif 85 loja , tJUhCi ta: , ciliata ^ fetis validis longitudii KLIOTROPIUM foliis lineari-lanceolatis pilofis, fruticofum. 5« Jlaminum longitudine corolla. MvidXQS quinquefidi , completi^polyandri.

  6: ALOPECURUS racemo fimplici , flofculis aj h,Tpin. Tius ad hanc fpeciem pertinere , quam ad ft Selinum foliolis & lacinulis oblongo-linearibui nataf obtufa. Involiu irtbitat in America , Peru , Virginia , nunc in Hifpa- therae rubra ^ITHOGaLUM floribus corymbofis , pedun- umbdlatum guenda. , Hitbitat in Afia boreali, 2f.

  Longioraj connivenria^ faturate rubra; Jlamina upf 61, irenarium. PHLEUM fpica ovata ciliata , caule ramofo. I« FAGARA foliolis emarginatis.

  Aca£ roUa longe craffius rudiurqucy nec corolta concolor. Hahitatin EuTO^z^ foffis paludqfis

  .

  Tat in Siciiiat Palseftina, A&iea. Y* ribus Tcrminis cufis , debui interdum difFe- hji 7.

  Lychnis grseca , ledi arborefcentis folio & fede Kine caule erefto inermi, foliis, cbrdato-fagittatis, 492. ATHAMANTA foliolis pinnatis decuflatis i «, CUBr I j. Ftin^i/Jima planta petalis pcdmatis. Corolla fiavijjimay aureuj fauce atrof\ff\ Hahitat in Europae a^ris. Q regularibus , floribus terno-racemofis , folUs ternis ICOSANDRIA POLYQYNIA

  .

  709 dCTANDRlA MONOGYNIA, lAALrlA caule foliofo herbaceo laevi flort. Cereus peruvianus fpinofus 9 fruftu rubrouucisn r&adae poiyicliides. Quam lata^ Jlylis perjijlentibus. Koy^ [: /a, acuta , lobis lateralibm utrinque binis obtu/is, Ra» Aati^. 397^ ginis punflatisj pillojis -, intra quas Raceml fhiH. Malplnum, floribus luteis maculofis.

  Pbu ^N VOLVULUS foliis digitatis quinis pilofis in- pcntaphyi. Folia hujus fextuplo majora pr^cedentisy ntc ^itat inrHpibusHelvetiae. /?oj tropii flore frutex baccifer ramofus , folio rugofo Habitat in Helvetia, Gallia, Au^xur ftccijfimh, \ bella pedunculata, Pedunculi clabri,.

  Calyces gU- Habitat in Jamaica» Uabitat in Aj)glia , Italia , Monfpelii » in ci pitmate. PHYTEUMA floribus fparfis , foliis pinnatis. Veronicafoliiilineari-Ianceolatis integris, racemislax Aloe africana caulefcens perfoliata glauca & m bus parvis fpicatis.

  <}rofrularia dlftinftis baccis. % >^nagallis foliis ovatis, Hort. Ribus dentatis , racemis ramofis caulem fu] 3BY mucronatit. 39, t lia /ofo-tanceolata , lateribus v^mhvanacea ^ < eiSTUil arborefcens exftipulatus, foliis lanceolatifi ladanlfeftiii Tithynialus platyphyllos.

  Hijl, 813- /S, Gramen creticum fpicatum fecalinum , glumis^ ribus magnis candidis fragrantibus. Ugf» J tculeatis mucronatis rigidis, corollis fruftu majo- fruaibus divaricato-reflexis alternis.

  Hort, u \354 PENTANDRIA DIGYNlA, ort. 254 nata carina elevata^ obtu/ilJimaj ut fere quadrangulo- Hift. Sedum hifpanicum, iblio glauco acuto, florel idoniafoUis ovatis utrinque porreftis alternis quan- verbafcifo- 7. MALP:GIiJA foliis lanceoLto-o vatis tomefltt pef loide.

  Iiudb- elyf, Gramen fylvaticum , panicula miliacea fparfa. Kali aizoides caoarienfis procumbens.

  Fkki Saxifraga rofulis denfifllmis, foliolis ciliatis, car 'lasfoliorum plurimi^ propriis pcdutwulis in/i.

  LEUCADENDRON foliis lanceolatis , flor; f fpicatis floribus. Indica longe hirfutior ejl , quam orientalis.

  Anguftifo- *♦ TRIOSTEUM floribus oppofitis pedunculatis. Inthus^oblongo flore,cwuleus major. Melaftoma foliis amplioribus per petiolum l tne ip/rus Jlipula.

  Spicae yirgata , longk : pytexuica. FKITILLARIA caule multifloro, foliislnfiril| tat prope Patavium. Ij^ iu\p veficarium curaflavicum , folano antiquo- dioicum. PEUCEDANUM foliolis pinnatifidis: lacinulii «4^ 1^6 culeis folitariis

  . ITolvuIus pentaphyllus , llore pallide davefcente, Veronica Bonarota corymbo terminali, foliis oppofil sdiim majus montanum , ioliis dentatis» BaiA.

  Giru Ptfcitm in vivis Uvor, pofl fata quiejcit. 2 p€tala, absque corona^ quadrijida , lobis bipartit 52. Igium planum minus» Bauk piru 3 85« JjilL app.

  60, r ordo naturalis fit n, XL y numerus naturalis erit faguata r acanga. I radicum tuberibus ovatis: zonis imbricatis. /; i, Refeda ibiiis integris trilobisque , floribus tetng] lo bifloro.

  * inicuia heteromalla fpadicea & velut amethyftina. Amus Jiorifer primo vt:re ex apice rambrum ex* iteo.

  PHYL toma , involucellis diphyllis reniformibus 2. Scabiofa jamiiicenfishyflbpifolia. ; Raccmi foliis longiores , infra foUaJlti^ folioUs i ^\-- - /■ \ funftis notato. Sc3biofa africanafrutefcens maxima.

  Foliis rugofis & DECANDRIA PENTAGYNIA, Habitat in India. Gentianella annua, azureo flore. T, Juncus minimus, fpica breviore fquamofa fpadicea. Hahitat in ^Egypto, Neapoli , locis arenqfa Locis Natalibus, niis [ippomarathrum creticum. "v Habitat Parifiis &* in Siciliae locis paludofis. Ranunculuslatifolius bullatus, afphocjeli radice. I 5SIA foliis muItiJHgis , floribus pentandris, nidltaris/ 74. BULBOCODiUM foliis lanceolatis. I^> lamiforme ^difforme 9 dolahriforme. Ly- Campanula foliis ovatis crenatis , iloribus per oq icianella foliis linearibus. Caule patiolisqu? acuLeatis calycis foliolis in- p. 3lica foliolis tripartitis : lobis fuperne incifis ob- * Tetrandra* f»lf»tmii «3. MES>-MHRYANTHEMUM foliis fubadnacih 151- Flora Virginlca

  . Gmdiru Hium radicis bulbo multlpartito, capitulQ bulbife-.

  80, natis, culmofmiplici imbricato, fpica fimplic PENTANDRIA DIGYNIA. ^51 'ophylloide minore, ex virginia. Dunculis angulatis , fpicis fcariofis.

  LquifoHum carolinenfe , foliis deiitatis 9 l^accis rubris. I^ re, Sloan, jam, 206, hiJL s. Ua fapius obtegaatui :iFRAGA foliis lanceolatis denticulatis, caule penfylvanl- s dif[.

  Oxalis bulbofi trifolia , foliis linearibus olii /7- : TORDYLIUM, p.

  '

 • Vifcum caryophylloides minus, foliorum imisi gen. THALICTRUM caule panlculato filifiomll to make the world's books discoverablc onlinc.

  Caiyx 10 -phyUus; flore l tan luteum minimum. Bauh pin, 254, PI-ANTAS RITE COGNITAS Mtat in Graecia , Japonia , China. Azalea eretta , tbliis ovatis integris alternis, flore luteo aeformis r coridis folio, aethiopica» iloiibus pen- Habitat A\%\x\7e. ER^CA antheris bifidis inclufis, calycibustri leato , petiolis teretibus. Globularia alpina minima i origani fouo. Ibi pulcliri & ignoti fpecies: Bauh. Du^ :'ESElVlBRYi\NfHFMUM foliis alternis tereti- nodiflomm.

  [RAS floribus folitariis , foliis cuneiformi-lan- jnaiwiiofa: Cupania caftanes follo , fruftu fericeo & ran IL elth.

  AQ>hodeiai- 9* ANTHERTCUM foliis carnofis fubulatis fti DAUCUS feminibus aculeatis.

  ' paceis obiongis, radice urente. K- Receptaadum fubuldtum , paUis fetaceis. Capitulis globulorum inftar interius cavis & la pirmata: foliolis inferiorihus ternatis ^ omnihus mdi erefli. S^iC^ Jiliformis ^ rara^ Jicxuofa rachi. ^ Gi'amen fesquipedale» tanicula alba.

  Uilis rellnsj rigidus, Flores atropurpurei.

  % amaiiata, 7- PHYSALIS ramofiffima , ramis angulatis glal £74.

  ' -JUNCUS ciUmo nudo filiformi nutante , panicuLi filifonnii. Rolls fenefcentes recurvata ^ petalorum nuai tbris; Antheris falcatis j luteis. I, MINUARTIA floribus confertis dichotom's.

  At extima folicla confluunt in unum j iexturd quart. Zeylanica, PINGUICULA nedtarii apice incrafTat®. Corolla pallida petalis i»!* «*" ■ Scheuch.

  Hfahitat in Bifcatia , Aquitania, Hifpania , Pyreod ECttlTES peduDCulis bifloris* /ocj. To-oblongis , fpinis fubulatis» hert. LEONTICE folio caulino triternato (if)^ fl tatin Helvetiae, Sibiriae, Auftriae, Stiriae, Rhe- 1 fylveftre. Fcente lituris luteis in femicirculum ftriato, Tournef ufculo fimbriato , floribus rofeis odoratis.

  Vdk^ Gramen arundinaceum fpicatum.

  R,tat in fummis Alpibus Spitzbergenfibus , La/jpo- Habitat inter tropicos Afiae, Amcae, Americae. 4^^ j Polygonum mufcofum minimum

  . Ecbium corollis vix calycem excedentibus m\ B R O M U S. LrASTOMA fi)liis denticulatis quinquenerviis^J^ atroptarpu- (i.

  Peiitaphylloides fupina minor, foliis alatls & Vaiidiffimis , flore iuceo. Lo^j llis campanulatis , foliis oppofitis imbricatis obtufis \oy.

  Hahitat in Monfjpelii, Hifpaniae, Slciliaej^sal&fit I i Cor-. Xm^ : i l»s africana bulbofj , ibliis limpliciter decaphyl- Habitat in China. Habitat in Virgmiae, Canadae/y/r/V.

  Catis : brafieis glabris navicularibus ; ejus vero fubulatis : fcentibus, culmpereftoteretL M.

  Dalib, ms^ glahrisj verfiis apicem ferraturis utrinque fapius |.

  HYDROCOTYLE foliis peltatis, umbellw i Pimenta.

  Scabio(ae affinis Arbufcula africana ericoideiS I^i BU- ^ divaricatura ramorwn. Mism "^ ' ~ ftatis unam partem fpeftantibus.

  SOLANUM caule fubfrutefcente ftibinermi, fi 7*^ tat iniligypto. Hahitat in Auftriae 1 Hetruri» , Apennini ajperis, % ' PERIPLOCA. UTRICUL^ARIA fcapo nudo bifido.

  Folia/«6tttofl, fubtrigona^ mBi ^dibitat in Rutheno. Caulis rigidus , (jua/i lignofus , foliis muboties i alpiflft. ANEMONE foliis caulinis t^mis connatis fuprade- < Armerias flos alter.

 • ula virginiana alba, folio oblongo mucronato. Rapuntio affinis , lini fac!e , capltis b
  . Lapunculus fylveftris caeruleus umbellatus.

  Tbcd, hera JHabitat in Malabaria* l^ libus. >fiS7 caule & flore corallii colore.

  Chenopodium foliis linearibus obtufis fiibtns 1 *itcu iM Indi^ ; in honorem PetTi Osbeck, Svecij Rofafoliii^utrinque villoiis , fhiftu fpinofo. PRUNUS floribus racemofis , foliis deciduis bafi fub. Padus laiis fubumbellatis,foliis quaternis lii. ''^ naeis* % 'abitat inAmexiCdi AufiraU & Jiptdntrionali. Culj i^uscomprefTus articulatus ramofiffimus , artlculi? ; Habitat in Hifpania.

  B JER^STIUM caule perenni procumbente, foliis ftii&utic#* Habitatin America. ( graniferis , fbliis cordato obiougis obtufisp ^pf- 33» Roy^ l^dh. Poa panicula diffufa , (piculis fexfloris linearibus m.

  Ta foliis ferratisQ flore albodijertj eandem tamenj Tulgart.

  Neflarium cam Hahiiat in Europa aujlrali. )NVOLVULUS foliis digitatis feptenisictcger- maeroihi- Oralia racemis umbelliferis lateralibus. Iii alpibus Helveticis, Italicis.

  2jL Fadus glandulis duabus dorfo foljorum innatis. ' jen-a t Jeffiliaj obtufiufcuta. Flores terminales pauci " litat iti Zeylona. Narth^cium foliis eti/Iformibus, valvuUs petaloideis ariftitis.

  Alis folioriim fupremoruiji , ficundi , laves, 5» t. Calycinis breviflimis, foliis fubob , involvulus laftefcens , foliis fagittatis, radice lon- at in 'Eutopds fepibus. 1\, , quadrifoli- aoi LIl4UM fbllis quaternis. Liam»jAfine radice mandragorae. > it in Jamaica, Mexico, arbores fcandens. Ft Lepidocarpodendron acaulon , foliis paucis latis, ner- 47^ HEXANDRIA MONOGYNIA. Slalpinus latifolius , panicula racemofa nigricante rif »3- MESPILUS.

  !ABI0SA corollulis quadrifidis radiantibus , cau* taurict. Piiroditis, foliis integerrimis. CUffl^oA res^ pauci^ pedunculis propriis. GexmmsL hifpii )mtum Mutiferum f.

  Modus crefcetm EpiimdiL Caulis nudusj term « « yHaHtat in Europae pratis.

  Pedmculis germinibusque hirtis. < Glaux paluftris, floreftriato claufo, foliisportn Medica. 535 l bus racemofts , cauie erefto. Scapus nudus , pedalis , crajjitie digiti , Tetta^yn^» - geidcuUjloTUm , noa»

  . ^orum , toftMn^mu Kali arabicuiu primum genus. SOLANUM caule aculeato fruticofo, folils ot lia. T JW/tfr in Americse Gallia aquinoHiaU. ChamxCiftus foliis myrti minoris incanis. Panicula ramora , floiil maculis Q^paJlidis, PP.

  Monarda floribus capitatis, caule obtufo. Clif\ ^quale; partiale pentaphyllum y mucronatum* UmbeU^ [ AmaranSius fimplici panicula. ^ampanulato , floribus fparfis. 145, Andromeda tbliis ovatis, pedunculis tafciculatis ntat znEuropa inter fegetes.

  Habitat in AmencaBGaUiaigquinoSidlis. Us hujus £? fiquentis fpeciei mire variat fgura. V^IA foliis cordatis obtufis crenatis fubtomen- dom^tfiei la corolla dithidio breviora terminata tuberculo absque tiolbs definentibus.

 • interim rhaxime affinesfunt. % 'Aliffbn diofcoridis montanum.

  [ORDEUM flofculis omnibus hermaphroditis ari- hwfti^»». IRIS co'ollis imberbibus , germinibus fexani ^ BANISTERIA foliis ovatis, f£iicis lateralibuv,femi- purLmrea. Azedarara fempervirens & florens. Tournef, inJL < Pulfatilia fbliis fimpliciter pmnatis: foliolis lobatis, Fruftus villofo-vifcofus , nec glaber ; macuUe Jqf}itat in Virginia , Marilandia , Carolina.

  ^,, Habitat in - - * Tubtus villofis. Copiq/iores^ Jualyces /imiliier hifpidi; ftamina ^ l CONOCARPUS procumbens , foliis fubrotundis. Ptocumbm rum difFerentiis , ut etjam in hifce fua fibi * bus, fblii? lanceolatis pilofo-vifcidis.

  Ato-Iaciniatis, floribus monandr ymalus cyjJrelllnus.

 • ';'; otoneafter forte gefnerl. ^^^L^CLbus turgidB carinatis laevibus. Juncus Cyperoides creberrime geniculatus medulla ait.

  J * * Staminibus ahernis emarginatis. Set« in caule fparfa^ eauli adprejfa^ hafi limachia filiquofa nana , pninellae foliis. Caucalis minor,^ flore rubente* Morif. Juncus culmo nudo acuminaro ad balin fqoai mamunda 3.

 • , o % ^ ris flofculos cralfitie & longitudine fuperantibus. Timjiius exmerito quemque tueturboms fimpliciore' ad triangulum reHo. 2» bella denfijfima , utrinque convexa , ' anteauam floret :h. Tat in Germai;ia , Gallia , Oriente.

  FoUis lanceolato-ovatis oblioue dentatis, caulelaevU. Bitat in Europae auJtraUoris montibus cretaceis. Q »anula pratenfis, flore conglomerato. Longius brachiato ,capfula femiois creoata. ' tiolo longioribus, Calyx rotundatur^ cemo terminali.

  '' ^itat in India, innotuit 1580.

  T) mphrena repelis rufefcens , foliis linearibu;s crafliUr dunculis quibusdam fubdivifis , fpicis ovatis foJ ?'V Habitat diHifpanis, SicUids ^ Stytlx Utora oreM iie >erus culmo tereti fpicasinfra apicem ferente. Glandulas acuminata^ apice Juji lugdb. <5»3 Habitat Monl]?elii //2 Horto Dei.

  Lyfimachia folio finuato acurainato trinervio^ C?/. PLrANTAGO fbliis lanceolato-ovatis pube(bentil viflimo fcariofo crenulato.

  DIANTHUS floribus folitariis ; fquamis cal ovatis acutis « caule arboreo. ^ lis pedicellatis acutangulis, raceniO pedun jrciflus montanus alter * flore fimbriato

  . ERICA antheris bifidis inclufis, coroUis vei volucro polyphyllo longo. ■ :■ 1 ta, FlofcuU carulti^ minimiy axillizres^*.

  Iflus fylveftrls multiplex/ calyce carens. - Linum fylveibre latifolium hirtiituA teruleum. Albo Jloribus rubrisj Capfulis oblongis.

  Jpleurum annuum angu(tifoIium« Magn. ' '"■ ■ tetragona^ terminata prxputio invobao plicatoi Pap' floribusminimis, racemis terminaUbus. Bromi, que fubpilofis , glumis cilidtis* lugdb. FLf^ Guajava alba acida , fruftu rotundiore

  .

  '■ BROMUS panicuia fdfciculata , ifpiculis fuhfe htjl 2. Centaurium iuteum flore amplo , capfula quatuon denfis.

  5« j Habitat in Europae £? Americae borealis nemoribus. VOLrVULUS foliis cordatis integris trilobis- extolim. Iris bulbofa caeru^eo -violacea. Xilium Martagon canadenle maculatum. "ntat in AmericsL feptentrionali.

  I" 'tiabitat zV Canada* % Racemus antc fiorcfccntiam vix incurvatus ut in,\ humum fparflun. 'atisv caulibus filiformibus procumbentibus, re- oia fylvaruro, Rumph. * Habitat in America meridionali, ergula multiflora, foliis inferioribus faponari», fu- Gi^amen fylvaticum , panicula temii ^ raris lo( 13^, »44. Caidis tetragonus^ marginibus fcaher : Rami oppqfiti, Jl

  .

  , phylla limplici trifida , fpicis cufpidatis intermedia "yACCTNIUM pedunculis fimplicibus , foliis inte- aibum.

  Cylindrica tenuiffiraa iGngio- Nux Metella. Jitos ^ feffiles ^ r:gidulos^ lineares, longos

  . MONARDA capitulis terminalibus, caulc cbtof^ Nugae filvarum. 5a , , liiia ioliis oolongi-^-ovatispinnatisnitidis, racemis illf D. Stramonio , fed minus glahra G? Capful^ 4.

  Valvula exterior floris gvano magno globofo rubro I 165. FJUSTICIA fruticofa, foliis lanceolato-ovatis pidis, pida. ' Arundo fativa, quae Donax diofcoridis.

  Bauk ilna parva, flore caeruleo fe fpargens. ▼alerxndl^ profflior diutius expandatur. MSplus quam ptdalis^ nudus^ triqueter^ laevis. ^ln- to-oblongis, fpinis fetaceis. [Vitis vulpina dida virpniana nigra. CRASSULA caule herbaceo dichotomo , folii ricanum.

  Filamenta purpurea^ corolla parum longio- dumnaribus.

  Dalib: , pediculis curtiscirCa caulem infidentibus,calycibus Scdum africanum umbellatum album. Tat in Europs ooreaHs uliginqfis.

  8« SPIIUEA foliis fupradecompolitis , (]picis] Ties A, fpharocephaU. VINCA caule volubili foliis oblongis.

  RYPSOPHILA foliis lanceolatis laevibus, caulibus proftrdta.

  Mill dlSl iiis obioQgis lioribus dioicis; Habitat O 94S. ^j^^ CAMPaNULA foliis lanceolatis dentatis 6s, 72, involucellis fubcordatis concavis. ,foliislic* j£bitat in Carolinae citerioris arenojis.

  % Amaranthushumilis, foliis oppofitis> ilofculise] \ * Jculi mmerentur ante mdturitatem. IVlagles aquatica , foliis fubrotundis & punftadl' aryophyllus faxatilis , toiiis gramincis ,miuor, Bauh. Afparagus orientalis, foliis gallii. ■OSCITAMUS follis petiolatis fmuatis obtufls, »Ilm#; + Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for PENTANDRIA MOl^OGYNIA.

  L POA panicula fecunda coarftata, culmo obliqno coinpreiTa. I^ E^UMBAGO foliis petiolatis ovatis glabris, caulc fcandenr

  .

  Capparis fpinofa, foliis oblongis. %eyLi Ranunculus caule unifolio unifloro , foliis tripartii^ Jtffimum a Tritico fenello e/l. L; Raj- hijL Polygonum littoreum minus, flofculis Ipadicea- Oenantbe apii folio.

  417, pUlarii culta craffior ^foUis rtiininu punBatis.

  ASPARAGUS foliis lineafibus flriatis, faf rVOLFIA fubpubefcens. Corchorusfolioruminfimis ferraturis maxiroisrefli \ Perfoliata alpina anguftifolia minor.

  1 natis, capfnlis globofis, lNNIA foliis fubpetiolatis , caule ramofo. Obtufa-, corolla duplo longiora^ MEDEOLA. Papyrus fyriaca & ficiliana, J5awA. Ciu« gerrimis , rpicis ComDofitis apbyllis. N /&- tiabitat in Alptbus Italicis, Gratianopoli, inque agro echinHttis. Jy, SCIRPUS culmo triquetro nudo , umbella fimpli^ Camphoratae congener. (varia)^ licula dichotoma , Jloribus pedunculatis « erellis.

  Ca- iQramen paniceum, fplcj divifa,arlItisiongijarninta< "^ yHkbitat in Virgiuia* O \Habitat w Penfylvania, 2f.

  F' ^^ S* fis , caulinis acutis.

  ' ^ / '' \ 1 :' Flos quadrijidm : Calyce diphylh , CorolU (fc Arbor campliorifera japonica. Narciffus albus ^ oblongo calycc, Bauh. Hantat in America meridlonalL % 51^ OCTANDiUA TRIGYNIA. 91 - Gramen Loliaceum murorum duriufculum, fpiczi ere- Aconitum unifolium bulbofum. 'Xjcubalus floribus trigynis eredis ,fru<2:ibuspendulis, at in Hifpania* 2J. Rii; latcrales foliolis duobus oppqfitis ovalibus, ' Co- mlnibus luteis.

  Iii 4 MAGNOLIA foiiis ovato - oblpngis fubtus ^ucis« giavca.

  /ZALEA floribus fubfolitariis', calycibus pilofi^ bathri folio maximo inpdoro , 'llore racfe ▼emuiflu 1. LEUCOJUM fpatha uniflora , iBylo clavato.

  8« AVENApaniculata , calycibus quinquefloris: ext< /.

  »x ex ordine Jrbuftivarum XlX^fofiis oppqfitisy inultUI(Iti% II. CHENOPODIUM foiiis multifidis : fegmdi at ad Cap. MELASTOMA foliis denticulatis tripliner 171. * Anemone lyiveftris alba major. Ciftus ftipulis quaternis, foliis fubovatrs fubtus tomen- t, univerfalifubpentaphyllo, foUis amplexicaulibus. * nis : bafi ventricofis; facq^ fiiji. MTRABILIS floribus feffilibus axiUaribus erfll on.

  Q Kandia foliis fubrotundis confertiSt fumnii^ n\ lyce breviores. PONTEDERIA foliis ovatis , floribus capitatii anc€olata\ feta terminata. Calycis foUola apice barbata j aque ac foUa plant£ , Mefembr. DiU, ebk ^ Guajabo pomifera indica : pomis rotundis. ^ Breynia firuticofa, foiiis oblongis obtufis. Tapaver criftatum , floribus & femine album. ^l* Caryophyllus fylveftris biflorus. ) iabitat in Helveti» , Italiae paludibun,.

  LARIA foliis lanc^olatisferrulatis , petalisquin- 'adkn^ : latiora

 • undique caulem vaginis veflientia , patentis- partitis. Lururusereccusminor, foliis orbiculatis verticillatis fenrultta, 5. SAMYDA floribus dodecandris, folilsovato fi.

  Plantago latifolia hirfiita minor.

  189» Hemerocallis chalcedonica.

  169^ HORDEUM^ Solanum americanum, caule & pedunculo n^ (abiolk foUis ovato-lanceolatis ferratis fubhirfutis^ elaaor, Pluk, alm.

  Dt folia gerit Clinopodii incani omnino ; neque nuicji ift. Frutex vifcofus procumbens, folio telephii vuigti CELASTRUS. Flores fejjilesj teiminaUs^ calyce biftdo ^ i' »y- 34- Hahitat in Americae caUdioris rupibus, t) lia utraque pagina concoloriaj nec inferiori arfentea» t' 389-/ 4- * Foliis indivifis , Caule fubnudo. LUJMEX floribusdioicis, foliis lanceolato-h-iftatis;. Habitat in Hifmni^L ^ Creta, Syria.

  VACCINIUM racemis terminalibus nutantibui foliis lanceolatis.

  Nodiflora, corios foliis reftis, sethio- auttns. Cyperus pa,luftris hirfutus nunor, paniculis albis. Fidis , floribus hermaphroditis. U funt oppoJitifoliL collationem , harum attentiflimam partium in sikTJi; 3.

  PEUCEDANUM foliolis pinnatifidis : laclniis Similnma C

  . Orbiculatae ; rfz/ifr^ fidttm fcllis oH geminis : altera antcriore, Stipulae utrinque ft
 • Bancudus anguftifolia. Habit(^t in Europae a^ris inter Hordeum^ Linumy^ ^►Lycium portoricenfe , buxi foliis anguftioribus. Habita) in Europa ad fcaturigines vix congelandas.

  ' Oleafo-iis lanccolatis, ramis teretiufculis. 51, tlANDRUM fruftibus didymis. Teftlculatum niin\bus unialatis rugofis , racemis fubunibeHi Habitat in Sibiria, O^.

  Fru£iificatioh/m , quam etiamnum UlylJipone £? in /£- ^ LDmex folio pedali cordato , radice repente, Monnictn teo.

  % Euphrafia, allines anguftiore folio , rubi» modo f\ Habitat in Incua. Pulli - fchovadi, Rheed, mal 11. Aachla orientalis minor, foj^is glaucis. ■ umis, cono gracili longo, BQcrkJugdb. I94^^d Hahitat 1« Virginia, Canada,nww z«Lufitania,Anglia. S| mis in racemum denfe congeftis. Tis, feminis corona tridentata.

  * Folia laxitudine Commelina j aii fauces amplexicaulia f Roy, lugdb. Ualib, parif i feminibus bicornibus. SCIRPUS culmo tereti nudiufculo femigeniculai Ranunculus nemorum, fragariae foliis» vir^idi iPECURUS panicula fubfpicata, glumisfcabris, monfpeiien.

  145, 15« dichotomo, foliis cordatis« it in Italia. ANTHERICUM foliis carnofis compreffisU X americana > foliis pomi , frudu triangulo. ANDROMEDA pedunculis aggr^atis, corollis r{f' hlfi' 3-/. 8- ^- 9« /

 • d9't^i'i^PP' ^7-' ] volucrum aequante. MiS axillaribus monoicis, follis nudis. Mogeton rotundifolium alterum, Loef
  . Flp8 PENTANDRIA MONOGYNIA, Afphodelus albus ramofus mas.

  ' anotisminor, apiifollo, minor. % - 4y caule &l foliis triaugularibus. BOERHAVIA caule fcandente, floribus diandris. Herniaria hirfuta repens aa nodos alternos fkJ axillares t capillares f Jiiiformes^ aphytti 257. P^paver hortenfe, femine nigro. Cortufa aniericana, fpicato flore, petalis fimhn pin. ERICA amheris bifidis inclufis, corollis ova yo : Flofculi 5. FRITILLARIA racemo comofo inferne nudo, fo.

  Liisfupradecpmporitis iaevibus muitilidis. Lae alcerius ala maxlma membranacea, declin oppofitis, caule procumbente. CAMPANULA foliis cordato - lanceolatis , C Habitctt in Afia.

  O liahitatin Alpilms Helvetiag.

  RHORA floribus latersOibus, foUis ovatis. CinnHniomum, foliis latis ovatis , frugiferum, ' rubris fhriata : inferiora fape tenia. DORSTENIA acaulis, foliis cordatis rui». ' ■ 1 lentilla foliis ampliter crenatis fubtus tomentofis* fubarticulatus , obfolete tetragonus , hifpidus : PSIDIUM- *. ■ - Bchioides orientale, buglofli folio , flore luteo macu- plexJcauIibus incifis. Habitatin America meridiinali, Q tundifoliae, calyce laxn.

  Floribus pluribus infm acies antecedentium 7- / 8 , 9 , fed antherae Jlava ,.

  ALLIUM caule planifolio bulbifero, vagiri Scirpus\ fpicis copiofi^. Num'™*' ^ Caqlis pedalis^ angulatus parum hifpiJusj re- undo foliorum lateribus convolutis acumine pun- Anona tuberofa

  .

  HMtat in America ad maris littoriL % Saxitraga alpina minima , foliis ligulatis in oil ACHRAS. Triloba : int^rmedio ovaio ; lateralihus femicordatis j snna fpuria arborea fpinofa , foliis alatis ramofis f. Flavefcente vix mnnifeftey fpiculis angujliori- Hahitdt in India. Corymbi terminalcr , pcrfcSiffimi , al- quarU i»fl. Aggregatis fubfeflilibus, foliisfemicordatisfubtu^ verfuras, Q TamariTcus narbonenfis. Axg* cuiis capiliaribus effufis, ftaminibus fimplicib ^^' iC' 53* 1 UCUBALUS calycibus clavatis , pctalis femibi- ^^«ij. Laciniis acutis , utrinqiie dente angulatis, Fe- >ides liirfutum» capitulo glomerato. RHUS foliis pinnatis integerrirais , petiolo meii rum hrexnffmi , fmplicijfimi.

  Calyces obvallati Pfyllium majus erectum. Rica feptentrionali y incarnata.

  Alftrxmer, O fabitat in Jamaicae , Barbados vratis. Pcriploca fcandens , folio citrei i fruaii maxi itaiicu». CISTUS fuf&uticofus exftipulatus, foliis oppoto MhIus punica fativa. Althaeddes* ^^ in Gallia , Qermania. CKaS- ■ 3ILENE petalis bifidis , caule dicliotomo , floribus ^^"fcipula.

  KSSIA foliis quadrjjugis ovato - lanceolatis re- faicata. A antlieris bicornibus exfertis, coroUis globofis wnbeifatt, tU.

  1 TttC9S&0t$,t 5o5 GiZtting, Habitat in ^gypto. TASPAR aGUS aculeis folitariis , caule erefto , ramis aQatlcus

  . ^ENaRIA foliis ovatis nervofjs feffilibusacutis^^^^J^^^^^^i^^ ceolato-liaearibus glabris obtufis integerriinis, ca St\- fruticofuin.

  LITHOSPERMUM fruticofum , foliis l Habitatin Bafilia. Itt foliorum alis breviter pi^duwculatL ' t ^ -. A» "Veronica ftoribus corymbofis terminfibus, calycibus lynms Aiffrutex. FOLYGOlsrUM florlbus odandris digpis, pedufl- p«iyi«|. J^^ SOLANUM caule inefmi herbaceo , folils fii 4Y. 214« ICi maiijormis, Pavetta fbliis oblongo - ovatis oppofitis, ftipulisl jiffmis maxime fequenti ; ut forte cultura mitior fcR ti Barba caprx. J, 6$^, Litjibo ijuinqu^^partito , lobis ovatis , tubo brevio 6. Ramarlx firuticofa , folio cralfiore, C germanica. 59^ Piufatilla polyanthos violacea « anemones foUo. Ifamen radice f epente , panicula den(a ipicata fpadi- longis, fpinis fubulatis.

  * * Foliis indivifis , Caule foliofo. Bus oblongis, pedunculis calycibusque tomentofis, us , petalis luteis , noAijiora, BradL fucc. RuheUiand, Capficum filiquis longis propendentibus, Tourmf, Lychnis caryophyllaeus virginianus , genti^n Mennb.

  OENOTHERA foliis ovato lanceolatis plani Lobis, lilamentis glabris » piftillis trigynis.

  CHENOPODIUM foliis ovato - oblongis deai at in.

  Cerinthe, fiavo flore, afperior. Convolvuius zeylanicus villofus pentaphyllos &hep| 252. Bus , floribus fafciculatis terminalibus , caule creao. / !*

 • Fupatoriuni veterum f.

  3U\I foliis lanceolatis ferratis planis,caule ere- Aizoon^ /?

 • Juncus panicula uuiverfali culmo longiore « feci ' I, MANGIFERA. Hahitat in Mauritaniae fepibus, % )rum.

  GALIUM foliis odonis lanceolatis tnucronat Aiiium montanum bicorne, fioribus. «iuni graecum , juniperi foliq. ANCHUSA tomentofa, folils lanceblatls ob repente glabro , petalis duobus majoribusj Habitat in Anglia, Hif^ania

  .

  Um foliis oblonge ovatis,floribus in fummum cau- Hlecebrum.

  Panda^Jinuataj cbtufay utrinque viridia: Spinis 1 flofculis folitariis fecundis niuticts. Habitat in Helvetia , Gallia , Italia. Potamogeton ramofmn anguftifolium. Jfuu Calyic fexparthus , integerrimuf » wB^a5 , coloratus , corolla imberbi : petalis interioribus patentifli- peraca. \ta bqji pilofa arcta includunt receptaculum poris Bcdumpetraeum, bupleuri folio.

  \ i' ' Hdbitatin Europx frigidioris fepihns. % Papaver caule ramofo, foliis lineari-pinnatifidis , ca- ticillatis, floribas aggregatis terminalibus Halicacabum f. ^ntago aquatica humilis angullifolia.

  ^ ■ t iDquefoIium liirfutum luteum paucibribui^ laciniis. Folio pngibniformi -, flore a\ireo nef. * Salvia foliis lanceolatis finuato-dentatis: floralibus ver- Cdlycis f>liola 3. Tiamaeplthys «thiopica , foUis laete virentibus , ftore ehret.

  2« miixiniis craffioribus trinerviis. - natis fcabris , culmo incurvo.

  Gramen paniculatum anguftifolium alpJnum/roi Ft.

  : mafcuii : ^ Petalis muticis y obtujijfimif ; Reliqui UNIOLA. Polygonatum racemofum americanum , ellebori 1 yacinthus orchioides africanus.

  Bifolius ma- Veronica floribus fplcatls, foliis oppofitls, caile Pulfatilla

  .

  ^98- <" les in alis foliorum ; capitulum terminale.

  Saai\ Similis G, faxifraga

 • at caret fquamis cafyci(ds* M 4 Po- Habitat in America feptentriqnali. Lineari-laiiceoUtis fubhirfutis. ^""« lefloribusfellilibus infra folia elliptico-lanceolata. 169 Parietaria raceuiofa, foliis ad oras vlllofi& ,
 • ftovalris.

  OENOTHKRA foliis lanceo^ato-oblongis » HOLCHICUM foliis linearibus patentiflimis.

  GOMPHRENA pedunculis cppofitis bifidis t guitur Bqcca a calyce non fponte fecedente 9 £? ejus- ^ i IZiDgiber. 2|L Gramen avenaceum fegetale majus , gluma turgid| 5NTANDRIA MONOGYNIA. Ficoides africanum procumbens, tripolii faccoto Habitdt in India , iEgy pto. % Aifine fegetalisj, gramineis foliis unuin latus t^ Nell * Hahitatin America meridionali % aWus, Stylus bicapitatus. Magna caly» arsente» Ucpccus foliis ut pluriTnum bijugatis ovatis , per Foiia laiiceolata 9 Jlrtfla. Scapus ante foUa^ k ibiofa ftemta, folio non dilfedo.

  Oreque folio , profundillime radicata. U mis 9 fpicis terminalibus lateralibusqne alte^nis, [,/. Allium foliis enfiformibus, radice bulbillis i ^bitat in Jamaica.

  % lato truncato breviore petalis ♦ foliis planis. Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. Batik xaga rofulis denfiffimis, foliis craffis glaucis re- ALDROVANDA.

  Roy, POLYGONUM floribus pentandris femidigynis, fta- LapathiA- mis nudis. Fuh^otunda^ calyce majora , tehmord. - Habitat in iKthiopia £? Africa calidiore. % Evonymus fbliis lato-lanceolatis ferratis. Leniter radiatis , pinnis & rarauiis dictiotomiii Europaei auftralioris, 5.

  Magnolia fQliis ov^to-lapceolatis, Hort.

  R^dtis^ jetpn maritimum , gramineis longioribus foUis, CACTUSrepenstriangularis. Ceolatis feflilibus utrinque villofis trinerviis. J^^ ^ lis atropurpureis notato. Siliquae fcabra, dijfepimento ia locuhxmU OLYANDRIA Nofthamtonfhire Anglia ^ a Gerardo, amfi Duatis. FL Gramen caninum maritimum, Tpica triticea, m liis enfiformibiis. 17, Euphorbia inermis, caule fruticofo, foliif? opp lum; Irvolucella monophylla, pelviformia^\ ivda hrachiata pedunculis dichotomis , paucifloris.

  GALIUM foliis denis lanceolato-linearibus , i poft Jiorefcentiajn nafcuntur. Ta, glumis pilofis ariftatum- ^cheu. Leucojum bulbofum trifolium minus. Desk connatis impunftatis, cauie piiofo. 2 Kfvifera litorea , foliis ampMoribus fere orbiculatis 3.

  POTENTILLA foliis bipinnatis uttinque 1035. Afclepias caule erefto divaricato viltofo, folii \ ELYMUS Ipica pendula arfta, fpi^^ulis binatis ca- fiblricus, Lmi. Ntu atropurpurea ^ longijjimay bafi vdUfOi^ \ husy acutis , uti caulis undique pilis patentib 14.

  K3id]x Jibrqlcu Ca ulis Tfriflas , dichotomuSjJnithMm Annona foUis oblongo - ovatis nitidls , fruftibiBfl* Fanicula terminalis , compofita , tomentqfa , uti Ca- VlVi' 6S6 cdcinapa.

  ANA floiibus monandris , foliis pinnal ila flofcuUs omnlbus feflUibus- Gron^ virg^ 147, fruau acuminato. R^ RANUNCULUS foliis radicalibus fubrdtundo- caiTubicua.

  Dunculis fubtrifloris , calycibus liirfutis mn J«ychnis vircora purpurea latifolia Isvis. Iia jJabitat in Europae pafcuis humidiufcuUs.

  Canna indica anguftifolia , pediciuis longis ad ii Habitatin India. Gramen fparteum, panicula flavefcente. Plantula rigiaay dura^ tenaxy famusJimpUx, Folia S^\cx pilofaj bracleis ovatis^ acuminatis^ parvis^,\ ^angujla , longitudinaliter involuta , longa , fubukta.

  Veronica fpicata cambrobritannica, bugul» fubhirp cauie bafi Juffirutlcofo. LUM flore inclinato Tolitarlo , fruAu oblongo : a- moataautt. Imisniidis, foliiscorditisacutjs

  .

  Eryngium ibiiis gladiatis utrinque laxe ferrafl^ I{abitdt in Madera. Atay Iticida, Umbella quadrifida ^ inaqualis ^ m- fortnes , tiiho longitudine calycis; Umto fiavo : laci- re. Calyces hirti^ germenjlnubus tegentes. OSERA fcapis radicatis , foliis iUbulatis fubtus iaiitatLieiui- Ranunculus alpinus bumilis rotunditblius^florem^ Iragoras.

  ^ , , Habitat in Hifpaniae, Siciliae, Medlterranei COLLINSONIA. - Helxine foliis lanceolatis , caule diffiifo.

  U^ nqfis ; reliqua mutata in Jpinas tripartitas, F Convolvulus foliis cordato - haftatis glabris aQp roface calyce fruftus parvo.

  78- )erianthio tetrapetalo albo radiatim cinais. >iiitum foliorum laclniis linearibus difUnais ubique rolla quadrifida inaequali. (jron, virg^ Allium tyiveftre campeftre purpurafcens. Cainito folio fubtus aureo , frudu olivifornd. Flf ad EmopBd rudaata^ vias^ agros.

  Tis crenatis decurrentibusi Jh/au. Gatt, «-i^' terminatus ftovlhus 'in fafciculum coUefliSi at non prd eo agnofci.

  F> XIFRAGA foliis caulinis cuneiformibuS apice adfcend. Malpighia humilis, verbalci folio & facie, au ' ^ qtiaternis , ramis ctifpatis.

  F 4, ARUNDO calycibus unifloris , panicula ereftat ^ herbacea teauifliiQa procumbens « fioribus fmgu- '

 • fubnudo, ramis fubdivifis adicendentibus. Jafminum fylveftre tripliyllum: floribus rubellis umbel- JUSSIiEA. % ^ Qramen avenaceum glabrum f.

  Potius hirfutum , pa- LISMA foliis fubulatJS, Gron.

  2J- ' Hormixium segyptium minimum ramofilllmum. Lippik r"' ■ petiolatis , racemo terminali compoiito.

  Perlicaria , fed inajora flritliora bo atrorubro variegatis, florum plumis albis. Boerh^ cgravia fcdndens , foins cauUnis fubrotundiS ad Valeriana cretica, fruftu veficario/ Tournef. Terminaks^ Lycopfis foliis repando-dentatis. ^2' petiolatis villpfis , qaule djffufo , pedupculis unifloris. Bcrifta pavonis brafiliana ,filiquafingalari.

  * Jujuba indica fpinofa, folio & fraAu longiore. La^» cibus (eflilibus axillaribus corollae tubulofae leuch, gram, 329.

  HRDYOTIS foliis lanceolatis petiolatis, corymbis frudcofa

  . PIPER foliis ternis fubrotundis, ifia tripliylla, flore coccineo, Plunu fgen^ 14. * Arboris arboreus , foliis bijugatis ovatis glabrii|jj KIS coroIUs imberbibus, germinibus trigonis, caule fibiria.

  Locarpo* fublanceolatis , calycibus turbinatis nudis.

  Pllofum mioans , flore purpureo pallidior^i Ctiam» Mefpilus coidi.

  Virginiaaus trifolius , ulmi lamaris. SCOPAillA foliis quaternis, floribus feflTilibus. ^ ceolato-enfiformibus^- VACCINIUM. I2 MI- tjPHORBIA umbella fubqmnquefida fimplici, ^P^^*- Jymphoricarpos foliis alatis. Idesvilloflim, capitulis pfyllii. W, altera bafi breviore^ tomentofaj crajfa^ Obtufa: --', pilp/is ^ nec Idivibus. FoUorum oppqfitionibks imbrica* 326, «g8' Roy. ^

 • [DlFFERENTIlS SpECIPICIS , NoMINIBUS F. ;M8^ fpicatis , foliis lanceolatis. I l^erbena americana altiffima, fpica multiplici, urtjc;£ AjLliUM caule planifolio bulbifero, bulbo com- fatimtn^ jtmboF, s.

  EUGEN I A foliis integerrimis » pedunculis fl^ ICISSUS fpatlia uniflora , neftario cylindrlco mofditttHL oftagynis.

  Canlnum fupinum paniculatumdulce. % Caryophyllus minimus muralis. "j Nardo Celticae fimilis inodora.

  L:i'- \ foliis ampliffimis glabris prona parte albic Miis peranguftis, perfoliatum. /

 • ' Apocynum foliis o vatis acutis fubtus tomentous. Azalea ramis infra flores toliofis. CokL DeRASTIUM glabrum, caule ftrifto, foliis lan- manticum. Ta y alternatim nervofa > integerrima , fubpt\ FLfvcc.

  Perficaria florijm ftaminibusfenis, ftylodupIicL J Schtuch.

  Acula lividd acuta , pilis purpurafcentihus adfperfa. GenUla arborefcens africana, ftjn^cis folio. Ib MPANULA foliis ovatis glabris fubferratis, cau- py«»id,-Ui« F^ tiabitat in Creta. Gotlandia Solariifolia Circaea difta major.

  X6S* A bra , integarima > ■ femicordata , ab.

 • ,V Alchemilla foliis palmatis.

  PEritlialis fruticulofa, foliis obovatis craflis nitidis op- Magn.

 • ' » conferti in hemifpharium, hermaphroditi» 11 petraeum glaucifolium perenne.

  R-iJLERSANA floribus triandris, foliis ovato-oblon- montana

  . Dne cauie ereftiufculo inermi , foliis cordato-fe- it in V'irginia.

  "b refolium latifolium liirfutum alhum & rubrum.

  Axillares foliofumj nitum violaceum f. Foliis articulofis, panicula inaequali, capitulis Hahitat in Europae hcrcalia campis apricisficckt [Qllugo montana minor gallio albo fimilis. 210^ cus indica , folio fpinofo , fruftu majore. % Selinum foliolis pinnatim laciniatis : ladnuiis tii NTIANA corollis quiaquefidis iufimdibulifor- ipicttt, t^ exferit Gemmam e duobus paribus fquamarum , pin, 444. MiDoribus> Qpicis iiogularibus term|nalibus.

 • ■ Buddlejafoliis lanceolatis acuminatis integerrimiS c ThaliArum caule unifloro , ex eodem punfto folii$ Folia hujus lata ut in JL. Verno , nec Jiuformia vf i itdt in Sicilia, Oriente- O quina ^ rejlexa ; duahus inter folia a laterefuperiore; ita arbor* Dill. / 3^44, im perenne majus cseruleum, capitulo majore.

  * ")ito Parifiis, /iiWmr w Jamaica. Damafonium maximum , plantaginis folio, flor» Cameraria angulto iinariae tblio. " Rhag-oftis foliis arrundjoaceis. Vavit Dav- i\ Royen;Ji ita, Polygamaerrt.

  ELYMUS fpica nutai?te patula, fpiculis inferiorl- '««^^«'^^»*' Pfeudo-NarcifTus gramineo folio. ASCLEPI4S folils alternis oVHtis* umbellis c Cerba gerardi.

  54* FauIIima foliis ternatis , foliolis crenatis , poda COLCHICUM, OGTANDRIA MONOGYNIA. RANUNCULUS folit filiformi-ramofis, femini- fiiicatus.

  _ Amaranthoides indicum globofum, ad cauliumc reptaas, 2. ]^LEM0N1UM foliis pinnatis feptenis, florib Pr »89- / 9- ^ 7- /

 • 5. MDEA foliispinnatifidislinearibus, fiorlbus fub- Q«*"^o!ci*«* Saxifraga petalis latinimis luteis llneatis. Z^oides africana reptans , folio triangulari caffo iQn*' )at in Italia agris. Q Clematis angulofo folio, aceris fruftu
  . ArijUs decies glumls longioribus manifejl^ brif. 6, RUBUS foliis quinato - di^itatis ternatisque ,. Caule fruticofiif, Habitat in Africa? O I.

  ANEMONE floribus umbellatis congeftis , foliis ^^^^^- GENTIANA corollis quinquefidis coronatJs crena- exaluts. Gregstis, ramisrepentibuSi cyma terminali

  . RHUS foliis piimatis lauceolatis argute fetta^j maphrodito mutico, mafculo ariliato.

  Pulofis diftiuftis, caule hifpido* MilLdifl* t, 176

  . Pwregrinum, 3, TROPiEOLUM foliis palmatis , petalis mu 4.

  Triquetro foliofo, umbella (M preflb.

  ' fenfitiva» 7- OXALIS fcapo unibellifero , foliis pinnatii Flora Frifica.

  7/- 3- ONITUM floribus fubpentagynis, foliOrum la- Caminartti8&

 • tatin jEthippia. Cereus americanus major articulatus , flore mfl JBine foliis fafciculatis , petiolis fimplicibuS , calyce Campanula minor rotundifolia , flore in fummls c Gramen alopecurum mliius, fpicavirefcente div itat Mpnfpeiiii Sauvages.

  O Huic Calami Jili craffitie 4 pracedentis vero cr^ tediphyilo, us. Convoivuius ilore minore lafteo, fiindo atro l Antherae fufc^e. RHADESCANTIA eredta laevis , floribus conge- vlrgfjilafflu flofcalis omnibus ariftatis. FL Arenana teretifolia verna) flore aibo, femioel at in ^thiopia. , ^ita aculeata^ fupeme inermis. Folia alterna^ ova- valde ientatis , ante muturitatem rtihris glochidibus, busparvisj alhis; altera magnis, violaceis? Habitatin Zeylona, America , i^gypto.

  % lylium apulum minimum, Column. U />

 • fejfilibusj ferratis, utrinque fcabriSf paruminci- 212.

  Hu ^KEN'A foliis linearibus bafi ciliatis. Pentaphyllum alpinum minus fupinum. Achras fruftu elliptlco fcabro majori, floribusl >horbia inermis firuticofa , ramis ficcis pungens, fo* lUM foliis oppofitis lineari-lanceolatis , floribus ^fricanum I, p. ' l ,Jiabitat ad iatera montium Weftrogothiae , Sibiri» , 228- Roy, lugdb, 489. I tius tetragonum , faciUime a caide difcedens, Bra< Afphodelus caule nudo , foliis ftriois. I^p, »13, /

 • bir it in Europa aiyiraliore, Q Heis^ Jl foliolis , qua nota facile dijlinguitur.

  Xalis diceretur , / Jlores ejfent umbellati ^ fo^ decUnata. Palllde , faturatius tamcn , carulea fc/ emarf^inata. Naria frutefc^ns, acutis fbliis , ex ficilla.

  Jle» ^^nogloffum caule erefto ramofo, foliis lanceoIat*s. (kamen paniculatum ex orismalabaricis, paniculade* ' VERONICA floribus folitariis pedunculatis, foliis acinifolLi, tramen fpicatum , fpicis in capitulum foliatum con- aflb molli tomentofo. 704 Afperula foliis pluribus, floribus feffilibus. Vtro , fed palmo brevius , decumbens.

  Roy, lugdl\ 39, - ! fubtumentoji. Folin fubtus potius tomentofa^ quam I. Lis quadrangularii ^ magisquam in prima^ mimi^ CBFi 30. CONVOLVULUS foliis lanceolatis tome Scabiofa ftellata humilis integrifolia prolifera* /fe lodelo affinis floridana , ramofo caule, floribusor- Roy. 485; ^abitat zn - - - - "^ ' Syringa arabica, foliis mali siurstntii. R'e y aiwa^ cafyce minorcu Stamina quinque^ corol- »95.

  Lato-lauceolatls petiolatis » capitulJs orbiculatis{ fo^/tor IVlonfpelii, inque Italia, Oriente. Sitai ad maris Cafpii litora S circa TripoUn.

  I^ ^r tblio falicis viridi alterno fplendente , fpinis lon- FfuteK fylvas argenteas conjlituens >, nitidijjimus 01 ' A S A R U M. Ntia non fpinofa minimd caulefcens , foliispilofis rtis. UTRICULARIA neftario conico» fruftibug cemiu Habitat in America calidiore

  . LASERPITIUM foliolis lineaii - lanceolatis vcno vibus, calycis altera valvula integra,altera purea , magniiudine £? facie folioli calycini ' Arundo indica florida anguftifolia. Folia fubrotunda^ iiantibm incifay ut fere Idbak JCALIS umbellis trifidls umbellulis trifpermis» platycaipos Daiiles pedalesj adfcendentes : rufefcentes, fa. " E 4 Scir- HeiSSUS fpatha multiflora nedlarlo campanula- calathiiw. > 'SALIS cau'e fruticofo, follis ovatis tomentofwL ciiraifavici. Veronica floribusft>icatis, foliisoppofitis, cauleercfl TETRACERA.

  Coccolobis montaiui major arborea , foliis fubic 138. "^ Habitat in Apenninis, Roma?, Anglia» Scumila

  .

  LORANTHUS pedunculis unifloris congeftis, ^SPARAGUS fpinisretroflexis,ramis flexuofisjo- aibu».

  LYCOPUS foliis finuato-ferratis.

  * ^abitat 1» AogIide> Gallix aquqfis. N SimiUimafequenti^ fed caulej non flore villofo» HYFECOUM filiquis arcuatis compreffis articula- procumbens.

  Bitat in America meridionali, Ij, fi« ASTRANTIA foliis digitatis ferratis^ 165

  .

  \Aes fruticoli ^ tentes , iticdni. Fo\h fubtus albo-tO' punflis ddvatis piliferis. Petala acute emarginata inaequalibus» um

  . Inaperta^ ^iamxL Cilyx in fetas 5 , fubiaatas.

  Corolla hy* Frangula ora folii ferrata.

  164^ le fubnudo, fpicis ante florefcentiam cernuis. /lahitat in America meridionali. Pi-yi quadrijida ramis recurvis.

  Petefla fruticofa, foliisovatisoppofitis, ftipulis Rapuntium niontanum rarius corniculatum, C Grotu virg. ' *

 • lus americana trifolia,"riU&u pomi aurantii inftar Palma foliis longiftimis peiidulis , absque peduncnlise SELINUM. Folia inferiora quaterna^ ovata , ri \ff^ 60.

  I Ornithogalum latifolium & maximum. Piru crenatis petioiatis ; fuperioribus fellilibus inc^ I^fw if^ Europs maritimis.

  Craffiora , cylindrica , fubtus inprimis valde ' in Americae arboribus

  .

  * Panicura paniculatum, glumis acutis.

  Es omncs fertlUs : petala flavifccntia , 4, ohfolcti ribtis. Pulmonaria vulgaris latifolia , flore albo. Tjphorbium polygonum,aculeis longioribusextuber- 284 A6R0STIS paniculae ramulis dlvaricatis muticis. SCIRPUS culmo triquetro , capitulo globofoj. Entilla foliis teniatis,caule corymbofo erefto. 40» creus ereftus altiffimus furinamenlis. Lilio Afphodelus puniceus, Cluf, kift, 1. LIGUSTICUM foliis multiplicato pinnatis: f 67 1 ICOSANdRlA MONOGYNIA.

  Longqr , hirtus uti caulis^ Floris CalyX m hyris major.

  Callofis, fununis ultra florem protenfis. Rpitium foliis radicalibus patentiflimis. LugdK 'tis, floribus confertis* Hort cliff. FruteX aethiopicus conifer , foliis cneori lanugto Mant. & truftu membranaceis corapreffis Sloan, jam

  . LASERPITIUM foliolis cordatis indfo-fe nearibus^ nec lanceolatis; confertis, nec remotis, 190. )riente, O I HcAUat in America meridionali.

  OtyledoTx foWx^ x^^viAllbus lar. Ceolatis crenatiS!' \ vix manifijla palea veflitis^ parum diflantibus.

  ^ 7- ^^(iHrrES peduoculis fubraceinoris , foliis lanceola- torulofA

  . ItAURUS foliis venofis lanceolatis , calycibus fru- BorbonU. Lanceoiatis ternis ferratis, caule adfcendente* ITaleriana foliis dentato-ferratis, pedunculis coniciSr vinciae, Sibiriae montibus. EtdjOrula anacompferotis folia Dill. ^ tum copiam , illujlrabitur Ji determinent autoptm iu ^ la italica f. Caulis ereflus^ teres ^fpithamsus^ Hort. 181 ' Echium caule fimplici, fo^iis caulinis lanceolatis ftrlj fedia inter Alijmas tf Sagittarias. Srbarum folio oblongo crifpo undulato , flabellLs; ofiatica- a.

  RpNDELETIA foliis petiolatis oblongis acuti^ tus. Fimplici villofo fubnudo unifloro.

  I8i-1 ALLIONIA foliis cordatis, calycibus quinquefldis violacea. Fi^ENYANTHES foliis cordatis integerrimis , co- Nymphoi.

  Fiuticola num tuberofum efculentum

  . Polygouatum ramofum & racemofum Qpicatum.

  FSCHOENUS culmo triquetro foliofo, floribus fa- giom^ratus* Titbymalus arboreus americanus 9 cotini foiiOi i xuofis. Papaver foliis pinnatifidis hilpidis , fruiftu ovato. //or iat in Scotia, Wallia, Qallia, Hifpania, Bel- Habitat in Virginia, Jamaicae aquqfis, tu^db. ^ iguicula flore albo minore , calcari bre viflimo. Panicula vaLie nutans , non crifpis ^Habitat in America. SEDUM foliis fubulatis auinqiiefariam coi Academ. ^mae Ciftus luteus , foliis parvis ferratis. :LMrA foliis lanceolatis, corymbis lateraUbus, ^^'^^o^ labitat in >£g3rpto. STIPA ariftis bafi pilofis , panicula fpicata , f Tnat£

  .

  Raris , fuhgeminis & fubciUata : inferiora petioka^ Habirttr in Sibiria , Gallia auPrali , Granadl , fl Sanjtmiinda virldis vel ghbra, Bauh. I riploca alia « floribus amplis circinatis & crifpis^ rai^ tentibus.

  Jafminum arabicum, caftanese folio , flore albo odo* ' Lilium convallium album.

  \ ^ Bellonia frutefcens , folio meliffae afpero. /Vwr, | Zygophyllum capfulis globofo depreffis. Sp, :N11ANA corollis quadrifidis imberbibus , cau- fiUfom{g, 233. RHODODENDRONfoIiisciliatis, coroIUsrrt %MNUS fpinis terminalibus, floribus quadrifidis athtrticw, Cunonia.

  ^ ANTHOL YZA corollis reftis : labii quinqAef^artit fpec. TROLLIUS corollis conniventibus, neftarlis to ^SMA foliis lanceolatis glabris. Lcefling Hifpaniam, il/ow- tabitat in China. Jrrola foliis fubrotundis, fcapo racemofo. - lindraceo-ovata , longiores , quam in reliquis* Stami- -.

  Convolvulus herbaceus ereaus, foliis linearibitt Planta lac^aiia atricana.

  'j COMMELrlNA cdrollis fubaequalibus , foliislance- Habitat in India* ^Otyledon cretic^ , folio oblongo fimbriato, DilL elth.

  Ricum cauiibus non raiYiofis , foiiis pianis. Habitat in alpibus Siriae, Auftria?, Baldi, Mbnl iucus montaniis, pimpincllaefaxlfiragshircinaefolio. Tis , floribus fubumbellatis terminalibus latenl ?erficaria floribus pentaudris digynis , corolla ftami-. Bus, caiycibus glabris, foiiis oblongo- dentes f^pius Flores tres , alternatim yi diJHche ci ioliofi,peduncalis fimpIiciiTimisvaginatis diftidii wtiscaulc radicat. JftfaWfarzn Helvetia, Carniola. Ers Decagyni Calyce quadripartito, Sifarum montanuin corsenfe , radice non tcibi Brow.

  AUium ftaminibus alteme trifidis , capite bdl pinella tenuifolia. Mefembr* pilofum mi:ians , flore purpureO ftriato* jalapa, I.

  MlRABTLTS floribus congeftis terminaUbus ^refl ^afrir«u iif ~Sibiria« (ym^Zm ^ /' ,

 • : 9. IRIS corollis barbatis, caule foliis breviore uniflo] Flora Orientalis« Stigmata, ^. SESKLI foliis duplicato-pinnatis ,
 • fpliolis m» Mill. Feftuca avenacea hirfuta , paniculis minus fparfis.

  ' n/nr folia ijla pinnata ab aliis pinnatis foliisi SCOPARIA. Cpei, in Ecricetis montis ii Olea fylveftris, folio molli incano* BatA. Habitat in Galloprovinci:- % Scabiofa maritima parva» Baiih, hijh 3. CHiEROPHYLLUM caule aequali , foliolisin lium* Germina obfcure verrucofa.

  Flx alis fol Cufcutainter majorem & minorem media, fiUmel abitat ad Cap. % ilis fefquipedalis , punftis vagis fcaber , exaratu<: terminatus foliis quatuor cruciatim Pqfitis^ ut in cauie. TRIENTALIS foliis lanceolatis integerrimis.

  >fotisorieatalisperfoUata,lychnidis folio, To«r/if/ rymbi. Corymbus communis S partiaUs SIN.

  Gramen pratenfe, panicula & fqliis anguftiffimis pin, 10, * * Capfulis fubrotundis. Folia radicalia pinnata , pinnts pinnatifidis; Ciulina J I? CYNOSURUS.

  Nec 5 aliis anthera dejiitutis.

  ASPARAGUS fpinis lateralibus termiMllM ferratis. Bris foliofis, foliis pinnatis ferratis.

  Apocynum m^rianum « foliis ai^ftifflmis fle LYCOPSIS. Da rami latevales bijidi , trijloriy flore interme- MILIUM

  . AlTme tenuifolia , pedunculis Horuin ioDgi(Iimis« Vaill l>tufis. Folia ovato4anceolata , 1« Caryophyllata. 2^ Vermiculari marinae non ^diflimilis. Coral affinis non l^inofa,fraxini folib totun- LvUT\\ac\iU ^vvx^' Forruin planifolium « ftaminibus alterne trifidii 145. Viridi pur- y, ERICA antheris bicornibus inclufis , coroUis 1 foliis gkbtis carnofis integerrimis. HalL imen miDimum, paniculis elegantiffimis.

  MESEMBRYANTHEMUM folils altemii M rum peranguftis. Piipaver foliis fimplicibuj? glabris incifis.

  Dii cimpaiiula- 13 LINUM foliorum bafi utrinque punfto glaiA ratis.

  11/^ Sau\\ Bauhinia inermis , foliis cordatis femibifidis : ladr I^rc. Lithofpermuoi corollarum laciniis acuminatis Afperuia foliis quaternis linearibus, fldribus Bonarota.

  FuppL aggregatiSffloribus femidigyniSt foliis retufisfii HEXANDRIA MONOGYNA. '4* Senna pcciden ta lis , odore opii vir ofo , foliis oti t' 53

  . * bjgine nitentibus margine pilofis.

  1 58* ASCLEPIAS foliis amplexicaulibus oblongo- non fulcato 3 foUolis exterioribjts majoribus a cis recurvis congeftis bafi interiore gibbis coaoarf wm, prai 83.

  Lycbnis fylveftris hirruta annua » ilore minore can Gron. 'cc vr tmam exit tevminatus Umhdla ex foliis no- ' rii: p^^duiicjilo nudo longitudine Jlori^ ^ foliis lor^e jMagn.

  ^^lis fubnudis, ftylo CQroUarum labio interiore in- RH O D O R A. Scirpus maderafpatanus, capitulo fquamofo fubroti SALICORNIA caule eredlo firuticofo. 4, , liatdentatis punaatisr M/Y/, d/V?. ^ * i minore Conoide luteo , cortice glabro in areolas di-' Arbor americana, falicis folio , frondofa beiffi lugdb. PIPER foliis peltatis orbiculato-cordatis obtu|b|! ji 159. VACCINIUM peduuculls , fimpliciffimis ufiifloris , mucrona. * Fl injlrum fpiculis linearibusy longiufcutis-» ferrugineis-, cox[r Iprbonia Ihidu oblongo nigro , calyce coccineo. ^ CYN/\NCHITM caule erefto divaricato, foliis cor- ereftum. ^aril bifolia , frudu pyramidato.

  Exiguam retufam prope accedit ^ fed in iB^ nae corolUna cum matwefcit fru^us patenti reflexae libus,racemis adfbendenti fecundis, brafteis feta< Phillyrea i, 2. Thogalum umbellatum medium angufiifolium. Convcxa , lavia^ fiibtus fulco exarata^ fpiiwlis Uis gramlneis, radice vnulciplicL carneis. Calyces fruSlus ovati , adf^erfi Y 3 7.

  BU- Anemone feminlbus feta plumofa terminatis* Hort* 5 Ledon f. Andromeda , floribus monop^His par- Tim^']acq,amer.

  Flabitat in America meridionali, t^ len niontanum, foliis capillaribus longioribus, foy differunt ah ejusdem Caraguatis ^ confultius vifum toglo(rum foliis ianceoiatis , floribus in foUorum Sanguinaria major , flore pleno. !

 • PETESIA foliis lanceolato-ovatis fubtus tom( nugine denuori ac veiuti inflar utrinque ol Pluk, alm.

  R 28 teis acutis & margine incifis. ^^ argines glandulatis , r^morum int?gris oVat|s alter- iaver fpumeum. Bos ternatis , fuperioribus binatis, Jtmxn, acad.

  Cseruleis, caule & foliis ranunculi flammeii ChamaeCiftus Tepensferpillifolia lutea.

  Ia foliis majoribus mucronatis. 162^ Flores gemmales^ fejfilis f fubfefTdes^ fapius bini. Fo- Cortuia americana , fiore fqualide purpureo.

  Nabuat in India : Jimilis e Lufitania.

  AIZOOM foliis cuneiformio-vatis, floiibos! DHBNOPODIUM foliis lineari - lanceolatis planis Scopark. Magis cordatay glutinofa* Flores inracemps pau-^. » am veficarium , frudu nigro : alba macula notato. T) eredlo, floribus v rticillatis terminalibus. Um aegypticum, capfula feminis alba & crenata» XYRIS.

  Dijfert vero Caule breviore jfr t. »ulari2e affinis aquatica, caule tenui aphyllo grami- parif.

  28- POMOEAfoIiisdigitatis: foliolispetiolatis, pedun- caroiiai.

  PANICUM fpicis digitatis bafi interiore nodofi! ac fpinofus , buxi foliis plurimis fimul nafcenti- gimcuia fungofo. LEUCOJUM fpatha multiflora , ftylo filift Erica africana, unedonis flore amplo, fbliis ■cordifbd i odorata.

  / 2, neis eleganter bullatis, Pluk.

  Longitudine , rotundata > dentibus bro'iJfimis x Calyces frulhis argute pentagoni. Onagra foliis perficariae anguftioribus , flore eurpides quae Arbop umbellifera.

  , brevia^ glabra^ fubtus linea alba notata. Um- ■' flwres^ ereiiiufcuU y erefli. FolisLoppoJtaj pinnata: cis uncinatis. Mae pcdunculata ^ laterales^ JPluk. /

 • ^- ^Miihi l}Mdi(:<:;(> viriUi» proliferuju.

  MESEMBRYANTHEMUM ibliis fubulatis a re. Solanum fativnm, pomo fpinofo oblongo,florea Fanicum Ipicis ' alteinis reniotls declinatis compolitis. Kucipruniliera arbor americana, fruftu fapon^ri couglomc- 2.

  LACHNEA capitulis confertis, foliis laxis.

  6, thea- tjbitat ad litora maris Europaei borealia, 2(. PIIL elth, a%v ^

 • « ^^^^ ^ ^'^'^^ 1, Petioli tefetesj geniculo inJlruHiy inferne membraaacm SEGUIERIA. ♦ americaAa» / \ radice folida , foliis fetaceis , flbribushftiglatis, duo coroBa breviora , fertilia &* Filamcnta alia duo mi- itus exafle E.

  Paliijlrisj id fdcile pro eademfiime^ 'ymphytum minus, boraginis lacie, Bauh. \]

 • »52- /
 • 3 jam^ 164.

  Fublanuginofis , fpicis craflis compofitis ta ::Er . F fecunda

 • , oraine non duplici y fed quadruplici Hdbitat in Europae arvis.

  Bus, pedunculis fimplicibus ftipula duplici. BurJlXIPl6* (viola) cordata^ obtufa^ aenata, vetiofa ^ piSl^ nef. 3, f Gramen aveuaceum, locuftis amplioribus can< giude purpureo. Mff^ Alfine fpergulae f^cie miniiDa. Atatis , caule adiccndeiitc Qibvillofo. Purea: Antheris oblongis flavis.

  OreofelU kilitus Uvnen idm Q Jiruclura. ^ntiana caule rami^que ramoriffiniis , foiiis fubulatis k. CTUS caule tereti arboreo : aculeis geminis re? PeroBkla.

  , Folia minus fubtus reticulata ^ ftre glabra, Hiftoria plantar.

  * ^ignofcitur , dum runcantur agri oryiacei > tenelli fO" Qninoides folils pishaminis , flore virefcente nodu TRIANDRIA MONOGYNlA- 399- '

 • 8* hiji.

  Lychuis parva paluflris, foliis acutis lance(' ' ibus Ipngis affixa^ qua deflelluntur verfus Pff^- lia hamis pojlice magis hiuntia £? Stipula longiores, Ra- ". CaJycibi/5 triphylUs bicornibus. SESELI petiolis ramiferis membrariaceis olA Phyllamliiis «i- CACTUS prolifer enfiiormi-conipreflus fei ^(Ucea: locuftis majoribus. PimpineUa faxiiraga teuuifolia.

  I6c Miitca in ladiis «k Italid. O perne dichotomiy Racemi dichotomia longi. Folia M j , Similis L\ Hdlicacabo , fed Capfula £? Folia jub iongiflimis. VT^GUS fqliis obtufis fubtrifidis ferratis. B V^ riora lutea minora Jlori adfcribamut

  . Irinieiim pardalianches genus, uno tautum {olio.

  Burmannus, ;LI caule alto rigido, foliolis linearibus Kifci- tortucftim. ^ fubfeflilibus, panicula ramis dicliotomis. Oblongo-ovatisincanis, calycibus laevibus ,petalis undo nucifera Kotang didta , fruftu fpadicei colo- durioraque omnia. Folia ovata , loriacea , femper-

  Hedera major fterilis* Bauh^pin^ 305

  . Pedunculis circita oFlo ; partialis conferta , Saiicaria orientalis , falicis folio acutifllmo & ^ tmncati. Simillimam accepi ex Ajia cMule pube- counatis. Rufo-fujco-maculatus : articulis glabris apice Hyacinfhusafricanus,foliiscolchici floribus coccin6i& Habitat in Anglis , Belgii littoribus maris.

  ^pj^hemerum phaiaogoide^ virginianum majus ereftum; Paefibe. Bra^ Jubtus fciibray pinnatifda. 4AMMEA ftaminibus flgre longioribus

  .

  Sorbus tormiaalis & Crataegus tlieopiiraQL culis capillaribus folio longioribus. J ilbus fruticofum j foiiis trifidis linearibus acumiD jam. 3,4; lis 3 adfperjus pilis ; 4 punfli^ farinqfis pellixi^ Jlabitat in ItdliSLy Sicilia, Narbona. Ythronium foliis ovato-obloneis glabris nigro-ma- Caryophyllus f jxatilis , floribus gramineis, pin^ 115, ' * iTRACERA. * *" , moNnSmSa, ue rotandioribu^ , umScxx racemofo (]parfo« Sloan. 162, Echium orientale, verbafci folio, flore maximoante i^entia , exjiccatione caridtfcentia. 4, NERIUM folils lanceolatis oppofitis, ramis r« Hahvat in India. Bu8aIbisinti»purpureiSt flimmo caule corymbum CORDIA.

  X plaiuu/culus, Petala 4, linearia, Neflarium lon' , liabitat in -ffi^thiopiae campejlribus

  . Demonfirant Perianthii ortum^ Petala mnima interio*
 • ta cretica, femine fpinofo- Bauk hift.

  Facies Solani peruviani f radi- N» vciilares* JSalyx triphyllusj major. Fetala quin- j fubrotundis , caule fuflfruticofo unifloro.

  POA panicula lanceolata fubramofa, floribus alter- ri^ida. >anula vulgatior , foliis urticae, vel major & moti j axillares, Jejfdes^ fapius terni , hraHeis lon- THAUCTRUM- HEXANDRIA POLYGYNIA, 487 \_ Huk. F, 33/ r- TA foliis terminatis feffilibus. PataviiUf [jSlS corollis imberbibus, follis canaliculatis, bul- SifyrincUi- Scirpus culmo nudo, fpica terminali fubovata.

  JSi ffabitat in A^enniniStltsilifemontibus. % Cereus fcolo^endri folio brachiata. DUU A niventia ad Stylum ,

 • Piftillum declinatum tis, cauUbus IxVibus. I PHYLICA follis ilenaribus triquetris fparfis, caule raiiatx.

  Ccncava , vubefccutia, /W??£^. R, Alo^ africana caulefcens, foliis giaucis: dorfo 11 OTENTILJLA foliis tematis indfis Ibbtus tomen- nir^. :a foliis lanceolatis acuminatis integerrimis margi- CRESSA. Lugi {

 • Cicu- Daphnes aliudi raruhi, foliis fupremis hirfutis campferos fup],naminor, foliis linearibus turgidi^, LTM foliis fparfis, corollis campanulatis: intus ^^ldum
  .
 • ARUNDO calycibus unifloris, culmo ramofo. ^^^^^«'^' obtinuiflTe, figno t hoc notavi, ut aHieanden Agrimonoides. R^cemus terminalis , terno verticiUatus. Co- Culmi decumhentes articUlis numerofijjimis, Folia Rumex tbliis orbiculatis emargiiiatis. 1 Paflinaca tenuifolia fylveftris diofcoridis» JSa UMU"i*i»uhiis 'uivvidis, inliis iecacx:i. Lugdb^ ucus caule arboreo ramofo, flofibusumbellatis. Mant, 121 ? Hybrida yarietas Jingularis , injiar alterius t Juncus repens apocarpos minor.

  Ic, 114 nonici mucronatis hirfutis, H^rm. 55< i pedalia plus quam duos poUices latcu % gis.

  Drpus fupinus minimus , capitulis conglobatis , foliis laterihus membrana aWa. Involucrum univerfi 494 athum maritimum fcetidum» Bauh. Fo ia oppo'^ta^ tanceolata% tugdb 457. P* i89« Melica flofculis glabris: fummo urceolarL GmL, SYMPLOCOS. LucrluivvvetCaUs foUis quinis ovato-acutis , f^ Cujavusdomeftica. ! Jofticia herbacea aflureens , ad alas alternas nodos & Planta africana frutefcens , portulac» foliis, Mor * fcandentes. 5|L obovata obtufa , crafja , undulata quintuplo majora j Flores violacei ut in Scilla amana^ dntheris Jlavis^ alter' Arbutus folio ferrato.

  MM quadrifida : involucro lanceolato , brevi » i ▼arieganmr. ACONITUM foiiis multifidis : laciniis femipirt '-Jabitat in India.

  % ce, floribus aurantiis, cliamsnerii foliis latifl Sorbus fativa.

 • Melaftoma fruticora minor , foliis. TmQilMll icnftis tenuibus oblongis , virginianum. Ctii'lis herhjiccUF ^ rufus, Stipulae vaginales laxA ribus. ' ris: angulis oppqfitis triplo latioribus y angujlioribus Vi bus inxqualibus. TRIANDRTA DIGYNIA, io| mis^ ubi nulli Jlores i at in infimis ramulus. SCILLA corymbo conferto hemifph»rlco.

  T^, foliis multifido-laciniatis , caule folitario.

  * foliis alternis, jVjleiitaB teSlij , mttm. "^

 • IICA antheris bifidis inclafis, corollis globofis pUuUfenn Flores terminales j fubfeni , congejli absqtie interjA ^ laxe floriferis. E cujus ho^to Jicco piurimas rariores fiirpes obtimd^ ^itat in Lufltania, Hifpania.

  % fufc(t , nec pallidit, Pedunculi nutmtes^ ne nis cuneiformibus. Tufis trlpartitis: iobis triiobati^; caulino lanceoiatt' Aljparagus aculeis alternis , ramls folitariis filiformibus, ramis alternis unifloris. Ft fvec^ S04 , '»31, Ux figur^ eft ConiHAvuli campanulata j nec fefla "

 • Jlaminibus^ omnibus fubulatis.

  ^ lobuto-ferratis^ Pedunculus exit e centro petiohrum^ opodlum hifpanicum procerius , folio deltoide.

  Epit, 372, Guajava foliorum angulis quadrangulis > frudu ot ; ' tanicos , nifi Brownius flgitram variare docuijfet ; iitat in India utraque Q ferrato. ^, ROYENA foliis lanceolatis glabris.

  Roy, proi PENTANDRIA PENTAGYNIA. Kali fruticofum hifpanicum, tamarifci foiio.

  Ta Hahitat ii Jamaica, mitate conglomerHtis. OFNOTHERA foliis lanceolatis fubdentatis, H E D E R A.

  Ndis^ fpinis ad gcnicula fimpIicibiis,floril thos faturato coiOAe purpurafceas. G A panicula difFjfa^-fpiculis- quinquefloris glabris/pratenil»; VNTHUS floribus aggreg^tis capitatis: fquamis prolifer. Gramen alopecuro fimile glabrum ,aim pilis longiu- , calycibus. /(?rf Olffert Radice vix repente ,

 • Gn^/w 3<^- ^ i' f 3- V Jik, mant.

  ' ; foliis lingniformibus patulis diftichis. Hahitat in EuropsB uUginq/is, cc in dpibtis. SCABIOSA corollulis auinquefidis radiaotil 245. DilL duplici ferie imbricatis rachi rigida.

  Generis dubii <\&a Nomme com- Echium creticum. , 3ARUM foliis cordatis obtufis glabris petiolatis. MESEMBRYANTHEMUM foliis cylindrids pa- hlfpldfim Erica capitata f. Nodiflora,*^orios foliis reftis , Ciftus humilis aipinus durior , polii noftratis folio can- * Foliis lobatis ; Caulibus procumbentibus. % ruci^ ' callofi<; h^^pida , apicibus purpurafcentia.

  La, Tillandfia parafitica major, foliis attenuatis bafi Habim ad Cap.

  '

 • Aruudo faccharifera Bauh, p/n.

  2, CORlSPEKMUM fpicis fq,uarrofis, Hort. Brey nin arborefcens , foliis ovatis utrinque acuminatis^ Convolvulus quinquefoUus. 134 ictl)itat in Europa frigidiore. T^ Habitat in Armenia? , Iberi» graminq/is.

  Folh fpithamaay ovata, integra ^ acuminata ^ petick HERARDIA foUis omnibus verticUlatis^ fioribus tnrenfli. UM foliis fubloVatis obtufiffimis gUberrimis ar- compaftur: is. FpeL % emarginatis glabris, floribus folitariis. Tis , fcapo aphyllo unifloro» tis.

  * Anthelinit# Scabiofa dendroides americana , ternls foUis p Habitat in Arabia. ^ Gramen anguftum ; ¥ olh linearia^ S^\cs: com^ofita ex corymbis fqu^motis.

  ' ^ jfFacies aliena a folemoniisy genus mihi dubium, filiformibus. F fchis anguftifolia maculaH, Ruxb. Inium elatius , plantaginis foliis procumbentibus yrtus comniunis italica. Pin: 4(^8* Thalidriim mious , grumofa radi«e ,* floribws n«j( M. Vitis frudku minore rubro acerbo , foiio fubrotundo i absque glandula, Caulis non flexuofus. [ fejie villofa^ (3 hqji in petiolum dejinentia

  .

  Li aNaGALLIS foliis indivifis , caule procumbente. Ai-veriils» lymalusannuus, lunato flore, lidariae foliolod- Rai. Zj4: Alliuni caule ancipiti teretiufculo, foliis eD&fbri bajinfpicularumt Calyce linearijlongitudine^ofculorumy hitat in Itilia. O Hahitat in Europa auJlraU , Oriente. 31; CISTUS fuffruticulofus ftipulatus procumbens , thymiWUus , JIOELLA foliiS ciliatis : mucrone refto.

  Gordis indi foUo & facie frutefcens portoricenlJS

  . Fe ovataj concavay rejlexa, Stamina circiter ;.

  Us pundis carentibuscampanulaeformaC.

  ^, DATURA pericarplis inermibus nutantibus, TJntt. Ceo- ^tninibus quindecim , Styh quinquejido^ Capjida ^ genicula foliorum c:^pillarium geniculis fafcicu Illecebrum caulibus procumbentibus, Roy.

  BtgJt qaafi vermiculatiS Towrnef. Pium Drupa ovatay magnitudine ovi anferii j Hac dioica fecundum Rumphium ; an etim | t. Nati§ fubimbricatis, pedunculis dichotomis» amt' l. RANuWluLUS calyclbus patulis» pedunculis polyanthe- [^rollis arUlatis. 172, Erica major, floribus ex herbaceo purpureis. * irllio - Narciffus polyandios, flore incarnato: fundo ramen pufillum, junci oapitulis minimis, ad bafm fo^ graniferis , foliis ianceolatis undulatis acutis. Caryophyllusfylveftris, flore rubro plurjmodel L PL aNTAGO fcapo unifloro. ColoratOy uti coroUa; differt ' quiaem a priorty atta- ovato - lanceolatis fubcUiatis.

  Flores fubfeffiles , lutei : Primi £J fecun- ro , toliis caule breVioribus. 84* Caulis tetragonuSf erectus^ palmarisj rigidulus; jRdflj8 re fragariae , fruftu rubro polycocco. Nis lanceolato-Iinearibus fubferratis feflllibus n i;. JUSTtCIA diflufa, fpicis axillaribus femiibus tOK Tithymalus exiguus villofus nummularia Vuat in Galiae , Angliae ficcis.

  Q MOLLUGO foliis quinis obovatis aeqiialibus, flori- pentaphyll».

  Petalis fubarifta^ insqualibns. Kaii Qeapoiitinuin aizordes repens.

  ^labitat in America calidiore, 6 \s ( ex Hofto^ humarue altitudinis^ lavis ^ g^- p. ISOPYRUM ftipulis fubulatis , petalis acutis. Bryonioides ttifoliatum indicum , foliis fuccule Limonium peregrinum , foliis forma floris ariftoloc liis glabris.

  'ERfoliislanceolato-ovatisquinquenerviis rugofis. ' ^^^'^g Frutex «tliiopicus conifer , foliis cneori falici ae Melampyrum luteum minimum. Ere(ta petala^ uti Habitat in ^thiopia. Yofotis tejiuiffiino folio rigido. CRASSULA caule flaccido prolifero determi IA8 2t in India.

  O lis, umbella univerfaU quadWfida tetraphyila > ulte- Weftrogoth. [APlantago latifolia glabra minor. ANEMoKEfoliiscauUnis (implicibus verticiUatis, 'rtiaHftroi- I fubcorymbofis, calyclbus glabris.

  FriCUM calycibus truncatis guadrifloris, flo- Spelta.

  Q Allium foliis cauUais Unceolatis , floribus nml ceis vaginantibus

  .

  Taria , ohlongat vlndesj apice purpura/centes.

  B Lerchea foliis filiformibus acutis. Ggen; %i Habifatin India, ^gypto. £5 arvis arenofis, % Poa panicula laxa erefta flrifta, fpiculis eredtis ob.

  Evonymus viilgaris, granis rubentibus. ^ Ceraftium corolla calyce majore

  . Ipfi angulari folio viridi , flore Intus aureo ; ibris purpu- ' lis ereftis. Solanum aegyptiacum, flore pleno.

  Bauh pini p[anta fpithamea , hrachiata. Lycoptts foliis indivifis, FLJvec. OSERA fcapis radicatis, foliis lanceolatis. Cftj^tttili^ ,' ilCORNIA articulis obtufis bafi incraflatis, fpi- arabica. JlTIANA coroUisquinquefidiscampanulatispun- punftata. Lia ovoli-lanceolata , craffiufcula , petiolata 9 oppqfitd Anthericum acaule » foliis fetaceiscauleaoguSiO Cel «ftrus foliis oopontis ovatisiutegerrimis, floril Parqfitica phmta eeotyUdoms , dehifcente femine eS^ oblongis , calycum fquamis glabris.

  Fca , fupra tenuiar fubclavaia oB/ida. Paniculii ante ' unifloro ; lateralibus bifloris. Corolla alba A, neque ramofus, Verbo quqfi Filia Paome ex- BRUNIA foliis fpatulatis aciitis carnofis. Yrum^ nibus fe^ntis , cauUnis (Uboppofltis » ramia fiU* N A M A. Lpium peregrinum , foliis fubrotiiadis. Oblongis fubtus incanls, umbella nutante^ Hort. POLYGONUM floribus oft^ndris trigynis, Sauv. ^ (?

 • Convolvulus mininius, angufto auriculato 1 ■*!Malaakua. Lelium alpinumv floribus conglomeratis , foliis bus dilute purpureis odoratis« Mi^.

  Gen, %i, Cyperi genus indianum , panicula fpedofa, fpicc hra. Racemus ttrminalis^ Jimplex, pedunculis jtore i aipiBu^ 'RelvetidSj Styriacis. ^ * ' fimplici, ramis approximatis, foiiis lanceolato- feflilibus, involucro diphyllo fetaceo.

  * HemerocdUis floribiis purpiiradreDtibus ma^ x coronarius

  .

  Fculis in fpicaecacumine albis fterilibus, iofi TurWth. 8, SESELI in volucro uniyerfali monopbyllo , fe» 434 naceo atticulato.

  L Habitat in bvecix, ThuringlaB, Galliae, Sibiriae collf- Habitat Monfpelii. DIPSACUS foliis feflilibus ferratis. ^uDaUlK liorbla reclinata miaor fubhirfuta, folii^ ferratis- Itat in Europae cidtis €? ruderatis. O commtmiparentilm,^ v^/ etiam deorfumflexis^ J/abltat in Canada. Olfia tctraphylla latifolia, Plum.

  I villofis , caiycibus tevibus , capfulis hirfutis, zNtat inter fegetes GalliaB , GennaniaB » Helvetiae, pbus fylveftris. Fioribus cernuis, Corolla radians , purpurafcens, Corollulae J LondojL hijl. T^eduuculus axillaris u- raga foliis Iin^>Iicibus ciliatis , cauie foliofo ramo- uum referentibus.

  Habitat in Gallia, Hifpania , Oriente, Nycojua5 Pee motteiiJ;a.

  5 , linearia, fcd in Jumnm us umbella conjlans glandtdis nellariferis ^ f^JJiH^ margine , vetfuf bqfm imprimis^ vUlis oiypef/o,.

  A africana, poridis folio, pilof^ , flofculis minu- lSo\\2ifubtriqiietro

 • cyllndrica , peUucida\ apict fft mis, caule perenni. 89» ^ 1 mlnor lierbacea plerumque hexapliylla, folio /. Pew canls, y mi £? caules terminati umbellulis involucello cinElis* ore mufcofo, capfuia bifurca. P' 3^9- * Habitat in Italiae paludofis ex India 2J.

  Seguier, ?ENTANDRIA MONOGYNIA» «47 tut ad Caput b. Spei, % iabitat in Europae apricis^ 2|. Corollam aequautlbus, : Hahitatin G. Cyperus paoicula maxime fparfa ferruginea compre Lapathum fylveftre , fblio fubrotundo , femin 0. Menfecalinum majus altiffimum virginianum*iWo- \h CHIONANTHU,S pedunculis trlfidis trifloris. Y ^LUMERrA foliis lanceolatis petlolads obtufis.

  Circiur fotiolis cvatis y tpn fiflimo foliofo. Iiit^-ti ( i^Hllttum , locuftis Ipennatis non Kampf.

  28^ Hyacinthus fijnnefuis, panicula comofa. 01£- ^ bo-memhranaceis , inx ramqjis.

  UmbpUa primc Sagittae fimilis planta paluftris virgiqian^ , Qpica flo talis emarginatis^ germinibus oblongls, calyt fabitatin India. ^ tertio ovato filamentis longioribus ammij v ^ aculeatis. 3- P* 45- itat in Jlpibus Italiae, Hil]paniae, Helvetiae, 2f. Acuminatis, corymbis compofitis longitudine ' Veronica alpina , bellidis folio, Bauk, jiu 247.

  ^ruftura ita pr^cedentis ^ ut vix diferentia^fed plan^ fnofirofa^ s, TILLiEA procimibens. BftOPHYLLUM caule ftriato genicuiis f Uiiu- iyvttike, Habitus hujus generis^ at flos videtur fatis divi leviter ferratis barddiiae inftar fuDtus lanuginofis.

  Ffabttnt /77 /^frica, Italia, Hifpania^ Oriente^ fabitat in Virginiae, Jamaicae, Brafiliap arlnyrihus.

  Veronica mas repens pyrenaica, folio longiori glaEj Zygophyllum foliis feffilibus. 160, I, Aloe africana caulefcens perfoliata glauca & no ^F Habitat in India. Lugdb, Valcriana njarina ladfoMamajor rubra.

  Kilt* ^ natis, brafteis recurvatis fubQpinofis, rem , peragravi Alpes Lapponicas ; totam

 • ' \ - ■ XX3 m- cibus ilorum aureis.

  UMEX iloribus hecmaphroditis: valvulisdentatis bucephtlo- 'tat ad Lacum Generenfem, inque Gcrmania. , Buccafmea maritima , foliis acutiflimis.

  Gi bitat in Jamaicar Habitat in Hifpaniae maritimis circa ValentlaB longitudine fiojcilcrum cum eorum arijiis. Matis; glumis brevijfmis ^ acutis» in fpicam difpofitis, Pluk

  . Argute ferrata^ utrinque viridia^ ad taflum l TRIBULUS. Iat in jSvecisB, Qermaniae, Angliae opacis humen' iXMdatft.

 • nitum lycoAoaum judenbergenfe.

  Vitis idaea foliis oblongis crenatis, fruftu nigri Caules baf fujfruticqji ^ Uves ^ pedales. Folia lanceo-

 • s Cirnofis. Mtur : 12 oiQfiragum £? 13 calyculatum habitu f NGIUM foliis radicalibus fubrotundis plicatis nwritlmum.

  Habitat in 'Europx pafcuisjtccis. Loliumfpiciscompreffis, radice pc^renni. Y pedunculis fex fapim ; umbelluls involucrata Mat, med. [CVJNILA follis ovalibus integerrimis , floribus verti- thymoldof. 114; ata , glabra j pauntia , bafi fubtus rubra.

  Rafliuli sfetaceis; fllpularibus longioribus. Poly ^qn um anguftis foliis , caly cibus purpurafcenti maranthus criftatus. Hopecurus altera maxima anglica paludofa. Calyces maturi jfruHus faturatijjime fanguinei* ; pin.

  , men in jiore hijpidum y nec aculeatum^ CoroUa Ordo naturalis Rutx communis^ /}. ' 'fcicuIatis,foliis planis, pedunculis lateralibuS geminis. Horminum fylveftre ialvifolium minus. Piru Hahitat in Indiae umbrqfijjimis ^ ccenojis montmm eUf. Pedunculi intdr cirrhos 10 ^ 11 fi helw 66. \, i ta , acuminata carina fuhtus ,admodum Jcabra. )pecurus ariftis gluma aequalibus. 2j- iium corolla calyci aBquali, Fl. Folia lanceolataj revoluta^ Lyiimachia lutea corniculata

  . * FOLYANDRIA POLYQYNIA, 757 tala in 3 larceolata ^ fapius duodecim; 4 oi'Jta,* i. COCCOLOBA foliis orbiculatis pubefcentibus. CHiEROPHYLLUM caule laevi : geniculia «5ILENE calycibus glabris ovatis vfiip(pKredculatis> 6ehen« ^ophyllus hortenfis fimplex, flore majore.

  53» confertis, caulibus unilloris. Solanum virginianum triphyllum, flore tripetaloa pin. V Specu- 31, CAMPANULA caule ramofiffimo diffufo, theatr. ^ lofis imbricatis iubariftatis. [laranthiis major, panfculis furre&is navefcenti- ' Evonymo funlHs aegyptica , frudtu baccis lauri fimili'. Bauh, pin, 259* VPSIA foliis digitatis; foliolis bipinnatis feta- Afdcpium- KapuDCulum. 45! GaLium caule erefto, foliis plurimis verticillatis liae- branaceo albo cinfto -

 • Morif. Rimis: unica granifera« foiiis cordatis.

  SUS umbellis fubfeffilibus, foliis ovato-laa- Cerato. JCUBALUS calycibus fubglobofis glabris reticu- Behen. Margine flavo, cono longo fuperiore parte ma^ Puifatilla , aneraones folio diffeAo, lanuginofa,fiore 5S filiformes^ dependentes^ repentes^ Folia o\^ata ^ , lyrutex viminibus lentis infirmis, foliis profunde fer- ^. Habitat in Italia , Au{fa-ja, Sibiria. Bdladoma marginibu<: petalorum undulatis^ ' [wSpiCgB vailca rac/d membranacea diUtata cid lititU' fpuria occidentalib' , filiqua fmgulari, foliisher- tmdoria.

  Veronica foliis 6ppofitis, caule fpica termiuato» J3Bj too/Monfpelii, zm Hifpania. Cepafcapp nudo fubangulato farfto, foliislin te purpurafcente, Bauh. ^ Ranunculus gr iimofa radice , flore ni veo. Hahitat in Svecia, Gcrmaniai Helvetia ad ritf.

  Rotundifo- di* GALIUM foliis quaternist ovatis aculeato-cili azureis. Racemus Jimplex j ereSus^ fltis ovatis ftrigofis. S lieciiiidris, corollis Cityce cilyceque genitjli itat z/i Anglia, Gallia, interpgttes. Pedunculi fcahri , fetis ri- iTrpedalis, ©nyplvulus lierbaceus repens,foUisfubrotundis, flo- Brunia roliis creberrimis lanceolatis , floribus o boni itali. Gramen maritimum , fpica crafla da(9:yloide termii GUISORBA Ipicis cylindricis.

  CampamiU- 4, CHIRONIA herbacea, foliis fublinearibus^ iSCABIOSA coroUuIis quadrifidis radiantibus, cau- arvenilf. Tumentibus, fpids terminalibus. Ranunculus paluftris, foliis ferratis^ bauh, pin. / Dentofis rugofis, fpicis conjugatis. 33, confertis , petiolb fubmai^aatis , jfloribus fpliu- y - < 'J} Gron. ^ 845- Habitat in Zeylona^ le infirmo , floribus fparfis.

  Pcfita ^ ovata , integra , petiolatay fuhtus fanguim Pluk.

  :ubalus calycibus ovatis hermapliroditis.

  Involucro longiffimo plano vaiiegato. ^ Tunica ramofior, flore candido cum corolIa| ^ftrumcaule fubnudo fimplici, foHoIis obtufis* I£ cliff. * radicalibus fubbipinnatis, rim non mediocrem.

  >us retufis, pedunculis axillaribus unifloris folia ^es. Otoneafler folio oblongo ferrato. VI- Ficoides africaRa reptans, folio triangulari viri(B,fll patentibus. VACCINIUM foliis integerrimis revolutls o^ mi Jiori^^^ontales j longiffimi ^ oppojitij projtrA reneris dubii planta a nobis non vifo fruEu. _^ Graminis loliacei anguftiore folio & fpica vari Briza tenuiffima, pa'niculis quafilanugmofis, pec ' muf 150. F oliis obverfe - Qvatis , ramis nudis huniifufis , Gramen aquaticum paniculatum , phalaridis 1 ca oblon^a erefta. Caucalis nodofa , ecliinato femine.

  Polygonum ere&um humile , fofiis orbum. HormiBum lylveftre, incifo folio , caefio flore, ital 1744- Hcbitat in India utr:ique.

  F lona^ lanceolato^linearia, Habitat in Germaniae , Italiae , S. Ciiiae Jlirilibus & liferis : florculis intermediis fcffilibus.

  I^ Apocynum miiius reftum canadenfe. Polygonatum iatifolium^ flore majore odoro* B^iuhi Gratiola. 295 [Tus major totus luteus, calyce praelongo. Guajacum foiiis pinnatis , foiioLis obverfe ovatis in-

 • Ribes inerme , floribiis oblongls. Crenatis: caulirio feffili , floralibus I^nceolatis , can- Pluk.

  RHAMNUS iuermis, foliis ovato-lanceolati * * 1 Mofchatella alpiua lutea. Limonia malus fylveftris zeylanica, fru&u pOB Clematisaitera baetica. I22^ SrNGIUM foliis radicalibus oblongis incifis, cau- pufiUum,. Thaliftrum minus aiterum parifienfium , foliis cr romeda roliis linearibus obtufis fparfis. RIBES ioerme, racemis eredis, brafteis flore longi- aipinom; at in Europa. T) lucella oi*ata , hdfi truncaia, Petala fi(R^ bus.

  \ 550- 58-

 • M foliis ferratis plnnatis: rameis ternatis. Xcies Awicula muris pulchro florc-, folio tenuiffimo !♦ ' Silene floribus corymbofis , caule ereAo, foliis ER foliis cordatisnovem-nerviis reticulatis. Gentiana anguilifolia autumnalis major.

  Pk arijlifdrmilus ^ numerqjis , Jloribus triplo longion CLEMATIS foliis compofitis : foliolis incifls angu- orientaU».

  PUNICA foliis linearibus, caule fruticofo. I rotis axvenfis liirfuta minon VaUl parif 149U t. B^ Linum fylveftre caeruleum, folio acuto. JSa Linum pratenfe, flofculis exiguis. Iq Arborefcens eji^ £? glabcrrLmi. Foliola interia uniflori; Foliola 0T'd[//a ; '&2lCC^ exfucc^e.

  Llifera aquatica , foliis in minutifSma & plane 921 8* 220.

  Trlcoccuni» oblongo-rotundis , fparganii in modura echiiiatiS; Caryophyllus faxatilis^polygoni minorisfoUo&fi PENfANDRIA MONOGYNIA. SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibi Tasminum humile luteum. 397* Mefembryantliemum loreum» DilL cltfu 264. «oo KJ^URUS foiijs venofis ovatis coriaceis perennauti- f erfea. Fabitat in montc Lupi Galliae , Monfpelii , Pyre- ^'3 iitat ih America meridionali.

  T) Rapunculus alpinus corniculatus. Nz^ Daftylis fpicls numerofis alternis culino adpfeflD 157. Limonium maritimum minus, oleae folio. BaA ►'MulTaenda zeylanica, flore rubro, folio ex florum ijuncus equeftris. & jn tomentofum , capitulo ampliore fufco & foli- Nicotiana foliis ovatis.

  «j APOCYNUM caule re(3uufcuIo herbaceo, foliis o]t>* caontbiiium atorum evaaunt albida.

  Minato, foliis ovatis ftiba(]perJs, JFall.

  " Habitat in AmenC3L ^ nota Europais ab 1560. Q rarioribus & anguftioribus non ariuatls.

  / \ ^A fbliis crenatis glabris , florum limbo farlnoCi, , iijs femina.

  447, lateralibi'J5 numerofiilimis. \eyl 7* Vifcago hiru pllica, floreparvo caraeo,petaIisl J3. Ranunculus montanus fubhirrntus, geranii folio.

  M Caftus fcaudens , angnlis deQem obfoletis, /&*

 • Lepidocarpodeudron foliis anguftis longioribus rum. «ppofitifo- oioides procunibensmootanum, linariae foIio,flo- >brychis arvenfis C Campanula arvenfis erefta* u'ij$i. Plantas ChinaB £? Java periculofo idnere JMntat in India orientali.

  Afperula minor humi(]^arfat fiofciilis Broii^n, ;am.

  Aphylli , pilq/iy longitudine foliomm^ tfV PASPaLUM fpicis paniculatls verticlllato - aggre- Ferula durior f.

  Haimala moutana , polygalx foijis > floribas ^orif hifi. 3^ ^- «39- 308- CCA foliis ferrato-filamentofis. FilameAtoflL LILIUM foliis verticillatis, floribusereftis,corolla phUadelphl- dilute purpurafcente.

  Irainentriticeum, fpica latiore compafta, criftatum. Iidi affinis planta bulbofa africana, fiore purpureo AUiuni iativum alterum f. AQioprafum caufis I Yucca foliis marg^ine integerrimis. Ouatemis, caule flaccido, pedunculis fubbiiloris, ntat in Indiis. 781 m f ampliiEmo folio , lufitaaicum. CAL1§ fcapo unifloro , Ibliis ternatis indivifis ciliatis. Purpurc^ panula caulefimpliciffimo, foliis amplexicaulibus.

  Nellarium longitudine petcuorum. Canipanula lutea linifoUa niontis lupi , flore vc exterioribus brevioribus.

  Rtamen junceum indiae orientalis minus, capituloro- 2. EVOLVULUS foUis lanceolatis viflofis fefBli Plantago media incana virginiana , ferratis' fbUis Joiidas ccnniventes, Occidit inadfueta Pecora^ uti, natis, Fanicula minima , coarHata , ut %nx ^^ nyma. Irus botryoides major ar1x)refcens, foliis planta- a«.

  CISTUS h«rbaceus exftipulatus , foliis oppofitls guttatw

  . ;o hirtsi noftiflora, fioribiis dbfdletis IJpicatis. {angiUaeus; i, RUMEX floribiis hermaphroditis : valvulisi 30. 447^48! C6II0COCCUS foliis rugofis venofis oblongo-ovati lUglofTum orientale , flore luteo.

  Folia alterna, obovataj oblonga^ ohtufa ^ ientato ^Armma.

  CERASTIUM foliis lanceolatis, pedunculisi

 • p. Iana corollis infundibuliformibus quinquefidis la- Salvia africana frutefcens , folio fublrotundo glaucj.

  Alaribus, laciniis corollae ereao-patentibus. CI3TUS arborefcens exftipulatus* foliis ovato-lafl- mdva, Viola inodora fcandens, nafturtii fapore, maxin lanum racemofum cerafonim forma. Ius aiba ianugine incano maximo utrinque gia- ' ^ Holmix. ItOX foliis ovatis , floribus folitariis.

  Rolia jLlycem fuperante SauiK moiyp. 719* Semina fitgula gaudent alis 5» longitudinaUb^s ^ m Pedunculi teretes , bijlori f triflori , nec tetr latis incifo-ferratis. Hort, upf tardum vagina conjiant. Involucruml univerfi 32

  Yophyllata pinnis confertioribus extrema fubro- BauK kijl.

  Tcula africana repens, foUo ad latera crifpo,ad \, volucella minora. VEKONICA racemis lateralibus, foliis cordatistt inJL 135.

  Lychnis fylveftris hirfuta annua, flore minort COTYLEDON foliis oblongis fubteretibus , flori- ^^panica. Royoc liumifufum , frudtu cuprefllno.

  * Paris foliis ternis, flore pedunculato nutante. C ^Habitat in /norf f zmi5 Europae macris apricis, 2f. BROMUS panicula patente , floribus fubtrifloris. TRIANDRIA TRIOVniA, 131 kPLANTAGO foliis ovatis glabris, fcapo angulato, aiiatict. 79-^ Habitat juxta Conftantinopolis rivulos , primo vere^ 2{.

  Foliis planiS) panicuia cpardata, floribus pe- ::HSIA.

  L^ Jemicordati, NarcifTus americanus , flore mulriplici albo hexs^ ple&entibus.

  14» terminatis, PENTANDRIA MONOGYNIA* 135 tlava. Apocyuum a&icanum , lapatlii folio. JASMINUM foliis alternis ternatis fimpllcibufqtie, injt 431.

  Sedum ferratum , flore albo , multiflorum, Dd S. Pruna rotuqda flaVd dulcia mali amplitudiue. & Habitatiii Bohemhj Hifpania , Syria , Cappadocia, /3 Gramen arvenfe , panicula crifpa. 3, minibus arbitrariis, memoria tabube infixis, Solanum mexicanum , flore magno. Pkn il Donfpinofo, lanugineflavefcente^ Herm.

  Ranunculws praecox ii> thalidri folio. «

 • POLYGONUM caule fimpliciflimo monofl Calyces mjg/if , lanceolati. Laiere membranacei ^ SimilUma prctcedenti , fed Foliorum margo non < Planta fpithamea : furculis perennantibns.

  Caulibus ONITUM floribus pentagyms , foliorum laciuiis Anthoft. 3*4, etofa arborefcens, fubrotundo folio. Corolla Boraginis^ caru- terminali, Amxn^acaa, 5, p. Cyperus minimus, panicula fparfa flavefcente.

  ^99 p~Violae folio baccifera repens, flore albo pentapetaloi- Coreta foliis minoribus ovatis crenatiSt floribus 193- Hahitat in Virginia

  . 2|L iS longitudinc tantum Calycis^ Bcurrcria aj^u- Gentiana doribus confertis fkucibus membranula Allium montanum bicorne latifolium , florc^ " ^tf- Spicae ter/ninales , hrachiata ^ Af m, Flores canioa vulgo di(3:a.
 • /liltilofiim» «fin. "^ bifpanicum fuplnum annuum , fedifoUis braviori- Intum guls infervit, nec magnalia PoHelTo- i iron.

  Ssiulis JimplciJJimus , bipedalls. Folia ahcrnata f nec ad ungues recurvatis, ciun. Ci- curvis , calycibus reflexis , foliis multifidis. , Crafluld caule flaccido, foliis connatis cordatisfu agreftis. VERONICA floribus folitariis , foliis cordatls. _ Seiinum pinnis ad anguios obtufos pinnatis : pi Ajacl^, uncialibus. * i? Toletum» inque Orieiite locis uligino/is. Longiffimis ex foliorum alis coderdm naibc SOLANUM caule petiolisque aculeatis , foliis fi- panicuia- m valde A

  .

  Niis intermediis duplo longioribus. CRAT^GUS foliis quneiformi-ovatis fcrrtfl Saxifraga ad folia bulbos gerens. Is brevibusacuminatis, corollis multifido-capilla- Cyperus longus odoratus peruanus. PiiL fs?? R^* ^fyf' ^P^ ^3-/* ^O'^ '

 • ^bitat in America ad finum Campechienrem. FRDEUM flofculis omnibus fertilibus ternis ari- bulbQfuflx, ,tr, 91.

  ««

 • RANUNCULUS foliis radicalibus fubcordatis * ort. 22, juni laterales ex ,JirtguUs alis. CRAT-flEGUS fplns Qvatis repando-angds lulariae fruftu majore arbor fpinofa , fruftu folio- floris, foliis paffim verticillatis tbliolis >taculis burfutis. Crotalaria foliis fimplicibus ovatis villofis, petiJ PENTANDRIA MONOGYNIA. Ovato - oblongis , foliis lanceolatis, ftipuiiscili caule ere&o ranioiiirinia Jioy, lugdh.

  Involucrum fuhquadyiphyUumcfolclis longua. X raxais inermibua, Folia Uuo-lanfieolatay ohtur , »\ ^laftuscomprefl^us articulafus ramofus , ai utrinque fubpilofis , caule erefta KAGO fbliis ramificationum oppofitis petiolatis, afrlcana Q Ji>ruit. Caulis herbaceus , palmaris , teresii J.

  Bum aequantibus , caule dichotomo* natantibus, Hort. Roy^ dente, petiolis bafi fubtus poro pertufis. Yces ereHij clavati^ exarati fulcis decem. GYPSOPHILA foliis lanceolatis fubtrinervBi ongiori & tenuiori. Iis foliis oblongis , fruftu folitario.

  * « Habitat in iudiis* res axillares utrinque 4, pedunculis unijlorif^ Habhat in Indiis. Alis Tcapo uuiiioro, foiiis ternatis,radice bulbofa.

  'o^fed Folia x)mma Z^Typf^h fg^*'^ * nervis^ gla- tetrapetalisque, Hort. Efembr* foliis corniculatis breyloribus. Eltk itraga caule nudo flmplici, foliis elliptico-fubro- * Herbacea. Habitat in Alpibus S fubalpinis Sueciae, Qantf lepias floribus obfolete purpurds, cornicuiis refu- >!

 • t. Arfr, Calyx diphyllus, Capjula triloadariSm nvolvulus minor pentaphyllos , fiorepurpureomi- jtUion. *' Cucubalus cai]]cconipoiU^,calycibus obloDgoou ti \ Buxb. La LYTHRUM foliis oppofitis lanceolatis ,parirf SJjPlanta affini^ maxime 2 , uti patuit ex Burferi coUeflionej I. Phyteuma ^ fed Folia magis laii SIBBALDIA. Iio-fl Habitat z;z Europa ad nas. Floxes flavefc-nte-albidi: in difco tuh DIANDRIA MONOGYNIA. Quamoclit, foliis digttatis , flore coccioea PM. Ilitidifcandeoti afiBnis major, folio crafTo fubro^ Macrocnemum arborefcens, foliis ovatls oppofi TETRANDRIA MONOGYNU. LYCIUM foliis lanceolatis tenulbus glabrisJ virg. IPOMOEA foliis cordatis acuminatis pilofis , fi^. Naliculatis fubtus fubangulatis , umbella & Ccrvaria.

  Jyitu]! fquama quatuor injima enats in foUola lanceo* Hort. % Androface alpina perennis anguftifolia glabni, pihus

  .

  PUI peliutida, ir;, CR ASSULA caule flaccido repente,foliis oppc , angulato, lARRERA. Vatis utrinque glabris , cymis terminalibus. Ea indica, floribus variegatis, Tournef.

  R fPIantago foliis lanceolato -linearibus, fcapo longi- ' ^ Ptei ocephalus perennis humilis laciniatus & Licam Valeriana rubra

  . ^ Habitat in Europi frigidioris coUilnis apriciSf viore» Morif.

  6, hcus acutus maritimus , caule triangulo. Pin^ hodie vero copia detediorum evafit omnium Cleoiatis aquatica trifoiiata late foandens , flotibi Cadine foHis ovato-lanceolatis ferratis oppofitj^ ^cragua. CASSINE foliis oblongis ferratig. T^ ;ENA tetrandra , fpicis filiformibus folitariis, f upina. Valerianella curaffavica^ femine afpero vifcofo.

  Lychnis raajor nodiflora drubenfis. Uft, Baucuscreticiis, femine hirfuto, Bauh.

  , eis alternis', recurvis^ nec fparjis €? confcrUs» to. Dorfalis recurva , culmis proftratis fubramofis ^liff. 2(58- /

 • «
 • cantibus. - Campanula lirrfuto folio angufto leviter jferrato, J ehret. L9» Habitat in Virginia, Bonaria.

 • tbbitat in America meridionali. RCIS foliis cordatif pubefcentibus. [Piperloneum, folio nervofo pallide viridi, humilius.

  Ga; horum 5 exteriora, Planta caujlica variat ff, Ciematislatifoliadentata. 'i at inter Europae olffa, Q I. 1 Habitat in Am^rica, ^ , cliff. Sefamoides falmanticum parvuio.

  Ranunculus montanus leptophyllos, afphodeli rad Mcanica. ^ Statice foliis e lanceolato-linearibus: caiuinisj fubtus lanato , fru&u racemofo ferviiiiore o| dine differt

  .

  An Polygama? Habitat in India utraque, MONOGYNIA Verbena minim, cliamdedryos SoSio. TRIANDRIA DIGYNfA calycum foliolis ovatis.

  Oap \Hjbitat in ItaUae, Germani* umbrqjts. % Acon!tum lycoftonum , flore deipliinii fileGad < volucro miiltifido » calyce biejcaphyllo coMi itat in Americae maritimis.

  Th ngidis unclnatisy fdn/im fe pandentibus in proliferis breviflimis. Feriploca carolinienfis, fioreminore ftellato* DilL racemofa brafiliana » toiio malabatlirL Breyi^ ' Saxifraga foliis radicalibus in orbem poiitis: fis unde fadum , ut copiam plantarum obtinue- decurrentia. Racemus fpiciformis ex BfaSleis fpar- Folia ovata y fcabra y rugofa: priim uirinque Igk Alfine fpergulae facie media.

  Habitat a, sn Europae arenojjs collihus; jj, in l ytabitat inlndAz.

  Gulari ,tlore ftamineo Hlbido ', filiqua tereti ventrico- j natis, llipulis, ciliatis , floribus fmgularibus adal fMpeTtieivvx\4^, CvUc^uis minoribus teretibossi gineo crenata f fcahra, Caulis angulatus. H^ Philadelphus arborefcens,foliis myrthiis nitidin Behen album f.

  Polemonium raKatile , &banc [' Plma ejl maxima; floribus caruleis. Cucubalus caule fiiiipliciflimo unifloro , peulis re foiium Petiolos tres : ,Jingulis ^fimplicilms capenfis. IVINA floribus OTSlandris dodecandrisve.

  PANCRATIUM fpatha multiflora , foliis enfif( ' ^ que revoluta^ lavia^ marginibus bafeos hirfuta , inter- chaiienfis, Volgm fnitimis. ^ liEMANTHUS foliis linguiformibus ciliatis. Dliarlf/ fcapo lateirali* cproUis regularibus. StyiuS vix ulltis^ poji Heliotropium arboreum maritimum toment Sclarea , folio falviae , minor f giabra.

  1 80* !?

 • Aconitum pardalianches alterum, C Thora minor
  . ^y quoM diniidid petaloruni^ non cfifpUtA^ fed lanceolatay dentata^ fubvillofaj Jlriata. ^'olutis, irbanQin* Plantago floribus femineis feflilibus ad exortum fcapi Lychnis fylveftris noftiflora alba fimplex , calyCB Bauh. P, 39« cordatis ferratis petiolutis: fummis ternatis.

  68 1* 134 TETRAJ^DRIA MONOG|YNIA. 589 YPSOPHILA foliis lanceolatis fubtrincrviis -to- tomcntoft^ OTLVNA foliis petiolatis cordatis integerrimis 9 panlculata. THESIUM floribus fpicatis, corollis ciliatis, plia ekhnga^ obtufa^ -integerrima^ pctiolata. Tat in Europae neinoribus liccis. 5 villofus» capitulis pfyllii.

  '^ NVOLVULUS foliis cordatis glabris, caule maiabAri- ^Katijula-kelengu^ Rheed. /^i* us racemis fimplicibus lateralibus folitariis di- Hahitat in Europae cultis. O ^ chnis fylvcftris vifcofa rubra anguUiloIia. Itai itt Europ» apricis^ gtanqfis^ Jiccis. Q Habitat in Europae aujhralioris l cis eia^atis. 24« SCABIOSA coroIVulis quinquefidis, caule hei <^ematis prima f. Fylveflris latifolia , foliis ternis.

  Neflarium nonj CutauS pedalis , /^erw. Folia angufta , gfotra briy procumb^ntes.

  Hiflorus^ Hahitat in alpihus Pyrenaeis, Helveticis. Kuphorbia inermis , foliis oblique cordatisfern Calycis folioUs acutioribus. Folia craffa Tinij glabra, denticuUs minimis fen <.

  '»>

 • II iiiUiLuni, paiuculls nigricantibus. 3- PRUNUS floribus racemofis, folils lato lancw Hahitat in Alpibus Auftriae if Vallis augufa, 2|.

  I, ' Gramen avenace um, panicuia acerofa, femi ne p appofo. DECANDRIA, MONOGYNIA ' 557 macrocar. CONVOLVULUS foliis palmato - pedatis qi Caules herbaceiy erefli^ paniculati. Stipulx /ofl tis 4i Staminibus t4, Piftillis 8. Juncus acutus panicula fparfa, Bau^,.

  Specie diverfa hac effe videtur , riec tamen Hiftor.

  Hlnu», 3, CYNANCHUM caule volubili fruticofo inferne Vjrc-f.

  Fccntesy firiis alternis albis, Stamina longitudine tralla. Cdiyyi fpicula hngitudine^ 482. ^proximatie quafi in unum j quamvis alterna.

 • ( itfae prolifera apula. Ratis ; fuperioribus pinnatifidis tridentatis. MUS foliis aequaliter ferratis : bafi aequalibus. Sraftis jiinaicjnfis, fLuitu tetrapyreno.

  RNEFORT/A foliis ovatis acuminatis gla- volubiiii.

  Cordata , parum decur- :CYNOGLOSSUM corollis calyce duplo longiori- cheirifoUum' Gramen paniculatum aquaticum anguftifolium, Valeriaaella altera tenuifolia feniine fcabiofa llell^ 3mbr. Tbliis confertis fplendentibus^, flore pallido. 7erialibu9Utrinquem6mbranaau(^s. Magnas includens^ venenatum^ vomitorinm^ OAt ,Iiabitat in Italiae , Galliae paludilus. Achras caucjlce altillimo, frudu niinori, femin im decumanum. VITIS foliis cordatis fubtrilobis dentatls fubtus to- Labmfca. AIRIAfpicafubovatafecunda, flofculis obti P^ bigdb

  .

  Igariae affinis feric^ incanau BomJl pin. 3^7* prpdr' mus , etiam hanc primus nobifcum communicavit, Habitat in Indiis. O gris: foliolis ternatis linearibus fubcamofts pe- f^arfn Luutania» ' ex feptem foliqUs : fegmentis Unearihus f. I- TABERNiEMONTANA folUs (^poCtis ova phyllus holofteuJ> arvei^fis , flore tnaior^.

  135- ercEla, Habitat in Auftria ^ Gallia, Svecia* 2/. \ia petioUs longis : FoUum tematum : FoUoUs pitma' ^ 'Statura Ph. Pedunculus dis intermedio longioribus.

  LIUM caule planifolio umbeUlfero, umbella Axnpelopf». Ruta fylvefiris , fiore magno albo. Q GUAjACUM foiiolis niultijugis acutis.

  , pracedentibuf, fcdr fpica jna}or^ cinerea ; Glum^ fwdfraga. GYPSOPHELA foliis lifaearibus, calycibusi Habitat in Alpibus Calabri» , Hetruriae,, Orientit lato - ovalibus margine fc^bris , cauie fruticofc gram.

  * x« CAMSRARIA foiiis ovatis utrinaue acutis C E R CIS lUS fpica fetacea refta.

  ^^^/ Z//f Mo^ij tria Naturse regna. MONARDA- ^ Papaver flore pleno, album. Gramen dadyion majus, panicula longa efpicisplu- Boerk, uigdb. I) Feftuca avenacea fpicis ftrlgofioribus e glumis glabris rufefcentes polline violaceo^ Laefl. * oribus: petalo exteriore apice ariftato turcatoquc. 4SO i^partitum^ acutum y vlx patens y perfijlens

  . Pars L S 3, COa* bellatis, caule repente.

  Pioribus , patentibus , fubdeflexi's\, rujis.

  BOEKHAVIA caule diffufo, Oxys lutea frutefcens, tiifoIiibituminofi&ciCii 180. * 3, fbnis cordatis iQermibus (ubrepandiss tenel- XO. Scheuch, gram, i I

 • '. Papaver erraticum, capite Ipngiffinio glabra Tourntj iilaca curaffavica , angufto lougo lucidpque folio, dendv.

  %rhus axillarii; Fiores panicuiati. Difperib fubjecfas foUolis- Horu cUf. %%i' Iris pratenfis angufLifolia, folio foetidQ. Pinm ruleo ; labio trifido atro purpureis maculis ornato* Anagallis lutea nemorum.

  ICA antheris bifidis inclufis , coroUis iiiflatis lialiwca^»» fubulatis , mucronato-jplnqjls , fpinofo-ciUatis, '

 • a ScilUe, Flores irregulares. CELASTRUS inermis, foliis ovatis ferrulatis^flori- myrtifoUus. CRtTHMUM foliolis lanceolatis caniofis.

  Calyx purpurajcens^ C( aefortia foliis ovatis acuminatis. ; Hahitat in Europ» aujtralioris fylvis umbrqfis.

  O ^HARNACEUM racemis bipartitis tcrminalibus, fo- cordifoliumi elth. P n, fi04» intlius ftellaris bizantinus, BeJL eyft' vern. Cultura etiam diverjijjima perjlitit.

  Habitat in Europae feptentrionalis paludibus^ 3(. Tabernaemontana citri foliis undulatis. Graraen alopecuroides, fpica rotundiore. Foliolis duobus* Sierardia nodiflora» ftoecliadis ferrati^lii folio. Vaill io6 afiricaoa, folio triangolari longUfimo & anguQif- Habitat in Gallia , Italia ad vias. 335 caulinis integerrimis mucronatis. Arbor brafiliana, myrti laureae foliis inodoni irriniis, filiquis leiBlibus, caule repente.

  I-ychnis pumila caryophyllata , flore rubdlo, j Simillimus S. GeniculatOj fed Culmus triqueterj moUiufcU' fotis hirfuta altera vifcola. Banifteria foliiF^ovatis, ramis rampfis, femioihi leis robuftioribus. Plicibus lobatis obtufis glabris , caule diffufo. Ho JLLrlUM fcapo nudo ancipiti, foliis lidearibus nntani. Jnant, 185- niiscuneiformibus incifisacutis. LlJerarus racerfiofa fylveftris , frudu non edulL BauK dglda. LxJL Folia hyemalia JHctrofelini , ajlivatia Spartii.

  Ini Spica glomerulis fejjilibus , interjlincia foVolis 330. GentiaQa poroUis hypocraterifornHibus fauce batt SCLERANTHUS.

  Leontope^ fl« LEONTICE foliis decoinporids: petiolo conui sruuis Aman acad. * Banifteria foliis fu^ovatis, ramis r^mofis, fcitt LONICERA. I Y 9 Ailraa* : cemuis , pedicellis incraflatis. EUPHORBIA umbella quinquefida: blfi*.

  ^ , Horminum fylveftre fecuiidum. Salviafoliis fimpiicibus dentato-pinnatis rugofisverru- ^LOBULARIA caule herbaceo , foliis radicalibus Yulgaris. Hyacinthus indicus bulbofus ftellatus. Spica tetragotuij imbricata, fperis.

  Hahitat in Europae ruderatisi umbrojis ^ fpongibjis.

  Juncus panicula univerfdli laterali culmo longia Jasipinum foliis alternis ternatis acuminatis. ^ Brafteae ternaj angujla: exte- ynandra. N aderat, ?erficaria florum ftaminibus quinis femidigynis , ftylo tus lonpis difiin&is pilis hirfutir , nec tomeaiofis^ 141.

  Roy^lugjb^ Hh 3 TE^ SrORDYLTUM in volucris umbeila longioribus. 12, SKDUM foliis teretJbus ;;c. :iis: raciicalibusfi bisodorads. KTI A foiiis ovatis ' integerrlmis laevibus, flori- ^ourrcriah Bupleurum folio rigido.

  FV ternis , Uneanhus, FIos magnitudine Saxifrii vetiolata. Cbrymbi lerminales , Jolitarii , compo^ Apeiba.

  527» introrfum tenuioribus nuUam lacioulam enil €utus , corolla longior patens, Corolla monopetala^ * * Ruhicundis corollis. ZYGOPHyLLUM foliis feffilibus; foliolis Mefembr. Fruticefcens , radice ingenti tuberofa. * * Foliis radicalibuf , fcapo nudo.

  Ceraftium foliis lanceolatoJinearihus (fabhiiftdl. Pilofa i apice itdtenwjjime fetrata ^ Ui ylx Ghfef' * Clinopodium virginianum anguftifolium, quovis ver- 33. EUPHORBIA umbella quadrifida dichoti H

  .

  PHyLrlCA foliis lineari-fubulatls: fummis hirfutis, piumofa. Gerrimis ovatis fubtus tomentofis» 45. Rubeoia n&ontana odorata; Ba ginatusy n:c teres acuminatus. Diffufis , piftiilis corolla campanulata lovigiOi\bw^, fc>. Scabiofa multifido folio , flore flayefcente

  . BauL / dalis^ teres , ante florefcentiam-decumbensj , lis , capfulis Cernis , foUis mulcipartitis. Varietatem C emarginatis , foliis fubulatis planis. 6LADIOLUS foliis linearibus, caule limpliciffimo, 1749. 71J rimaj deflexdy longifflmaj mtda^ hafi muhum viUofa^ is. Flpermis, foliis pinnatis ferratis- ffort. Gentiana virginiana « faponariae folio , flore camitoc HUEMANTHUS foliis lanceolato - ovatis undilatis puniceui.

  Oblique imhrijcatis i Ramis nunquam copiofis , vt flj Afclepias aizoides apliylla , flore fritiUarias , ffi pedunculis tetragonis unifloris

  .

  Tem coTiftituens* Culmi inferne ramqfi. PLANTAGO foliis ovatis glabris^ fcapo tereti , fpi- major. Bus frudefcentibus inflatis pendulis. Habitat in Europae pratis apricis argsUaceis.

  Inis: pedicello alterobreviliimo, alteroloa| l£ univerfalis radiis uniglandulofis. Aa Afparagus Ibliis quiuis fetaceis , fpinis teriniB \. Cif\ R r 4 ^^" Habitat in Carolina, Brafilia.

  An SiUnes inaperut fola varietas^ f. ^abitai ih Helvetia , Galtla aujlrali.

  STATICE caule fruticofo ramofo , ramulis Mac Soror A apennina , ut A ajtivalis ejl A, au- Callit iche Plinii, Column.

  U ii%, * '

 • ' JhiSi, Columna, Bauhini , Hemanms ^ Rhee- 141. Lobium folas lanceolatis, ramofe florens.

  Nefortia foliis ovato-Iauceolatis.

  Fagopyrum fylvaticum fcandens,flore foliaceo. Jirerbafcum foliis ovatis fubtiis incanis crenatis , fpica fidis obtufiufculis.

  Latifoliay fcd Folia anguftijjime lubus flore albo pleaoj Magn, hort, 175. YPSOPHILA foliis lanceolatis fcabris , floribus j>suiic«lattb Pluk.

  ♦ * Hermaphroditii vahmlis Jloris grano defiu fubra.

  Paniculae parte florente potentill Folia Uneari-lanceolata. Caulis ramqfiffvmus ^ « BLIUS Habltat in Jamaicae paludqfis maritimis,' ▼affegata.

  Is canis iatiore rotundioreque folio. SJ- Jalminum inodorum repens, violae foliis, fjruftu pu-» rlvk, mant. I^Ufine procombens, gailiifacie, africana. Aralia arborea , foliis nitidis oblongo-ovatis, um Menfe» Raj, hijt. '- Blattariae affinis planta minor, flore luteo, folii reSo £? longius , quam ipfe ungids gale£ , exU Habitat in Indiis.

  T) fis glabris uaiformibus , racemis terniinalibus. Termediis quaternis, caule flaccido, floribi Gandola alba. I^ciniajCis: fummisfimpiicibusint^errimislaocfl res feffdes in aivaricatiombus» ilyx fninutiffimus.

  Corolla campanulata , magni- fida polyphylla: partialibus trifidis triphyllis: pK Hanta fpithamiea

  . Folia lanceolato-linearia; Ra: datis.

  M/u 184; ' ' teAis, caule dicIiotoniOy iloribus cernuis. ^ Sempervivum omnium minimifm repens mufoc a Pruni Lcturocerqfi ^ perennia^ acuta: Petiolisbr^ Aquilegia moatana, iiore parvo, thaliftri folio.

  PMOVSIA fbliolis Unearibus roultipartids. Bupleurum foliis anguftis & nervofis, umbellaimt *eli creticum majus^ BauL pin* i6i. 228» Ciftus annuus , foliis raoicalibus oppofitis lanceolatis Arbutus noveboraceiifibu^Bearberry. 9, FERULA foliolis alternatim finuatis obtufis. Magnolia foliis lanceolatis ampliflimis anouis.

  Germina rubra, Mores extus / Commelina procumbens annua, faponariae folio,' Roy.

  288» ^oj, ^orbia erefta, folioiis ovatis oppofitis, ramuliste- Habitatin Genmnix pratis ficcis,

  Thalidrum mlnus , afphodeli radice , ixucnc tat in Alpibus Lapponicis.

  A M Y R I S- Pyrola, aliines flore, brafiliana.

  4, remdtis^ ereHis : Spiculae fubpcdun" Umam exuit

  . Dtis, caule fimplici erefto foliofo floribus eni r. MELASTOMA foliis deuticulatis fubtrincn Caulis ereflo patens j brachiatus^ ramofusy quadrangak^ is inpedalis , firmus , hirjutus : Ramif. « , Scirpoides maritimum , capitulis fparfis glomt Confolida regalis hortenfis , flore majore & us gluma triflora culmum terminante.

  Miliaceus ex provincia mariana , panicula vil- Gentianella caerulea oris pilofis. Im fpinofum maxime tonientofum. Bocc, Jic^ 8% -^UM foliis radicalibus fifciculatis fpatulatb - lan- libanoti- " linearibus» floribus umbellatis. P' 3-7- * Erica africana , anguftifllmis foliis, flofculis in ( 158(5. LeohtopetaloD follis coitae ramofae iDnarceDtibus.

  ©

 • ^ *^ folia adfperfa pilis raris. Potcntiila foiiis digitatis incifo-ferratis, caulei rubalus caule ramolb , floribus trigynis , fru^au co- ' ^ '393; 422 Jioy.

  HYACINTHUS corollis ovatis omnibus seqoalllll lium. Cprirpermum floribus alteriiii?.

  Ferpitii lobatis foliis rigidis margine fpinofis. Pedunculi hijlori -, hreves^ pedicell 237- '

 • 98- da^ fubccchleata. Nwi dternk^ verfus caulis apicem primores.

  Petala 6/5» culofus & fpinofus, ramis compreffis.

  ; fuhjingula fquamafape $, ore tridcntati,* acuti^ aente Fl. * VERONICA racemis lateralibus^ foliis ovatis feffi- dhatd^edrys. Caulina Jimilia , fed breviora.

  Lea , prater Ne^aria £? quatuor pettda ^inferio- PQLYANDftlA MONOGVNIA. PfeudoLyfimachium purpureum primum. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis dififi R^XANDRIA MONOGYNA.

  CdivXvs Jiliformis ^ nec vohhil Cat pl. IgRICA antheris bifidis exfertis , corollis clavatis coccln;a, Vif;ago laevis , inaperto flore. I Arbor ftercoraria zeylanica glandifera. Coides capenfis, folio lato acuio , flore a)o intus Gramen fegetum , panicula arundinacea. Obtufiufculis« t Habitat Surinami. % k, PHYTOLACCA floribus decandris decagynls, Hort, decandr». Onium caulibus alatis, af]plenli foliis minus afpe- Xapathum aquaticum, augudiiTimo acominat j'. Injl, 88- Euphorbii arbor cerei effigie

  .

  O 1 angulatis fubtus tomentofis. I SIA foliis o&ojugis ovato-oblongis aequali- marilandioi.

  L PHYMCA foliis corditis, floribus dioicis. Garia iterilis alpina caulefc^ns. SAXIFRA6A foliis radicatis aggregatis liB fativa majora. BigareSa, % Fritiliaria alba praecox. Oxonienfem yCbelJejanum , Hartecampenfem, liis acanthi ipinofis.

  6S* 73* Folia oppofitay exJUpulata ^f^Jfiiia^ linearia , fed utrin- \at in America. Io*AfpIiodelus paluftris anglicus. Vitis idaea orientalis maxima , cerafi folio, flore v caule fubnudo raceraofo

  . JPetalafuborbicuIata , integerrima , Jlava , amtdo uct- Pimpinella maxima canadenfis longius fpicata. Ifioribus ; floribus pediceUo infidentibus ; cum illa ca- plicata , Jaturatins violacea venis albis fiavefcenti tragynis , calycibus quinquepartitis patentibus , lofk, 28. RANUNCULUS calycibus' patulis, pedunCulis acri». ChamaeCillus foliis thymi incanis. AGROSTIS fpicis quaternis cruciatis bafi j [eiata evadunt : oppqfitiones ad bafin £? inferior lacinia Hibitat in India.

  PENiEA foliis rhombaeo cuiieiformibus carnofis.

 • Habitat in Martinica. Similis Spicis Paiiico glauco 9 fed dimidio minorfl sibitat in India.

  '^ j flexuofo, lus fecundusi peduncuUs oppqfitis, trifloris^ i a- Caryophyllus arborefcens creticus, BaulL Habitat in America meridionali

  . Rlcrmbago zeylanica , folio fplendente ocymaftri , flo- _ OSIA foliis lanceolato - ovatis lineatis acumina- eaftrenfis.

  ^ [aemanthus foliis obtufis bafi truncat^s.

  Brevijfimis^ glandubjisj prxfertim verfus apiceta, 5 Rqfarufn difjicillime limitibus circumfcribuntur ij. ^JabUat i» Aloaljpelii Jeos, injue Rhed9fepibu% roface foliis lanceolato-ovatis dentatis, calycibus jnicera pcdunculis aiLillaribus capit. ItIs,foIiispetio- Cinnamo- i, LAUKUS fbliistrinerviisovato-oblongisnerv macrophyl- 4.

  CORDIA foliis ovatis vlllofis fefquipedalibus. Elottgati^ fap ultimi biflori £? verfus hos foliola duo.

  Tat in Europa ad rivas fluviorum, ParonychJa hift^anica &uticofa, myrti folio, Tournef. !

 • EUQENIA foiiis integerrimis , peduncullsfli Anagallis- lutea, foliis & floribus ex eodem e» Saururus hederaceus , caulibus maculofis , mfal ir.

  POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibns VERONICA racemis lateralibus, folii^ ovato-ob- proftraia ; Sedum aniiuum album , oblongo portulacs ■ mes , adfperfi pilis glandulojts, Calycis folit rubro magno.

  VRCINTAfoIiis o vatis, pedunculis unifloris. Fativae, fed femina decorticaU Helleborus niger foetidus.

  2J^ DipCicus foliis connato-perfoliatis.

  Dunculisprioribus fafcicuiatis. Mutatio ho- Ficoides africanum, Mefembryancliemum f.

  Ficos teretia , x'ix ancipitia ; Caulina branora , carudicu- ^ffta. Fl- C-^ESALPINIA caulc aculeato, foliolis ovati ri, inierne tomentqfi, Folia Mali, fed magis glabra

  Ihymalus humilis ramofiflTimus hirfutiis , foliis thymi aculeumtermiqatis, £oribusalbis fpicatis* j4mm. Cr difeum fecundum venas adfptrfi: quodfblia n^n gla- €retic&.

  Que decumbentibus rigidis, pedunculis umbi oribus* LAGURUS (^ica oyata ariftata. ^JInentia^ difco parum Jlexuofa , definunt ba/f in fetiolos AMMANNIA- amocna. Caiia O taidiua ^gVxviiaxa; ^ciUgVu WtvXosJ&N* efaLpihia fpinofa , foliis minoribus obcordatis bipinna- Botrys ambrolioides mexicana. ^ LACHNEA capitulis folitariislanatis, folii^ig ^diluca culmo fpicato » f^iculis multifloris.

  Fi^ Salvia painor aurita & non ^m\tSi. 10, POLYGONUM iloribus hexandris digynis, f| Lyfimachia lutea noDpappof^ erei%a,foliisgkbri [^heiidoflium majus vulgare. POLYGONUM floribus oaandris trigynis axilla- avieuiare.

  Ceis : lobis repandis , pedunculis fubbiflorii i. Ffbitdt in Europae hume^is, prafertim maritimis. . Linia non aculeata, folio' ampliori & bicorni.

  Tat in alpihus Helveticis Gemmi O Pyndtner- Jlaniinoulus lanuginofus anguflifolius, gniQioeiradice, toiif hift. 4- VIBURNUM foliis ovatis dentato-ferratis pl zz rgonum bemiaris folio & fiide, perampla radice* lisqtie ramo/is

  . Reliquae umbella pedunculata: , /n- ofo. DROMEDA racemis fecundis nudis, corollis arborca.

  Iu * ' Scabiofa ilellata » folio laciniato, major. /I 3» rinthus ftellaris autumnalis niinor» Bavh. >loratis acutis corolla longioribus, foliis ternis lae- jribus conglomerato - Q)icatis

  . ^54 LondoTu Hibitat in Jaraaica. % \rACCIJIIUM pedunculis unifloris, folils integerri- uligittofljBu 6 CACHRYS foliis bipinnatis, foliolis acutis multifi- Xiluttotl^ BMyitu.

  '? foliis ovatis acuniinatis obtufiufculis. Fl^^xjyt Habitat in Europap pafcuis Jlerilibus apricis argillqfls. Pa- itdi eaulis & rami fupra bqfin Genicuio tumidoj quod /^. Folia fere Goronopi glabrai Pracedenti nimts affinis^ mrurus hederaceus tripliyllus» folio rotundo.

  Flanta naturatis, in patriaj an ipfa? argentea; 1 [yofcyamus rubello flore.

  Glabris quatuor ex fingulis genjpulis caulem am; Gron.

  Caffia fruticofa, foliis minoribus obovatis fei cumbente. Semina bqfilanatu^ Pappo rotato ampUffimo. Tat in Europa /o^s S paludibiif.

  Eticis , Styriacis, Weftmoriandicis. Itat in Europae rimlis^ Spica celtica faftigio llofculoruai ordine difiB Gentiana purpurea minima. «8- SOLANUM caule aculeato fruticofo , folusUn.

  Flores fuperi ^ fubnu- Cdyx ad bqfin laciniarum utrinque deiiticulo livido. ANEMoINE pedunculis alternis longifllmis , frufli- vir^niiiu. FL X^V^ '^7» '

 • ** * CELASTRUS inermis , foliis ovatis integerrinus. Bullat«s - capituiis folitariis.

  Planta tota Stru3ura antecedentis , ac /i genuina f' pra crenato ibique limbo rubrOf jdoreaureo, cono Malus.

  Icea, calycinls foliolis meA' Habitat in Sibiria, Canada. Ria- Caulis viridis^ maxime paniculatus.

  Panicii- gantercoDfperfis, fioribus diluce rofeis. Folkk Folia lanceoLuo - ovatii , in petiolos dejinentia , peidlia , ferti.

 • * HerbaceL tiolis margine utrinque lanatis, ilore foli Plum, gen.

  CLEMATIS foliis ternatis ; foliolis cordatis fi Cameraria arborea, foltts. Plant pars L M m Olo- Pianthus calyce bto & breviffimo. ^ramen paniculis elegantiflimis.

  SCLERANTHUS calycibus fruttus claufis. Jamen panicuiatum elatius , fpicis longis muticis cis foliis ternatfs.

  Flores dschotomi , coryieffi Tithymalus aizoides triangularis &quadranguIaAJ Differt a prima petalis iftis maJQrihus teniformihas Habitat in Europse arenq/is, 2f. Upf 30, Monarda floribus verticillatis, Hort, cUff[ 495. PLANT >-SO foliis liuearibus dentatis, fcapo ter SCI RPUS cuhno ti-iquetro nudo , panicula laxa , tp Jpitem imbricata , acuminata , facie Statict upf (55* * Guajacum foliis pinnatis: foliolis quaternis ol iljf, 129. P* «98» * Folia latijjima , obtufmfcula vaginis latis. 2*3 fed obfolete fericei, Corollae extus hirta.

  Uabitat ia Alpibus Valderianis C^ Vinadenfiboi \ t. I frudu h-uticofa> foliis laurinis oblongis inte- tjcoffwm. ACONITUMfoIiispalmatismuItifidisvillolis. CCHITES pedunculis racemofis , fotiis fuboVatis ob»- fu^^erefta^ 282- Fifvec.

  S Scabiola peregrina rubra, capite oblongo* Bauk, pin. Raa^rcompoffta, pinnis pitetuifmls j Ijevia^ inclfo- nervos plic^a

  .

  Sc^ipus lateralis floribus %, f 3.

  Racemis lateralibus , non fubdivifis , fed pedicellos pro» orient, 130, ihm montanum bicome , fiore exalbido. Pin^ foliofo foliis patentiflTimis imbricatis. Raga alpina , habitu androfaces ^ villofa, HaU^, norib. London, bus cyIindric)S> feminibus hirfutis mutici& lus fylveftris , floribus odoratis

  . MtUS rotundiorle pyri parvi inverfi forma &magnitudine. -CYPKRUS culmo triquetro feminudo, umbella Cotyledon altera olim matthioli.

  :ESEMBRYANTHEMVM, folils alteinisMwir ^>i«^wC>s«t- muf 2.

  M Hddtat in Europa o America feptentrionali ad vioi 5 hifpidis, petiolis inermibusjfrudibus pendulis.

  Dtk Bafella flore albo & caulibus viridibus. Card Mefpilus caroliniana ,apiitbiio, vulgari fimilili llatis

  . Ciftus caule procumbente, folii^ altemis. 357 :»lia hujus longiora , illus brcviora. Corifpermum hyflbpifolium ]uj}'. 244, = itis glabris , capfuUs ovmtAS Vir.

  U- ^abitat in nemoribus Sibiriae. Jloris, I Calyx mucronatus fere in arijlam.

  Bermudiana iridis folio majori , note croceo eleganttj iis. Involucrum unix^rfal^ polyphyllum , fublan- fabitat in Zeylonae paludojif. Erafchanthus foliis ovato-oblong;is utrinque produdlte, 27.

  Le hifpido, foliis lanceolatis pinnatiiidis : lobis im- monfp. , 850 Pyacintlius mjiior hifpinicus anguftifoliiwi, Ba^ k Meum alpinum, umbella purpurafcente* canitie tedis. % ISIA foliis feptemjugis, floribus pentandrLSyCau- ferpeMi fabitat in Oriente

  .

  Amelanchier virginiana, l^urocerafi folio, Pet. +9- liymalus cur^flavicus myrtifolius, flore coccinpo myrtiJoUmt Pjdus foliis fempcrvirentibuslanceolato-ovatiS- h POL YANDRIA POL YGYNIA- 76$ tiutans. Alfine uniflora & erandiflora , ibliis acuminatis, p Bewerningii. Trivialibus, Synonymis Selectis, X foliis radicalibus cordatis.

  ; I^yliniachia foliis orbiculatis j^ianis, iloribus folitariis ^coparium marilandicum novum» Pluk.

  LIOCAULON culmo fcxangulari , fbliis fetaceis. Ibanotis ferulx folio , femine angulofo. Q ■ s Papaver corniculatum luteum. - Dianthus floribus aggregatis , fquamis calycinis a 9 apice obtufa ; harum exterior granulum ge^ \ bifidis.

  '■ Feftucafpicis eredis ad unum latus, palea al Allium foliis lanceolato Iinearibu3 « fiorum Upl Royeni. CONIUM feminibus radiato-fpinofis. B^ Spica longa ^ ferruginea ; FlofcuU f^arjij pedutu:uUs \ Fritillaria pyrenaea. ^ BROMUS l^iculis alternis fubfeffilibus teretibug, pjnnatus [' tis flore albo. PENTANDRIA MONOGYNrA, Habitus S,Dulfamccra. C^ules angulatij erefii,fcA caulis dignofiitur.

  Fvbtus fcabra , Caulis Jimius, ereSus^ Fanicula brevisj humile» Plantago apula laciniata bulbofa.

  9l , fem , Upfalienfem aliosque : evolvi etjam 774 POLYAlifDlliA POI. Mis niaritiiyia pingui$ e corfica. O * Habitat in Sibiria, Tatarfa. 'NOGLOSSUM ftaminibus corbllaai aquantibus.

  Hahitat in Europae fylvis kimetuibus. -^ dcntafis recurvatis, capitulisaphyllis. Tat in Mifniae , Bohemiae, Helvetiae , G. Narbo- Habitcu in Europae pqicuis humidiufcuUs, 2|.

  3; Ranunculus flammeus , latiori plantaginis folio margi- casruleo. 416, flabitat in Afia indica, 3^1," 411, Roy.

  \FoIia parva, fejfdia^ fuhorbiculataj fubintegerrima, to- ^etofa pratenfis.

  Lia in 3 tnirus pituiata; 4 magis divfaj fctioTfl, » 24. Irfut/e Brafleadua lariceolata oppqfita. Imacbia non pappofa virginiana, tuberariae foliis 8k OXALIS caule ramofo , pedunculis uniflo! Convolvulus marinus repens, angufto & obloi phuald^ g^ PHALARIS panicula cylindrica fpiciformi.

  Ramea tanceolata , integerrima , vix uno alte- Dill, elth, 195. ■ Apocyuum aipericanum , fqliis amygdali' loDgioi flora , mutica , calyce breviores.

  Folia arundii LVitus foliis ovato lariceolatis acutis , rami^ f e(5tio- i^alica. ITUCA pauicula flexuofa, fpiculis fecundis incli-.

  Gramen tnaritimum typhinum, brevi & craffiori fpicJ Burm ^cy/. T, 2S* itat in Peru: innotuit 1590.

  M quinls ifofcelibus , ad umbellulas ter dichotoniaS Habitat in Alpibus Helyetiae , Genevae, Italil Flora Parifienfis, Parifiis^ 1749.

  Ro,floribus inferioribus peduuculatis. [Lepidocarpodendron foliis longiffimis anguftiffimis, x Spica oblonga, 'dijlice imbricata^ bra^eis lanceolatis merata Puik. Schinoides petiolis fubt;us aculeatis. Venti - tridcntatis , caulibus unifloris, recep» notis latifolia, aquilegiae folio. Differunt a [pe~ Habitat in Indis ripisfalfis. 22i*

 • Aceri aut Paliurb affinis arbor caudice noa n Halntat in CuraflaO.

  % riis , caule procumbente, Hort. % PLANTAGO foliis lanceolatis obliquis villofis, fpi- albicans, Flumier. Aule arboreo ramofd ; floribus rac p, 20.

  Capraria foliis ternis, corollis quadripartitis.

  Folia glahra , glauca : radicaUa Melifla pulegioides.

  L31ENARIA foliis ovatis acutis petiolatls nervofis. «'i»^^»'^'^* tat in Sicilia. CAPSICUM caule herbaceo , pedunculis folic breviffma. Kulhi ad Fruclum nulli, Flores « Annona uliginofa , foliis nitidis ovatis, fruftibus areo- Solanum guineenfe, frucro magno inftar cerafi. Emina medio 3 fukis , Stylis lon- LapatMum hortenfe , folio obiongo.

  I ^lanta pedalisj inferne Ramis oppofitis^ teretlbus^

  .

  Diceret, At differt Spica longicre^ flcribus remotis juikknm. ^, — ramis aculeis incurvis y foliis repandis nudis^ lis nebtila carulefcente.

  Hahtat in Rv\flia> PoVouvai^ K.

  » Helveti rymbofis, caule herbaceo. 309, * ja bohemica , foliis minoribus glabris» fruftu oblon- itat in Vii^inia. O Ficbides procumbens , portulaca folio.

  Saururus repens, folio orbiculari nummulariae fad criftau. Al R A panicula fpicata , calycibus fubtrifioribus Habitat in Galloprovinciae montibus. LONiCERA pedunculis bifloris , baccis diftindtis , tatarifst Folia ovato-ohlonf;a ^ inte^crrima^ fuhpetiolata^ \ 'tflL^lprmii, nulato fexfldo laevi dimldio breviore petali& Oldenlandia caule tenerrimo , foliis linearibusj ^mifus; 3. JUNCDS culmo nudo ftrifto , panicula latenlL =Hramea foliis bvafibus nitidis, firu&u fubrQtundo piinaata. SAXIFRAGA foliis fubrotundis dentatis loB Volubilis zeylanica, Pes tigrinus di(9:a. DilleUh^ I^um fylveftre latifolium luteum* BauL pia. :ulaca eredta , fedi minoris facie , capitulo tomeh- CeraiioiJcs, c. STELLARI A foUis oblongis , pedunculis fubUl Caulis proJlra*usy teres^ ramofuf.

  Folia altemMi UHINIA caule cirrliifero. Semina ex AJia tribus membranis longitudinaEt^ tibus, florrl)if:^ r)iiL. % ihinia foliis ovato-cordatis lobis 1 ngiffimis paral- ' Admirabilis peruviana. Junci foliofi , foliis per ficcitatem nodofis.

  A^ ^Jionicera jpedunculis bifloris blliibiatis , bacca fingulari Anthoxanthum flofculis diandris. * mgrisj contortis iverfali multifida , partialibus dichotomis : foliolis B L A K E A. ILLECEBRUM caulibus repentlbus hirtis, 1 ;6lLUGO foliis verticillatls cuneiformibus acutis, ^erticUUfiL '

 • Habitat in ^UTopdS pratis, % ' l. VamA icratiumfoliis ovatisacuminatlspetiolatis, fpatha calycibus lanatis, pedunculis ttfloris. ^;i Veronica fruticofa eredta dulcis, hexangulari ca tlfi> lorum o fruclijcationum, ^jvn. Caule eB fruHiJicaiione fimillima , fed folia Qr. Flores dmnino fpicatiy J ARENARIAfoliis fabulatis, caule pahiculatd, pe- tcauifolla^ Alpighia loliis oblo:igo-ovatis utrinque oitidii, ra- Cirtus Ledon i.

  Lulis dichotomo-paniculatus f patensy filiformis: arti- la ad di^aricqtidnis fufca. Floret fetiusy nempe Catefb, car, 2.

  /abitat in Europa aujb-jii; in capituhun. Calyces augufii , fubpedunculati , in , lugdb. Fruticola, foliis linearibus fubtomento- frutefcenin Symphytum f Pulmonaria non maculata, follto^ Solanum lethale. '*] r ^iatis : denticulo intermedio mlnimo.

  491« Anona aquatica , tbliis laurinis atro-virentibus , fruftu Iriscaulefcens, folii^ mirgine conniventibus, corqj iuvicem iiicunibentibus. JUNCUS foliis planis piiofis , corymbo t Narciflus albus ♦ circulo purpureo. Ti CHUSA villofo-tomenf ofa , ramis floribusque al- orientalif. Habitat in Europae borealisfylvis umbrojts. 3DODENDRON foliis nitidis ovalibus obtufis maximum, tbitat in Camfchatlca.

  % Myrrhis annua vulgaris , caule fufco. Morif J Hahitat in Auftriae alpihus. Divjfis lanceolatis ferratis obtufiufculis fubfeffilibus

  .

  ^abitat in Alpihus Lapponicis/r^jM^/w. 15« foliorum omnium lacinulis lanceolatis.

  ClST\3S^i\iOt^^c^^«:iflii^^^ Flora Danica; ttofa. JMM]pXINA coroUis a^quaUbtiSy floribus felTtli- 1 ^.

  OrnJthogalum racemo longiilimo , filamentis dilati. GLADIOLUS foliis eDfi6)rmibus, petalis lateralibus Narciflbs zeylanicus , flore albo hexagono odo nlmofae foliis , filiqua hirfuta. Tridentatis; caulinis lanceolatis. 2S6 I' nec capitula laterdlia^ ^. T t^J^fi ballium montanum altiinmum, foliis anguflis albicaa^ CdLulis femiptdalisj angulatus. ^ ;ius, capitulis iiorum candidis & fplendentibus. Dentatis: iateralibus pr^iolatis.

  Cr^dllnum ,TtVpo\mwv ^««^vm,tci(tv«^

  % Tribuius terreftris zeylaoicus , cauUculis vill Anthericum caulefcens, foliis pulpofis to^etibi» igium montanum ametliyftinum, Bauh.

  Num» Malpighia arborea, foliis fubrotundis alterrisi tropiuminaximum jamaicenfe, limonii mali folio.

  (78» IWIIM «ifraga foliis palma is, caule (implici unifloro. Convolvulus fyriacus f Scammonia fyriaca. R 5SIA foliis multijugis, cauleprocumbente. ^cC, limbo calvce hYeviovc ^J^Ab^^us Tv\jto. » Cyperus minimus, panicula fparfa nigricante. T, volucellisfubcordatis: primariistriphyllis ,caali rt.

  S^ta*, «THOGALUiVI florlbus CQrymbofis , pedan- arabiciim. 335; 3^7- A'»Anuu :i, BROMELIA foliis ciliato - fpinofis mucrooatiSi PHLEUM

  .

  15^ POLYGONUM fidribus OvJtandrls trigynis ai nicula purpureo-argentea fplendente.

  Cramen Cyperoides fylv^ti

  "PoVm prlma ohovata ^ ftyrato-ciliata j inarticdata: ^ Hqrt, upf. Folia linearia , lavia , fubtus convexa £? J riore revoluto» at in G.

  Narbonenli , ttaiia

 • Creta. 3* romeda foliis ovatis obtufis , corollls corymboiis leis* u4mm. ' \ rectis exjiantibus wulique hifpidi funt^ grcBniandi- ^29.

  XIFRAGA foliis caiilinisjpalmato-multifidifil Veronica humilis ereda montanai flore parvo caeru^ longiora. Germen conicum d^Jinens iti Stylum fu' icus culmo pungente , panicula ex folii folitarii a- lo. SAL Arundo panicula Iaxa,flofculisquinis.

  J;$, BROMUS racemo fimpliciflimo , pedunculis. F ^^ libus bafi villofis, fdliis planis. Ornitho^a^o iffi is virginiana, flore purpureopell DA floribus dodecandris, foliis obovatis fbbr pnb^ccns.

  ;; 784 Quamoclit americangi \ follo hederae, flore coa iana major, flore pun&ato. /^^» BROMUS fpiculis diftiche imbricatis feffilibus de- criftattt».

  Gemma radimis promit Folia duo , lancec Q^JTANDRIA MONOGYNIA. Lantana foliis alternis , fpicis oblongis. 68- oblongo phoeniceo plus quam eleganti f. Plufqueue* xiuato , iiore luteo pediculo infidente. Lam r acuminatis , flore virefcente.

  Nodiis longiora , ad apices ramorum approximata, dua^ longioresj rejlexa* FoUicuii infiati j aculeati^ ibus- Stzmin^, Jimplicia^ longitudine petalorum, FIoi xhitat /w Sibiriae , Tatariae defertis fabubfis ^ Taw- 205 rigidis. Clayt, 507, ] Habitat in Ipdia utraque , inprimis in Virginia. *! *lis Jolidior, Folia aherna , fejjilui , cbtujiufcula , caulem & ramos fpHrfis. Hahitat in Italiae, Galliae, Germani» cai^ Alkekengl. PHYSALIS foliis geminis integris acutis, cau Agroftis culmo repente , vagina fupremi folii ventri- CTRAGONIA foliis ovatis. ? fiflimo erefto , floribus fecundis feflilibus. F raguata latifulia & clavata» Plum, gen. Ipotyledon africina frutefcens, toiiis afperis anguftis {^non 76, y ^ Royt lugdlh 49. Sau\\ tnonfp, 9, ucus caule herbaceo fimplici. Lugdb, 93» Pedunculi axillanesj longitudine foliorunu Cap toy. Rofa praeneftina varie^ata plena. Mill^ difl* t, m\ Vitis laciniatis foliis. Habttat in Europae borealis campis.

  % ' - ■ J m orta fit-, dubium vix videtur. LYNOSURUS fpiculis alternis fecundis feffilibus durus. 55- mbellauniverfalimultifida , partialibus ramofe bi- menfe floret^ Habitat in Mexico. Rellamontana fpicata, radice repente, caulero- Utedilora s.

  MICROCOS pedanculis axillaribus coofeftiSfl Quamoclit hedera folio trifido.

  COLCHICUM foliis pianis lanceolatis ere&is.

  ^2^ fimdlbuliformes ^ tuho villojo^ petalis cmargoi. CISTUS ftiffruticofus procumbens ftipulatus , foliis furrejanus.

  Cyperus rotundus, panicula fparfa, fpicis ftrigofis fer- idi, Flores capitati. Stipulae vagittales , lat^ , multiplici erefta.

  PLUMERlAfoliis ovato-oblongis, petioUs bij lorbia procumbens , ramulis alternis , foltis ianceo- is Tinus f.

  ^RCINIA foliis lanceolatis, pedunculis trifloris.

  PEPLIS floribus tetrandris monopetalis. Jacq, foliolis caulinis fubcapiUaribus. -

 • '*>Zr '/li, digitiformes , mutici. Si* ''-^MA foliis lanctolato-ovalibus glandulofo- cre- crenau, ^Mabitat in Pyrenaeis, /S. Lis fulcatis
 • caule eredb uoifloro, foliis compo Sa- hijl, I. PANCRATIUM fpatha multiflora , petalis pl con 8. Veronica floibus folitariis fubGOfrymbofis, foliis oxra 61.

  Dioestas 3 africaqa flore rubro, folio triangulari & verru- 22J , 239, Hort. Buriana foliis portulacae anguftis, Vlum. ! Folia, magis

  O i BUBON- 1 mgiVlesprocunwente$; mllusreSus; Pedunculi axillareSj ulaca americana latifolia ad foliorum ortum lanu- ft88 ; foliis ovatocordatls. Dis pilofis ,iloribusfolitariisaxillaribus,caulib 2t Monfpelii, Samoloides. Ranunculus rotundlfolius vernus fylvaticus major vel CHRYSOBALANU3

  .

  Millefolium aquaticum f, Viola aquatica , caul< m». Bitat inhinopx feptcntricnalis pratis ficci^. 41 5» inartiniccn Habitus foUorum P. RANUNCULUS feminibus aculeatis, foliis fi) %t in AfiiCva.

  Rnbrae maritimae , fed minus r« Mandaru maderafpatenfe , foliis firmioribus bifuldi Hahitat in ALihus Lapponiae, ad nvulos.

 • , fommunes folitarii ^ longiffmi ^ nudi^ apice form Panicum miliaceum viride , foliis latis brevibus ,pac ;ineis. 75, re^us^ fed adfcendens^ foliorum vaginis tellus. FoE ibus , pedunculis triphylUs, l^pliis quaterius. Hall^ imen junceum perpufillum, capillaceisfoliis, aethio- s,22, Roy, lugdb. /
 • Jf- nterioribus duplo longioribus , lanceolatis , purpura-
 • circumvallatis.

 • ibus in cymam digcjiis^
 • bmfifolius. RUMEX floribus hermaphroditis : ValvuliS) )2I.

  ^ysafricanabuIboia,dorychnii moa^pelienrium par-» 'Eryngiutn foliis gladiatis utrinque laxe fertm IkTlpE fcapo paniculato, foliis fubulatis mucro- Edunua. Y parif 28- / t Habitat in America, % ^ arcuqjis, % Ca. Habitat in ^lpibus Helvetiae , Baldi , Tridentini.

  % : Caryophyllus holodeus tomeucoius Iatit(^oLi p. SimiUimum J, qfficinalio Jei Caulis ^<^^«5, nec fcandens. Rcifius juncifoiius« obioogo calyce iuteus majori

 • rembr. Nulatis , unguibus petalorum anguftioribus , floribus Fuliis trihus^ patentibus^ petiolatis: PetioloSjl neo. Quenti^ nec emargin^ta ut in Cerafp.

  D8- Itat in Sveciae paludibus^ c

  Beta alba vel paUefcens , quae Cicla officinanuu fCUBALUS calycibus carapanulatis , petalis di- bacdferus: fccin. * Tithymalus hibernicus , vafculismviricatisereftis.

  1 Apocyuum arborefcens , nerii flore». O\t, % G g 2 Jurt- idonia Laetia. Heliantliemuni alpinum, foliis pilofellae minorisfxicli' lis fylveftris hirfiita elatior fpicata , lini cblore.

  Ihusinermis, floribus polygamis, ftigmate trlpli- u TRI^l^LIUM flore pedunculato cernuo. Tlculis fubovatis , fpinis laaam aequantibus.

  GENTIANA coroUis quinqoeiidis hyppctata LCYNOGLOS. SUM foliis amplexicaulibus ovatis.

  ANI^ONA foliis landeolatoovatis, fhidibi^ aviculari , fiaminihus oHo , PifiiUo fiylis 3. Dat^ , acumindtay ciliata, Folia /

  NmorqfiC y fed altior , radia repm> FoEn fculis.

  Dunculis fcabris , foliis ovatis. Solanum nigrum vulgari fimile, caulibus exafpa tus romedtofis. * ^lucellis fubcordatis , ramis (lerilibus foliis fetaceis, Caryophyllus fimplex fupinus latifolius.

  419 Afoliisoblongiufqullt apiceferratis, corym- creaits» Tithymalus arvenfis latifolius gernianicus. Habitat in arenojis Belgii, HJfpani«, itali«t' interpofito. ♦ f Milium femine luteo & dlbo^Bauh, pin, 26jheatr^ $o:t ilusy ramis angulatis. Folia alterna, glavra^ ol tamogeton foliis lanceolatis obfcure midulatis, cau- n6 POLYANDRIA POLYG^rNIA. ^J bris aveniis, fpicis conjugatis. 4$, [uefoUum minus repens luteunu BmA» jin. 13* RHUS folibJ ternatis : foliolis petiolatis lim Habitat in Hifpania. Dunculi nudi^ Spicae terminalesy Jimiies C an^ Stamina in campejiri certe 10.

  2^ CISTUS arborefcens exftipulatus , foliis ovatis ; Ranunculus foliis ovato-oblongis integerrimis, caule XJX. * * '^ Florihus ex dichotomia caulis.

  Papaver corniculatum phoeniceum glabrum. Bauii Biftorta;^zca uniccu Hdbitat in Japonia. T) Lauceolatis impundatis patentibus difUnds oppo- llridta. PYRUM ilipulis ovatis, petalis obtufis* Scop.

  Thaiidroi- *5i iay: Evonymus virginianus rotundifolius, capfulis cocci- Culmi fpithamai 9 tcretes ^ adfcendentes. Folia Uvi Erica juniperifolia denfe fruticans narbonenBs. , les^ elongati , Jiliformes^ bqfi petiolo admti.

  ARGEMONE capfulis quinquevalvibus, foliis fpi- mfJftican^ Hahitat in Virginia. ^ olia duo^ paniculata^ avato-oblonga. Racemus Fhribus Caryophyllus fruticofus , foliis lanceolatis o| Ulvia corollarum labio fuperiore breviore; fauce pa- policares , longa j carinata , muticx , obfcura : rr. ' ^; Cytilus foliis tere feffilibus , calycibus brafteati^ wfea. ' teretibus,ftaminibustricufpidatiscoroilaIon| Ilubitat in Virginia. Nofa americana, foliislon^iirimispediculisdonatis. \ Homiinum fanguineum, afpliodeli radice* Triumph Uis obovatis. Hahitdt in Helvetia , c? Pyrenaeis. T a CL Aufhore jm qua non rubra erat cauJc aut 'Od. Aa , ampliirimis glabris follis , nollrati fimiiis.

  Solanum fpinofum jamaicenfe glabrum, foliis pa ,o-lineari6us , floribus' folitariis. Ramis alternis eredtis,foliis lanceolatis int i, xnrgatist foliis linearibus / fubulatis.

  Stamina corolla breviora £? Stylus Jlamini" elegantilfima. Folia Raaicalia aggregataj Ungulata^ F)rutex. Folia oblongaj acuta^ neiTis Jubtus villq/is. 519 Perfica molli carne & vulgaris.

  * . Stamina exjlantia^ leriana foliis infimis integris; proximis laciniatis; ra tomentPfa, foliolis fubrotundis. ^teftis pedunculatis, canle proftrato, foliis fuborbi- «Mtthiolit i^ CORTUSA calycibus coroUa brevioribus» /?.

  Quinqueloba , angulatodentata^ M (u«- bus dorfo biglandulofis. Virginis \Ni con^eneribus jkirfuti Stamina cum fiytis eifw ^^ft »

 • p> 548. % Periclymeno accedens planta indiae,foIiis periclymeni nulatii Ibngioribus, foliis ternis patentibus, iGINA caule erefto, floribus oppofitis. I^ i^ 3 /
 • 4- digitos tranfverfos lata , ^t bafi fenHm Gazoph. I c dorfo linea elevata notatis j minusque revoUitis tat in \'irginia. Tat in Virginia» , "l^ r maxime N. Pieudo-Narciflb , fed triolo omni^ Ornithogalum luteo - virens indicum. NICULA flofculis mafculis pedunculatis , her- »^^1»^^« tum, floribus albicaatibus & Sctietti album. Qen loliaceuih iiui ans, fpica iongidima divifa.

  Poliola f pinu/e ovata, tfufo , foliis quaternis 3.

  Atriplex fylveft^s latifoiia , acutlore folio. Ppo|KmM:, 2' PASJiNACA foliis decompofitis pinnatis.

  /& teretesj longi^ acuminati^ Seminzeyliniricayfea-i CVvc jores pallidiores. % 37- 40- * tat in EuTopx fepibus. % Papaver alpinum faxatile, coriandri folio. Ver^ teretes y apice proribus aliquot luteis 9 altciust bm , Vinis obicufit puichre reticulata. VALERIAN A floribus tetrandfis aequalibus, fegetes; li. Plantago trinervia , folio anguftiffimo. Fi» ■ in fierili herba maxime tomentofa. Panicula Vifgatum* tiabitat in Europae borealis pratis aridis, 2^.

  - nis quaternis ovatis ; rameis fubquinatis linear 198. LUMEX floribushermaphroditisgeminatiS: valvu- veficarlus. ^ - Habitat in Sibina 4 Uronla frutefcens capfulifera» Sp^ pl i. I Beurefia petalis coriaceis oblohgi^ » telyds ii ^'bitat in Europae aujlralioris pratis pingvibus

  .

  IBUCUS cymis quinquepartitis , foliis fub-bi canadenfis. Veronica foliis oppofitis plicatis dentatis, fcapis l| **

 • *** Umbella multifda.

  -- nixL» plis floribus, Capfulis alatis. PofitLs radicatis triquetris plano «xftajadbus. TRIANDRIA DIGYNIA, r«3 ^ Gramen paniculatum miuus , locuftis magnjs tremulis.

  J aachia fpicata purpurea minor. Raj^ f Habitat in Indiae utriusque umbrqjis roridis.

  379« 1 Piper japonicum Sio & Sanfio. ^; Sherardia urtic» folio fUbtus incanp, floribus yiola- ^ERASTRJM foliis ovatis fubtomentofts , ramis latifolium.

  ^ Crucianella ereda, foiiisquaternis, coroila adf Habitat in Europae borealis pratis.

  46^; 49^, Rp"^ Av^^- PENTANDRIA MONpGYNlA

  . Ficoides f Ficus americana fphaerica tubercdMlj Telephium repens , folio non decidua. Saxi&aga foUis iigulatis radicalibus margine cardl Morif hijl 3. Buxb,ciii jmiflorus , terminalis. Micans , flore phoeniceo : filameiitis* tYRlS foliis ternatis acutis.

  Dygooum aunu3 C MillagraQa major. CONVOLVULUS foliis bilobis , pedunculis filiquis g;erens. Ballbr A» Ulne caryopllylloide tenutfoUa , flore albo pundatd

  . % - Cotyledon umbilicus vejeris. » ^Ubitat in Sibiri» campis a Jacco ad Obium^ in Ger- rif hijl 2.

  I aurium minus fpicatum, fiore rubello. HALESIA foliis lanceolato-ovatis : petiolil| acute ferratiSt ramis fpinofis. M] Eupborbium afrum fpinofum , foliis latioribusnoi Eryfimum cereale , foUo hederaceo.

  Em oh fiamina ; fed Petala 5 omnino Sedi £? ha^* ceo carinatis. ^- ^t 8» egrediente notata^ iculi erefli , etiam fruHus , longitudine petio" ovatis petiolatis triner viis fupra glabris , petioli Canna foliis enervibus. Olvulus caeruleus, hederacto angulofo folio.

  Liine glabra , teiluiffimis fbliis, fl.

  Habitat in Indiis , Africa , at tt. I/r Italia^ > ^ DECANDRIA MONOGYNIA, Kiqt in Tataria. C^ * * Staminihus ereElis regularihus^ petalis hifi^ uti fequentcsy diJlinHa Lon noveboracenfe « capitulo albo globofo C lum indicum, lauri folio, inodorum umbella- Folium Cauflbnis. O OTENTILLA foliis ternatis dentatis utrinque r^ndlilpxai. Latis, Corolla infundibuliformis , quadrijida. 'ALERIaNA floribus triandris, foliis omnibus officinalis.

  Ftum pomiferum, fruftu rotundo ftriato molli.

 • um caule tereti foliofo , foliis linearibus planis, I Chryfaiithemum ericoides coronatum. Habitat in Eurppa aujlrali ad agi'orum Vdrfuras. Tigenia indica, myrti Iblio deciduo, florealbo,fru- quant in reliquis. /- 1- laria folio iutegerrimo, Roy. Lugdb^ 2% dichotomo eredo patulo. A{>»niilnus, 35, CLSTUS fruti^Qiu^ ftipul^tU3 patulus, foliis lancec Flum. Quis pubefcentibus , ftipulis lanccolatis d< Schoenus flofculis fafciculatis, Hort. I^j Chamae Ciftus foliis myrti tarentins canis & cinerdl- Helleborus ranunculoides praecox tuberofus, flore lu- f. STAPELIA denticulis ramorum patentibus. CsLulis ahus-, viUofus^ dijfufus. Folia Unearia^ integer^ Erica afiricana hirfuta , thymi foliis ternis.

  Flii^ Rbus foliis pinnatis ferratis.

  X4LI argenCeis vix arilhtis , foiiis anguftioribus ^luucb. 118? , Juncus laevis, Dod^ pempt.

  |Cyperus rotundus inodorus anglicus» BauLpin, 14. 4-f- 15- ^ 37- Hellotropium irdicum procumbens glaucophylk "rs, apicihus dijlantes; Involucrum triphyllum^ inter- Coayolvulus foliis fagittatis utrinque acutis. Hon,

 • OPHIORRHIZA foliis lanceolato-ovatis. Tithymalus ereftus , floribus rarioribus, folilf ferratis. Drocotylis illum adfcriberet TiU. ANCHUSA tomentofa, follis lanceolatis, ftami \ pius folitariiss unijioris» rlores ^vatij acuminati ; Fo» ; monfpeliaca 5* CRUCIANELLA procumbens, foliis acutis: ( 46.

  Venofo-rugofa , minu^que rigida quam in /

  Lugdb^ 3»* «8ft PENTANDRTA MOfNOGyNIA. VALGRIANA fioribus triandris regularibus, foliis le veronicae affinis , gratiolae foliis, mader^at^* Filipendula.

  X^l* ^^** ellatis , foUis ternis acerofis glabris. Gram, 216, t,4,f 4,

 • DipetaU diEldS. Dalih, p Gramen montauum avenaceum, locuftis muti cliff, 42. :migue Jtibtus pUeis rugojb ; Petala interiora ftigmate L E C T O R r. Tis, umbellis terminalibus ereftis pluribus.

  Vi Convolvulus americanus, fubroturidis foliis, viticulis Si Semina tantum duo capfulam replentia^ vii Roy. I^T, icadendros africana arbor tota argentea fericea , fo- lavis.

  Folia Radicalia breviora , dattcina^ Hahitat in India. * bPIUM foliolis caulinis cuneiformibusi , umbellis graveoieM, POA.

  Panicula dlffufa ramofidima , fpiculis fexfloris aipl^a* ■ Mqrif. / S- t !!

 • / i^- 'AGONIA inermis.

  Hifpanica/ Ranunculus pleno flore albo, Cluf. Bus , flofculo altero pedunculato. ^

 • SCHOENUS culmo tereti nudo, fpicis fafciculatis mucronatus. Habitat in India* Opech 4- p* ao7- bvillofi , infra folia udfperfi cicatricibus transverjis. SCHOENUS culmo tereti nudo, capitulo i G R I A S.

  Fetala 4 , Stamina 1% , I^iJlilU 8f Roccmjl^ fucc. 13* SCABIOSA corollulis quinquefidis rediantibu) re & capitulo

  . 141^ ^ Ferula orientalis, folio & facie cachryos, T(^ Centaurium pertoliatum, florum calycemembi Urucu. IB^-f- 1« ^aules &* Petioli albo-tomentofi \aculeis reflis^ rario- Habitat tn Europa au/lrdi^ Herm, lugdb.

  ^ Caulis herbaveus^ ultra femipedalis ^ teres. Ereftiore, inferiore recurvato» etia.

  Polygonum capitula inter genicula echinata, Bocc. UHINIA foliiscordatis: lobis coadunatis obtufis» variegata. Malpigliia Jiumilis, ilicis Cocciglaiidilbrae toiiis.

  :a antheris blcornlbusinclufiSyCoroUisinsqua- vulgiifi^,; ' Euzygium fruticofum, foliis ovatis aitidis & ramulis Viftnu-claudi. Calyces fructus maximi^ ilitm^* /S. ViUs idaeacappadocica maxima, meipili folio, Hbphyllum

  . Foliola lanceolata , rigidula^ varfm \:bitat /n Angliae, Italiae, Helvetiae, Virgiaiae y?(ig«/s ilore luteo. Tt s CUf raksj pedunculis folitariis ex alis foliorum, ' 2. ::;LEMATIS foliis fimpllcibus feflUibus orato-lan- iAtegrifoila. 349 « Ignota nobis^ vmetur Cordia affinis^ Habitat ad Cap- b. F- villofo, ariftatortacalycelongiore. 63, * Gramen paniceuni minus, fpica divulfa. Infulaj barb Habitat in Pyrenaeis, Sibiria. RHAMNUS aculeis geminatis reftis, florihd rOSOTIS feminibus nudis, foliis hifpidis, race- apuUi. Cardamindum quinquefolii folio, vulgo MalL Ac^r fcandens , cgnvolvuli foUo , flore ex aur 5. FcONVALLARIA foliis feffilibus, racemotermi reftis.

  Kali fpecies Vermicularis marina arborefceos. Gramen paniailatum , radice rspente , culmo com Hahitat in^ Europa ad ripas pifcinarum , Jluviorunu 3(.

  ARENARIA fdliis linearibus ereftis oppreffis, llus. :us mont^nus , folio fgeniculi longiorp. ^a Fragaria fruftu parvi pruni magnitudine. A quHdrifolia, femine duplici hifpido.

  Us hujus minimefoliis adfperfus , uti pracedentis. Fapius duo , caules terminantes , vix pedtmci^ POLYANDWA POLyGYNIA.

  I cylindricis, foliis quinis patentibus Hahitat in iEthiopia. Aparine foliis crebrioribus & femine l«viore.

  % \Habitat in Europae auftralioris c^mpis arenojis inuii' ratlflimo. IJ^s to lanato apice ariftato , caule ramofo.

  Mis Fruticmtes % , Psrennes 4 , Biennes o^, 1 X 'Ar<*turus. Habitat inBdl^9 Le[finetijium jugis ^ Bononia?, \ xicaulibus, floribus acutis, caule iruticofo. Pedalemy ^valde ramofus, Foiia pilfa , fuperne J c^erum JlaturaCamp^ heterophylla* eordata f

  . Titipulffi nufli Aparine aquis innatans trevifana , foliis perclie]^ lelaea alpina glabra , flofculis fubluteis ad tolio- Euphorbia inermis ,tbliis ovalibns oppofitishiflCl Hahitat Verona.

  It in Virginia , Canada, % w Plantago latifolia rofea, floribus quafi in fpica difpo- Babitat in infula Adfcenfionis. Osbeck- "6 Utat in Angliae , Galliae humentihus.

  CytiCiftus foliis inferioribus confertis, fupe- '}us Jirmllimus S. E^ica maxima purpurafcens, longioribus foUi&l Hahitat in Sibiriae , Hungariae campiT uUgw^ tenue^ genteus* Barr, rar. R Myrrhis annua> femine itriato iaevi , tuberolk] parif 163. I^ i ' Anemone^ geraniirotundofolio, purpurafcens.

  Saponaria petalis ovatis, foliis glaucLs pulpofisl Lycbnldea « blattariae accedens virginiana , camidio Habitat in Europae aqiiqfis. Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful.

  Googlc Book Scarch hclps rcadcrs Xura LrocL QTNIA. Pinna^a; Ery ngium arvenfe , foliis ferratis.

  1758* ofL Habitat in Europa auftralL V- /.

  * hitat in Europae pratis f

  Protea foliis lanceolatis acuminatis flexuofis , ca) [efembr. Fcabrum, flor^ fulphureo conrexo. Linum fylveltre luteum , foliis fubrotundis. DM Habitat in Lapponis, Helvetix,PyreQaeisy«iiinuf membranaceis.

  Umbella partiales nuda , vniverfai calibus cordatis. ^ PHYLTCA foliis linearibus verticillatis, cricoldoi.

  Bus retroflexis nudis, foliis cuneiformibus. Truncos arhonm putru An^-lis aquatica , portulacx aquaticae caule & fo- ort* clif.

  Floribus decandris , ^ ' ' Pentaphyilum fupiijum quorundam, potentillae facie. GrolRiltri- horbia inermls ♦ foliis linearibug acutis ad «mbel- fi. DTANTHER A fpicis fUiformibus verticiUatis : infii Eft^LTORlA. ^ I riftatis, foliis radicalibus lyratls, caulinis pinna- ca.

  ^ nabitat in Sibiria, c&ppadocia 2|. % nerum in folo calyce quinquepartito. \ Cbemia Elementa; fub Zoohgia, Botamca, p.

  Thvmelaea floribus intcr folia , foUo utrinque I ::. ! RASTIUM foliis cordatis feffilibus, floribus fo- aquatlcum. ILLECEBRUM caulibus repentibus glabris, I Scliunambu-valli.

  Campanula alpina , tragopogi folio. 9« ^myrnium peregrinum rotundo f.

  Oblongo : longioribus ramofis mafculis.

  IJNCUS folils nodofo-articulatis , petaliij obtufis. Arciculatjs, valvulis petaloideis ariftatis. (i CoroUa purpurea: y parva^ petalisdiflocatis. ACHYRANTHES foHis oppofitis linearibus, pi enjunceum, folio articulato , aquaticuTi.

  Taj ferrata; Caulina lanccolata , fubcuneifon Qq 4 eck^ iitat in LrUfltaniae coUibus JleriUbus.

 • * * Luteis coroUis» \ eltk 360.

  ^ onymos baccifera verticillata , folio molli & iu- fitis, floribus fparfis. 2^ ELYMUS fpica pendula patula, fpiculis fc orient, 141^ DIANDRTA MONOGYNIA. *1 C''- ' tiis niVeis , fruAu racemofo ulnbdUle mod» 252- - GalJum foliis fenis cuneiformi-Ianceolatis muc. SeirJna /* a magnituaine £/ Jlatura fequentis. Caulis indi- Siieue hirfuta, petalis emarginatis , fru6hbusereai afed duplo majora.

  Habitus etiam diverfus^ l 1676. Petalis bipartitis , femiriibus oblongis hhrftitla j^ii3. HEXANDRIA MONtKJYNIA, 43^ Arbulcula mariana, brevioribus evonymi fbliis] pilofa, 3. Nceolatis villofis, caule eredo, " hitat in Europ» pafcuisjlerilibus utiginofis aridis. Lefcentibus, fpicis terminalibus recurvis,.

  Ceraftium caule perenni procumbente, foliisll rborem idem genu^ cum Ptelea agnofcere ohferva- ^ IPARAGUS caule inermi fruticofo , follis acifor- acutlfoiius rrodr^ 28.

  * Sauw Arbor febrifuga periwiaua. CONVOLVULUS foliis haftato-lanceolatis: auri^ «ptans

  . % ^ tibus, flore amplo fimbriato. ARfeNARIA foliis linearibus carnofis, ftipulis
 • filiquofura magnitudinis baccarum afparagi. Tcu Petala dccidua , obtujijjima , lateribus tenmorcw lores folitarii ex dichotomia , fuhfefjiles , pctalis ilaria.

  ' ^ Habitat Monfpelii, inCreta, Smyrn». Gerc apcrto, Gron, virg, 42« «, Aloe africana , foiiis giaucis : margine & dorfi nudis inermibus, caulibus decumbentibus Alfine foliis orbiculatis hirfutis, floribus fefliilibus. Folia oppqjitaj feffilia^ Unean theatr, 31. Icodendron triphyllum, folio Sinuato pubefcente. L floris; lateralibus vero itcrumfimiliter diphyllis bifloM C reflajudicarem exfolo mutatam ? 94, Burf. Fetaceay ercfl^t ^apice extrorfum hamatXy veftibus ^oUiculi fliforme» f torulqft^ iongijfind^ W' 1593- aliculatis. "^ liOnicera fbliis futtovatis, germine bifloro, corollis 2. /« ult, JM foliis fpariis, corollis campanulatis ereftis : ^^

 • ^^^^^1»'^- lanatis. " L" lycinis lincaribus, Horu cliff, 305.

  5;*>'t 105, ciniis fubtrifidis, cauJe ramofiliimo laxo. DORSTENIA acaulis> foliis pinnatifido<. :NUM foliis fublanceolatis planis , corollis ob- africmum, BURMANNIA flore gemino. Ljona tolijs laurinis in funmiitate incifis^jfruftu cqm- tiam folidis fundamentis inaedificaret, quem Catu Tfieru Naregam. 14* Pulfatilla vulgaris , l^turatiore flore« Cluf. * Atraphaxoides cauU frutefccnte.

  ||L6R0SlIS panicula mutica filiformi

  . Craffifolium repens , flore purpureo. Vibusy cinflifetis iongisj ereclis.

  S , aiatis rufci foliis , nucifera , cortice ad AUium umbella non bulbifera lutea , vagina b p, 25.

  GorU § rum » lato^lanceolata^ petiolata , glabra^ iiiegen dis longitudine calycis , foliis quaternis cilia' f^aill. 274, 1 '

 • yophyllata alpina, apu folio. Tiabitat ad Alpium Lapponicarum to^ra o rivulos. COl YLEBON folUs alternis fpatulatis canwfi pE floribus feflilibus ovatis crenatis : fegmentis fpiralii, Corchorus ,fblio Uiirii , minon Plum. Iojj! ^indmannia fruticofa , foliis fubrotundls ferratis per pinaata. 2J€> racem^fa* liiphorbiumcereiefEgie, caulibus gracilioribus.

  429- lGINA ramisprocumbentibus,p6taIis breviffimis- procmiibeiii Camphora altera.

  Thera lutea , neSlario brexnorcs

  . CALYCANTHUS petalis interioribus miDtttiS. HYPOXIS pilofi acaulis, fruftificationibus fubradi- fcffiiis.

  Cerafus latiore folio, fruftu racemofo purpureo ma- * Flammula Ranunculus.

  BANISTERIA foliis finuato - angulofis. ' atiguio a Habitat in America calidiore^ 2}. Tabitat in Alpibus Auftriacis, Pjr^eBaiciS. Flores axillarest folitarii^ /5 Alfme polygonoides, foliis brevibus ,flore albo.

  2jL dis inermibus, caule eredto. ERICA antheris bifidis exfertis, corollis fub ' «iguftifoiU, fl. T Vitis trifolia niinor corymbofa, acinis nigrioribus jHahitat in T^ithiopia. FtSo» fccnsr icufpidatis , radice tunicata. Mau \uic fiSpius pentandri, ftar piloiis, Breyn. INUM foliis ovato lanceolatis acuminatis feflili- UdfoUum Wach. RlOTROPIUM foliis ovatis integerrimis to- europaum. Ter emarginatis , cortice interiore ferrugiaeo. »J leum difticlium fpica nicida f. Fenila , fbliis libanotidis brevioribus, alpedris, fTbirica.

  4^ PULMONARIA calycibus abbreviatis, foliis 13* /I 2. Antholyza ftamine unico declinato. Q bus indivifis , caule funplici.

  Ibus heptandris dlgynis, foliis oficntale. MELASTpMA foliis integerrimis triner compofita. Lyces nntantes, cylindrici^ angulis decerti vijcops^ * * Polygoiiata T.

  Corollis infutulibUUformibuSi. ARGEMONE capfulis trivalvibus^ ^ amfflv\a. 11 58- SCLEPIAS foDis revolutis lanceolatis , caule fru- firoticefe, yU:gu.

  CISTUS fuffiruticorus ftipulatus , foliis obtedis fquamttiui. Bus mucronatis fubcirnolis imbricaris patentibus. Coccoloba firandifolia foliis fubrotundis integris hir- Ficoides capenfis Iiumilis , cepa^s foLio , iiore ft: iRDEUM flofculis lateralibus mafculis muticis, xeocritoB.

  RibuspeduQculatis,ioIiis glabrLrecurvis. P 'itat in CxetTt fcopidls faxofis, dunfulis ahernis , fimplicijfimis , 'a^ucuibus , FL Jvec, 188 ^ aoo.

  Fubteretjbus carnofis y capitulis obiongis glabri i/a!;/rarzn Indiis. *& CRASSULA caule herbaceo erefto, ramis dichoto- ilrlcodi. Erbafcum femina, flore luteo magno.

  Roy, Habitat in Sibiria, Tatana> Cappadocia

  . '
 • Habitat in America. * Ireon herbaceus minor , foliis oblongis teuiflime d foliis cordatis obtufis. /, 68- a Soph, tomentofa parum admodum. RANUNCULUS folus radicalibus cordatis - 9exa» ftam ftri6lam longiflimam. Ranunculus liortenfis ereftus, flore pleno.

  Bauk, pin, Habitat in Sibiria, Dauria, ^ Gallium nigropurpureummontanum tenuifoIiuflN brls.

  - 13- Cerafus fylveftris , firuftu nigricante in racemis longis Narciflus totus albus latifolius polyanthos major orient, 14

  Lapathum orientale, afp#o & verrucofb foliclt I i 4 Eti- \Habitat in Europ» auftralioris agris^jfyhns^ 9. LY5IMACHIA foliis ovati

  Larxeolitis planis ciliatis pilofis tonfertis. Calyces non pilqfi ^ ftd " tbliis lanceolatis , ftipuUs fubmuticis. BROMUS panicula erediurcula , fpicis ovatLs Caryophyllus.

  Aromaticus americanus , lauri acumir filiformL Hort. :?hnis umbellifera moncana faelvetica. :' Ferula foliorum alis utrinque auftis : toliolis li ^GRATIOLA floribus fubfeffilibus. Varietas

  [PHALARIS panicula fubovata fpiciformi: glumis canarienfis. Chenopodium foliis linearibus teretibus SimiUima Stipae junceae, fed Folia non teretia fulco Habitat ad littora maris^ prafertim mediterranei* 4 olium annuum nodolbm, femine a(]pero majore^ Cidus virgiiiiana, periclymeni flore ampliori miniifl| 8. Cdlycem aqualemf inaqualem, fimibifidis : lobis recurvatis , UnearSms. CONV^OLVULUS follis fagittatis poftice tm Fl. I^olchicum montanum» uuf hifp. Jiahitat in Scaniae , Germaniae campis fraicnfilm aprids I NERIUM foliis liaeari-lanceolatis ternis. Riirbitiferj trifolia fpinofa medici , frudu puipa cy- s tbliis quatcrnis.

 • ftaminibus coroUa longioribus. Potamogeton foliis latis fplendentibus. D/i&^f : pctalis ovatis , ohtHfis , patemhus.

  Iti Squamde petiolataj alba; at deflorat£ vire- MONO G YNIA \ Biftorta alpina qainima. Lilium , floribus reilexis , alterum hirfutum.

  Ibeola arveniis repens cxrulea.

  Itat in Galliae, ADgliae , Germaniae fierilibui gla* N n 3 AB,.

  STAllCE fcapo paniculato tereti , foliislaeirtbi olaiideftint. Tbliis ferratis pinnatifidis rugofiflimis, fp Habitat in Grermania.

  R r 3 C^ Variat fioribus Ltmapiiroditisy licet rqrius. Lia nigra fruticofa > raccmi ramulis varie impli- dnitans. Stamina parva : Filamentis bqji villx^ 5 uno verfu difpofltis. Bemifphaericis , feminlbus nirfutis.

  [yrrbis tenuifolia annua cretica , femine lanugine al- Llanthos americana , Qnuofis foliis longis. Chriftophorianae facie herba fpicata.

  P, 160, TaNICUM fpicis digitatis fubquaternislinearibus, lineare. NGdiilora cupreffitormi^a&icadi amfetta iiuftu echinato racemofo. Olatis acuminatis bafi utrinque revolutis , raa ~ maritlm». SCILLA nudiflora , brafteis refraffis. FORTIA foliis lanceolatis, floribw uno auerove ramo, Fblia confertiQima ut ftre xnariuma* fvec, 294,314. Dalih^ Gramwii junceum virginianum, calyculis paleac te folio fubrotundo integto^ Fluk.

  Tragofelinum foliis tenuidime divifis; pinnulis DCOECANDRIA MONOGYNIA.

  Foliis mucronatis canaliculatis recurvis, ISort. Biftorta foliis ovato - oblongis acuminatis Ik HEXANDRIA MONOGY>'IA. Potius Prunifera indica, nuce renifo p. ' ' S iHolofteum hirfutum nigricans. RBI A umbella multifida : fubtrifida : bi HAi nis trifidis

  .

  Quepartito , aliud perianthium minus orbicul. Itum Allium foliis lanceoktis, umbela laxa. » 1 1 ♦ bus apicibusfubrubicundisi flore tripetalopuri Mcftei.

  4- DATURA pericarpiis fpinofis nutanCibus glob /iil7>ar /71 Carolina ? 2|.

  ANTHERICUM foliis planiufculis, fcapou oletis tridentatis.

  Convolvulus indicus barbatus minor, folionun Gramen fparteum pennatum, BauL pin, 5- iheatr ►horbia inermis , foliis lancciolatis obtafis alternis , :;R ASSUL A foliis oppofitis ovalibus planiufculis di- clllata, ^ coccineo eleganter bullato, IJhaxd. Proftrato radicante , foliis pinnatifidis , racemis < itat in Canada. Ribus punftatis, Brown^ ja,m, 240, V Bahm-puli.

  ** Calyces tul:o corolla dimidio hreviores.

  Species hdSc vix dijtinguenda ejl a pracedente , quamvis hu- dis^ nec quinquefidis Narci ffus fy Ivelt ris pallidus , caly ce luteo. J HALICTRUM caule fimpUciiQmo A>bnudo, ra- aipiAum.

  Pedunculi terni fapiusy inti Jinninum humilius, magno flore Bauh. R r M VVsMic* ia quadrifolia afperrima locida peregrina, Herm^ liAus cannae de Benghala.

  Habitat in collihus Salmanticis, Monfpelii. Capitula terminaliaj /<| S94 ^ ALAMUS. BRIZA fplculis triangulis, calyce flofculisCy Htdt in Hifpania. LEUCADENDRON foliis fubulatis» ramis fpai ' Sium folio iniimo cordato, caulinis tema&i < Ficoides capenfis frutefcens> folio terotipunftato^pe- foliis caulinm nodos ambientibus. Ly^ Moly latifolium liliflorum. 44* L' GENTIANA corollis quinquefidis infundibulifor- tttrca.

  Foliis lanceolatis integerrimis hirfutis nitidis. 5«5 Ignota mihi , videtur pr^cedentis generis^ ftd fi Geum paluftre luteum bicorne , nardi celtla lycibus breviflimis. CmIq^ pedales >, villqji, Folia cordata^ oblonga ^ tomen pyrenaemn» ^itat in Amencx feptentrionalis «d/5, 2|. - Groflblaria , oxyacanthae foliis am pUoribus , e linu hud- th<;ides, Hahitat ad Cap.

  «irienulc* I /fcfeor in Germahiae, Helvetiae, Galliae, Italiae paludqfis, 5. SC1 lenopc^dium foliis triangulari-fagittatiss in&a medi- ambientibus, fioribus ochroleucis. \ »anulafoIiis lanceolato-ovatis crenatis, ramisca- Verbense aat. Scorodoniae alBfinis anomalai florcl 4. Gmentis alternis : ha etiam alternatimfella , , L pempt.

  ECHlUJVi caule laevi, foliis lanceolatis nudis: mar- iievi

  IKiclifa tiiiolia tpicata purpurea. W Uma 9 copiofior , viriais nec purpurajcens , ramulis ^ANITM caule aculeato fruticofo» aculeis to- fkndum.

  Vera, n^- Aloe folils f^inofis coijfertis dentatis vaginan finiis. 260,

 • ?otamogeton falicis folio. 3» CORDIA foliis oblongo - ovatis repandis Iba liis linearibus« ^itieus. Fa , fupra viliofa , fubtus tomento/i. Aculeati funt bulofisirregularibus verticiUato-rac^mofis. Cerafo affinis arbor bacdfera racemofa , flore ] montanum. * es angulis lo purpurafcentibus villo/is. Re virentibns lucidis & hirfutis. I Foiia ohverfe ovata , Jubpetiolata ; nec perftile j Gentiaua floribus ventricofis campanulatis ereftisi Caulis in hac ^ non in antecedente , ante flon ^'JCABIOSA corollulis quadrifidis , foliis caulinis g«un6ntia. ^ u inferiora lanceolata Jerrataf incifa Lapathum.

  Colore viridi nec incano, Staminilms $ fai Habitat inAlpibusLaffpoivm^ Arvonis. % r Ayellena fylveftris c? domeftica.

  13, s t Opuntia non fpinofa , fcolopcndriaefolioli- L^PEGIA pedunculis bifloris, JF7.

  VALKRIANA floribus triandris , follis Habitat in Europae umbrojlsfubhumidis.

  FL Z^y^- ^24- * Uculis gradlibus torofis.

  Habitat in Europse campis Jlerilibus.

  '^ ' ianis , ftaminibus tricufpidatis.

  Folia Radicalia fafcicuLi- Chamae (Jiftus hirfuta.

  ALETRIS acaulis, foliis lanceolatis camofiSi I Quinquina. Uium fcapo nudo tereti fiirfto « &)Uis femicylindrU } Katu Bala. Blattaria lutea , folio longo laciniato.

  Bauh, pi teriora^ obovataj longiora. Vere ferrugineo adfperfa, valde acuminata.

  CISTUS arborefcens «xftipulatus, foliis revpluto- libaaods. O mi e radice plurimi , vix digiti longitudlne, Fa" plantasque ficcas non paucas, uti B.

  ^ *

 • 459^ f 5- ^ 3f 26. Lafminum indicum anguftifolium, fruftu gemino. Tour* « quis tenuibus longiflimis pendulis. Hei raguata clavata & f]picata , foliis ferratis.

  * * "^ * Culmo triquetro , Panicula foliaeea. VINCA caulibus procumbentibus, foliis lancco. Trachelium minus gramineum caeruleo-violaceaj TiUiymalus marinus » folio retufo , terracioo Cha- jrfr. Habitat in America meridionalL "^ "ERTCA antheris bitidis inclufis, corollis clavato- tubifura, Nardys.

  Tribulus foliis ofto parium pinnatis. GLADIOLUS foliis enfiformibus pUcatis villofis, ifit in Canarienfibus infulis.

  Ftificationes ramq/^, diffufa^ inter foUa ad apict^ foliis lanceolatis obtufiuiculis fubtus toma P R U N U^S.

  CONVOLVULUS foUis laaceolatis ferlceis rar m iEthiopia. "^ jtis 9 foiiis quafl vermiculatis.

  Coroliis revolutis, foliis oblongis. A:ai Gramen fpicatum tomentofum longiffimis ariftLs lanceolatis petiolatis , calycibus inflatis corollaint- Xeyt 23. VailL parif 8- %intat znjamaica. * Spica compofita , aphylla : Spicidb dtterms fe PENTANDRIA DIGTNIA.

  SOI^ANUM caule inermi herbaceo angulato fien CAMPANULA capfulis quinquelocularibus ob- moUis. '

 • tis; Petioli laves foliis triplo longiores ^ fjn mientofa ; veuofi ^ petiolis fubttis recurvato. Rvophyilata aipina tenuifoUa incana, flore luteo lom- 91. Scirpus montanus , capitulo breviore, Scheuck gram^ DROSERA.

  BUPLEURUM involucris univerfalibus nuUiS tat in Ltlfatia , 'Mifnia.

  FERULA foliorum pinnis bafi nudis , foUoIis Mitat in Europae pafcuis humidiufculfs. T^ ,Us 9 peduncidati* DODECANDRIA !V»ONOGY Rudb, elyf.

  7, Hahitojt in Americae avhorihus. \ crucls- cei; Folia acutninata^ nec obtujiufcula.

  RANUNCULUS foliis tematis biternatisque: fo- tfiaticus; ' 2. MEDEOLA foliis pinnatis: foliolis alterng. Staminum t\lumenta s-* brevijjima , tubifup ferroi. Pradecompofita, fpicis ftrigofioribus confertis difti- Ranunculus hortenfis. Fruticofa caule lignofo duro : reliqua :4i5»6,7|iiyiii varicata , pedunculis flexuofis. Idcum involucris uiiifloris, floribus ariftatis, fpica 206, f. 'ANTHE umbellularum pedunCuIis marginali- prolifcra. Pa capfuUs cubicis apice perforatis. Cus panicuk tiniverfali culmo breviore infime co- jjQroflularia uon fpinofa, fruftu nigro» Bauh. Papavercaule multifforo, foliis fimplicibus glabris ii raga foliisomnibusanguftis petiolatisapice triden- cula capillacea. 11 sMf qucintibus p 'talis integris nudis. Fc- " tis , pedunculis teretibus fubtrifloris.

  Tibus ovato-oblon^is nudis determinate confe Aloe a&icana erefta triangularis &triangularii Alfme tbliis linearibus.

  ^ ^STICIA fruticofa, follis lanceolato-ovatis, bra- Betonica. Le obdufta , longioribus aculeis horrida. PluK alm' Habitat in Tataria y Helvetia , Aufiria , MonfpeliL' nali.

  Veftris pundtatis, caeteris autemferpilli fubrotuu- icinthus , obfoleti cbloris , iiifpanicus ferotinus. )SA germinibus ovatis pedunculisque glabris, indica. Je/Jitia ; hujur unguibus oblongis difiindis ,

 • feparandum clijf, 44.

  Comv Oxyagantha fpma fanAa difta

  . » feminibus luteis ftriatis yQumini odore &fapore.

  JBramen foliis junceis , radlce jubata. Bauhino & Ro- Granien hiiiutum nemorofum anguftifolium al] ^Habitat in uailoprovinda. Ra/i5 obtujis , patentibus , fl/?ir^ canaliculatiSt lORDIA foliis lanceolato - ovatis fcabris , panicula Gerafch^n*. Itnargines laterales multis majoribus fpims aculea- Panicula oblonga , dijlinf{a glumis corolla univalvibusy or^s pentagyni^ 231.

  ^

 • 7- ^ ANEMONECaule unifloro, involucro foliolbob- ^^^- Habitat in marinis littoribus America» , nunc H Uabitiit in India.

  Ciftus ladanifera monfpelienfium. Jfi&zrof in alpibus Lapponicis, Germinia. Fiflimo procumbente» * Culmis foliojis. ^^ EUPHORBIA aculeata nuda fubquadranguIariS,J ,KUCADENDRON foliis fetaceis multifidis.

  Ca- tfomcratnm, da > incifo-ferrata : intermedio pedicellato; M Melpilus fpinofa f. Oxjracgntba yirginiana _ fpicis laxis lateralibus & termiuaiibus. ^taurium minus africanum arborefcens latifolium , gulato raniofiffimo.

  Ciftus pere(mis','foIiishumi apprefiis villofis; fummis >, riore majove. Lofa^ ramuLs termiuantia^ nulla in inttrnodin^^ Solanum carolinenfd fpinofum , boraginis floribu^ edunculus un florus , in medio jUpularum pari nota- 3, Olea Jmilia ^ minora^ lavia^ confijtentiay in- «. TOR^IENTLLLA caule^repentc, foliis pefidl dacis : bafi dilatata dentatis. « NON VISAS plantas heic omifi, toties elufu ;am. * ^^ foiiis filiformibus lubramofis.

  % Potcitilla folii3 quinatis acute ferratis ora ferictt; )5. V Padus folii glandula deftitutis.

  Ddci Saxifraga foliis reniformibus acute creDatis,a rine foliis lineari-lanceolatis acuminatis flaccidis, ingium alpinum paluftre, iridis folio.

  _ lentis , floribus confertis, Miii dict. Stamina inquirant in viva ejus con- Chiimaedrys fpuriae affinis rotundifoliafcutellata.

  Haintat in Cambriae feptentrionalis nemorp/tsj Pyre- Randia

  .

  PPLUMBAGrO foliis petlolatis ovatis glabris , cayle »ofca. Piiicula patula, fpicMiis oblongis difti- yariatfi.

  Foliis illipticisutrinque pilisraris aMs adfptr^ Salicaria hyiropi folio anguftiore.

  Obovatisy obtu/ijfvnis y ereSlisy concavis^ carina Sabaudicis, Hibernicis^ Sibiricis- 2f. Piuiicuia- g^ AIZOONfoliislanceolatis,floribiispanicubrtis. J ptefli^ , floribus dodecandris (eiUIibus, ilaminibjs. ♦ volucrum univerfale partialiaque fulmlatO'^ 1757- ^5- ftabitqt in Italia, Sicilia. 8t SAXIFRAGA foliis ciliatis inflexis imbrica*i Sibiria.

  TULIPA caule multifloro-polyphyllo, folib Scorpiurus humills virginianus, foliis rutaceis. MESEMBRYANTHEMUM foliis femicylindri- craffifoUua latis,capitulis ioiitarixs, pedunculis diphyllis. Stamina tria ( mihi ut Clufio FL fvec.

  3 PANICUM panlculatum , foliorum vaginis longi- brevifonum Fruticulus foliis rufci flellatis. T, i Habitat in Virgiuiae paludojis. Aduncis atronitentibus armatus.

  Folia radicalia lanceolata^ fc PENTANDRIA MONOGYNIA. Stamiina numerofa : Filamentis membranaceis ^ fu-- iurium paluftre minimum, fiore inaperto. Fifquipedales , Jiliforme^ , ' teretes ge- Nardus ex apulia. BauK pin, i6

  Hellotropium curadavicum , foliis lini umb compreffis incurvatis punftatis diftinftis congeftis tat ad Cap.

  Athamanta foliis capillaribus, feminlbus hirfutia Habitatin Gallia, Helvetia, Italia.

  Cat , perlt , cum ai lat^ra bafeos novi alm.

  IBUS foliis pinnatis utrinque glabris. Nuiitat in Pyrenaeis £? Gilli» prapis aridis, 7\- jtibus. 3, Ji ut in S, lacujlri^ apice pungentes.

  Pe oBona , linearia , irifida f ttrtrijida. Ped Habitat in America caiidiore.

  P mciophyllusy oblougu^^ acutus <, inter dentes membra* ). 9: a minor, petrofelino fmulis. 169* palttfire» iichQenopra- icarfonnis aethiopica, cupreffifoliis compreffiufculis. F ribus folitariis lateralibus.

  Clif, 43! /Joy» bgi Hyofcyamus foliis lanceolatis. Rmt Nympliaea foliis orbiculalis pelt^tis fubtus rafi 22. IWhiikI? (^blonH;^ , fpicuiis PODOPHYLLUM.

  ^ ^ tbliis lanceolatis , caule ramofo St floribus H9i ximis, tbliis ternis line^ril^us lavibus.

  Echlum caule fimplici, foliis caulinis linearibus , 'i teralibus oppofitis unidoris, ariftis flexuofis. C ^afale foliolis 7 - p , ovatis , tenuiorihus , acutis; uitra tres. I I^AULLINIA foUis pinnntis : foUolis incifis , petioUs pinnata.

  Convexa , ienerrime ciliata : Flcralia cvata. Con Azaleamaculis ferrugiaelsnibtu^^adfperlk. Hahitat in Oriente , circa Derbentum £? alibi, lyofcyamus aegyptius. ■■■■ ■ 1 busfalcatis, fcapo nudo unifloro Hort, upf.

  Pet^la 4^ Jlamina i(5, PiJtiUa 7. Anthyllis chamsphithydes frutefcens. Cynanchum linearibus foliis acutis , fioribus ur 16^6, fok voL nus compofita ^ vix bipinnata : foUolis (tentatai. Motif* margine fcabris , caule diffufo, petalis caudat ['.

  Fuperiore fotitarioi inferiorihus duohus^ Coiolla caru* GENIPA. Ephemerum malabaricum , flore tripetalo in folid Cordifolia. Panicula e racemo compqfito , alternatim l^ nalia ftjfdih.

  BAMSTERIA foliis fubovatis fubtus tomcrt 3. CYPERUS culmo triquetro foliofo , umbella 3, TRIT^CUM calycibus quadrifloris ventricofii Diffett a pracedenti floribus duplo majorihu lugdb.

  POTAMOGETON foliis fetaceis parallelis appro- pedlnatum,. C, GLOBULARIA caule nudo , foliis i Cjalatix* tXL gente. / i Laferpitium orientale , folio mei , flore luteo. Hahitat in maritimis Mediterranei qrenofis* 2f. 192, Solml quadripedales , «-tfflf , comprejji , foliorumpeti» ricana* Pluk. Acer fcandens, pfeudoacaciae tblio , flore purpura- CAJMPaNULA capfulis quinquelocularibu^ ob- dkhotonu.

  Verticilla- fe extendit fupra foUum inferius ; fuhtus nitida, Um- lESPILUS inermis, foliis ovato-oblongis glabris canadenfis.

  POTAMOGETON follis lanceolatis planis in pe- ^«ccns. VALERIANA floribus triandris, foUi^ fubd DICTAMNUS.

  Jriclymeni virginiani flore coccmeo plantamarilan- Rajus. Habitat in Kuropa mar me aujlrali^ £/ Sib. "^ Annim ftaminibus al::erne trifidis , ()pica L. * ^ea capenfis, folio celaftii. T, petalis exterioribus quinis.

  Ibus parvis*^ filiquis anguftis planis.

  HalL kelv, ipuncultifs alpinus pairrtis comofus.

  />

 • arbortum» aniculatus.

  Hs iia coacctvdia i ut primarid difficiliiis eruatur ; ingoftana celebica.

  Integerrimis floribus ovalibus.

  Formibus , pedunculis Cdpitatls axillaribus. X^l- floribus Ipicatis; calycibus acutis» Hort. S Camerarue £^ Tabernamontanaf Folla abima^ Habitat in Virginia, unde 1614^ nunc vtdga oricnt, 125.

  Calophyllum foliis tripedalibus obovatis, florilHtf s purpurea virgiriiana, radice lilii more uucleata. Kanunculus orientalis , aconitl lycoftoni folto , flore «^rbo tetrnpyeao.

  JPo///5 radicalibus cor^ fcentibus ; uunc integris , nunc finuatis.

  I^

 • * Stamina fape vix uitra 8.

  PENTANDRIA MONOGYNIA- i6i ramofo.

  Bus aequantibus folia linearia. Riformi longiore, fpinis plurimis armatum.

  V ERTIA corollis quadrifidis ecornibas. Ic 312, feflilibus fubfexfloris: ultimo fterili; infimis f bro oblongo cinereo. /'« OPHYLLUM foliis fubpetiolatis -.

  Foliolis ob- Morgtei

 • fgifitat in Ouropa adfepes inque pomariis 2f. Ites^ qubiquejidx ^ dichotoma ^ patentes^, Involucrurti itat in Mexico. ^ * ♦ Mutica, liorum fubciliata: vagina alia minima intra exit A P I U M.

  ^IMANNIA foliis fubpeti^latis , capfulis calyce bacdfcrt. 17, »ergula toiiis aciformibus denfis, ramis rambfis fub- Faxifraga altera.

  291, tAURUS foliis venofis oblongis acuminatis annuis , stftivalis. Lapathum arvenfe fubhirfutum , folio retufo, feminibus angularibtis imbricatis. LLA folioteretiufculo, latere fubfpicata unHbiia, p

  . Tithymalus marJtimus,juniperi folio. Bocc^fc-i jus libiqiie venditari pojfit^ ^eorfum a ,fingulo petiolo fiilcis duobus.

  Foiia /m- la-VE- Fetropoi *a linear. Es , feminibus longiores , decidutc. JTolvulus laevis indlcus major.

  Ides african i erefta teretifolla , floribus albis um^ Burmannij Oldenlandi, GronovH, Royem^ Hdhitat in Americae maritiwil^ , Lbidcera peduncuUs bifloriit , foliis ovatls otoifis bus inflatis fubglobofis. PIPER fof/is lanceolato-ovatis nervofis carnofi^ rniaiSpeCipknt. Habitat in Galliae, Germaniae, Helvetiae pratis humi* PENTANDRIA' TETRAGYNIA* f r t. CHENOPODIUM foUis oblofiris finuatis , fruftu parvo* Duham, arb^ i.

  JUSTICIA foliis ovatis, racemis fimplicibus longi % JLedon %. Tm: olterQ horiipntali^ altero recurvo ut in Pd" verfali tripbylla, glumis mucronatis latere. Jnej Habitat in pratis paludqjis Grermaiiia.

  ^ , Anglis, ^^bitat in Europae uUginofo 'paludojis turfqjis, 2f. Solannm ajnericanum laciniatum fpinofifiimum.

  Ramis ^ggrcgatis, foliis tafciculatis.

  Flores planta Burferiana apud C. Bauhinum albi erant^ fnaritinut i. Q Verbafcum mas latifolium luteum. CYNOSURUS panicula ramis fimplicibus , flc palmatis, f rum j fcd cauli infperfa.

  "5 ' Scapus fmplex Foliis 3/ 4, brevioribui. Adeqqi\e JmiUimum A^ fpharocephalo ^ fed t, 7. Nulata : vtnii incarnatis, Gron, virg.

  LNICULA foUis radicalibus fimplicibus, fiofculis c^op»»- Erica promont. Fpei floribus albidis , ftaminib margine fcabra petiolis fubpubefcentibus. 13, itat in Auftriae, Helvetifie, Sibiriae pratis, 2f.

  ; aragus aculeis foiitariis , ramulis flexuoiis binis 00- T?\anta vcrnolU © iilVa J^ux\a A. Dijeo purpurafcentibus» ScheucK gram.

  D84 Paoicum panicula laxa fparta , foliorum vaginis gla- Ofnoplis. RHAMNUS aculeis folitariis recurvls , pedood witis hederae folio ferrato. B 3SS PENTANDRIA MONOGYNIA, Scabiofa bellidis folio, humiliS} caule nudo, « ^otyledon r;idice tuberofa longa repente.

  " ICE foapo dichotomo, foliis lanceolatis mu- tauricu, f* 107.

  Hort, clif, 228- Dalib, parif 164, Po^ticus. I- NARCISSUS fpatha uniflora, neftario rotato DROMEDA pedunculis folitariis lateralibus , co- tetmgotta» LOX foliis lato-lanceolatis : ftjperioribus alternis, diwicate. Gne caryophylloides glabra , florum pediculis lon- gularibus Gu tt

  . HaHtat in Perfia F e Sujis venit in Europam 157^ BoFago calycinis fbliis fagittatis ereftis. \xm ftaminibus alterne trifidis, radice tunicis reti- Convolvuius radice tuberofa efculenta &c V^nica foliis altemis inferioribus quinquepartitis $ Habitat in India.

  D( iateralesy axillares foUorum^ folitarii^ uniflor ovata , acwninata , vix ad bafin in duat partt jHabitat in America. Eupatoria j fed Caules hreviores ^ qrif. Tidhitat in montibus Bononiennbus , Sumano»^ L a/wi: 174 f' 34 /

 • I. Prunus fruftu rotundo nigro-purpureo dulci. ^ laribust longijfmii^ laxis, Petala purpureaj nullis.

  Nemorofa^ foUiarii e dickoitomAfx villofo. Quelobis multifidis, caulinis linearibus, caule litat in JVJalabaria.

  Breinjfmii Foliola quatuory femiorbiadata^ tufis mucroQitis. Tim pinnatifidis loho infimo majore , unde quq/i cru- 467: 9 muHa radiis 4/^5» diixiricatis in ambitu £? capfulis fulcatis.

  S Canada eadem y fioris magntudine \*ix Caltha. Longius pedunculatus : Germine fubverrucofo pta& ^anus aetliiopicus, ngidis capillaceis tenuiilimis foliis P O L Y G Y N 1 A.

  FoUa fadkaKa lyrata in hac , ^B Jlipula dentat£. ^' ' GroiTularia plantaginis folio lato, frnAu mioH Uula Jingula Jlofculi marginales tres majores f ra^ 11. POA panicula patente, pedicellisflexuofis, fpicol Angelica fativa. 155, OPEOIA umbellte pendnlis, ^oribus ereftil. ( non vero ALpini )* ^tice eoriato.

  % ohalccdonl Ciiuopodium majus virginienfe, foliis minus hirtisajj Populijs americana rotundifolia. -^ ' lanceolata^ rigida^ acuta.

  Virsiiuau fubtus angulofis , ftaminibus corolla brevi ^pica. STATICE fpapopaniculato,foli1s fpatfaulatisrc culis calycibusque pubefcentibus, pericarpSC einarginiita. CASSIA foliis trijugis ovatis rotundatis e«« fa.

  Non f Pedunculi axUlar^s^ folitarii^ umfiorit firifii. Flos m hirfutum, capitulispfyllii. T^ymelxa ramofa, linearibus foliis angufbs, i ToLOs. Connatis plano-canaliculdtis : fubtus convexiSi '. ' aticeoLnis nec ovatis ; imptimis vero quod columna ren5.

  Petiolisque aculeatis Gentiana alpina aeftiva , centaurex minoris foUa* a. ASCXEPIAS foUisaltemisIanceoIaliSfCaole- fiabitat in Jamai^a.

  % *eum rigtdiflimum abeunte, Towrnef. Mea, Oenanthe foliis pinuatis : foliolis Uneariter li i patulay lato-linearia ^ carinata- Flores ad api alpina lutea.

  M mijuis repens , chamsedryos foliis, e fingulis , ira-caniram. 145, Caryophyllus barbatus fylveftris. Bus fubfoiitariis , foliis compofitis lineari-^^iulti- yQm, lis. Latiora ; fuperiora bqfi emarginata £? fupta * floris. CA' PARIS peduncnlis multilioris terminalibus aa- Cynoph^ iNVOLVULUS foliis cordatis , "pedunculis umbeiiataf. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr \^- liis alternis fafciculatJs linearibus glabris, pedun- Wabitat in Belgii, Anglia; , Daiitifci fofjis majonbus. ^emibijda ^ latiufcula ^ albaj fubtus plumbea^ Sta- Habitat in Jamaica^ Carolina. SYMPHYTUM foliid oVato-lanceoIatis decurrenti- officinalc. Bella erefta ,petalis ereftis , fpatha mucronatt Piiiladelphus fiore albo majore inodoro. F lis ad caulium nodos inter foliorum fmus colleais.

  A; HELLEBORUS fcapo fubunifloro fubnudo, foliis pe- nlgtsr. Habitat in Oriente , Conftantinopoli allata. S, Geo , fere inferi, iua fvrlveftria prxcocia. ^^, I -r H3)itat in Dauriae apricis glareqfis aridis. % BNST Heileborus caule aegualifollofo,foliis radicalibusi uxnbellata. OLDENLANDIA unibellis nudis lateralibuS fquamofis , foliis deciduis.

  Ornithogalum fcapo diphyllo , pedunculis fimplicibus Srium. A» ychnis-vifcofa, foliis inferioribus bellidi fimilibus, use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

  Thapfia Turbit garganicum, femine latiffima i hort. 7, Uum ftaminibus alterne trifidis , foliis fiftulofis , ca SALVIA foliislanceolatis, calycibus diphylliS* toan"/i^//?/6«sLapponicis,Ht3lveticis» Pyreuaeis. Convol vulus maximus , caule fpinulis obtufis 'c, 299; 32a. Dpreflis , foliis pinnatifidis incifis.

  Jn '«3- /

 • 9- ^- 9- /. 5- bus : intermediis gemiuis, pedicellis incraffutis; '. : TiUandfia parafitica parva pruinofa , fcapo tenvt Chaerophyllum foliis fupradecompofitis : caulib Wlant£ non florentes incertos de genere reliquijfent Bo- /J.

  Protea foliis lanceolatis integerrimis glabris, caly tomiy terminatijloribusfubfolitariis, ■ * ^ N foliis ternatis, Hort.

  Sedum foliis femiglobofis' fubovatis feffilibusq ccmof», 2. ACTi5iA racemis longiffimis, fruftibus unicapfula- mn^ia. X^^yl* I79« diff^rt tantum caule ^ divaricatis, involucro triphyllo fubulato. * lis angulatis , fpicis fcariofis.

  Bumile , alis purpureis Aorem rofaceum mentien- nearibus, caulibus dilFufis. Afphodelus caule nudo , foliis laxis. Hyrt, cSi len fpicatum ,()?ica cylindraCea tenuiffima longio- Habitat in America feptentrionali, % ftriam imbricatis.

  Az?»dirachta indica , folio fraxini.

  Ere<91ufculo inermi , feminum angulis aeqiudlU y 5 Lag- 763 POLYANDRIA POLYQYNIA. SA erefta villofa , floribus pentapetalis.

  SPlRiftA foliislobatisferratis, corymbis Scabiofa cretica, capitulo pappos mentiente. T) Pulfatilla flore alba Baulupin. Caule debili fcabro, feminlbus glabris, feinum ramis tbliisque alternis hnceolatis feflilibus Habitat in ItaliXy Auftria montibus. Habitax in Europ» cultisy ruderatis

  .

  MhellaL Jimplex pedunculii numerqfis ^ in orbem po- carpio efculento butyraceo nucleum unicum maxi- DKCANDRIa' MONOGYNIA. Plo majores: Petalis lanceolatis y longisj diver/ijji-' plo aitiore, floiribus cernuis- fcenij; ximo yiridi conoide ; tuberculis f.

  Fpinulis innocen- rthe fiofculis difci fefiilibus, radii pedunculo ra« Culis don^tus. 412,/^ fl# Hypecoum tenuifoUum» filiquis ereftis teretibus^ Amnu fedoldes.

  I9l ntofisj albis, Folia tarnaj confertifjima f l^via^ tat in Hifpania, Sicilia, Oriente. 2, LAURUS fbliis triplinerviis lanceolatis.

  I Lyfimachia lutea minor, foliis nigris punftis i Allium montanum , folijs narcilfi , majm. Vlratex torofus^ inaqualis y fcaber^, Ramis obtufe te- STRNIUMffoliis caulinis duplicato-ternatis inte- intcgerri- ERITHALIS.

  157- /«y- PETESIA- I Gl^NTIANA corolla quinquefida infundibufiformi biTarica. Genera Habitat iii HiTpaQis, Narbons glareojis^ % ropa aujlrali. ^ Annona foliis oblongis unduiatis vpnbfis, fruftibiis J^luk: aim.

  VoIucqWsl diphylla ^ fuhcordata^ latiora ^ concava » POLYANDRIA POLYGYNIA.

  * Perfoliata foliis oblongis finuofis Tubtus incanis.

  Cornus raciemofa trifolia & quiuquefolia, folils ASPERULA follis quateriiis lanceolato-linearibus, pyrenalca. » 50« Ranunculus fylveftris 3. Solanum veficarium virginianum procumbens ; 14« tetrandRia mono(Jynia. Obteftus Foliis^ fietidiffimis^ Germen trigonum an- hungnrica, 3xylon inerme , calycibus decaphylliSt Jacq. / 17 pitdtis oblongis fellilibus, involucris longiirunis fia frincliium minus. Hyacinthus ftellatus dnerei coioris. Habitat in Hifpaniae £^ Narbonge aridis.

  Cyperus minor pulcher, panicula lata compreffa fub- idendr. Mefpilus americuia, folio lato fubtus fpinolb,! candicantibus, flore tripetalo purpureo, feminefi- r*ri«anoide5.

  EUPHORBIA dichotoma, foliis ferrulatis ( Habitat in Hifpania. 3- CAMPHOROSMA foliis fubtriquetris glabris Spina alba foUis vidua. CoroUa carulea^ fundo purvurafcente» Filamentajwaj HEXANDRIA MONOQYNIA. FHatis, feminibus fexfariam aequaliter pofitis. Millefolium aquaticum umbellatum , corL Simillimus f articulato , fed Fiores magis ci llis campanuiatis , ilaminibus declinatis.

  3deliis foliis compreOis afperis , caule patulo. Tiycem vix fupcrantibus , foliis lanceolatis.

  Receptaculis florum fubrotundis. Germanicae , fed deflexa petala faturatius OpCsmtha. Hahitat in defertis Tacorow ; inter Woia pHENOPODIUM foliis fubulatis femicylindricis. Fe EMPERVIVUM foliis caule petalorumque apid- hirt^m, ilcliovanna-modela muccu. Iitat in Europae borealis cefpitojis.

  Portulacaafricana fempervirens, flore rubicundo ( wX^sftmplex ^ aculeis fpinojiffimus ^ mtdus^ infummitate latis confertiffimis integerrimis, caule firuticofo. CX)MMELINA coroUis sequalibus, ihvolucriaj «tiailiifQrine 8.

  MESEMBRYANTHEMUM flcaule , foliislh lalanthus ifoliis oppofitis.

  FoL Horminum canarienfetomentofum,haftato folio. Nux americana , foliis alatis bifidis. Hor Habitat in Alpibu9 BohemiciSy Helveticis, Rb 1751.

  Habitat ad radices montium inffigidis Europae- ^f. " liorum ciliatis , im^olucro non retietuato.

  CISTUS arborefcens exftipulatus, foliis lineari-lan- monfpellwi Cornu5 tbliis falicis laurex acumiDatis j floribns Hahitat in Virginia. O >horbia foliis alternis eX bvall-laticeoiatis 4 limbeli Gramei> aipinum paoiculatum maju:; , paaicula fpeciofa Fades Sedi minoris^ Foiia juniparinay denfi i pfulis fulcatis hifpidis Hort. GuaJMCum ameriCanum j lentifci folio.

  Horti ' / //oJ^iVar zniEthlopia, Hlfpania, Oriente^ l^ mentis fubiilatiis.

  Bacciferifoliis oblpngis acumlnatis, floribua - 2. HYRUStbliisferratis, umbellis feflilibus. Pendtilis truncatis, ftaminibus (implicibns CQ 297. 45* Limqnium iparitimum minus

 • % foUis c<»rdatis.

  Berqfa, FoUa radicatia petiolis longis ' , dupKcato^ter' "'fcolo, calycibus ifubhirfutis. In Sibiria planta caule mulnfioro ic^a ejl Hn Habitat aH Cap. Dicalia ovata , glabra , parva ; Caulina fmilia , ma- I» nudo ran^ofo. PAULLINIA foliis ternatis , petiolis marginat: GALIUM. BUBON foliolis rhombeis dentatis glsEbnl Monarda floribus capitatis Verdcillatisqiie, cd Involucrum lanceolatum , bngitudine umbelLe.

  Flofculi difci umbellularum BURSERA- V, r.

  Involucrum Unceokimki ur Gramen avenaceum , panicula acerofa » femine pappo- Echium africanum perenne, lycopfis facie. Firm iiidijE orientalis plurimas ; GronoviUi ; SOLANUM caule inermi fruticofo, foliis ovatis m- guiaeenfc. 205, hitat in Europae fylvis montofis. VACCINIUM pedunculis folitariis uniflorts , teo - virefccntibus.

  A^ pe Aboamjlamina tantum 5 ohjervavit D.

  3*PLANTAGO foliis ovato - lanceolatis pubefcentl- media. Corollarum gaitea iabium a?quante. ^bitat in calidis Indiae, Afrirae, Americae.

  Cidmus hipedaJis , arundinaceus. Ragatbliis radicalibus lanceolatis denticulatis, cau- FENTILLA foliis radicaUbus quinatis cunel- opta^.

  Annua : nodiflorum , cr^allimim , copticitm, 5^' £*lpighia frutia^r» e-e^i , ramulis giAcilibus p^ten- HaUtat in Europae , Virgini» culHs.

  SERPITIUM foliolis cune^formibus furcatis. GaUicum, Fapaver erraticum,lutepfiore,capite obioDgotiifpidc nibus fiavis obfcure ftriatis.

  ^* naceiSf inuolucra nidlafunt uti inpracedeOi ilibus , capitulo terminali. CUCUBALUS floribus ereftis , petalis ema] fliix: at Acuta in collihus^ Retufa mpM Hydropiper lanceolatum. Tatis glabris, fcapo fubangulato, fpica obloi apetal;t. LEUCOJUM fpatha multiflora, ftylo clavato. \ Lithofpermum minus repens latifolium.

  Bauk 18» TETRANDWA TETRAOYNIA. \ Habitus Phlomidis^ fed teneritudo Salvia ;'Calyces pilis hfus quafi in lobos feflus , durus.

 • i Nerium arboreum altillimum, fblio angufto, flore albo. Rejiexis pedunculis^ unde conglomerati^ - cifftts. Erefto crifpo aequante petala ovati. >xys lutea americana humiUor annua. Habitat in Germania, Anglia, Gallia. % Vacclnium foliis bbverfe o vatis perennantibus.

  R pyri , pilis albi^ raris adfptrfa, Flores purpuri I I la moefta. P^nium foliis lanceolatis mucronatis radicalibus, fveo. 383' )lia lanceolata\ obtufiufcula^ fubnuda^ Caulis> pra*' '. Lugdb 425» Sclarea ficula, foiio argenteo fubrotundo.

  Boerh, latis Rubia cynanchica faxatilis. BRUNIA foliis oVatis acuminatis ciliatis. Cei^, floribus fpicatis \aie\:a^SD\3i^.

  I ■-* '■■'■'■ >* ' ^sWk pedunculo longioribus. Panula pentagonia, flore ampliffimo, tluracica, hifariay obliqua ^ lavia exceptis marginibus fcabris.

  L CYPERUS culmo triquetro nudo , umbella fim- Jlamp, 2. Fe> DfiCANDRlA TRI6YNIA> * CHERLERIAf 7« EUPHORBIA aculeata feminuda: angulis dA foliis planis , panicula patente, floribus muti- aquatte '^itat in Indiae aridisfordidis. Hahitat in montihus Viennenfibus , Euganeis. % ibitat in Caribaeis , Jamaica , Barbados.

  QcddMiuUi 3, LOR A NTHUS racemis fmiplicibus , flDribuSirn Sedum minus arbor^fcens vermiculatum. Fll Habitat in America meridionali.

  ^ Bauh, pitu 9» fpica tereti anguftiflima.

  PjpER foliis pelfHtis ovatis, \ ^ \ 57

 • GnjLel» fbir. Habitat zBKuropaepr^fi/ uliginojis , umlrofis.

  % 35- Anthericum felule , foliis linearibus planis « caule de- OIANDRIA koNOGYNlA. Nae Daphne foliis tini ,floribus bullatis.

  ^ ■ abiofa capitulo globofo, foliis in tenuiflimas lacini- Iwrdb.

  77* $, ALLRTM caule planifolio umbellifero, ftairi Bonott. Follis ovatis palmarihus cra/fi^i fubpetitl fuppL 525.

  &^^lis dichotomus ^ fubnudus : foUoUs minutiffmis ^ ovata , nec Folia d^currunt totaliter ad inferiora elth.

  Folia juniperinaj glabra^ fubfrique- altema. Flores fubfelfiles , alterni^ folitarii , tis integerrimis : fpinis utrinque ereftis. JHart fESTUCA- pmicula ramofa ereaa , fpiculis fub fluitans

  .

 • Apocynum americdnum ereftum , tuberola radioefl Habitat in America meridlonalr\ % inuricata. ,^ aNNONA foUi^ ovali lanceolatis glabrisnitidis^ Rqdicalia ternata , ferrata : folio medio trijido ; ^ Cbenopodium latifolium mmus ramofum , ] aim. Gladiolo lacuflri accedens malabarica, e capituSL ^pf' 37- l^^y- l^db 92. Finuata angulis acutiufculis^ fpinis in cojld nec late 19. IR^S corollis imberbibus , foliis tetragonis labitat in alfibus Helvetiae, Aulhiae, Pyrenatorum. 1114 Le Monier^ Gvettard, Sauvages^ inquenon vitcoAim. LINUM folils lanceolatis pilofis qainqueneni! £num arifi^ apex in hae pilofus^ in anteeedcnte a reclinata viUofa , foliis ovatis , petiolatis mar- X-ONICPRA fp. Cis terminalibus, foliis ovato-ob- marilandicx 2.

  IRIS corollis barbat:ii, caule foliis breviore triflo Grannen Cypcroides maderafpatanum , paniculama 79, r. Geflis fubfcabr is, calycibus fpinofis,petalis emarginat is fylveiWs,CQrni feminaefoliisfubhirftitis. 148*

 • liis in fununitate crenatis.

  Ta patiolo^ inter Jmgula paria, glandulapedi- Habitat a'd Cap. &islatifolia germanica, fambuci odore. Bris, corollis calyce majorjbus. 38IJ ?erficaria ftutefcens niaculofi virgialana, flore albd, BugloITum prpcumbens annuum, puUo minlino fior^ e montana latifolia, flore laciniato. Um- Mtrocaeruleo polypyreno venenato.

  , culatae : Jngulis Calyx diphyllus , fubulatuSj acgua- viora. Sliqua teretiufcula ^ corlaceaj locuh{ I. Ranunculus afpliodeli radice, flore fangvineo.

  Bauh, natispentaphylla, pediculisalacis, frudu racemofo I.

 • /
 • 9- ^- 5- /.

  Pfeudo - cyperus paluftris , foliis & carina fe tegerrimis , fupra puhefcentiOus , fuhtus tomenl^ :ibitat in Helvetiae , Italiae , Monfpelii petrqfis , Afclepias a&icana aizoides i flore pulcfare fimb Cauies provoluti^ pcrennesy lignqfi Folia guat^ L^ali Perfica Mameyae folio longiore aybqr maxim^^ QHINIA caule aculeato. ^8* Rayenusj Gmelinus^ Milkrus, Bropnius, corymbofus. 25, SCIRPUS culmo triquetro foliofo , corymbis Alfine paluftris minor ferpillifolia. §51 iana major, flore purpureo. Cotdatis ^ ?^orfe\i^lo>Xim\% ^^vVlat Ibus , aulih nuds.

  «PANULA foIii<; cordatis lanceolatisque , pfeti- americana. Simile Poa capillari, fed totum hirfutum. Hdbirat in Europae coUibus lapidqfis. 70, s breviflimis cauli approximatis. / ■ Habitat inL,ui\t^ma^ Hifpania, Ltjl, Flores r«6rz.

  12» jdamen foliis cordatis, corolla reflexa. CRASSULA caul^ herbaceo , foliiS fubulatU volvulus ficulus minor, flore parvo auriculato. T) ntat in Europae aujlralis j Alexandria» , Maurita- a. TIl :inthus, oblongo florefuaviter rubente, minor. LINUM calycibus acuminatis , foliis laoc BROMUS panlcula qutante crifpa, follis utrinque purgans, purpureo.

  Percgrinatores graphlce defcriharit, 472. «59 Saururus minor procumbens botryitis , folio clif. Htdt in lataria; , Germaniae, Galliae , Italiae nemo- Jtramer.

  Capparis inernus, foliis ovato-oblongis perfpati) \s oblongis crenatis, calyclbus aggregatis coroUa ifrejjaj majore ; ,fiores Jinguli conftant fiofculis 5. Berofo fiflb , foliis ovato - cordatis. Hahitat in Gallo - Fro vincia > Hifpania , Greti ■. ComprefliinK Habitus proximus Herniaria j fed mol- culis quaternis unifloris.

  AifLirgeiite , fpicillis verticillatis, Brown. Ixf Habitat in ^UTop2L auftraliort? , Sibiria, Thuringla. Fubcylindricis , follis alternis lanceolatis obtulis 5TBBALDTA erea. I, foliolis linearibus multlfidis.

  / 389* Linaria paluftris, foeniculi tblio. Ic Perfoliata alpina anguftifolia minima. \ 'tat m ^uropTeimaritimis f falfis^ 2|.

  JSempervivum caule inferne nudo laevi ramofo.

  T> \t in Campeche Americes, % flore flavefcente Comm. Burni 4 198 PENTANDRIA MONOGYNIA.

  | *ANUM caule aculeato fruticofo, acul^ls ace- tomcntorufn T 2 7,RI- trorfum tenuioribus, iiitrorfum lacinulam eai doifjlisduplo longior , torta^ Euphorbia inermis , foliis lanceolato linearibui* 497- '/Mf in Europae pratis fertiUffmis^ 2f

  .

  Helv^ 182» , oflangulares y anguUs quatuor latioribus com- amonium longioribus aculeis. AAus triangularis rcandens articulatus. Rofa fylveflris pomifera major. Nutantes, Calyx coroUa dimidio hrevior , fubulatus , « Gramen paniculatum bromoides minus , pantci 5. OE- re ampio rubello, capfulaoblongapyramidali.

  Mo» , *f/'- 3 P- 450- /

 • 'I. POTAMOGETON foliis lanceolatis oppofitis hgdb. Qa Vitis idaea aethiopica , myrti tarentinae folio , flore atf o- ?
 • Ranunculus ficulus» folio rotundo vix ferrato. CISTUS fuf&uticoftts exftipulatus , foliis oppofitis matif^Utts *s* ' CANNA foliis petiolatis lanceolatis enervibus. Agrinionia orientalis Iiumilis, radice crafliffima repeu* ■J 'p€c^ptant. CASSIA foliis duodecim-jugis obtufis Schadidacalli. Inthus indicus , tuberofa radice. PLANTAGO foliis linearibus , planis hirfutis, fpi- alpui». 1,12,^ , dilatatae infuientibus. ^itat in Europae apricis duris, 2^ Juncus paluftris, capitulo equifeti, major. Pa^ mucronatis , , non patulis , at marginibus LiteraWm 163, Roy, lugdb, 432. Ta^ rarius Q altera grano minimo.

  Chenopodium eredum , foliis fubtrian^laribus ^ Habitat in Cumana America. ?9 dis tomentofls , caulinis araplexicaulibus nudii /3.

  Gramen cirrhofa & villofa fpongia aifmgula gen Oiamen, fpica briza&^ majus. Apocynum indicum miaus, nummulariae fbliis. Telephium africanum , anguftiori folio , flore auran- tilidis, capfulislaevibus. CORDIA foliis oblongo-ovatis integerrinuSjfk C A L T H A.

  «

 • V 4, LYCHNlSpetalisbifidis, floribus corymbofis
  .

  14 ode omnia notlra bo- Habitat in Europae alpinis, ^ Pinax Theatr. ' Perficaria maderafpatana , longiore folio , hirfuta.

  6l capitulo buibofo prolifero , foliis femiteretibas ^-^'tat /n America meridionali^ % Amxn. Afparagus fylveftris, teauiffimo folio. 19, ; » , Dlatis , caulibus prodratis , capfulis acutangulis. »5»>^i7»«8»i9»a'«*^»2+,3o,^i ,32,34,35 AoGl bifnagarica f.

  Globularia frutefcens , rigidis radice tuberpfa. :ulum fylveftre annuum, tragofelini odore, unt- ^' ,. Remotis ovatis, calycibus fquarrofo-patulis, foliis ais.

  Tamarifcus monomopatenfis , ericae tenuifliino. B fubdentatis , caule fimplicl hirfutis

  . Da us integerrimis ,rarius ferratura notatis.

  : Foeniculum fylveltre , glaucofolio. Propriis pddicdlUs ad finguloi ibellulifeiii Alopecunis alpinus quibusdam, EcbiuaST montai Chamxmo- 12. Rubus fdliis fimplicibus lobatis, caule lent.

  L M, Aioe africana maculata fpinofa miuor. DiU^ dt CACTUS articulato-prolifer , articulis globofis fpi- monili^.

  Horminum pyren^iicum glutinofum anguriaefolio. Habitus Schani aculeati fqliis jioralibus amplexicaulibus^ fctftati* CrncUu.

  GENTIANA corollis quadrifidis imberfaibuS» iinachiae fpicatae purpurex affinis «flofcuhs in cacu- 'i!t. 1b5, floribus planiufculis, alm. ' Anbna niaxima , foliis latis fplendentibus , fruftu ma- to ferratis margine acutis, caule, paniculata < Fortlandia floribus pentandris. R ■'* Habitat in Aoiexicajepttnirionali.

  %6^ ^ niaria calycibus braftea nudiit. Hahitat in Europae cultis aridis, © [yofcyamus slbus major. Hahitat in Virgiiiia ad ripas rivulorum. * - foliisnoralihus verticillatis. Itat in Canada , Vir^nia, Jaraaica. Pars^ L U" u TS&Yt- quetris laevlbus. IRIS corollis imberbibns , germinibus trigonis»p . ^7^^'^-) ' Euphrafia , alfiives majori folio, ilore galeato pallide Perfoliata alpina anguftifolta media. BcuJu pin violacea , plana quidem at fuhemarginata. 11^6, Arbor virglniana, pifhamlnis folio, baccata Be cHff.

  MVRTU& floribus folitariis , peduaculis Habitat in lS,uto^x fepibus. Alt, iules decumbentes^ fubramq/iy rigidiufcuU ^ villqfi.

  Cordatis fcabris fubtus tomentofis^ ramisi Habitat in Virgmia. F* 4, aleriana caule dichotomo, foliis, lanceolatis integris, GuajavosfruaupallidodulcL Burm. Xi^l in* \ mis, calycibus inferne mucronatis. Amaranthoides humile maderafpatanum , capftulis nt, I.

  Solanum indicum fpinofum , flore boraginis. Aate**nis, cyma fubquadrifida, flonbus pentandris > 'agonfa arabica , longiflTimis aculeis armata, Shaw.

  Cotonealler folib rotundo non ferrato. Pedicellus fpatio fupra penobm Gramen tritlceum paluftre liumilius, fpicamutica Flammula fcandens , apii folio glauco. Misrerratis, foliis fubulato-canalicultatiscaule lon" ) Polygonatum latifolium, i. Bromelia foliis aculeatis , racemo laxo terminall i

 • i^. Alkekengi bonarienfe repeil, bacca turbinata v Hdbitat ad Cap. % m majus, longiore grano, glumis foliaceis, 'Habitat in Jaya» OsbecK "b n Jinuata , latiora quam longa , ititerdum pel- (ABASIS foliis fubclavatis. Caveant autem quam fandtiffime omnes fan NOLANA.

  175« Flores hujus fapius trijidif antecedentium quadr Mat. TRlTICUMcalycibus quadrifloris ventricofis cme fcabris, fubtus villofis, floribus flavis per-. B mis, cor^Uis obtufiufculispatulis.

 • lanceokcis JiitegerriniiS. Anthtra rufejcentes» Habitat in Europas aujlralis^ A&xgue Jlagnis rUm falfum. Prunitera racemofa , iolio aLto cofta media nn ?ondias diflfufa , foliis plurimis minoribus pinnatis, alterni.

  Pediinculi reEH^ foliis ronia, olivs firudu, minor- Hum.

  79» Caryophyllus arvenfis hirfutus, flore majorei j lis Imceolati^ fuperne incifis

  .
 • imbricata , digiti fere longitudine ,.

  U Kali mag^um, fedi medii folio. Habitat in Gallia , Gotlandia , HelTetia. "I^ dentata^ crajjhj glabra; dentibus remotisj obtufis.

  ISiBNOPODiUM foliis lanceolatis fubcarnofis, Miftatum, dunculis umbellatis fimplicibus. CYPERUiS culmo triquetro uudo , umbeJla folio- abitat in Gotlandiae, Belgii, Angliae, GalIiaB/e//i5. Qentianella elegantifllma bavarica. ' Ilabitat in Europae frigidioris pdludibus turfofs.

  Lylimachia fihquofa hirfuta , magno flore- & Gramen parvum ^maritimum fpicatum » feliis aii Cerafus fylveftris, trudu nigro &rubro.

  Gomphrena globofa, chnis hirfuta , flore cocdneo , major

  . Ilanuncuius nemorofus, fiore csruleo, apenmnim '■ gis, capitulis aphyllis globofis pedunculads.

  Nbelke refpeflu planta pauciorihus radiis par- UbuSj con/ijtentia foliorum duplo crajfiore Q fere inca» foiiolb. LEUCADENDKON foliis integris , flonbus de- Cinaroidei, Anagallis aquaica anguftifoIiafcuteIlata. 25! Frutex corni foliis , fibribus inftar anemones fldi Jiabitat in G. Narbonenfi , Hifpania , Oriente.

  »

 • lis cuneiformibus , incifis ^ divi/is. ^ \ oca fbliis lane^lato-oyatis. ^ ScapuS fubnudus , teres , to'/x , vix Valib. 67X mche virginiana', florepentapetalocerniio.

  Plak^ cd)itat in Galliae , Sueciae fojjis. "^ nella adhuc herba ramis petiolss pcdunculis foliis cotjiantes , foliis minoribus Cr fummis mininn aut tria utrinque. Stipulae minutiffima , racemofa^ J)Ltat in Kuropae /7rar/«?. ^^^ THALICTRUM fruaibus pendulis triangula] Habitat in Malabaria. I^ ^ 'alntat in Euroipsi feptentrioncdiore , Virginia, Brafi- OCTANDRIA JMONOGYNIA

  .

  Culus inferne triqueier, at intra racmmm Aira panicula rara, ca'ycibus albis.

  Gallia meridionali, ferinentofus, 10, ASPAKAGUS tbliis folitariis lineari-lancd N 3 / 4^ Ranunculus montanus rubhirfutus latifolius. Id CYNOGLOSSUM repens , foliis radicalibus cor- Omphalodii Mefembr.

  Saxifraga loliis omnibus trilobis bafi angufiiST € garia fteril|s procumbenSy foliis betonlcae inftar. Rudbeckia fupiiia, foliis fubrotundis. 'I^ Habitat in Germaniae , Italiae fylvis apricis. DIANDRLl MONOGYNIA; wTJBUS foliis fimplicibus cordatis lobatis , caule a- nioluctiriui, A a a 5 " COR- irdnirAlTs. , PO-^ panxcula attenuata, fpiculis fub-bifloris mi I LONICERA capitulis o vatis irabricatls terminaUbus, Habitat in Japonia. % HeliaDthemum foliis linearibus^ faepius altemis nouftj ALSTROEMERIA.

  LOPHORUM cuknis nudis triquetris, fpica pappo alpinum.

  )fa, ftaminibus tricufpidatis corolla duplo longi- Roy. ^ Ha itat in infula Ivan Fernandez verfus ChiUL i americana.

  Viridi rigidiflinio & foetido foliQ , Piet lofo.

  Mis digitatis, fruftibus oblongis.

  Lauro affinis, jafmini alato folio, cofta media. » ' preecQX, lis gibbo-cylindricis,foliisalternis oblougis fei le aculeato, floribus ternis, corollis indivifii , ,' riislaxis loDge peduncLiiatis:mediaprxdpue. < Nerium arboreiim , folio maximo obtufiore , flor aUp.

  ANCHUSA floribus iparfis, caule glabro. Ovatis trinerviis tomentofis ; caulinis glabris lan- Annona fylveftris.

  Z^^ ^^- BlTULACA foliis oblongis carnofis, caule co- Halimoidej:.

  Boerhavia, folani folio, eretla glabra. Amm, herbl Habitajt in Apuliae maritimis apricis^ fal/is^ 2(, pentaphyllo. Iien nemorofum , calyculis paleaceis » repens 1573- 2f.

  Bus , ftaminibus neftario longioribus. Lug^ \%iia, &um(tfcdbra^ orelavi^ utraque vahnda arijlata; mottfp^ i2g. SAXIFRAGA foliis caulinis refiiforroibos d Alnus nigra polycarpos. ^ A 95-/ ^^r- fupreniis maximis coiivergentibus.

  4^ Hahitat in Europae glareqjis Jlerilimis. Ces obtufi, Habitat in alpibus Helveticis , Rhaeticis, FyrenaBiS petalis emarginatis^ bafi fiavis^.

  Stamioai^ei -^ Yitat in India AJiatica.

  Cilius purpureus fetis uncinatis. Frudius re} Lento folio nigris puuftis notato. 148* Gladiolu^ caule iimpliciflimo, folirs enfiformibus. Roi Differt a pracedentc Foliis radicalibus feptemSf 8,^

 • mibus fiftulofis^ , Failinaca tenuifolia marina, foliis obfcure virc va^de fragravs in Emplajlris Hottentottorwn^ illimd pr£cddenti^ fcd Folia caulina margine fubd^ntatOf ecphr. Baccifer foUp oblongo integro , flore penta- rimis. PLANTAGO foliis fubulatis triquetris ftriatis fa quditer ferrata^ Jupra nuda , /ubtus fubtometuofa. Ris aqualihus ahsque dente elongato ad bajliL Aretia foliis ciliatis linearibus» floribus uiA marginato articulato inermi. Med, 533, Gramen cyperoides miliaceum. - 4 majoribus ^ 4 minoribus abernis.

  Fappus -Sarcomphi- <5« RH AMNUS inermis , foliis ovalibus coriace biiAu fimplici. Iis africana » foliis plerumque in fummo.

  / 7, Ranunculuspaluftris echin2itus.

  CYPERUS culmo tereti nudo articulato. ^ Ucorodoprafum latifolium fpontaneum italicum, Gentiana liumiliima , cauie ramofo , tubo florii ; inaximo giabro & fplendente.

  754 Habitat in Angliae Devonfchire. Hoy' Habitat in Europae pafciiis Jlerilibus €? ad vias. Laurus alexandrina ramofav foliis e fumnutate cau incraffhtas digejli:, tamquam ex V. Gona y glauca punitis diaphanis, Ramulorum nt F 8 Hu- y '. Affinis Commelina fed NeBarii^ dejlituta, ^ num Tolutanum , foliis ceratiae fimilibus. B^ [undibuliformibus, genitalibus declinatis. Nudis: vaginis piipfLS, glumis viliofis Habitat in Europa auJtraU , inter fe^etes.

  DignofcitUr apicibus foliorum purpuYafcentibus £? Cau» ceis. 4« fASPALUM l^iculis paniculatis alternis bafi vil- Scandenscaroliftianaplanta , vtornaefoUo. Yrocnmbit ^ hinc folia fecunda. , I fialvia oriefatails latifolia hirfutiflima vifcofa pinnata, Hahltat in Lufatia , Gallia o aujhalioris Europae hu Kali craflulx minoris foliis. ^ ia foliis tenuiflime di vifis , fioribus rubris apcta- vdine foliorum» Coroila flavefcens, Capfula g/o- {

  . Halntat in Virginia S America calidiore.

  Fpania prrducit i non obtinui ^ Flores Aparagi Jimilcs 41^ LBERA foliis ovatis.

  7> lanceotatisj decurrentibns ^ fe* ' ata baccifera barbadenfium.

  Lica vitginiana ^JoIiis acuiioribus , femineftriato at in Europa aujlrali. Tl Oxalis pediinculis unifloris, caule dichotc Saxifraga fedi folio anguftiore ferrato. LNITHOGALUM foliis cordato-oyatis» Roy.

  )unculus nemorofus anguftifolius , magno flore, ' DACTYLrlS panicula fecunda glomerata.

  I^, ^\, \^\^f Rai* ^sM iponaria caule dichotomo , foliis lanceolatis petiolatis; Fru&us ovatus. Caulis genicula purpurafcentia. ^uinalplnum , rubro magnoilore. Radix grantdats, nis feflilibus ftipula latioribus.

  144* 'i; Hahitat in Barbaria, Lufitania, Hifpania» -^iJIWji Hahitat in Lufitania. % UC ALIS involucro univerfali monophyllo , par- mauritajftica «yaiioihfza, 2. RHIZOPHORA foliis ovato-Ianceolatisintqpii| fen/im dilatati in folium.

  Flpres minores pa Anpna americana juxta fiuviorum ripas ioufei^ folitariis.

  Fcentes , nec rhunus , quo fimgor , nec md Valerianella, alfines folio, fcandens.

  SALVIA foliis compofitis pinnatis.

  Bauk pin* ifi^ ^ ponticosu 275. ILLECEBRUM caulibus repentibus glabris , : Oxalis caule fimplici, pedunculo unifioroal C.

  S 4 fquamarum , (^uarum interiores per gradus fme frutefcens , caryophylli folio , flore parvo albo. ' ruth, 10 !♦ litat in Hifpania, Mauritania.

  Ptinerviis, petiolis bidentatis. Solanum annuum hirfutius , baccis luteis. DP len nemorofum, calycuiis paleaceis , ereftum« Mabitat in Virginia , Mexico.

  BRUNIA folils quadrifariam imbricatis; /fort-el jnribr. Frutefcens , floribus albis umbellatlS/- Dill,. Campanula alpina afperior, foliis echil, flore mi i44.

  Fol' ^^oL fl, lioy^ tugdb, 309

  .

  Gentiana coroUis hypocrateriformibus lacMis mii Flosferotinus, Hahitat in Aniboina. 47 bnceolatis binis , corollis crenatis

  . Rumex foliis cordato - obiongis acuminatis inti * bus, Bauh. Affinis BriX(S EragroJU ; Jlatura Poa ajmua. ^o» f
 • ^- DCumbentibus
  . * ^rdeum flofculis omiiibus hermaphroditifi , femini- ifis. , I fimis tiutantibus , foliis fubvillofis. Syringa foliis lanceolatis integris dilTeaisque.

  PHYLLIS ftipulis integerrimis; iea)K. 4, ADCNIS floribus pentdecapetalis , fruftu ovato. Habitat in Europae pqfcuis uliginq/is.

  Halae ad us Piiyfalidis ; flos Atropae ; Htrha procedentis, Xiphium. IRIS coroliis imberbibus, floribusbinisjoliis fi /, RaLunculus grumofa radjce , flore albo. ^tat in j^/j?fifus H^VetiB^ f Pyreiaaeis. Hif^i\ Spermacoce erefta fulphirfuta, foliis oblongis: fuj lorbia i-.

  Iermis , foliis ligulatis fpinula terminatis /ad Thaliarum minus luciduro, libanotidis coronari IPOMOEA foliis trilobis cordatis , pedunculis tri- triioba.

  Llkpqcyaum fcaadeQS>ralicis foUo, flore amplp plaao. ' culares Jioribus breviores, Petali obovato-oidon^ lis. Caulibus, caule multifloro,radice fiifciculata.

  SAXIFRAGA foliis obovatis fubretufis Cait no, BaubinOy Morijdno, HermannOy Tburne" ANBMONE pedunculoinvolucrato, petalis reftis, PairatUla* "CERASTlUM. Triumplietta floribus calyculatis,ibliisrhomt sareus americanus triangularis radicofus.

  Fucc rolUs infundibuliformibus quinquefidis. 5« RHAMNUS inermis , floribus monogynls 1 aboriivus. Q ^ Vi«- pprfoilatmn i, SMYRNHJM foliis caulinis fraipUdbus 'an txplanato incurvantur.

  Semfna fubglobofay magna^ Apocynum carolinianum aurantiacum pilofluQ. ; Veronica foliis altemis cordatis quinquelobis» flori- te, Morif hift\ a. NOS folils longitudinaliter fcrratis.

  Plantago mariana, fpica praetenui. T natisi floribus terminalibus. HDleacuIeis fpariisredis,pctiolis fcabris,^ foUoIis 3, ASCLEPIAS foliis ovatis rugofis nudis, caule I /jm. SCILLA corytnlx) conferto conico. ' tat in Americae GaUia aquinoEliali. ,fimuli CoroUis fapius in rudimento 3.

  CRUCIANELLA diftula , foliis fenis , floribus UU in Lufitafiia.

  CISTUS arborefcens exftipulatus, foliis ovafisi EXACUM. ChamaeCiftus montanus , polii folio.

  Retofa montana, lato ari follo rotundo.

  AJfme faxifraga anguftifolia minima montaaa. CoU mn foliis quaternis ovatis Isvibus obtirfis, pa* rati & demumfpicati.

  Liis fubovHtis , foliis fpatulatis pateotibus carnofis * Jiort. SOLANUM caule aculeato herbaceo, toliis cor- mammofum ^urus latifoUa indica.

  Caulis ereilus^ pedalis , glaffcr. Folia altema^ 245- Juncus e Cap, K fpei , paniculis fufcis juIifoM foliis ovatis in petiolos terminatis integerrimis, Pagopyrum fcandens , caule rubente , femine nigro. Caules fpithamai , ereciiy N g ASPE- Pulmonaria calyce tubo corollae breviore , p -1 r. Brown, jam, 245? ayo PENTANDRIA. ' Silene fioribus in capitulum congeftis. If TI ANA corollls oAlfidis , foliis.

  Perfoilatt« quarum laterales patent carina fcabra.

  CISTUS fuffruticofus exftipulatus procumbcns,fe' hti Spec. Pars L P f?4- Hahitat in Europae afperis , flerilihus , dMr//^ 2|L I, PORTULACA foliis cuneiformibus , florib bona.

  Jloribiis glomeratis , fejfilibus. \ Alaternoides a&icana, chamaemefpilio folio

  .

  Folia alterna ,,fpatulata , Hahitat in Afia, O gram, 146, Habitat in Carolifla. * cniaris, «©

 • ^O^ panicula glomerata , glumarum valvulis lia], hijt. 14, Habitat in Narbona , Lufitania , Hifpania > Itali Aguti guepo-obi. Veronica ; Quramiilariae folio , pyrenaica
  . Derit ea africana , faturejae foliis brevioribus, Raj, 147. Iiolis in panicula paucioribus & magls crifpis. \ plura , quum difficiliora minusque trita fint Vitaiba Dod. %%^ Helleborus caulefimplici^ore peduncuIato. Mufeum LJPHORBIA dichotoma , foliis fubcrenatis linea- hyifopifoH».

  \i ADONlS fldribus oftopetaliSi irudiibus fubcyliadri- auturTmail ^ hifl. Extus coUo circum fauces villofo , etiam hafi foliO' [luis lateralibus ereftiufculis. 192, l do, floribus folitariis. Tetraphyllusy girmini innatus^ perjiftens foliolii Helianthemum tenuifolium glabrum ereftum, luteo Gron. SCIRPUS culmo triquetro foliofo, umbella folia- fyl^ticus. Mefpilus, apii folio «fylvearis^non fpinofa,Cea flj 44. 5 foliis planis, panicula rara, rpicisrefiil|biis pe- ^odagam. * it in Media ad urhem Hanfen locis glareofis

  . ,, * Floribus lateralibus /oiiiariis. Llchiimlla gramineo folio , majori flore.

  Florihus per caulem denfe congeftis. V6 Lobus echinatus frudu caefio , foliis longioiibail alm.

  Ad quod fiamina S piJHllum longijjimum declinai hilgica, ile fubinermi , petiolis aculeatis. Ternis lanceolatis integerrimis. YNGIUM foliis radicalibus cordatis, caulinis trU-afpidar Pauilinia foliis ternatis, foliolis obtufis vix dc ^. Evpho^^bium anacantum fquamofum, lobis flonin Habitat in Hifpania O 26 j.

  J^ bus integerrimis flridtis , capitulis fubfoUatis. ;SAXIFRAGA foliis Caulinis palmatis : fummo flo- tWutatW, tenuifolius, Habitat in AmexicaL, bus 2 — I©.

  Staminibus glabris ^ habitn AJpho- aryophyllus holofteus alpinus , foliis ftridliflimis gla- ticofa , & Euphorbia origanoides , 3 Portulaca, Os» ▼iviparum. POLYGONUM caule fimpliciflimo monofl Ixia foliisgladiatis glabriSy floribus corymbofis termi- Hahitat in A\th\opi3i.

  Perlici officulo fruftus malaccenfis rubens.

  Stamina JimpUcia , corolla longiora , K/i fiabitat ad Cap

  . DROMEDA pedunculis folitariis terminalibus, hypnoidw* Flores compoC cUif, 42, Gron virp.

  Koy, lugdb, aitf, > paliide lu^eo odoratilfimo.

  ^ piiiiculis obicure rufefcentibus.

  % mpqfito^pinnata j fetacea: ex his qu^ vaginam Anchufa lutea major. Caulis JimpUciffimus -, i> divifus , aphyilus. In partitis, caulinis lintaribus indivifis, caulibo! f comprejjo-carinatis : calycina vaLvula exteriore com- p.

  A foUis ferratis medio tenus intege riniis. PU dentatis : fiimmis lanceolatis.

  Yin cliff, aa* Fabago africana arborefcens, flore fulphureo, acuta j lanceolata Flores tubutqji^ rubri^ fapius tri" fehetti codivelL Rheed. FoL IK>1^ ribus^ Floris colore luteo fubtus virefcente ^\ ^ 165.

  Habitat in EuTOjfx aujlralioris c^ris. Q) &ntauriunf) minus fpicatum , angufiiilimo folio , f. JH<^itapiti a^tiQaLjarbf^esoperiens&deprimens.

  Hahitat in Americae Uttorihus mdrisf, JSloaa^ jam. Ls integerrimis, caule fruticofo.

  Habitcu in Europae cultisy agris^ ruderatis, ^ , jlkdrela foliis pinnatis, floribus laxe racemofis, ligno Lrum canadenfe, mucroriato folio. Icufpidatis , umbella fubglobofa , floribus latera- ^-. 535? SAXIFRaOA foliis cauliois palmato-lobatis: cau- bulbiferi, hus. Fanthera ereda ramofa, ramulis qua(Jratis,foliolis JPHORRT A umbella quinquefida : bifida , invplu- fylvatlcsi.

  FA ioliis ovatls iutegerrimis glabris, pe- glabra. ' Habitat in India, "5 cisfoliola duo exteriora majora ciiiata»

 • ftudioforum confultum duxi colligere , acqui- foliis bipinnatifidis. Folia oppofitaj fuhulata ^ plana^fubtus pilis Gron, virg, 50. Tis , pedunculis folitariis capitatis, Gron. LI^QTENTILLA foliolis pinnatis alterniS': foliolis ruptilrfa, Caulis teres , /^175 , /mplex. Longis, paniculis termlnalibus. Afperata, - 373- mentis lanugine teftis. Pandis, bradleis glabris acutis cordatis? calycibii pJahitat in Italiae, Siciliae, Hifpaniae montibus.

  Num, COiolUs q^UdCiuM\^ '\x\7RQ^oi\W^ ^ foliis OVJt ;^ fiandere fubvolubili caule. Wientalis, linariae folio , flore plrvo.

  Iine alpiha , folii ; teretibus dbtufis, fiore albd. ' ftmpcrvi- Ornithogalum fcapo bifloro. ' ' \ HaUtat in Alpibus Martlnica: infula.

  Tat in Brafilia , Surinamo , America meridionalK ( t in Cretae litoribus falfis , Rpms ad ojlia

  . O V PANICUM paniculatum ramofiflimum, foliis ovato- arborefceii».

  Li^ tenuiffimi j Joliorifm longitudinej unijlori; FioreS ^ racemis nudis fimplicibus glomeratls.

  Brevioribus, fioribus fafciculatis. 204, irbarum folio longlori hirfuto crifpo , florum thyr- urm. ^ Keurvatiu «

 • TILL ANDSIA foliis fubulatis fcabris reclinati l. A'riEGUS foliis ovatis inaequaliter ferratls fub- A^i^' l^tat in Europae fcptentrionalis pratis ficcis, ^ f^jm S ramuli angulati.

  Folia obovatay obtufa^ acute ^itat in Canada. / trorfum aculeatis, geniculis finiplicibus, fri Hort. Y Habitat in Helvetia , Italia. 4i3»/« i^- ^ i9-/ 7- gerrimis, caule repente. Iiatis fafcicuiatis unifloris iiofculo quadruplo 1 tis feflilibus, fpicis recurvatis.

  F inferiora etiam quatema^ fed hreviora^ lanceolata^ Scabiofa africana frutefcens , foliis rigidis fpieD acerifoUam. VIBURNUM foliis lobatis, petiolis laevibus. ORNITHOGALUM fcipo angulato dlphyUo , | lugdh. T) Jta/\ dendr^ 7^, Mefembryanthemum falcatum minus, flore caniea , flabitat MonQpeUi* 6 Ruta hortenfis altera.

  Hifi* 85 Habitat in Virginia , Florida, %.

  Uinquejuga; adulta tantum trijuga, Rrown. Xns\3'\ foliis fimplioibus palmatis' , caule fn^rmi odoratui' ar in India. ';< nna major latifolia deotata- Munt.

  Cuneatis incifis glahris petrofelini^ fed majorihus. 32- Ehretia fbliis allernis oblongis acuminatis , fpu skia aculeata , florealbo, frudu ftavefcente.

  LYSIMACHIA foliis ovatis acutiufculis, pedun- te^^ciia. Lia birfutilTima & ramofilTima , baccis albis.

  Cerinthe foliis caulem amplexantibus, iloribus proj Pontederia floribus umbellatis. Cortufa americana altera > lloribus minutim fimfari alpina purpurea, Bauh,pin. :^bitat ad Europae littora , fub dulci aqua. IRIS corollis barbatis , fcapo nudo longitudine fpl 'tat in Helvetia , Bavaria^ Qallii. Pilofum micans ♦ flore faturate purputeo* ciliaris.

  AMARYLLIS fpatha multiflora , foilis dliads. ILIONIA foliis oblique cordatis, calydbus tri- incarnata.

  Acus , acumine retlexo, minor &trifidus» Bauh. / nbofis , pedunculis nudis adfcmdentibus longitu- Renealmia fpica multiplici anguftifolia, florec» pureo. Pilus orientalis, apii folip> fubtus hirfuto.

  YtSkai\xs mov^^'^ lx\i>ii^<^^\i^ cajcurieBfis aptj DODECANDRIA TRIOYNtA, «4$ ceolatis dentatjs, capitulis aphyllis.

  VERBASCUMfoliislanatisradiaalibus, fcaponu- myconi. Tomis diphyllis , foliolis fubrotundis. OuctLf ^ mibus rigidulis perenuantibus mucronatis «qualibus. Differt Fotiis fubtui fufio-pwiflatif^ quod non SYPSOPHILA foliis mucronatis recurvatis, flo- H;«wp««- ^ lierbaceis.

  Couvolvulus ferpens*maritimus, fpicae foliis. 7j omnihus partihus majcr £? cultura conflans.

  :f

  Ranunculus flammeus minimiis , fpergulae fblio.

  Pinnatifidis, feminibus paleae ovali adnatis» ADENANTHERA. FSTICIA fruticofa, foliis lanceolato-ovatis hirfu- fcorpioides. Perfifteatibus oblongis obtufis glabris, ramis i^J U. ANEMONE foliis radicalibus ternato-decompofitis, DIGYNIA.

  SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella decot coroUarum tubo limbis longiore. I6t Mefpilus vjr8;iniana, colore rutilo.

  Bmh '' Campanula foliis radlcallbus dentato- piimatiSi c Caryophyllus minor repens noftras» Raj.

  ANEMONE foliis trilbbiS ihkegernmis- ^SA germinibus globofis pedunculisque glabrls , egiaatjnrla. Rimis rubris liliaceis, Alcrif.

  , Flnres piUckerrime vdriegod, Buxus africana rotundifolia ferrata. «0, Fabago triphylla &tetraphylla, floretetrapetalo, t04 Roy. Borago conftantinopoUtana , flore reflexo caeruleo, ca- Iris latitblia pannonica,colore multiplici.

  J diis minuti/Jimis ; lateralibus vero latisj lahio fu^ O X A L I S.

  Lugab* ^ , deinde HORTOS Botanicos : Parifinum , Rofa caule aculeato peduncuiis hiQpidis, calyd Habitat in Europa aujlraliore: ut in Horto Dei Mcu^ ink graminea perfoliata. A, Flofculus alter% peduncu/o longitudine flofcuti Cy- bus alternis.

  Campaniformibus, fruftu craflb tetragona ramofo , radice tuberofa.

  ISolanum diilcamarum africanum, foliis craOisUa unijlori. Calyces md^ni , nudi finu» Harmala. Pempt, 121* Saxifraga foliorum limbo cartilagineo inteflOi p, 425.

  ASPHODELUS caule nudo , foliis enfifo ■ugdb, 445. Le paniculato , calycibus obtufis nudiufcuiis, Labathum orientale , frutex humilis , flore p latis , umbcllariim cordatis.

  * ribus verticillatis feflilibus. Cotyledonibus f extendit fpirale corpufculum , nee i "rlq)ias albo flore. Cirrhi op^qfiti , a foliif aifiinBi.

  FoUsifapinsji ZACTUS quadrangularis longus eredus : angulis tttragonui, JCUS foliis planis , f^ica racemoft nutant^* fpicatuf. Caryophyllata alpina quinquefolia.

  328; Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla fu- LocufU major.

  252, Raiiunculus creticus echinatus latilolius.

  Ranunculus foliis tripartitis laciniatis , caule inferne natim piunato-finuatis : caulinis ternis triq PENTANDRIA MONOGTNIA. Fcyciinis indica fpicata,ocymaftrifoIiis, fruftibus lap- J^34- * , 5SIA foliis trijugis ovatis obtufiufculis.

  ^;» Saxifiraga foliis fimpiicibus & trifidis , caule Hahitat in Camtfcliatca.

  Melifla floribus verticillatis glomeratis fecund Zcq

  .

  ■aorus folu» lanceolatis enervibus annuis. "I^ ^ Hermaphroditi breuffima ^ fdre terminall^, jpolyftachia. 6, TILLANDSIA culmo fpicis imbricatis lateral ,*. Scheuclu gram, ft7j ETAAVS Hortus LngcL bat cum indicum. Pofitis, pedunculis ramofis ad alas fuperiores. Ntat in Creta , Hifpania , Oriente. Apocynum fcandens africanum, conyolvuli , AUine puxnila, gallii facie, foliis glauds.

  Hahitat in America calidiore^ ^ fpec. ARENARIA foliis ovatis ciliatis acutis. IACTUSarticulato-proliferlaxus , artioulis ovatis, Opunda.

  Liium ftammibus alteme trifidis, foliis gramineis, ca- ^- 8 /. 14- ' Varietas 6\ maximejingularis ejl. Pdtioli , pedmcuU , calyces, Pedunculi axillares , tlaUiuni luteum. Alfine foliis ellipticis fucculentis. Noveb^ ^ ; Plantagini aquaticae quodammodo accedens, flor ' & ramis oppofitis. 212, Ivia foliis cordato-lagittatis dentatis.

  Cliff,^^^, helium foliis ovatis ferratiSi caule umbella termi- Habitat in Italia.

  Jancellus minimus, capituUs equifeti. FpitzK 43» ^ ^-

 • opium americanum caeruleum. J^ SOPHORA foliis ternatis petiolatis: foliojis' decumbentibus , pedunculis oppofitis foliari Habitat in Graecia*^ "5 profbrata. 433 tum ftmineo , ex plantis in folo natali inquiren "^' gasn, 2, p.

  Acuiivinacis aiternis , pluritms in pedtmculo uml Veronica faxatilis Baukhift.

  * gin£ fcaherrima q3 fre inaqmia. Kacem toto eruditorum orbe conculcari poflint ; ]\i PENTAG YNIA \t> FLfvec, t, n. Oxalis bulbofa pentaphylia & hexaphylla lymaluSarboireuS, caulecorallinb, folicl hypetici,' LIMONIA. JCA antheris bifidis inclufis, coroUis oyatis ca- ^cmiifoll^ ' liis oppofitis linearibus » floribu5

  Ranunculu^pumilus,^ramineis foliis. Anbna maxima foliis oblongis anguftis, fruftu maxi- oAattdrt. Wabitat in Germaniae €? Europae auftralis montibus fyU hitat in Europae feptentrionalioris nemorq/iSy rori" BUDDLEJA. ILLECteBRUM caulibus repentibus glabris, I ibiofa major communior^hirfuta, folio non lacini- V m 47* HEXANDRiA MoNOGYNIA, 8. SYMPHYTUlM foliis ovatis fubpetiolatis. 2, ' ■ ¥iabitat ifi Africa* 6 Magnolia ampliffimo flore albo « &u&u oocdoe :i, foliis ferratis. BORAGOfoliisramiiicationumoppofitis amplexicau- indica, PRAGARIA caule decumbente repente. Parvo e lata bafiinacutiffimummucronemfubitodl plantarum dedit, exemplo raro & inaudito, Clajfts VI ' Habitat in Virglnia. 48, EUPHORBIA umbella qiiinquefida: fubtrifii is. I,Ryi HYO Gentiana floribus confertis terminalibus* coroUla LIUM caule planifolio umbellifero,umbella glo- iine:^re. GroiTularia Iiortenfis , fruftu margaritU fimili. Fubinermis , foliolis quinis fubtus tomQntofis : /a/ - - - - ■ 5. OENANTHE foliolis radicalibus cuneatis fiffis! LCuleofamauritanica^eriCae foliis liirfutis rigidis infe- He- lulis ad latus radicis , adicendenf , fcmipedalis , piblepias caule erefto fimplici herbaceo» foliis ovali- JSi alm, ls,6.

  449'/- ''

 • ^ 30-/- 9- ,^ /?. Renealmia , fpica multipUci , alia anguftifolia. 57<^' Habitat in'ir^ulis FoitiinBtis, i CbroUa campamUata^ pctalis interioribus lotigioribus^ mda^ integerrima^ emarginata^ UmbellaB term ' ohColeta , ui f re nulia quaii CucuVali generii lofis
 • ariftatisque : arjfta reda brevl /^Z. * Hahitat in America feptentrionali, ^ 15* Sauvages.

  331 ^rtat inalpibusilelvetids, % fylrettris. 9* SALVIA foliis cordato lanceolatis undatis biferr.

  ^xrtr/or^ lanceolata , magna; intcriora laic» Cordia glabra.

 • it in Ittdiis, Virgiiiiaet 1 rici<; ficcis. Jimisj nec obm*atis aJbidir^ Staminibus €? piji Habitat in Europa aujlrali.

  Us pumila, follis parvis, glabra, cortice fungofo* THESIUM.

  JUSTITM arborea , foliis lanceolato-ovatis, braae Habitatin China. FESTUCA panicula coarftata, fpiculis lin< lis unlioculaiibus. FinpUci^ " ■ , Valeriana lutea humilis. /

 • tr Doiitenia dentariae radice, folio minus la< , parva^ tota umbellis paniculata.

  Folia pimtata: flabraj ohtufa^ fuhtri-f quinqueloha y raro etian ^abitat in Europae lacubus^Jlagnis ^fluviis argillq/is^ 2{. ^95- f- 195- TETRANDRiA MorOGYNTA, ftahitat in Lufitariia , itifpania, Aljlrdver. CHiEROPHYLLUM caule fcabro : genicoli multifidos. RUMEX floribus dioicis, foliis haftatis: fvt^C^ 2 JU 284. JiUfprmi^s^ anguJiiiTimi ^ longi , ^rtHi^ e dichotomia incifis non ferratis. 3* MONARDA floribus capitatis , foliis laevilfimi^l,^ ESEDA foliis pinpatii apice recurvis, floribus te- fufrrutlcu* re(ftis,caule tereti.

  /i, Cynanchum foliis planis finuatis, flore pallide ,.

  Brafteae lanceolata^ Sti- [; F1. Capitulis rarioribusj majoribus ^ panicuU raa i. Ananas lucide virens , folio vix ferrato.

  Floris, pedicedlis lateralibus bifloris brafteis ovatis Lychnis maritima anglicana. 357« 7HEN0P0DIUM folils iotegerrimis rhombeo - o- Vulvaria.

  ■^ Periclyraenum reftum , folio ferrato.

  SCANDEK feminibus nitidis ovato-fubulatls,; Calid fruftu nlgro.

  I/BANISTERIA foliis ovato-oblongis rlgidis, race- laurlfoUi m* muf* t. Papaver fpinofum luteum , foliis albis venis OGtatis

  .

  ^eimo limDlici terminali, Hort.

  Bitat tn Norvegiae , Sueciae , Boruffi» , t^lanadae 279. 174 Tuto , fpicis ramofillimis terminalibus. Krio interiore monophyllo f calcare interiorenon fuppl. ) Habitat in Trapezunte , unde in Europam venit.

  Campanula alpina linifolia caerulea.

  93, Sedum alpinum, ^amineo folio, lafteo flore /auda muris. CISSUS foliis ovatis nudis fetaceo-ferratis. Inis pumila faxatilis alpina , ilore carneq , folio Culmus fpithamaus ^ Foliis alternis rigidis involuto-t Boniqm floribus eleg^ntillimis.

  Cucubalus fioiribus hcrniaphroditis pentagynis,a PBNTANDRIA MQNOGYNfA. Ati univerfali caduco, piftillis fruftus reflexiSL It. Iolii::, junceis brevibus> majiis, m * PijvifoUa. [VERBeNA tetrandra, fpicis filiformibus panicuU- officinali^.

  Ilis repens italica, thymi foliis, rufcente flore, lanicum Daaylon radice repente f.

  ,EX foliis ovato-ianceoiatis ferratis. Cailme, «58 TETRANDRIA MONOGYNCA.

  ^ fubulatis , ariftis a bafi flofculorum tortili- 1* PLANTAGO foliis femicylindraceis integerrimis : marltimt.

  , *" glabris , ftipulis nullis. ♦ Lenticula paluHris anguftitolia, folio apice diflefll >7. Taxifragi bulbofa altera bulbifera niootaaa. CoL ecpkr, fpinofa: tendla prodeuntia tftargine pulvere vz- Hahitdt in Hbfpania.

  O Bupleurum foiii

  18« TETRANDRIA TETRAGTNTA, cereola, - (US CJmbilicus repensJ Cam, epit, 858- in verticillos congejli ; capitula terminalia t pinn^tis. 7tt imeatofiSY Aoribusduplicato-racemoiis. 5- A^ tis , fruftibus reflexis : valvulis ciliatis.

  * \J)ifert a T, minoti folioUs minime apice parpura- ^bitat in Afirica, iSal7ia foliis cordato-ianceolatis fiinpliciter ferratis^ fta- Ijfm, lucro univerfaii partiaiique. Habitat in Lombardia , Italia , Apenninis.

  Patagonica foliis partim ferratis partim integris. Dilh //M4r' fl'^?/- ^97- , 226. ■Habitat in Europa aujlrali, Q 1 tialis 5 9 eoalita ultra medium.

  Uhibella^ cum umheliulis laterd^ nellifluo.

  Non pappofa, flore luteo maiore, filiqua Villofis ,capfulis verrucofis

  . I* len junceum maptimum, capite fquamofo.

  Folia- tot fcdbriu/culaj uno aberove dente notata: fuperior^ jam. 4, I BUPLEURUM involucellis pentaphyllis acutis, *uni- falcatum. Miflfls ambagibus, uno quamlibet Herbam no Cdulis, fimplicijjimus ^ teres. Ficoides airicana frutefcens perfoliata, folio triaf) ^ 473. _ fylYatic», 8» SCABIOSA corolluils quadrifidis aequalibus , Jabotapita pyramldato flore luteo, fru&u rubra i af^corum. «artudceft^ ovatisy oppofitis t ferratis ^ ba/1 quo propioribus eo mi" SESELL Heliotropium americanum procumbens,, facie li Herba (entiens. Io< SCABIOSA corollnlis quuiquefidis , foliis lineari- gjaminifo- ''

 • fubrotundo, caulinis linearibus feffilibus. Lu fuprem> vagina ventricofa , flofculis muticis.

  CoroilaB long^j tis, dicant qui fruSum obtinent. * Unicapfularia, ucus fruftu in umbella nigro. Ha- limbricataj fubulata^ fupraplana^ margint fcabra ^ Vifcum caryophylloides anguftifolium, floribus DECANDRIA MONOGYNIA.

  Guftiflimis, locuftis, fplendentibus ariftatis. Iplaloides lufitanica clatior , cynogloffi folio.

  Scabiola maririma, rutae caninae folio. Mata £? germen fupra recdptaculum ^ magis quam in NOTITIA plantarum conftabat quondam No- 9b A He- vulgaris, £. 'atis retuiis ,* caoUnis tematU « caulei d^Unato. Inophyl- toita» ' Fabago ftore luteo, petalorum unguibus rubris Hahitat in Carolina. Feftuca foliis digiti latitudine longilHmis^ panicula limbus dimidio brexnor tubo caiycisj rotundai Kflbitat iTi Ktftfct\c\- nitum caruleum f. Protea foliis linearibus flmpliciflimis : ramis detei Bryonia alba gcniculata , violae foliis , baccis e '\ no & prolifero, Morif hiji. 3^ Habitat in^Euro^xborealispratisnmorofis* 2|.

  Is ^ flaVifcentibus j excepto apice tomentqjif. Folia foliis acerofis glabris ternis, corollis ovatis fta- X 4 W- ?/. 18SI- gulatis, foliis perfiftentibus oValibus obtufis.

  Loi^hors 'ASSfi RINA foliis langeolatis glabris acuminatis ad- d -xi^d^ \ ' natis» Hort^cliffl 55. Linis lanceolatis ferratis, caule fimplicillimo, ,30. SALVLA foliis rugofis pinnatifidis lauatis: verti- cMtophylk PENTANDRIA DIGYmA. NERIUMfoiiisovatisacumiilatispetiolatis

  .

  Shenopodium virginicum, foiiis linearibus obtufls ticis» calyce flofculis majore, culmo decuml ^dummajus montanum , u)liis non dentatis , Apribus ra. ^ foliis ovatrs utrinque pubefcentibxis nervoiis nofiffima, floreluteo fpicato minimo, filiqua htif- bitat in Jamaica.

  I^; PHYTOLACCA floribus oaandris ofta^ynis. ^ cdandf», itat in Europa aujlraliori , Oriente. VERBENA tetrandra, fpicisfiliformibus, foliis in- Corc^ raea africana odorata , floribus fuave rubentibus.

  ASPJ^RUGO Cilycibus fru

 • Hcrba. Parif 27, /Ui^yb^ foliis latioribus.

  JASMINUM foliis alternis ternatis pinnatisque , Mf Habitat in Eboraco Angliae , Oelandia aufirali ^ Si- 405,440. SCIRPUS culmo triquetio, panicula conglol Panicula Scapus reclus^ rigidus , gerens ad abi STICUM foliis biternatis.

  \ ^ fcothicnm maranthus vulgaris.

  Oblongo - ovatis fubpapillofis confettis osmlte , ie mafaili; pauci hermaphroditi, rif 144 gracilioribus raollibus conftante. Jam^ ^ fparfa comprefTa viridi. VERONICAfpicis terminalibus, foliis oppofitis lan- u in Jamaica.

  Stipuls, R 2 »

 • A- cliff, II.

  AIRA foliis fetac^is ; fummo fpathaceo panicuLim cancfceas. Icoides afra, caule lignofo, ereftav folk t^iangula- Aclnod^- Habitat in Jamaiqa. Icumis minima , fruftu ovali nigro laevi* S>loan.

  YCHNOS foliis ovatis , caule inerml. Ft x^yl» ^^ ^°"^* curvei , pagina interiore glauciora. Spica fex f ^ reSf cinfli ad \jaj. Aihri» UVIARYLLIS X^atha multiflora , corollis revolutis, famlenri^v rlabitai in Guinea. - ^pf- 5^* i'*^ /^'«'^- ip^« 207

  .

  Caulis diffufus , paniculatus, Folia angulis obtufis ttir Roy. IMblepias fol& verticilhtis Jinearl - fetacels. Ic* 992» Habitat in America feptentrionali £? meridionaU» DRYPIS. /

  >aDiilato fubtrlndo integerrimo , dimidio breviore Kaempfera. 6, OXALtS fcapo umbellifero, foliis ternatis rubrum, j, RiBES inerme , racemis glabris pendulis , flo Tritici fimpliccs.

  RdiCemus Jjmplex y pedalis e EUGENIA. Uum foliis teretibus caulinis , floribus umbellatis. 53>' Dipfacus capitulis florum conicis. Cbj Dus, floribus verticillatis , caule fimpliciffimo. Taga anguftifolia autumnalis, flore luteo guttato, inonophyllis : valvulis exterioribus reflexo-uncina- a-mu-valli.

  Luteola pumila pyrenaica ,tinariaB folio. DE STELLA POLARI, itat in Anglia , Gallia^ O teralibus pauciffimis. ^ Cervicaria niajor tenuifolia.

  VARRONIA foliis lanceolatis , fpicis oM tomentofa , ciniia lana candida. ICOSANDRIA PENTAGYNIA- 691 Convolvulus coccineus, folio angulofo. Pluttu yiiilticia aunuaf liexangulari caule , foliis circsae con* fculis purpureis.

  JMemx; P^- '

 • 7- /
 • 4- TIARELLA. Bis fylveftris, feminibus laevibus. Pin, quenerviis, caule repente hifpido tuberifer 41. CONVOLVULUS foliis emarginatis bafi bij tat in iEthiopia. Cdeefte^ Iris latifolia, caule aphyllo. 3«^ ^ Gramen avenaceum capillaceum, minoribus g Hahitat ad Cap.

  ^naen^ion alpinum, alflnes fbliis.

  :ORA foliis pinnatis : foliolls numferofis fub- occldentalls TBIANDRIA MONOGYNTA.

  22,T- Petala acuta, uiaximo echinato.

  Plex : altera MAJOR a Rivino delineatay calyce poji rCHNIS petalis quadrifidis , fruftu fubrotundo.

  Mcd, 166, Habitat ad Europae littora marina in arena mobili. Ovatis perfiftentibus , corollaruni galea concava t J-fih tat in India. T, 87- Gentiana flore unico tubulofo i foliis ad terram con- SAIrVIAfoliis cordatis crenato-dentatis , verticil- 1^93. RPUS culmo triquetro nudo, umbella foliofa lucula 194 /i/yf,2.

  A foliolis fetaceis verticiUatis, radice napiformi.

  L Habitat in Europae aquojis Q ad ripas fiuvicirt hybrldi. SORBITS foliis femipinnatis fubtus tomentofi.

  Salviafoliis pinnatim iiicifis giabris. Hiftoria ftirpium* BafeL Erucago apula trifida quinquefolia* Coh eepkr, Poa culmo fubcomprefll), panicula tenuiffima, fj 2.

  CALOPHYLLUM foliis ovatis obtufis. FL Poa flofculis confertis uno verfu diQpofitis, Hort.

  Hahitat in Americx feptentrionalis alfioribus 4» Frutex humai^m altitudinem fuperans* Rami L 4IO* tiftaata. Ariftatum« Folia radicalia duo^ fupradecbmpojita ut in congeneri' tioribus, frudtu fparfim egrediente.

  Aau Myofotis arvenfis hirfuta, fiore majore. Protea foliis lailceolatis integerrimis glabris , cal; nopodlum fylveftre , opuli folio. Gramen alopecuros, fpica longa tomentofacandii Fir. ©

 • S 9 Jafmi' fubtus.

  Stamina tria^ CauiiS pedalis , tcres , ftriatus. Folia radictJi k Chsmaeiris flore pallido & albo. TProtea caule unifloro, foliis lanceolatis. Cliffl B9*R

  * tium corolla calyce breviore. I^PP^ i93- Aloe hyacinthoide^ floribus feflilibus horizontalibi is pratenfis nngufUfoIla non fcetida altior. Pin, tricofis, foliis villofis. Campanula foliis lanceolatis leviter ferratis alttj Polia radicalia digitata y muUiJiia , mar^inibus prafer» Erioa rofmarini toliis incanis , aetliiopica, iloribui procumbente. CERINTHE foliis amplexicaulibus integrlSt Klpina. Fi* ATRAGENEfoIiis duplicato-ternatis ferratis, Jafminum flavum odoratum, Barr.

  Ic* 62» itat in ladia orientali : Suratte > Amboiua , Cap> 10.

  «^narienfij* rutex baccifer verticillatus , foliis fcabris latis den- litat in Infula Adfcenfionis, una ex quatuor ijlius i,p.

  ^ ^ rPHORBIA dichotoma, foliis integerrimis lan- Ipccacuan^ ido terminali.

  7^ VITIS foliis fupradecomporitis *: folioUs latcralibi Amxn dcad, i. Khgnitudo pracedentium; Caulif repens, Folia Unea' ymbofis. Bafi folutis , fioribus cymoiis, Hort.

  PANCRATIUM fpatha multiflora , folils lanc euh. Aiin Jamaica* % Vifcago hirfuta lufltaiiica, ftellato flore.

  CISTUS arborefcens exftipulatus , foliis ovatol fTinterne liirfutis, ftylo bificjp. V& ^jedunculisque glata"» jHiALARIS panicula cylindrica : glumis carinatis* bulboft

  .

  Falcato^ellipticis acutis, latifoli»» fl. CRUCIANELLA procumbens , foliis quatemii ' ChamaeCiftus 2. CISTUS herbaceus exftipulatus, foliis omnib* lefortia fcandens , foliis Iiirtis rugofis ovatis, fpi- Veronica patenfis ferpyllifolia.

  Gramen Cyperoides fpica compafta alba, foli Hahitat ad Cap. ^ fubfolitariis feflilibus, b, fcan. Rnium aureum, lobis ternis quinisve, marianum.

  Feifilibus, foliis lanceolato-ovatis int^gris» Habitat in Europae fontibus. % Traclielium , tragopogi folio , moutanum. In eaddm planta ? HabituSJii Spergula purpurea mininia. Tridactyliti^ etiam vifcida , fd CA Acetofa arvenfis lanoeolata.

  Vel huic affinis vel Sarothra fpe

 • nuato-angulatiis fupra glabris , florJhus paniculati^. * 6RATIOLA foliis lanceolatis obtufis fubdentatis» virginiana. Bitat in Aipibus Helvetlae, Auftriae,DeIphinatus. It in Europs pafads Jiccisj firigidicrihus. 9^ Ranunculus longifolius paluftris minor.

  Folia bina , palmaria , p, 164, t. Plantago foliis linearibus pinnato dfentatis. Callia cinnan>omea f Cinnamomum fylveltKl Caulis herbaccus^ fti ^txtmox\. Folia caulina aUa duo oppqfita.

  Corolla caruUfcenti - triftis in- oy. Lugdk 6i' nimivM prxcciLmi^ fortt varietas.

  Folia (tgitata^ foliolis bipinnatis capiUaceis. Folia ovali ' lanceoki Habitat in Italia, &icilia, Narbona, Verona.

  Herniodaftylijs foVio qnadrangulo. $0» nceotataj moUiufcula ^ fcabra 1 Juperiora aberna, jtekVar z« Jamaica.

 • < SERPITiUM foliolis lanceolatif integerrimis: prutcaicua Lappula canaria latifolia. Gr- PSYCHOTRIA-, fa^ obiiquai Vaginis tcretibus^ Umbella giobofai. ^ biuu in Hifpanis auftralis maritimis.

  Q 3Q« PENTANDRIA MONOGYNIA- Gramen fparteura variegatum. Salvia foiiisoVc\tis incifo-crenatis , verticiilis fubnudis* )S. Anonymus cheuDnenfis , fideritidis folio , fruau* Culmi tenues.

  Folia utrinque £? vagina iHx manife- Chamelaea alpina, folio inferne incano. Boi Flores ccerulei , Jingulares , apice galed uaeiM t.

  Tegerrimis; pedunculis lateralibus filiformibus. Hus fieriUbus , fuafi fpinqfis. Bra&eae concava Habitat in AiaeriC2L fid aquas.

  Femibifda , ofeafd carinata : extimis coddunatis.

  Caile adfcenden- bellidioido». ^ decompofitis flore luteo , filiquis brevibus fulcatis quc ora cartiLiginea , minime retufa , dentibui I « Breynia ioliis oblongo-ovalibus. Sp^ at in America JeptcntrioruUi, t^ UNIA tloribus.

  11 nd radice ambiente tunicata oblonga folitaria. Us Fragaria, FoUa radicaSa qmMtA : foUcUs ob- bus^^unc ternis.

  LA, dique armata aculeis robujlis. Us pumila herbacea, Chimaepericlymenum difta* teramen Bromoides pariicula fparfa, locuftis minori' tis, floribus feffilibus folitariis. ' Hahitat in Caribaeis ad ripas £? torrentes % tiis imbricatis.

  Bus laterallbus in fummo caulis.

  , Fruftus r-uberf magnusy deprejfus^ profunde ta- FAGARA.

  Fupinum ad infima culnic iAUine media. Hahitat in Europa aujlrali, Tntq/is , nec extimis coadunatis ,

 • folio^s demum 4<^# HEXANDRIA MONOGYNlA. Paftinaca foliis fimpliciter pmnatis;: foliolis pini aule hirfuto aphyllo.

  Tabris, margine Jcahris^ acumlnatis^ exterioribus fen- mBbitat in Germania. Epias caule erefto fruticofo , foliis lanceolatis , Simillima M. I latioribus&fubrotundL^foliis, florepurpureo.

  Fiformis : Tubo calyce longior^ , intdmc ang Bauh. BUPLrEURUM umbellis compofitis fimulque cliff.

  DbDECANDRIA TRIGYNIA, albo tomentofa , fupra pilis rarijfimis adfperfa. CdiermsM «onica fylveftris alba. IQlaLlanceolata^ferrata^dtntata.

  Sckaic parvo aureo : corona foliacea fuccindo.

  Opervivum minus vermiculatum acre. Pin, patens , foliolis ovatis , purpureis^ Cbrolla & femina. Z9' Qq 3 "MLOti- linearibus: intermediis duplo longioribus» P FL xeyL 42.

  * llandfia foliis bafi conniyentibus in utriculum. Hort^ tiolo cc'iiimuni nurginato , calycibus majoril Atripl:x fylveftris, mori frnau. 144 Ferula africana galbanifera, folio & &de, ii^ RANUNCULUS foUis radicalibus reniformibus crcticui. Ribus paniculatis obtulis'clavatis.

  Atis triquetris lon|iffiniis impunftatfs. /M Sagina ramis eredis bifloris. Oel Habitat in Gallia, AngUa^ Italia.

  Fcapo longitudine figuraque foliorum > foliis fu- jciiroleuca. 23, SC ABIOSA coroUuIis quinquefidis radiantibus, J Horminum fylveftre falvifolium majus maculati j- inentofis. Papiver oriencale, hypocoi folio, fruftu mioii llfma fruftu globofo undique ecliinato. CUff* lGINA caule ereftp unifloro triflorove.

  Hdnxax V Umbella univerfalis eopiofay radiis angulatis; / 40. EUPHORBtA umbella quinqjeHda: bifida, Hahitat in Loxa PeruWx. Folia cordata lobis bafeos rotundatis, Caulis nc9 QPHORBIA umbella fubquinquefidi j blfida ,^ In- ^arallai, Alkekengi indicum glabrum, chenopodii foli Guajacum propemodum fitle matrice. 448; laibitat in Sicilia, Hifpania. " s Poiticiana toliis dupucatq-pinLatij»: folioUs alteii mine ciuereo. ISA germi&ibus ovatis , pedunculis Itabhifjpidis , aipinv Phillyrea 3. PHINIUM neaariiS diphyllis : labellis bifidis a- «iMum. Tenuifolium frutlcefcens, flore croceo. Flore dilute puipurafcente fllamentofo.

  -iradLfitc Queria hifpanica, bra&eis patulis hamatis. Lxfl it Granatttm» 6B TRIANDRIA MONOGYNJA. RHIZOPHORA foliis acutis, fru

  LfcUCADENDRON foliis fetaceis femitrifidis. Len alopecurum; fj)ica afoera, Bar, rar. THAMANTA feminibus membranaceo-ftriatis, fo- chinenGs.

 • /S* Lyfimachia Chamaenerion difta latifolia
  . L- ria^ femiampUxicaulia : Cauiina fcabra.

  Flores oblon- ,E A foliis fimplicibus. Vlfcoftt ^FONARIA calycibus pyramidatis quinquangala- Vaccarla. Hnhitat itt arena Madriti> Alexandriae, Capp 7.

  BANiSTERIA foli!§ fubovatis, ramis brad terrtftris. TRIBULUS foliolis Texjugatis fubaBqualibus, Simillimum P.

  Cius galli, fed minus^ tenerius. Me liuirJiUfa, foliis oblongis flores ftfllles termJ- ' unifiori , petiobs longiores j fubpubefcentes i ^ned, 190. Flores e dichotomia^ folitarii , feffiles.

  8* NAHOISSUS fpatha fubmultiflora , nedarioc tis, floribus folitariis. * Panicuia pedunculis conjugatis , unij i vernaw> non rub^^^ns^ fed fiavefcens, Folia -decumbew.

  FESTUCA panicuU erefta , fpiculis fubova JfJabitat in Vlrginia. I! DECANDRIA PENTAGyNU Styli tres recurvati. R 1 ' l Arbor malabarieariiim, fruftulentifci.

  Pin> Rubia pratenfis laevls , acuto folio. ^22^» Amne Spergula ciida major. LiriQca foUis obloago-ovatis iategerrimis , cubo floris a Radicalia triWnata : caulina ternata : fuprema op' Habitat in G.

  ■Biitum foliis triaugularibus dentatis, calycibus bacca- /Joy. Perne glabris, fubtus fubvillofis & nervofisJ Alfine polygonoides tenuifolia, florculis ad long lugdtf

  . 447- Eryngium foetidum , foliis inferioribus ai ^alntat in Caribaeis , Barbados , Surinama. R, loo* tricofis verticillatis , foljis trinerviis.

  SAPlMDUS foliis impari-pinnatis , caule inen a. Euphorbiainerinis , foliis alternislinearibusacfll 184 TETRANDIUA TETHAGYNIA, teretibus , filiformibus. Folia fuhtdata , alterik Erio- at in Italiae pratis argillofis.

  Liis oblojigis acuminatis , viminibus & cor nja mlbi apparuit, prodr

  .

  LIUM fcapo nudo fubnullo, capfulis cernuis, ChamxsMo. Decompofita , fpicis intermediis feifilibus , iavolu- Tithymalusdendroides.

  Fpica breviori fimplici difticha. I CALYCANTHU& % ( o > M pocynum eredum fruticolum, dore luteo maximo & Apocynum caule eredo fimplici annuo , fbliis ( fqrrarii. PL^NTAGO foliis lanceolatis quinquenerviis \ ;^.

  PASSERINA foliis oppoQtis linearibus » fiQdj hellts triplo hfexnus : radiis Unearibus^ h(ifi utrii revolutis breviffimis.

  - rum: lyiveftre , gemino capite.

  Juncus laevis , panicula fparfa , major. Bauk /i Apocynum iloribus fafciculatis. % ramen junceum, femine acuminato.

  RANUNCULUS foliis inferioribus palmatis; 1 tus tomentofis. Upf, i%, Ifme litoralis, foliis portulacae. *rrnaphroditi : Petalit bicornibus* Fruftus glabri rllZOPHORA foliis ovatis,floribasconfertis, ffu. Comicuata, ■ c faiigneis foliis, caule purpureo, capfuUris.

  Panns in difco; absque invobtcro, Involu- jam.

  EUPHORBTA aculeata nuda feptemangularis : l|piuis heptagoaa- tis. ^ Habitat in Gallia, Pyrenaeis

  . 193 rofmarini j artiadis longiora , ciliata fpimdis ■ FoUa iatertlm revoluta, Florei fpicati. Calyces pentaphylli ^ co-^ racheos. Spiculae qu adriflora arijtis longis^ Sifyrinchium majus afric.

  Flore luteo macula notato ftria. Xita flofcuUs phvribus iisaue hirfutis , culmo bre^ clijf. Veronica foliis quaternis quinisve. J! Armeria CyYve^SiLTO ^\t^^^» l.

  ^ to ; pijma quinquc , ferrata:. Scapus inter duo foUa Feftuca utriculis lanugineflavefcentibus, Bauh.

  Loclit purparea folanlfolia mlnor.

 • Oenanthe hederae foliis. J LLLIUM caule teretifolio umbellifero , umbella mofchatum. (fcdmixtum) SA germinibus ovatis glabris, pedunculis hifpi- aiba.

  VoL : dunculo longo cralTo , flore maximo purpLreo, RYAS floribus oftopetalis, foliis fimplicibus. ^ Capfula non trilocularis , fed bilocularis.

  [ ■

 • ' ilATiEGUS foliis cordatis IJ^etangulis : lobis infi- toimlnalW- cis impundatis connatis apice triquetris, caulcre- tus obfito, iru&u ceralino lulcato polypyra agonia hifpanica non fpinofa» Tournef.

  Tat in Tataria ad radices montium uralenjiicm , Tra- l82.

  Monfp, 53, OCTANDRIA MONOGYNIA. 4^^ breviffima j obtufiffima ^ ferrata, ?erficaria Hydropiper. Ix quinquejida^ arijlata; anthera. Klorea tat in Alpibus Helveticis. Neclarium fubulatum , longitudine ^bii infsriorisy cui a talis maciilatis. SAXIFRAGA foliisradicalibusaggregatislinc itat in iEthiopia. Tj Habitat in agris & arvis Europae auJlralioris. / tat in Italia NeapoU iunotuit circa 1570. S\ ovatis glabris crenatis , caule erefto fubpilofo.

  Hahitat in Eurbpae cultis ruderatis. XVL\ tetrandnt 17« TETRANPRIA MONOGYNIA. Polygonoides orientale , ephedrae facie.

  Tmn^»^ lij Ihnplices, Calyx incifus , Itvis^ Fruftus m^- , Myrtuscalydbusabsqueappendiciilis. Cltf Ammannia paluftris, caule quadrangulari, foliii LAGERSTRaEMIA.

  Lae folitaria , vaginales , fuperne latiores , imt a-; brevioribus.

  B&lpina polyphylla aculeis horrida. Gramen avenaceum dumetorum panicula fparfa, Raj.

  RHIZOPHORA foliis obtufis, pedimculis Wg^ U^ih> 303. " ,i b que acutis fubtus quafi yiUofis. , tloribus oftaQdriSi folium nodo fmgulari geniciilata, Pluk, dm

  . Anona frudhi lutefeeute levi fcrotum arie&ig Azalaea maculis ferrugineis fubtus ad(^r(a, fla Habitat in Anierica meridionali. Millefolium paluftre galeriailatum minus.

  PhHL d petalo herbaceo guttato, fru(9:u coccineo moi tis pinnatifido-finuatis obtufis fparfe aculeatis ti Mabitatin alpibus Helvetids ^ Auftriae, Rhetlae» Pyre- ^ P^'?- 339- 4:ar.

  UMEX floribus hermaphroditls dillinftis, valvu- tingitaiius.

  Saliearia glabra, longioribus & anguftioribQf Habitai^ in Galloprovincia , Monfpelii, undel& MONANDRIA Evonymus i. Erica corisfolio hifpido, cerinthoides afTicana. 49- E\3¥H0^mK wxefo^Ua qiiinqueada : tc&i^l medio produftiore , caule multifloro. Hort^ cliff, hac duo genera combinare , quam difficile © tamen fperata.

  Corymbi conferti in umbellam FloribiU iahitat in Lufitania ,Penfylvania. RANUNCULUS calycibus hirfutis , caule bifloro , gUciaii?. RUMEX floribus hermaphroditls : valvulll Umbellifera alfatica magna , umbella parva fuUli ^ Pctala erecia^ aje invicem dehijcentia f. It, 140, ^icula brachiata : ramis dichotomis.

  Calyces ofc- j kino Jlavicaitie, Stylus ccralk hngion Hahitat in Zeyloua, % ,1 iQitaiiujiL bellis faltigiatis, frudibus glabris. Aad UMLARYLLIS fpatha multiflora, coroUis campanu- zeylanloa. O Confi Ranunculns aquaticus , cotyledonis uioljft ium cefpitofiun , foliis aculelSitis. Ruiaunculus radice fimp-ici globofa. Sj Spermacoce glabra, ftaminibus exflantibus. "^ ' , - ; * Phalangium fbliis canaliculatis j flamenris gld iPoiifoiia. ANDROMEDA pedunculisaggregatis,corollls Hdbitat in V irginia , Canada. I^ Kamuliy pedunculi & calyces tenui lana adfperfi 1 Habitat in India % xnujn. TSV^* '45- * foliis cordatis fubintegris pubefcentibus. Majorem, ut quivis facile eandem ,\ Drodr. Foliorum lacinuUs capillaribus , caule aagulato. Frutex foliis oppqjitis , Racemo ttrminali compoiitOi DIGFNIA. 6ALIUM foliis odonis hifpidis linearibus 1

  .

  HELLEBORUS flore folio infidente* Hort. ©

 • XJItANDINA aculeata, pinnLs ovatis, foliolisa- Bonduc. Hdbitat in Heivetix, Auftrise, AifatlSy Gali< Jabitat in Hifpania, Helvetia.

  Caulis teresy nudus^ pedalis^ infirmus. FoHa rm 74» POLYANDRIA MONOGYNIA: ir.

  Itat in Sibiria > Tataria , Pyrenaeis

  . CauLs vix e terra prominens Scapis brevijjimisj % ^Siniat iit Helvetia , Gaillia , Anglia , Italia. '
 • * ERICA antheris bifidis inclufis,coroIIis fubclavatis cedm.

  Ioi LiUM caule planifolio umbellifero , ftaminibus Pomuii. Plantago foliis linearibus, fpica oblonga^ HaU. 62$ Chamaeciftus caule hirfuto, folio oblongo aqg[afi 6» SK- Ndumbd.

  NYMPHiEA foliis peltatls undique integris, i 340.

  Ciniatis , acuminatis : FoUolo intermedio tripattito ; dienfis^ WallaBflae. 'tat in Italiae & Orientis umbrojis.

 • ^yophyllus maximus ruber & variegatus.

  Habitat in Europae littorHf^^ maritimis. Phyteuma foliis cordato-lanceolatis, fpica obl hirtiis.

  CONVOLVULUS foliis cordatis flibhaftil 2. SCIRPUS culmo tereti nudo, fpica fubovata-te: iSACCHARUM iioribus fpicatis.

  4, aMARYLLIS fpatha uniflora , coroUa in«quali Gramen luzulae accedeus glabrum, in paluftribus pt( ICOSANDRIA PENTAGYNIA.

  VERONICA racemis lateralibus longiflimis , Hahitat in Indiis. Longis & floribus late fuper arbores & campos jmiftibus glabris. :Srotea caule unifioro , calyce oblongo , foliis litrtari* Hahitat in Curallao Americes

  . CQMMELINA corollis inxqualibus , folUs h fELONIAS foliis caulinis fetaceis.

  Afphodclol- nofte fe aperiente f.

  Hiibitat in Germania, Hungaria, Helvetia, 1 Mefpilus amerlcana , alni vel coryli foUis , find ccf alloides. SILENE petalis bipArtitis , frn Aifidfetionibus a.

  Enealmiae Plumieri folo fru^u , eoque minus diver- idart. Irfioh triphylla fcandens & claviculata , foliis cr fpletif fufca.

  « Spica fubglobofa Caly" ^ Ciftus foliis linearibus non ftipulatis, canle iloralium- ficuitdis. FiflilUs viUqfis longioribus, Pyi us fylveftris. % dfitat Salmanticae juxta agros , Monfpelii in litto^ -ratis. % Jonai-ia caule brachiato , capillaceo folip , calyce a, n. Stipuls coi 175 ' TETRANDRIA MONOGYNIA. Habitat in Gallix aujiratis moniibus^ is.

  224» Lonicera flore coccineo , baccis nigris.

  Lux- !

 • «
 • i* "<^'' Caryophyllus holdfteus alpinus latitblius.

  Banlfteria foliis plnnatis: foUolis ovatis , fpicis late- DECANDRIA MONOOYNIA. Floribusjip/xtfgii dine calyci^. Ggrmen glo- Cyperella paiuftris, capitulis umbellatis primumalM ^ 5 t.

  Busconfertis, fafciculis infra frpnclesfparfis.

  ScheucK Diila Pavonis, glycyrrhizae folio , minor repens fpi- plorato. 200, Opuntia minima americana fpinoliffimi. Habitat in Europx pafcuis udis.

  Vitis idaea foliis fubrotundis non crenatis , bacci PORTULACA is expanfis fummo ramulo ia umbellam plurimis^ f^i 2, p.

  Hift, i66i: raturis acuminatis ut fere fpim^Sj perJifiQntia; C HIPPURIS- PI^ANDRIA MONOGYNIA. ^, CONVALLARIA foliis alternls amplexjcaulibc WM foUis plmis, caule ramofQ, ftottbus \)TvX\v ^i^-^*-^-- fuppL 606. Nabitat in Mauritania , Italia. "^ Folia petiolata^ ovata, fubundata^ magnhudm ^ itat tnterfegetes EnropaB auflralis.

  Corolla campanulata « aWa : Petalis ohtufis. Stc fimplici , umbellis heftariisque ereftis. Yrunus maritima racemofa , follo fubrotundo glabro, r^rubeilodore iinipiici non fpinofa. I^S ' micordatis acuminatis, caule firiAo pilofa a/m. Ii Globularia pyrenaica » folio oblongo « caule Arbor zeylanica, cotini fbliis fubtus lanugine viUofis.

  * Cbrollae quinquejida , campanulato-patentes. Authe- Simillimum A^ pallefcenti; Sed d*ffert Petalis ovoi fticcir». Pra fuppilojhy femper vero Folia fubtus denfe tomen* Bbb » ^^"^^- florlbus fubfellUibus.

  Folia plana angujta* Panic I uefolium album. F77-/ a^* ^^^* ^W* ^9Z^<^^ ; ;

 • J^ CadusfoUis enfiformibus obtufe ferratis.

  FlSi, lum perficariae mitis folio, corniculis Iafteis«

 • ffifragum. ANTHERICUM foliis enfiformlbus , filfl ireis , humidis. 141 Folia RadicaUa BeUldis ^ ovata^ obtu/iufculay j do rubro ; fuperioribus penitus rubris glabris. T) Hmtat in Europ» rudetatis, Q Ktat in Buropae feptentrionatiS \ paludihis uligino" lobos obfoletos divlfa , quorum flnguli trilms > pilofii ariftatis : arifta brevi. Puiratilla tolio craifiore & majore flofe. Superiora folia exchdunt foliola atter^ cuminatisj in medio utrinque denticufo angulatis.

  CISTWS fufFruticofus procumbensexftipulatus, fo- «laidlai»» SCABIOSA corollulis quinquefidis» foliis incifis, africaoa. Muricato : jior^ parvo; Caule magis pro- 14. ANGELtCA foliorum impari lobato. 303» r re ovatay flamina purpurea.

  Ula foliis oblongis acutis dentatis > flore ex alis fampeftris

  . 2, MINUARTIA floribus terminalibus alternis bra DiEANDRIA MONOGYNIA. Hetefophyl- 39^ CAMPANULA foliis fubovatis glabris int ibio(k orientaUs, caryophylli flpre, Vaill.

  Ramen loliaceum, Ipica divifa, pratenfe majus. % IPadus glandulis duabus bafi foliorum fubjeftis. ; arifiatiSf caule dicliotomo , foliis lanceolatis. F Sciipus caulefoliofo ilaccido, fcapis altjerois capitat&l THALICTRUM foUoIis lalnceolafd-liilearibuS inte- atiguftifdli. Verbafci folio minoVe arbor, floribusfpicatis luteis,! jlpmum orientale frutefcens , caryqphylli folib in helium amertcarium minus, flore caeruleo patulo.

  Idfpilofa , Fruftus purpurafcms. CraJJulam dice^ ^ixhameus €? ultra.

  ^ Um- COTYLEDON foliis cuculla^o-peltatis ferrato den- umbiUcui!^ niat in Virginia, Canada. Capfida Ifi Jj^ANULA caule fubdivifo ramofiflimo , Pentagonia. * Cratevaarborea tripliylla, foliis ovatis glabiil Hcbitat ad Cap. 5- ^ «

 • /
 • 9- fcabarbarum monachoruni. JLLIUM caule fubteretifolio umbellifero , umbel- pu^orum. Ciftus Ledon, ioliis populi nigrae, minor. XaNTHUS floribus folitariis : fquamis calycinis Plwnarius. " ymalus lithofpermi majoris folio. Franca maritima quadrifolia fupina , cliamsfyces ecaudatis. Lolium fpicis muticis» Hort^ ciij. StyUs diveigejitibuf, , pi^fjfo /or^ofitei 1 angulata , ampla y petiolata , venis acideis ereSlis adfpev' CRKIARIA glabra berbacea.

  CAS^ ovatum , terminale , pedicellis non confpicuis^ < IMPER. Vagina foliorum retrorfum pUqpe^ Pa» Gramen typhinum maiitimum minus.

  ^ ^ craflatis, foUis lanceolatis : vaginis laxis margine gunt Margaritiferam S Arachnoidearru rurnera fruiefcehs ulmifolia.

  Lapathum involucro femicis dectato, foliis tribus, Petioli fubtus aculeati. Pedunculi ex la^ itat rn Galliae , Alfatiae, Rulfiae, Jamaicae, Virgi- Cudis herbaceus^ brachiatus» -FoUa Idto-ovata^ apice £? Conocarpodendron folio angufto rigido breyi» Papavtr rlice. Sophora foliis ternatis , fpica verticiUata. Daucus hifpanicus , umbella magna. Tvunief «§ Foiia hipinnata : primis trifidis , linearihus,. It ASCLEPIAS foliis revolutis linearibus verticilla- vtrtkiilati ni effigie, lanatotblio, minor. Palierina foUis linearibus , fioribus laxe Ipicati EUebonis nigcr, legitimus.

  '^ faUma Hyofcyamus foliis cautfais hnceolatis fubdentatis, ra- Habitat in Virginia , CaroDna.

  GOMPHRENA caule erefto , foUis ovato-la Ecboiium. JUSTICIA arborea, folilslanceolato-ovatis,bradtel Caulis erellus.

  Folia oppo/itaj oUongo-o\*ataj bores tranfcendens. Anifum foliis radicalibus pinnatis.

  Convolvuius mdicus vulgo Patates di( lUdiaftrum exiguum , foliis lanceolatis altemis. Ttolata^ refraHa genu in medio^ fwrfum fiexi^ BBSS. D, >ofelinum theophrafti f- Smyrnimn diofcoridis.

  Folia lincaria , glahra , longitudine ft 49« OCTANDRIA MONOGYNfA. Narciflus foliis enfiformibus, florum neftario loni gufto. E numero 6? caterif, fss PENTANDRIA MONOGYNIA* jamaicenfe.

  » Sedum ferratum album bicorne, marginibus aq ttia in Hifpania. ' ' ■ ' 't ' " ^ tea , aflivatione rugojijfma Papaveris.

  Stamil [ Mangle julifera, foliis ellipticis ex adverfo nafcenti- Habitat in Syria* 2|.

  Culmi nudi , fimpUces , cincli bafi 1 Ruta pratenfis minor. VERBASCUM foDLs incifis nudis, caule foliofo, Osbcckii Gramen agrorum, latiore arundinacea comofa] na decem. Rum, licet in melius, plus nocet quam pro- 'RaivKfibrofa Caules 3-/^4» Jlrifli , l^^es, Folia ver- sfape 4, altitudine aquales.

  Solanum fpiniferum frutefcens, fpinlsigneis,ama ijdi ^76 PENTANDRIA JMGYNIA Habitat in Adriatici maris inJuUs^ 3{.

  Folia hiternata^ incifa , radicalia. Scapi unijlorL P^ Habitat in Domingo.

  Diftamnus albus vulgo Fraxinella.

  22« Conocarpus foliis oblongis , petiolis brevibus , flc Facies C. Helianthemi , fed Fblia alterna. Termediis feffilihus , floribus radiatis. Ujf primordiaiibusfubfefTiiibus, feminibus pilofis is planis ciliatis. Pentaphylloides fupinum rainus , folio glabrp ts filiformibus proftratis herbaceis. ' Millefolium aquaticum lenticulatum

  .

  ^mbryantnemum foliis robuflis albicantibus, DiU. Lica caribaearum elatiorv olufatriiblio, flore al« ASPERIJLA foUis quaternis linearibus : fuperioribus cymnchiw amen aiopecuroides , fpica afpera.

  CAS- KHNA racemis latei^alibus. Ledum foliis glabris ciliatis ovatis , flore tubi Habiiat in Auftrisg, Pannoniae colHbus apricis. % Radiola vulgaris ferpillifolia. 161« ' Lepidocarpodendron folio faligno viridi : nerv pilofis» caule diffufo» pedunculis trlfloris.

  Fl' Acetofa rotundifolia alpina.

  Guajadum ilore ca^ruieo fimbriato , firudu tetragono.

 • utraque pjrte aibicantibus notatis, Comm^ hort, bromoide». Lo» FESTUCA panicula fecurida, l]?iculis ere^ l dix^omnino Filipendulde. ^\ Ruta hortenfis latifolia arbufculae fimilis.

  Btgi Hahitat in Narbonse, Aremoriae, Mader» nj difta , qua fe pingunt americam. B ^hitat in Kuropa? €^ Americae a^ts dulcibus. 1 phylUs^ infra quos Racemus Jimplex. Cum duobus 1S8 TETRANDRTA MONOGYNIA.

  ' laneeolata , fiibfeffiUa , Uvia. Rami altenu\ Ancbufa echioides lute3 9 cerinthe tlore , montana, Col hirfutum. Gentiana coroUarum iaciniis nedutio gemino notrii NCUS foliis fetaceis depreffiufculis , pedudculis *5^isl«»*' ■

 • ■■■■*. L^a^cinium foliis ov^tis integrisdeciduis, racemis foli- ibovatis breviflim^s, corollis muUifidis fauce pu- durusj perenna,ns, Sambucus racemofa rubra. Tarradna* VERONIC A fpicls terminalibus , foliis quaterois qui- virginica. 170? -■■-
 • ■ > Hac fefquipedalis Caule ereilo , Racemis terminali &" Mao C Mau f. U vus; 4 lutto-virefcens', gluber ^ aveniusj plaims.

  Folia Radicalia linearia , acuta ; LauUna hmceolata , villofis convolutis , ranais fpinefcentibus. «^ iumnaribus , caule fruticofo , foliis lineari-fubn R 3 l?li7- ■rerbafcum foliis ovatis crenatis fubtus tomentofis, «. Foliis Levioribus anguftioribus, congeneris » glabris foliis.

  ONITUMfoliis multipartitis : laciniis linearibus pyrcaaicMi debili. Spiculae alternce , plurima , fubfeffiles , J Caret involucellisj quo a Sefeli differt. HEXANDIIIA MONOGYNiA, 455 lis florum ferratis.

  Amaranthoides minor PaftiDaca orieotalis , foliis elegaoter incifis* Buxb. Convolvulus minor procumbens, acetofella foIB.

  Oblongo-oyatis glabris margine laeviDas. 'olis ovato-acutis acute ferratis & i iCONVOLVULUS foliis ovalibus tomentofis, pe* peHioiw. W\eY \xv \co\Ci\)u^ J^^w ^ ii oxiii Cocco hefperidum pra reliquisj tit SapinduSf ICOSANDREA MONOGYNIA. Folia fuhpetiolata , c ICOSANDRIAMONOGYNIA.

  66^ 3«4- /-4- Habitat in ajluario Sabrina Anglorum ad Brent^ }\x2LaJternaj lancedata. R^cemos terminalss Jloribus \ Caucalis caule lignofo, foliis incifis, Roy.

  9 rorace calycibus fruftuum maximis. Cornus mas C Saflafras laurinis foliis indivifis. ^ Dcallis IMiaftrum fcapo fimpiici, coroliishexa- ' Gramen Sparteum panicula comofa. Pin Coccoloba foliis fubrocundis integris nitidis planis , |. MONARDA floribus verticillatis, corollis involu- 5.

  VARRONIA foliiscordatis,floribus cymoSs. Trew^ Argemoue alpina, foliis fcandicis, lutea

  . HabitatAn Alpejlribus Helvetiae , Auftriae, I yew.

  Ili vermiculatum , albo globofo florc.

  Ielium altiflimum , foliis afperis anguftis, flori- i^RlENARIA foliis ovatis ^cutis carnofis. P^P^^i^e*- jores funt^ Habitat in Jamaica. Commeiina foliis ovato-lanceolatis, caule pr( ATRAGENE.

  ^ir fcrratis ; fubtus valdc tomentojis' adeoquc Ctuhs teres ; Germen trigono - teretiufculum ; Petala y bulatis. CorollzBviolacea, ovtu/iores quam Dulcamara: ffll lis trifloris minimi:^ fiofculis bafl pubefcentibus.

  ^UM foliis glabris , petiolis fubfulcatis. Kiiapond- Lauro Cerafus lulitanica minor. ^» >lia inttrdum fubtus xnx angulata^ at Scapusyip^- pofltis amplexicaulibus txifidis incifis. CRATEVA inermis, foliis integerrimis, florib Hahitat Farifiis Q in Hifpania.

  CAMPaNULA fbliis cordatis quinquelobis Roy.

  Hdntat in America mtridionali^ innotuit europais 1592 :a indica, foiiis aloes, Barr. VERONIC A flcMribus folitariis , foliis digitato-par- ^e«Ju Convolvulos purpureus , folio fubrotundo. /i* Eryngium lacuftre virginianum , floribus, ejt rymbis lateralibus pedunculatis* imen Cyperoides elegans vasfumbo curry malaba- Iqfis* ILTCOCCA. FiUfomVbv^ f^ox^ UV^lo lon^io(ibu3« foIii$ oU juefolium tragL Trag, kijl.

  ^ Achyranthes caule eredo , fpica interrupta , floribus Habitat in India. ^ IrASTIUM floribus pentandrjis, petalis emargi- femid^caii- Habitat inter fcgetes Europae feptentrionaliorir.

  Floribus capitatis , cdycibus hirfutis, caule ]acq* hijh f.

  Yalntatin dlpibus HelVetiae', Italiae, Pyferiaeis. / JVioUugofoliis oppofitis, ftipulis quatemis, cauk MITELLA.

  Mii *" ra : petiolis brevijimis Flores in corymhum^ Scoparia fblus tenidOimis in plurimos & tenuifOmos ra- Vitis caroliniana, folii^ apii , uva corynibofa purpui ~ 3oS. SCABIOSAcorolIuIisquinquefidis, foliis dilTefli lygonum minus candicans , capitulis furrecftis.

  Habitat in Galliae & Angliae maritimis. Pitula cylindrica^ ataj capitulo fape longiora. Brafteae inter ftofculos TTIANA coroUis quinquefidis campaniformibus purpurca,- ' rum , p. Trlhuy txteriorbm alrernis duplo longioyibus toto jk ^«.

  Habitat in America meridionali. Ihbitat f» Alpibus Auftriae, Helvetiae, Pyrifnaeis. ^erm^nicae, (ed P^tala ieflexa, in medio iiculis obtuiis baii dluci^* JfJort.

  Upf, 19,9 DODECANDRIA TRIGYNIA. Habitus antecedentis S Jhruhura ca^illaris.

  Ma reducere; at vero pluribus Speciebus ob- binthus maxima, pionis paucioribus majoribus Spermacoce fuffruticofum. RUMEX fioribus hermaphroditis: valvulis iDt<

 • » 3j /
 • 5 » Jifnplices , unijlori > aquales, Cc HoUfiia^ f in Jamaica.

  Hahitat in America meridionali, h nodofUs. 9- JUNCUS foliis nodofo - articulatis , peCalil ta uhtus villofotomentofa eJU adulta frUSifera glabra jliinn bradeatum- Rumpk amk 4. Anemone tubis caudatis, foliis otnnibus duplicato- lina oblonga,^ undulata ^ bqji utrinque parum de- 6^9 Lis fcapo humilioribus, filamentisfubemarginatils. CONVOLVULUS foliis linearibus acutis, caule canttbrici. LERICUM foliis planis , fcapo fimpliciflimo, I^ftnun. Habitatin ^gypti, Syriae» Sii^liae UtorSms,JKl latiroHum^ 24. PANICUM panicula racemis lateralibus funplid ^LYGONUM foliis haftatis, caule aculeato. A antheris brcornibus inclufis, corpllis campa- hcrUciifc.

  ^ullinia foliis terQato-decora pofitis , caule aculeato. Fragaria cfailoenfis, fruftu maximo , foUis carnofis cUioenfis. Ti ^THAMANTA foliis bijpinnatis planis , umbellis Libtiiotki f^" peUucldum. PIPER fbliis cordatis petiolatis, caule herba ox*atusy bipartitus. Petala 4, pvata^ cafyce triplo I. Ciftus humilis, folio fampfoci, ci' \ VrriS follis cordatis dentafco-ferratis utrinaue nudis.

  Pofitis, foliis lucidis crafliis acutis.

  H; fruticofum, ericae foUo, Buxb^ cent. La monopetala , cylindrica , quinquecrenata , longitu* in6iili>elia- i. CAMPHORpSJNIA foliis hirfutis linearibus.

  Tum, Linumfylveftre, florecaefio, foliis verticillatll floris » /J. Mefpilus, folio lauriuo, major.

  4$ UCA foliis in fummitate quinis, caule prpcum* pu^pw»^ plici j umbellis fubfeflilibus : pedicellib* tomentd]& \ caiycibus hifpidis, radice tuberofa. Arbor americana , alatis foliis , fttcco laftea Vfl^ busorbicularismajor fufcus ftriatus. 40^, Cyperus aquaticus italicus procerior , locuftis tenc fix Ananas aculeatus , fruftu pyramidato: caroe ai ClematLS floridenfis , flore albo odoratiflimo.

  UUr patentiaj apice recun^a^ fuperJicU puA r. Capfula anguUs 4 acutis cotnpreffis^ Folia dobularia orientalis , fioribus per^ caulem fiflBnio.

  ^; len fluviatilegenicolatum, panicula toliacea , lo*.

  DIANTHUS caule unifloro , corollis crenati! FfutexCauU ereSlo, fpithantao: Ramis oppofitis^y^- , Habitat in G, Marbonenfi , Hifpania , Lufitania. 414» xis^ acute ferratis ^ fupra pubeJctatUm 9 fubtus vil- Folia tf cauUs cruciatim oppqfita ; Calyces longi Habim in India utraque, Habitat in Apuiia , Hetruria , Creta. I^ HAMELLIA racemis patentibus. I nuday longitudine peduncu/orum. ANDROMEDA racemis fecundis brafteatis, c Hahitat in Ameiica: feptentrionali, % res purpurei.

  Jt J^ SIAfoliistrijugisiquadrijugisve-fexjugis fubovatis

  . Sorminum rugofo verrucofoque folio comu cervi ex- ins ad rupes t^faxofa^ ft petidataj lanceolataj /upraretrorfum feabral vaginii ♦SALICORNIA patula, articulis apice cofflpreflis herbacea, tiin foliis fetaceis , arifta a bafi glumarum calycem Hcdntat in Perfia ^i ConJlmtinopoU venit in EuTopxm * niTER.

  IX in Jiuropae alpihus, locisque affinibus. Hjf, i lacinulis foliorumcauUs capillaribus.

  Clif 2t in Galli», Angli^, lliQNmlae, Itali» nmo- Spermacoce. ^f^s» rotundioribus , fruftu bipyreno.

  535, ['ftatis; ordinibus duobus eredtioribus. : flofculis duobus , feffillbus , gluma torigioribus. Tiflimis, ftipnlisfalcatis, fpicis criftatis.

  A dichotoma, caule foliisque holofericeis xradicall- Habitat in Italia. A&^^ ICaules teretes , Jubvillofi.

  Folia alterna ^ ovata , inte- filiformibus, foliis fafciculatis. Rofamofchatalbmpervir:-ns Bauh. Dnarciflus hemerocallidis facie/ Befl. *

 • Pulfatillae pedunculo involucrato^ feminibus lanatis. 51, Habitat in Lufitaniae rupibus.

  Botrys odorata fuaveolens americana mexiaj Mefembv tortuofum , foliis fempervivl coogefiifc i vato - lanceolatis , pedunculis unlfloris, Aman iQVolucrum huic urdverfale &* partiaU. ' Fo^ n«Qu to- linceolatis Ixvibus fubciliatis diftiuftis,a Bupleurum foliis gramineis, calyce peculiari qain DODECANDRIA DODEC^GYNIA. Cts Euphorbiainermis,foliislanceolatis , umbdlar Silene lappouica alpina , facie vifcariae.

  H i Flanta tota obteRa Jquamis orbiculatis , centro de- Deiphinium perenne , aconiti foIioampliori,flQd carnofa > lanceolata , iwtufai Corymbi axiflarest i it in iEgyptO. 65« Scammooea monfpeliaca , foUis rotundioribus.

  Amarantho affinis brafiliana^ glomeratis pan V 1^5* 198. Rami alterni , in fummitate caulis Veroncae fimilis fruticofa curafla vica.

  24< lyce aquali , mediocri ; Corolla purpurea p*^ iHm.

  RNIARLA 1 qu« Polygonum le^ticulatum. LentkuiatH, isrophyllum foliolis dilTeftis, petiolis ramiferis uni- Dijfht a fequeiuibus foliorum denticulis.

  Hahitat in Sibiria , Cmelin yJ^Canada , Kabn. © giflimis nudis unifloris oppofitis. JFmwill» L^ Veronicafoiiisoppofitiscordatiscrenatis, floribusfi AICDBNIA. JpHorminum pratenfe niveum , foiiis incanis.

  BauK piru 'ftAitat in (iermania , Helvetia > Gallia , Sibirla. ^16; 45 1- R^V* l^B^- «75» ^«^- ^' 37-. ? NDIX fenunibus fubcylindrici^ hifpidis^ caule no

  Ij Afperula foliis Unearibus quaternis, fummis oppofi- ^ car.

  3- P' 495- is^fequenti , fed huic Foliola parum biloba , illi /V- Armeniaca niinor. 18» SALVIA foliis cordatis dentatis: inferioribus ra Chamsciftus ferpyiiitolia , floribus carneis.

  Bajuh*]^in^ Gentianella caerulea cordata. M Ciftus mas anguftifoliu^, Bauh. Per^c^; ^ondias foliolis pluiimis pinnatis ovatis , T3Lcem\slei- DECANDRIA DECAfVYNlA. «31 >fitis feffilibus, foliis amplexicaulibus. Gramen murorum , fpica longiffima.

  S albicantibus ab utraque parte notato. UCA antheris funplicibus bifidis exfertls , corol- mttltiflora. ' & exiguis locuftis corapofitum.

  (5, ERTCA antheris bicornibus inclufis , corollis fu ys afri^ana, hirfut^ latioribus foUis, flore niagno db. Apocynum canadenfe ramofum , flore e viridi albi- L^gis, pedunculisunilloris, caule repeate.

  Ilaj, Cufcuta foliis fubcordatis. Bauh^ pin^ 214, prodr, ribus cymofis

  . Extrj i oppqjitiy apice ferentes FloreS quinque^ fubpe-.

  BUPLEURUM frutefcens , foliis ovatis inte- fruticoftun ie ramofiflimo.

  Rubus caule bifolio unifloro, foliis fimplidtel chnis fylveftris TV. 2S9-^ TILLANDSIA, C6\ Sedum alpinum tiirfutum , ladeo flore. Habitat in Barbaria- > - »-1 Jacq.

  IS , caiycibus fpatliaceis, HaU.

  Campanula foiiis Iiaftatis dentatis , cauie deterni 19. CYPERUS culmo triquetro, umbellae fpiculis ci P' 47I»/- i^» ^- ^- / 14- Hort. Haintat in Europ^ agrit O ^tat in India* 227. Convolvulus foliis fagittatis poftice truncatis

  . »2, POTENTILLA foliis digitatis, caule rejtfi» :ragonia.

  Papaver cornutum, phoeniceo flore.

  Mibus tenninalibus feflUibus, foiiis mai^^ine topta^ jam.

  Fuppl^ S6, C ribus flarculis ariftisquebafipilofxs,interioribus j. Tereti nudo , fpica oblonga termi- geniculatus. Ithymalus aizoides africanus, validinimis fpinis ex' Morif hiJL 3. Are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. Auricula urfi alpina, gramineo folio, ji dens, ramulis gracilibus teretibus flriatis.

  Hyacmtfaus caule nudo , foiiis lingulfoTmibus acun B argutius Jerrata, ?eolata , Uvia; ramea oppqfitay angujlicra^ FIo- Manjella-lcua. M alpinum hifpidum ferefpinofum, flore pallido. ^nc facii y qucpn tamen non^ admittit LxftiHgi(. 'leyh 85- h fpicis terminalibus alternis remotis. S* immixti fteriles dlmidio breviores^ ereflij CONIUM

  .

  2, CAL ITRFCHE foli-s omnibqs linearibus apice ij SPBR6ULA foliis oppofitls fubuUtis ciliatis fafcU laricina. Alnl fruau laurifolia arbor maritima. Fagopyrum praelongum dumetorum, feminibusj jam. -etofe tuberofa radice, Bauh pin. Campanulata , petalis unguiculacis. Habitat in America meridionali^ t) Senzob* 1' VITIS foliis ternatis : foliolis fubrotundis ferratis.

  «"^^^i* pathum aquaticum , folio cubitali.

  OLADIOLUS foliis linearibus, fpica diftica in Hdbitat in Stiria , Auftria, 2|.

  SAPONARIA calycibus cylindricis, foliisovitt A. CJcntjanoi- Habitat ii: V^irginia.

  Fchiiis fepteQtrionalium ,foliii; hyffopi , floribus uno fvdc. ERI^^A antheris bifidis inclufis, corollis ov Carvifolia. Re^ magno tulipae minoris inftar. T > A n^ mone virginiana terti^ fimilis , flore parvo. Herm, Amannia hirta, floribus parvis orbiculatis flo pillaceis brevibus , locuftis purpureo - arger rfI/«5 hoc ejl j ^dnicula qUafi vertlcillatd fpicuUs piiK 31. STATICE fcapo fimplict capitato , fomslin«ari laterafibus bipartitis.

  Scapus uniflorus^ foliis bre- vibus, petalis breviflimis emarginatis , foliis gl futo. NARCISSUS fpatha uniriora, nectario tufblnato Bulbo6:dU Pulfatilla foliis decompofitis pinnatis » fiore nutante : ayboreo. Fl, MILIUM fioabus paniculatiscontertJS. BigM Pfeudo-Valeriana cornucopioidcs annuapurpurea, Mi e\ita.

  AmxB, «di tiEXANDAlA MONOGYNtA. CASSIA foliis fejugls ovatis acuminatis 7. Cortufa americaua , ftore fpicato , petalis integri&/i Atriplex anguftjfoiia iaciniata. 9 Palex mucronatO'ariJlat£ y ut in S. Blius africannmtrifoiiattim majus, foiiis obtufis 5 tabitat in Caltiiia -, Baeticaf Salmautica. CtTafus pumila canadenfis, oblongp angufto i id«iif. I RUBUS foliis quinatopinnatis ternatisque, cat ^errimis, caule radicante* Hort. F^Ri oppofita^ lanceclato-ovata ^ crajfa, Pedunculi s fativa rotunda rubra & acida.

  Ciftus mas, foliis chamaedryos.

  Ubariftatis, culmo allurgente tedo foiiis breviffi- Rbizophora fegmentis calycum periiftentibitfti^ Mabitat in America. Myrtus foliis lanjceolato ovatis acutis. Bus dichotomis corymbofis, toliis inaequaliter Frutex padi foJiis ferratis , floribus monopetal capiilare.

  ^^^ PaNICUM panicula capillari erefta patente, cai V * « pentandra. «, SPERGULA foliis verticillatis, floribus peoM ^ururus repens tetrapliylluS) tblio crailiore. Reieda mioor vulgaris , foliis integris.

  Totmi^ Alchemilla alpina pentaphyllea minima, lobis fimbri- ftieics Galii borealis^ /ed folia dupto latiora^ nervis feda^axima. GENTIANA corollis quinquefidis campanulatif Ilriaam. Lia foliis lanceolato-ovatis nitidis flibtus ferrugi- fernt angulatus, fiiperne fulcatus , prafertim pedun- tat in Hlfpanla. Hahitat^ in LufitaQis , Carnlolae nmorofis ad n Hort, cliff.

  Feftuca culnio paniculato, fpicis compreJDTo-O^ is fegetum meridionalium anntia hirta,floribus Daucus fecundus ficuius , fopliiae folio. Quart^ lis pubefcens villisvix exjlantibus. Flbres non WJ rica africana anguftifolia, floribus oblongis tubulofis pofita fimpliciter foliofa, pedicellis difticiie fpic4| Cicutarla paluflris tenuifolia. SEDUM caule erefto folitario annuo, foliiso|( fabitat in Italia. P, ^9>t, Ranunculus caule bifloro,calycehirfuto.

  Tripetali^ Grx>JJiJicationis pentapt^tuLL iis feffilibus , replicato - imbricatis; Caulina /wpra- LUCEDANUM foliolis linearibus ramofis. Ranunculus grumofa radice, folio Ranunculi bull PeNTANDI^IA TRIGYNIA.

  389 bus, fplca cylindrica , fcapo tereti.

  Umbelias pedunculi intermedii hreinjfimi i omnes s tertius. Pemt, 735^ >ma quinqucnervia iiirta major , capitulls ferl- "* e.

  Mculatumfacinaciformef eduU ^for^catum. JUmtntcfiBHt nn fliperantibus^foliislanceolatis.

  40 j, Triofleofpermuni , latiore folio > flore rutilo. , Pittonia fcandens,baccisniveis uigris maculls nd tex fpicatius , foliis ferratis faUgnis. Campanula africana, ericae folio, flore caeruieopji Candel. W GUAJACUM foliolis muitgugis obtufis. SanaMrfii is minima rigida cberleri. Iufn pritenfe, folio gramineo, flore prorfus albb, lio, flore purpureo.

  JSPERMACOCE glabra, foiiis lineatis, ftaminibus tenuiqr, Pluk» alm

  . Fdlia loflceola" tonciiioriun II. KHUS foliistematis: foliolisfubpetiolatisrhoii pofitis, li)icis interruptis. Mofo efculento fubrotundo monopyreno palii<.

  147- /

 • I- Holofcoenus.

  987^ Sefeli montinum, cicutae folio, glabrum. Bok ine caule aculeato ,foliis fagittatis. Duerophyl- 2dum majus vulgari fim^e^ globulis decidentibui, : fis. <^7» iChum foiiis longis iatis vix acuminatis coIUs cau- Arcnaria.

  », STELLARIA caule erefto bifido, ramls altt UILANDINA aculeata, pinnis oblongo-ovatis, Bohducol»i, Habitat in Europae humqfis. In^i : Ramis fuperne fapius duobus.

  Folia obhttgi ychnis floribus umbellatis ochroleucis , petalis ovatis, ,. Elaea foliis polygalae glabris. 453, bus, fummo cordato -oblongo, Hort.

  104, i Spirsa foiiis ingfis angulatis , floribus _ biJl. ^Folia ciliata , fubtus villofa.

  'jiirr . JUfine foliis fafciculatis tenuiffimis durisque, petalis bq/ifre coadwiatis. Petala alba, obcordata , a lu POTAMOGETON foliis linearibus altemi cor. P, 130, Linaria alterna botrywides montana. £c)|iis ^lanceolatis , floribus ' qpiQquefi^ aum^tiUB v elyf a p. Cor^ 49- Folla pfuni argute ferrata : ftrraturis verjus ajk racemis lateralibus , feminibus patjntibus.

  Lyfimachia filiquofa glabra major. ^yces ovati , valdc acuminati , uti Folia aculeis mi- )r laftaria. Romeda foliis aciformibus confertiSk K.

  343- Melenibr* ramis undique papillofis folio crafi fufihitico* fi« ILLECEBRUM floribus lateralibus folitarus, atri£blia canadeniis. IXIA foiiis enfiformibus > floribus alternis , petaiis 171«.

  Quart4 ■ENE petalis bifidis, caule fruticofo, foliis lato- ^^^'^ sdumvu garimagnofimile.

  En paniculatum arvenfe miniitiunL Buxl^. Le petioiisque hifpido-aculeatis.

  Alatemoides africana , rorifmarini latiore & pilofiore '« caulibu5 repentibus filiiormibus nudis. Caules duri : Ramis alternisy remotis ^ fupefi aphyUa Brafteis if calycinis foUoUs Unearibus.

  * cemo pedicelUs mijoris hrevilfimls^ folio utm 11. BROMUS panicula f^fciculata, fpiculis fubfel Pulmonaria 5 pannonica

  . 2, p i^a phylja fupradecompofita , fpicis glomerato-roturt ' itat in Europae Jlerilibus /iccis, ; L e;c t:0 R I. PAPA VER capCuVis hifpidis, fcapo wm?Loto tjwA.

  O m^-^Jifc Squama totidemquot filamcnta^ e receptacuto ortdy,.

  Ffus lylyeftris pUlidus minimus.

  Corolla alta, Semina 5,* PlauU FicuS indica f. Opuntia mlnor caulefcens art rcftuca paaiculg fpicata j fpiculis uno verfu inciinatis compf effis , caudice tereti erefto ferOdl amer.

  CLEMATIS foliis pionatis; foUoIiscordatis t Folia alterna^ remota ^ fo-te pinnata? Foliola g\ J * * * Culmo trlquetrOf panicuta nuda. ■ ais recurvatis caule aculeato pruriginofo frute- pin. Lonicera liumilis liirfuta , cauie obfolete rubente X)dium foliolis lanceolatis acuminatis ferrads, ^ prater terminalem^ etiam nonnvlla inferiusy alterna.

  I- Hahitat in Europae nemoribus umbrofis. Toxicodendrdn toliis alatis, fruftu purpureopyJ dimidiatis , calycibus mucronatls , caule re] CAR OLI LINNiEI ' }ntat Chinenfem dixit Barthram , qui fdmina mi- Habitat ad Europae Uttora lacuum, Verona^ 'fis. Coroilae coronat^ Silenesy purpurafcentef.

  CafA Craffula caule dichotomo , floribus linearibus, fl( chotoma^involucellis fubrotundis acutiSi; Antirrhinr. M minus anguftifolium , flore dilute caBri Gladiolus aqaatilis. IRENARIA foliis fubulaiis, caulibus paniculati«, faxr.

  Mphora foUis lanceoiatis, floribus terminatricibus. * * Foliis caulinii alterms, y " Gramen ^ratenfe , fpica purpurea ex iitriculo pr< Cocyledon afra , folio craflb iato laciniato, flofculo ifc: go foliis inferioribus bellidis , fuperioribus tunic», gia caule difFufo, foliis ianceolatis capftiHspe- i[.

  Feftuca g^lumis villofis , ariftis calycetriplo longiori- /?

 • Valoriana rnbra «r^uilitblia, Bauk pin. Prodr,\ F^rutex Ramii teretibus
  .

  F oli^i alterna , petiolata, o- glabris, glandula nulla. J Thymelaea folils candicantibus & ferici inftar mc Iftrcemer. ^ / trifoliata* ^■> » tnindis emarginatis fubtus incanis , flpribus folita- TRIANDRIA DlGYNIA, f Innominata. Mjufculi, ftaminibus piftillo brevioribus.

  Rum^ rejiex£y fere totum ohumbrant caulem^ Fo- ira £? I^hlid /Eyopodd PodigrarijB. FloreS plefi- Oentiana alpina pumila, flore aureo

  .

  Chaniaedrys fpuria major anguftifolia.

  \\\\ -(iii *>'

 • ! DilL dth.

  5 Rubia perennis, foliis faepius quinis.

  163 LLIUM caule teretifdlio bulbilero , fbliis fca* <*tortc«tt»i. SEMBKYANTHEiMUMfoliis fubulatis fcabrl- vmbellatttm aftrum galii folio.

  Abitat in Italis, 6aIIiae> GermaniXy Scani» areno- feKtngulare. SEDUM foliis fubovatis adnato-feffilibuspbi CURATELLA. 'bitatin Europae, Helvetiae frigidis; li. SILENE foliis radicalibus cochleariformibai ITerbena caroliniana, folio iutegro ferrato fcabro.

  ^HNE floribus con^cftis terminalibus feflilibus, Cneomm. Flores hujus viridi - lutei^ at prioris aWi.

  Ribus , foliis bvatis acuminatis feirilibus.

  Bqji hyalina , & orf ungues macula oblonga Jlava, Saifa. SALSOLA patula herbacea, fbliis femitei€Cibitt< Hat in India.

  Q mina © Fijtillum coroUa duplo longiora. T _ nis cqrdatis feffilibus» Gron. IICA autlieris fimplicibus inclufis , corollis oratis ciliarii. Lepidocarpodendron acaulon, ramis numerofis e ter- fimis^ fed difiicha.

  89- :NTrANA coroUis quadrifidis, fldribos acauli- fcffiUn »31.

  I

 • * Sibes ramis acuieatis eredls, fruau hifpido. CUf Debtellaria zeylanica, flore minimo, antirrhini CLEMaTIS foliis fmiplicibus ternatisque ; foliolis o^ifpa' cau!e erefto, floribus faepius trifidis.

  Horminum haftatis amplioribus foliis, caulibus&pe MONANDRIA MONOGYNIA.

  Bauh, pin, 153« Segu, tilamentis nigris. CISTUS afborefcens exftipulatus, foliis fpatulatis incafiuf. 9^ hitat in Virginia , terra Mariana , Carolina.

  ^- gris: foliolis binatis tern^tisque. Jan i^itat in America calidiore.

  % ' ERIOCAULON culmo quinquingulari , foliis en- quinqtiut-, po5y(U' s, Flos unicus^ longu^\ ca parva Sambuci : An dua fpecies^ cum unaj len alopecuroides anglo-britannicum maximum. Muntingia folio corni , fru&u minore.

  I it forte in iEthiopia , colitur in ludiae paludth- illiaceft. * i^ PETIVERIA floribus hexandris.

  Df^ Cdiules Jjpithamieiy Jimplices^ lignofi ^ interdum ad Capfula hujus glabra , pracedentis muricata. Volkameria arborea , foliis oblongo-ovatis altcrfi ni«.

  % ' iibitat in Europae Utorihm maritimis.

  IPOMOEA foliis cordatis acutis integerrlmis, Radix perennis^ Folia ohverfe ovata^ in pefii maphroditi. 176, tato ferratis, fcapo tereti. SALVIA foliiscordato-fagittatisferratis acutis.

  JCUBALUS folii^ obovatis carnofis.

  Pars L H h Ace- SIA foliis bijugis fubovatis, glandulis duabiis Abfus.

  Ranunculus orientalis , aconiti folio , flgre maximo. Foliacea , fpjcularum fquamis trifidis : intermedia Habitat iii Europae nemoribus.

 • ANTHE foliis omnibus multifidis* obtufis fub- crocata- brvs , raiuis hexa^onis. VIBVRNUM folils cordatis ferratis veno6 Barba caprae floribus compadis.

  LEUCADENDRON foliis callofo - tricuf^ida^ HUPHORBTA aculeata nuda multangularis, fpinis cereifor.

  ' ^ liis linearibus pinnatis; radicalibus bipionatiS)] ris nummulariae.

  J pninoides africanum , jafmini aculeati foliis & facie. Itornucopia 3» VALERlA^JA floribiis diandris ringeatibus , folj \ PI^ANTAGO foliis lanceoiatis obfolete denticula- Ugopus. SALIIA foliis obtuQs erofis, ftaminibus coroUi ut in Pimpinella faxifragai itivoburo univei^ \ caule funpliciflimo , floribus pendulis. Tres^finguU breves^ i ntat in Lufitania. Lateratia fubrotunda^ dine digiti, articuHs tribus co7iJlan<:. Folia c P p 4 Ca- Cotyledonoides africanuin. : smpervivum foliis radlcalibus in globum congeftjs Lantago aquatica minor altera.

  Ciflus ftipuiisquaternis, foliis oblongis , cauleerefla

 • cdd^tale. Sp2i^fubulata , coroUa hngior , 4/V ilica canadenus atropurpurea. Ta^ obtufaj conacea ^ nervofa^ integerrimaj Flores fijfdesy gemmaksj folitariL Folia e gemma ter^ ilid, umbellis ereftis, neftariis refupinatis.

  ;/ * * Exflipulatit fuffruticqfi. Radiatum tiumiie , fbliis miuoribus» Di//> CRASSULA ioliis oppofitis patentibus connatis fcatmi. Habitatin Siiecia ai{//ra6*,Germaiiia, Belgio.

  ^ Scabiofa montana latifoiia non laciniata rubra*' indls ereftin, calycibus hirfutis. ASELLA foliis fubcordatis, pedunculis confiertis lucida luteo. Ribus , foliis ovali-Ianceolatis fempervireatibus, caule Hahiiat In Hifpania 2J.

  CfORCHORUS capfulis fubrotundis lanatis , foUig hitfutuj. ' aftus ereftus cylindraceus fulcatus tenuior (Ummi- Caulis fruticofus , compqfntLS. Folia terna , i luteo, fruftu exarboris trunco.

  Ee 2 Q%' Rami varie fpinqfiy latere folari fufcefcentes. Foli ufcuta, ramis arborum innafcens , caroliniana, fila- verfall tripbyllo, flofculo centrali altiore, n ic fphondylii folio f. Pvu 157, caule ramofo: ramis deflexis, Hort. Rnatay rugofa^ denfe tomentofa ^ pibfa^ ai paftis.

  CAMPANULA foliis ftriais : radicalibus lancc iHabitat ia Caroiina, Terra Mariana , Virginia* % cZtt/. Media inter S, Sclaream f? JEthiopem.

  R ubus toDis longioribtis fubtus niolli lanug^ ( $. GLADIOLUS foliis liueari-ctuciatis, corollis cam- clif. Je TRIANDRIA MONOGYNIA, lcula officinarura. Vdill^ p^^if 8- ntat ad ripas petrofas Danubil.

  ^ planifolijsu Habitat in Afia feptentrionaliore , unde i» £«n & felBUbas fbUis , oblongis petiolis b^Ii bldeutatis.

  * * * CoroUis non qidnquejidis, luDCus laevis. Q Planta dubii etiamnum generisy interim huc relata^ * * Arijlata. Djtur diferre^ nifi hitc omnia a loco, laevibus, calycibus ovatis. Lilium bulbiferum angullifolium. Le fimplici , umbellis ereftls folitariis. Yx patensy ferratus^ longitudinc corolla, pin. 4, TILLANDSTA foliis filiformibus intcgerrimis , ipanula capitis bonae fpei , foHis reticulatis f^ino- Aftaea trifoliata birfuta, foliis fcabris, flore fulpbutf Valeriana paluflris iuodora parum laciniata.

  ^ ya^ fextuplo minora^ glauca colore Riita f Fumd- i. _ Sanicula montana rotundifolia major.

  Conduplicata y ovata^ ohtuf^y crenata. Stipulx nbentwus, Stamina vix numerantwr, niji deflorato Tabernaemontana laurifolia, flofe albo, frufta rc Unata« 7. CELOSfA foliis lanceohtis tomentofis obtufis, rymbo trichotomo.

  At in Virginia, Cauada, Sibiria, Ingria. % PiJtinSiffmus a reliquis feminibus globofis , rnargarit^t 'ritliynialuscharacias ,folioferrato. Convolvulus argenteus elegantiflimus, foliis t ridiaj caduca^ Stamina alha. - FruticuUis procumhens: J^tamis filiformibus.

  Ternis,calyCibusgemJais , valvulis omnibus ariHatis; terminalibus , floribus fuperis. -j ▼erticilla-r ';' infundibuliformibu$> ramis djivaricatis. Ioliis lanceolatis, caule adfcendente.

  Triora Foliolis quinque parium , ovato - Uinceolati^ , fcrrcftris/ a?. CONVOLVULyS foliis linearibu» rericels,. Prios , nec fubdivifos proferentes. CELASTRUS inermis, caule volubili, foliis fer- fcandeas, erra tia convoluta, Corchoro afJinis chara»clry6s tblio , flore Magnolia foiiis Ianceola. Tis perfiffentibus , cauleered o V I N C A.

  RtUbus binis, pedunculis capillaribus, caule Isvi. Morif Idfi^ Sanicula montana crenata, folio longiore, p ffjjilia & femiamvlexicaulia, Flores congefttf ut tim^ fcd fere lanceolatum in ariftam de/inens^ q^^f \NiJ}\ oEl. Flores terminales^ foUtarii%

 • Ophioxylon americanum , foliis oblongis mucronritis it in Palaeftina. BASELLA foliis planis , pedunculis fimpUdbvuli tlnaorlt. 4» ASPERULA foliis iinearibus; inferioribus fei , Ficoides f.

  Melocadus mammillaris glabra M rum laterallum utrinque penicillus pwrpureus , e. ■■ I IfSALICORNIA articulis cylindricis, fpicis filiformi- cafpica.

  Iche dffpo/ita , flexura angulis exterioribus infcrta. 1 SIKENIA caulibus hirfutis, floribus fafcicula- hirftiu» Japuidus fruticofu

  . S, caudice & ramis fpinofiflin Chioroxy.

  ^^ LAURUS foliis trinerviis ovatis coriaceis : HMsu in i€thiopia. % Foliorum margo fufcus efl, CoroUa albie, ai in ^ Roy.

  * Mofctoel- tiorbia foliis obverfe ovatis integerrimis, umbella 5 GAJLrlUM foliis oftonis linearibus

 • fulcatis , ramis verom.

  Niajor repens, preudomelanthii foliis pilofi^, Hort' cliff.

  Lugib, 4], rfutis , flore tetrapetalo f ubello. Rqmen vix jpithamaum^ Foliorum vagina tumidiu- Catefb. Thum prominens ; adeo^ue fruRiJicatio D, proliferi , Acetofa cretica < femine aculeato.

  \ 281- PROSERPINACA- ratis , pediinculis tomentofis. Habitat in mtmtibus Galloprovinciae. Fimplkiifimo tereti , iloribus folitariis peduncui^ *" Royena foliis ianccolatis. ^ videtur U m anguftifolium autumnale, flore luteo guttato.

  Jm niiiuis teretlfoliuni albdm. F Efuieandriam a JacqidUo ; mihi non fiorw. Subefcentibus trinerviis unduiati§.

  JHort, cU/a Lmnm rylveftre anguftifblium , flore magnb caeruleo Radix fihrofaj annua, Caulis hipedalis^ patulus^ fitas dein plantas addere , inque unum Syfte- A L L I U M- fi-utex aculeatus» Folia lanceolata

  . Flores racemy/i^ \tt inflata : Lah fuperius incurymm , emargtnatum ; L^ lugdlK 280,. ^ifitjiguram iVackeniorf^ iconem Ellis^ vivam planf- Hantat tn India, -^«thiopia. Coccineaj fed Pedunculi uniflori yT W Primula veris , pallido flore , elatior
  . Juppl 506, valide acuUati , obtegentes totas baccas. Iipf 108-« villoris, caule petiolisque pilofis, pedunculii efceiites £? caulem imimbrantes* Umbell» termi" jm nat BraTil. Lis^primo fimiles^ unde dichotoma planta , fd^ 466. 33 rufefcente hifpidus f glutinofus , foUoUs ^ / Lium ftaminibusalterne trifidis, foliis fiftulofis , ca- Habitat in Virginia , Jamaica. Ra- tSolx^ ovato - oblonga exterioribus ovato^lanceolatisy tr t I tomiy folio longiores^ ternunatifpuds intrmSms, DROSACE folii3 Ijnceolatis dentatis glabris, feptentrio-.

  Habitat in Hibernia ,Sibiria , Auftria , Pyrenaeis. OauUs /ore/w rigidusj fubgrifeui.

  Folia lineariaj car^ Statice foliis ovalibus muticis nervofis , ^itat in Sibiria , v irginia. AxiUave$ £? terminaUst brachiato-paniculati ; lon^i- N u 2 Kri- fo.

  AlL 13* yophyllata flageUis foliofis. ARENARIA follis fubulatis ftridis! radlcalil Hahitat in Auftriae , Alvorniae montaxds.

  277, ftj raga alpina minima , foliis caefiis dcorfum incur- ilDUM foliis fufif-ormibu^ fubdepr^ffis : infimis rubens. Chnis vifcofa altiflima, ilore mufcofo, ocymaftri 5

  . ALOPECURUS paDicula fubfpicata, glumis vill^ i^' 444.

  H rom;ita« Flores hujus mihi ignoti funt. MESEMBRYANTHEMUM foliis teretiofafil ;5otamogeton minus, foliis denfis mucronatis nonfer- niis.

  Ribus concoloribus exiguis lanugine obfitis. Sa 'Hahitat in Jipibus Helyeticis , Genevenfibus , P dri - capfularis.

  >cri(la pavonis atnericaaa, filiqua multiplici.

  Norvegicum, rdeum fiofculis omnibus hermaphroditls, involu- f/abittu ad Moguntiam S in Sibiria.

  Proir compolitis raultifidis , feminibus hirfutis caudatis. Ad caulis latera margine lato exfiante unita & j rinttiusfteliaris bifolius germanicus. Yacintbus botryoides purpureus iii.

  Hft, i,p, lis, foliis luearibus integerrimis. Dt iat atate ^ folo pra retiquis , ut vix dtgnofcatut. Nia aplclbus teretibus , nitcntia,.

  Capfulx glabr^ >melia pyramidata, aculeis nigris. Fbinu gen, /fi, Arborindica ,2;Iycyrrhizaefoliisftibrotundis,floril n.

  ANTHOLVZA floribus infuudibuliformibus fub» Fuphorbiiim polygonum fpinofum, cerei eflSgie. Virg^ 14I :if^xfi!^*»^\ LONICERA peduDCulis bifloris , baccis ^dilK hibernica , foliis myrti pilofis fubtus incanis, ftr. RDYLIUM umbeliis confertis radiatis, foliolis maximuA. BUPLEURUM involucellis pentaphyllis lanced ftanum» pente femicylindrico. Itat in America calidiore, Q onus liifpanicus ♦ olea folio. MilL uaerliododendros, lauri folio , fempervirens, flo- TETRANDRIAMONOGYNIA. P- 350- * SILENE erefta l«vis, calycibus ereftis decangulis crcdai. Tribulus foliolis quinque parium.

  C? ces fuhutati ^' fruHu duplo tongiores. ' NarcilTus foliis enfiformibus , floris nedario rc oiote.

  'v[\^, ^^v ahernas ovatas , obtufas , concavas^ absque valvuta ^: Apocynum virginianum , flore berbaceo , filiqua lon- inerme 1.

  59, HKper longum, piftolochi» foUis absque pediculis, ftxAtUe. ^ GALIUM foliis fenis obovatis obtufis , caule wtfw.

  Pimpinella faxifraga major, umbella candidi. ^ LIGUSTICUM umbellae primariae invplua propendentibus atris, Pluk, phyt.

  IiJ Botrys ambrofioides vulgaris. - ' Aconitum pardaliailchesiXThora major. Lymalus humilis, folio lapatbL Buxb.

  2, p,

 • AGRIMONIA foliis caullnls pinuatis : impari petio- Bupacoria. 128, ttuis plantis horti nunquam Jlorcs mafculi* Dorftenia fphondylii folio, dentariae radice
  . I ■^cntaphylloides fruticofa elatior. SB- t, 17, rENTANDRfA TRIGYNIA. I fexjida : liicmiis 3 altanis a ^UBUS foliis digltatis denis quinis ternatisque , d&iaderia*, ^ %. GoUan, Dalihard^ Kxamer^ Leyfer, Meefe^ it in Bratilia. ' «laiAmma- j, CACTUS fubrotundus teftus tuberculls o?*| Oenanthe aquatica pimpinell^ faxifragae divifurai, PENTANDRIA MONOGYNIA.

  «99 Rubia mariana, alfmes majoris folio ad caulem daH.

  F^iiat in Cret» & Galloprovinciae montihus mari' ilis caule fruticofo tereti, foliis ovatis integerri- Oxali^ civle ered') iruticoib , foiiis termtisii " Vitat in Pyrenaeorum nemorqfis. ^ les, Capfulae ovata , fujca , nitidoi.

  CRITHMUM foUoUs lateralibus bis trifidis. / Habitat in Sveciae, Germaniae umbrofis, 2L terminatur Generibus^ quod tentavi ad Spe- ce.

  VemsB, a ,qua iiffert Foliis vaide PKNTANDRIA DIGYNIA. Inlkfa ad decm ufque , aliernx , paniculam con/iitu-'^ THALIA. Pracedenti^ ut vix]^ niji ab exerciu Mna milii.

  LYCHNtS petalis bifidis, caule dicbotorao, i JlruHi. Iris corollis barbatis , foliis altitudine caulis multiflc iL 130. Habiiat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Sibin Stamina Jlore longiora

  . Florcs in capitulis ribus albis Afenx- pug, t. ' Acttofa rotundifolia hortenfis. [vina humilis racemofa , baccis puniceis.

  25, ALLIUM fcapo nudo ancipiti , foliis iine Tiiana kua

  . Folia lintaria^ plana^ hevia^ refta^ jrodr. Otis piniiulis circa c^am decufTatis. \ Habitat in Cappadoda, unde in Europam 1559 Rucemufi fecundu^.

  Ftores trijli colcrei', nec tamemoi //flfefflf mjamaica. * Rapunailus creticus C Pyramidalis altera. Ba4 Jpida, Rami rariores , altcrni ; Foliorum vt pfulae pilofte.

  " > Sefeli I montjnum* pannonicum.

  P, a, foliis corios, multiflofa. Nofis, calycibus marginatis axillaribus. ?IMPINELLA folis radicalibiis trifidls incifis?, Anifam. Tegris , foliis caulinis anguftiffimis. CE ILEPIAS foliis ovatis fubtus pilofiufculis , caule amocna.

  , t^ iGROSTISpanicula capillaripateote, calycibus fu- PApenfis 3. ATRAGENE foUis tematis : foliolis incifis deitatiJ, Rjoyeni xq. CACTUS eredlus articulatus fubdecangularis: Inis feiTili bus finguiaribus ad divaricationes ramorum.

  'nnay pilis vagis hifpidiufcula , fubferrata ferratU' re li. ;$ \piumdulce> Celleri italorum.

  Plantae facies prima oB magnitudo, Folia aitth Habitat in Emoipdsfeptentrionalis aquis pigris puris. HYaCINTHUS corollarum exterioflbus l^ciDilsfi :5ilopliyUum virglnianum , longiore folio erefto, flo- yS. Coriandrum fylveftre foetidiffimum.

  BaJu^pa AmfteL IrisvirginJanA puujila f Cham^iris verna angui fi^6 DECANDRIA JVI^ONOGYNIA. * * ♦ Dichotoma (timbeUa hifida autmdla) re caeruleo.

  Hofa , lateribus valde compreffa €? punftis pellucidis Daiibarda. RUBUS foliis fimplicibus cordatis indivifis di tin&iciutti r. Conocarpodendron folio tenuiffimo anguftifDi rllium rubrum. Iwiut in Italiae £? Monfpelii umbrofis.

  O y Horminum fyiveftre majus liaematodes giabrum, flore ony mo affinis africana , portulac» folio.

  ' Gramen maritimum , panicula loliacea. PaL :o arabica teretifolia , liore coccineo. Habitat in Jamaica- Papaver erraticufn , nudicaule flore flavo odonK I abltat in Afia.

 • ■; tis folio longioribus, fru&ibus fubulatis. Larantus baccifer , circaeae foUis. 178« Petala ajliiianxia obvoluta I. VERONICA racemis lateralibus paucifloris , caly- montariii fummis cuneiformibus incifis. LymaliisiricanuS hirfuttiSi Bauk. ^ aryophyllus faxatilis , ericafoljis,umbellatiscorym- byllis.

  Lugdb, 1^6, PENTANDRIA DIGYNIA 379 folio. Euphorbiainermis, foliislinearibus, umbellauiW P- 385- LLANDSIA culmo paniculato. Utriadtit; Cdtyledon inaritima, fedi folio, florecarneo,fibrofa :ans, boraginis fiore> foliis profunde laciniatis.

  203, 229» Roy, lugdb, Gra- odore rancido, culmo albo. PedunculuS valde dcorfum fcahir magis vifu <^m /8 Foliis fcahris latioribus

  . Plantago anguftifolia major , caulium fummitate &
 • J Murnaf decidua^ racemos Jloriferos involvunt, Hahitat in India. ^ nulis nonnullls & inuocentibus oblito.

  M mufci in modum dependens ♦ foliis pruinae inftar peruv. Allium fylveftre f» Moly minus, rofeo amplo tls : inferioribus oblongis.

  DECANDRIA DIG YNIA, 37 « ibioCi graminea nudicaulls , capitulls argenteis f. Primula - - - - limho corollarum plano. 278» Caules mmeroji late diffuji repentesy nec erefli.

  Folia bqfi im quinquefolia, peculiarifexfidaftellata. % Solanum americanum (Irychnodendro accedenSf fl Differt nojlra a Fexnllai radicibus Jibrojis , nec fqua" ilus Cotonea mindr.

  309« len miliaceum, panicula viridi 1. JBwi a %t in Lufitania , Apulia , iEgypto. Caulis pedalis^ Jrutefcensj erectusy pubefcens. % \^ PLANTAGO caule ramofo fruticofo, foliis filiformi- cynop». Rinafcabris , mucrpnms , flofculo lotigioribus , feffilibus y busj inferus.

  Umbilicatis amplis, pediculis f]pinous, fioreie poerateriformisj rofea^ puldurrima^ plana: Laciniis 5UGENIA foliis integerrimis , pedunculis unifloris uniflora. SAXIFRAGAfoIiis caulinis lineari-fubulatilj Cameraria lato myrtl folio. Parifi Flos feffilis , c«m involucro diphyilo.

  1 fylveftre minus, flpre luteo* Bauk pin.

  Myrtus zeylanica pdoratiffima, baccis niveis mono- Narciffus jacobaeus major. Solanum bonarienfe arborefcens, papas fioribus. I ibrotanoides arlx)reum monomatapenfe « floribus in Affinis nimis pracedenti , Jed Cmks erefli ; Fi jam. Xiphion flore e luteo nigricante.

  Petiolorum bafes utrit Pentaphyllum reptans alatum , folii$ profiuwto <#fj n. 33? ►horbia inermis ftuticofa , foliis lanceolatis , invoiu* minimum ^mbellatum , folio varians» Pluk. Berrimis diJtinRa a prima; Folia ovato-cblonga^ flflj lugdk 50. Dein etiathdomi mille modis vere Protea. PONTEDERIA foliis haftatis , floribus umbeH H ahitat in Indi2e aieno/is- foUis lato-Ianceolatis tomentofis feffilibus. Heptapbyllos , flore albofundo purpureo,radicetu- Convolvulus argenteus , folio althse».

 • JBn Bbttaria perennis , ilore violaceo. IChufd, anguftis dentatis foliis, hifpanica.

  Nmen fpartum , fpica brizae pamculata & corniculata.

  Lis fubpedunculatis ariita Iorip;ioribus.

  Ia foliis molliter hirfutis,^viminibus rubris , fruftu \'. * N Planta magna^ alta, Caulis Levis ^ obtufus, Foli [. AVENA fpicita calycibus quinqueflor!?. R: »YROLA pedunculis bifloris. Maculata, Arbor baccitera , folio obiongo fubtililSmis fpai 9.

  SILENE petalis bifidis : coronula fubcoadunata Aioe africanaliumiiis, fpinis inermibus & verru bris. Hahitat ad Tyberim o in Mg^^Y^tp. 2|L fiF AMOMUM fcapo nudo , fpica ovata* Hort. I^^\YCps' pubefccntes CojQlldS: viridis t Gramen myofuroides nodofum. 3* pr^ Afclepias caule decumbente hirfuto , foliis ovat fhcato fubrepando aequante petala oblonga. S- TABERNj£MONTANA foliis altemis , caok Piper rotundum nigrum. I^u Habitat in Alpibus Auftria^,HeIv^s, Siburiae.

  LESKMBRYANTHEMUM fbliis diflformibus ^^^^^ prodr. DIANTHUS floribus fubfolitariis fquamis ( Biigloffuni creticum vetrucofwrcv

  . Ovato oblongisfubpilolis, petalislanceolatis.

  'lis PK glaberrima y fed Caulis triplo altior^ normi' pin.

  MILIUM floribus paniculatis difperfis muticiss Gramen avenaceum montanum , panicula angul purpuro- 4. LITHOSPERMUM feminibus lapvibus , daUs y herbaceus , Jtmplicijjimuf : Foliis JHabitat in Ada feptentrionali. PSolanum maxime tomentofum , fpinis carens, virgi- Habitat in Hifpaniae campis argilojis, 2f.

  Rfus Jlores laticra obtufiorcu Umbellaparra , con-» villofunv 18. SEDUM caule crefto, foliis planiufculis. 14, EUPHORBIA foliis oppofitis fubcordatis petk Anemone tenuifolia, fimplici flore» Baxik, pin. I74t^ llumfoiiis radicalibuspetiolatis,floribus umbellatls. EUPHORBIA uAibella quinquefida: bifida cliff. Aquilegi* corniculis, Mofclxatellinae foliis, tat in America. Folia juniora ferrata » aJr/fra ^a^ repatida , yi^ ntat inAlpihus Fyrenaeis, Helveticis, Taurinis , tgdb, 275. Proponenda ; hoc dum carnata , quincfuepartita , fundo laxiore quam t\m pofitis» Fluk.

  Alpina , foliis centaurii majoris.

  ;iana corollis infupdibuliformibus quadrifidis, pe- Habltat in Americes infula f. Johannis d^ Porto Ric- ^

 • PENTAIlDRtA.

  Bafteria foliis-ovatis acuminatis, caule frudco&^ Verbena bonarienfjs altifllma, lavendulae canarienfisft ^ Diffcrt a^ PH. Buxifolia , quod Folia non 9vata^ fed Varietas ca^en//s caule foliisque hirfutis^ at Alunda-valli. Cyperus capitulis glom^ratim congeftjs, feniinibus riT videtuY ; varietas a foliis quibusdam long, '^clifi.

  Corolla regularia , calyce hr^ certo calculo intellexi, utpote qui vii luphorbium aphyllum angulofum » florum coma den- p. RICA antheris bifidis exfertis, corollis gi COFFEA floribus quinquefidls di(permif. Potamogeton pufillum, gramineo fi)Iio breviore, CLAYTONIA

  .

  , ticillata^ fape quaterna ^ jlriBaj acuminata ^ IdSvia. C pilofo , bradeis aplce glabris coIoratisque« Amxn.

  Integra- , nudiufcula^ Spicae alterna , peduncuiat/e , obtufe lobatis: aculeis utrinque reflis: fupc Hibitat in Indiis^ 2|. Tatin Europae prans apricis duris.

  '; Cirnamomum f Canella malabarica f.

  Cyperus odoratus radice longa f CyperuS officinarum iuinquef 0-. HEDERA foliis quinatis ovatis ferratis.

  Horta Pulmonaf ia foliis radicalibus ovato-lanceolatis or f. Gr(m,virg,6 apice reflexo - patulis.

  Hm> Erica foliis acerofis glabris ternis , coroll^s obfc tat in Hil^pania. Heliantbemum montanum, polii folio incano, flere.

  \ latO'Ovalia^ coriacea rachi alba : Petiolis utrinque Leucojum. Confertis rubentibus lanuginolis.

  Panicula nutans, Spics gLibra , ovata : pedicelUf, Sapota. ACHRAS floribus folitariis , folijs ovato-obl fatis dijiinfla a pracedenti ? fubrotundis. Ularia plantaginis folio augudiore hirflito.

  TORDYLIUM umbellis fimplicibus feflUibus, theatr, ^^, Scheuch, gram, 244, ka foliis mucrouatis, glabra.

  LAmaranthus fpica albefcente habitiore.

  Solanum mexicanum , flore parvo.

  Li tat in CliillL bradeis coioratis , coroliae labio infimo rellexo. ILSMANTHUS foliis linearibus carinatis. ' catis , farmentis repentibus , foliis compoiltis.

  SOLANUM caule aculeato fruticofo, foliislai , gram

  .

  Fruticefcens , ramis triacantliis. CUK exit ramus ; ptpcli radicales Jimplices ; caulii Hdbitat in Peru , Lims innotuit 1580. CAMPANULA capfuiis quinqueiocuiaribus," Piper qui Saururus foliis feptinerviisoblongo-acuml- Habitat in Alpibus Helvctiae , Hetruriae , PyreM GrELICA extimo foliorum pari coadunato: fo- atropurpu- Sp. Itat in Europ» cultis oleraceis , nimium abun- Imatis auriculis retroflexis , paleis tricufpidatis. Ifihbitca in Lufiunia ad Tagum. Nen pratenfe criftatum, C fpicacriftata btvl Bauk^ 5. ATHAMANTA foliis lnferioribus nitidis, un Uabitat in humentibus Boruiliae « Anglix , AIo- femine villofo. AfonMgt^ libus fterilibus longiffimis procumbentibus. ?6lia fuhtus non iomehtofd ; qutimvisfape pubefcentia.

  426 Lychnis alpina , foliis anguftis reflexis , petalis ^ Jtamp, 59.

  Alarcgr hraf, 46, let, gax-' t. Smilax perfoliata ramofa , flore albo.

  Folia lanceolata^ utrinque attenuata. PeduncoU 394 PENTANDRIA PENTAGYNIA. ADONJS flore dodecapetalo , fru(9:u oVata teniaUs; - DODECANDRTA I^ENTAGYNLV ««5 albi.

  , ' ' rldhitaJt in Italia , Narbona, ad agrorum marginei^^ Habitat in Gotlandiae, Angliad paludibus. 2 iibella globofa , ftaminibus corolla longioribuSL Rhus pln. Chamelaea fabaudica, folio utrinque Incano bgS. Ericum filamentis laevibus ^ periantUo trifidb. % ^ Iriiolium acctofum corniculatum luteurn nig )

 • t.

  Fi* Amaranthoides marma hirfuta , halimi folio. J is tomentofis incifis, racemis bipartitis foliofis, 8. UTRICULARIA fcapo nudo, fquamis altemls ' Habitat in LuQtania , Hifpania. Alflrcemer, Q ENIA foliis ovatis, peduncuUs unifloHs» iii«rmlii

 • :-;,■ Mich. 18* Habitat in Italia, Hifpania , Mon(]pelii , Pannoi Gronovia fcandens lappacea, pampUiea fronde.

  Bd VACCINIUM floribus corymboGs ovatis, foliis ob- coryrobo.

  |Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliora fu- ig'olI'um lufitiinicum , echii foUo urdulato. Po- Quinquefoiiam folio argenteo.

  3^5, PuIfatUIa > apii folio « vernalis , flore majore. RUBIjS foliis ternatis , caule iDermi Qniflonij CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella toliofa» virefcente obduftis. Folia minime nervofa^ in mucronem de^ ^ PENTANDRIA DIGYNIA. 315 Verbafcum lichnitis , flore albo parvo. % jfitis copia reruml Habitat in Carolma > rarius in Virginia. Royen^ Folia plana , linearia^ pollicis latitudine , bipabaan Sal via africana frutefcens / folio fcorodoniae , flore vifl Honnlnum fylveftre, lavendulae flore. 4 PONDIAS foliolis nitidis, , mtea. Setnina quinaue adoHo , fubrqtuma^ reniformia. Fitis, folils & £icie vitis idaeae > capfula mi^nima UPHpRBIA lunbella quadrifida: dichotoma, fo- iJithyrii, FRAGARIA. Tournefortia frutefcens humilis , foliis maximis ol pin, aii.

  RULA foliis 0^:01 Js lauceolatis, flo icdifoiiiis. CISTUS herbaceus ereftus glaber ftipulatos, flori- caroUnenfe. SOLANUM caule aculeato annuo, foliis liai [tus, fpicis cylindricis. TriphyHo mucronato ; ad tatera alterius fiofcu&- Habitat in Indiae utriusque locis inumlatis. Rugofis utriDque pubelcentibus! Gion.

  * * Pedunculis umfloria» flore albo & caeruleo. F lUMEX fioribushermaphroditis: valvulis laevibus, Lunark.

  Habitat MoDfpelii , $nqu£ Vallefia/Ulelveda. Juncus acutus m

  6\ Liguum peregrinum aquam caeruleam reddeDSi \ purpurei^ pedunculo longo in/idcntcs; CalyCiS ■ 150- /anna-pola tali. 'ereusereftus minor , frudtu fpinQfo , cofl^runi nu- tatis. Ranunculus jnontanus, folio graaiineo, mukl] itat in Italia, Hif^pania, Narbona, Oriente. % ^AURUS foliis venofis lancedlatis peseunantibus pla- iniicg.

  [■ Folia quina , obovata^ inaqualia , obtufa. 6r^en minimum j fpica brevi liabitiore f noftrum. ^ itofis foliisque oblique ovatis repwindis.

  Olea toliis liinceolatis, ramj3 tetrag;onis^ Hort.

  Gramen feftuceum majus , locuftis craffis lani Dia arborefcenS cliamaedrifolia minor. Ha ^ at faturate ruhri; Calyces aneujiiorts (f RNEFORTIA foliis ovatis ferratis , petioUs ferrau. MEEMBRYaNTHEMUM fubacaule, foffl i;americana , radice tuberofa , minor. Qibus planis , bradeis coloratis , fqliiS ternis glabris. Tundo cx paleaceis fpiculis in cacumine caulis glo- Hahitat in Mexico, Jamaica, Qaribaeis, nunc in Eu- bus tribus alis pellucidis

  . Hall [ESPILUS l]pinofa , foliis lanceolato-ovatis crena- Pyraaintha.

  Habitat in Pannonia, Auftria, Helvetia, Pyw Habitat in Italia, Lufitania. TRIANDRIA DIGYNIA,

 • ato. Infpexifle plcintam , vel fpecimen imperfeftun pin. »29, wn \i^ jlore unicv, Folia petiolata , ternata : folio- , 3LEJIOPHYLLUM: caule «quali , foliolis incifis hirfutum.

  COrrigiola caule fafciculis florum terminato. ^ Atraphaxis inermis, foliisplanis. Fl»ieyli Foliola integmima^ minuta. Calyces coriattA CappariS zeylanica» duplicatis fpinis^ folio acatO; BtCANDRIA MONOOYNIA.

  >rum vagince latiffima £? a caule dijlantesj margine diifufa

  . Flofculi Mafculi arijta majpr , verfus bafln inferta ,
 • Sedum aipinum , faxiiragae albae flore.

  Bauk m Amaryllis Ipatha muitiflora , foliis ovato-oblongis ol foliis linearibus hifpidis. F Centaurium ciliare minus, circaeae foliis firmioribus, \ incifis, racemis fimplicibus. Chelidonium hifpidum,pedunculis unifloris. )horum fpica erefta, caule triquetro. Stylus Hahitat in Europae aujlralisy SibiriaES, Mefop< N foliis tripinnatis : radicalibusliciearIbuS;OaB- Amml.

  D^ TULIPA flore erefto , foliis ovato-lancepladl Hahitat in £uropa aujrali. Habitat in America S Afia feptentrionali. ^ 3THERA foliis lanceoiatis obtufis glabris fub- pumU*.

  Wna, j, CALLITRICHE fpliis fuperioribu3 ovalibus , A^ T H E A* Scorpii l]pina» Hcrn.

  HabiM in Syria , 0, in Zeylona. 258, 1 lofoermum feminibus echinatis.

  Habitat in AmenC3iJ eptentrionali^ Kalm, "^ 74. Crajfa , ^/fcfca , minima , pedicctlata ,.

  Acundnc Habitat in Sibifidi Jlvii. ^ule inerinL» s iRnceolatis , umbella univerfaH trifida , partiali- nofis, caule fubnudo multifloro. 3^onom maritimum longius radicatum noftras, teva iaermis.

  " ' Habitat in Europae oorealis nemorofis bumidiufctdi LLIUM foliis verticillatis linearibus, peduncu- parifienft, ^ 245.

  Premis foUorum^ erefiis^ quafi in corymbum fajligia* verfali quinquelido lanceolato , partiali 'HSitat in Ii^dia.

  409 J>Ieurum minus anguftifolium monfpelienfe. Sifyriuchium lat|foI}um, floribus patentibusyi^diffor- nearibus, involucris triphyllis , involucellispenta Lygdalus aethiopica, firudu holofericeo.

  ^ Papa ver erraticum pyrenaicum , flore flavo.

  Hyorcyjraus creticiis luteus minor. VERBASCUM folus lyrato-pinnatis.

  7*6 pofi- ^ lycibus acutioribus» Mill. Gramen procumbens , digiti longitudine.

  SALICORNIA^ Scirpoides acutum maritimum, cipitulo glomerato fc nosfapius quadrifidus ; in Europa aujlrali fapius qu iminibus brevius ejt. Braftes , bina faturatius irt- fnxm fcandens africanum

 • vinc» pervinca fo-< HtXANDRIA TRIGYNIA.

  5SIA foliis odojugis ovall oblongis : interiori- akta, Habuat In Gai. Ije, IIolvctiaB, Italiae, Orientis merfa f ima in lacinias lineares pinnatijida, Flo:

 • fcapi apice memlnanaceo , plana , cui ad alterti danella canarienfis frutefcens Simpla nobla difta. Alpijj;hia foliis ovatis integerrimis glabris, Hort. Gramen capillatum , paniculis interruptae anguC Hahitat in Pyrenaeis, Apenninis.

  % confpicuisy callqfis^ ah utraque parte^ Racemi V\>lia longitudine £? latitudine aqualiaj obtufiufcula, Habitat inToboIflco Sibiriae, Lufetia inferiore. % IlamuSf|u^K5, longitudine caulis.

  * tat in Pannoniae , Apenninorum , Helyetiae tnon- ■ isferratis, caule repente. Foliorum lacinia oblonga acutiufcuU. Petiolis pedatis, racemis alaribus, Brdwn. Laio^ »

 • ' 3*P* 132- ^- '32- f^ramen. ' ,0 ,414 HEXANDIIIA MONOGYNlA.

  Lunica rupeftris, foliocaefio molli,florecan II. In alpibus Helveticis , Styriacis , Pyrenai- Heliotropium gnaphalodes littoreum &uticefceQ nalab. F» 7 ; hanc^ ut excitem alios in flores ejus inquirere^ < Juncus laevis , panicula conglomerata» Schatck Caefalpinia folioiis duplicato-pinnatis, foUoliS€ \ RANDIA fubinermis.

  Afperula foliis ternis fubulatis triquetris, floribus qua- tenutfolia. ECHINOPHORA foliolls incifis inermibos. CORCHORUS capfulis fubrotundis depreffi» c^ff- <^5* ^oy. Cundis , flofculis geminis remotis , calycibus ariflat MeCeir.

  Br lerMtun) flore acetabuliformi luteo. Il um campeftre juncifolium capitatum purpurafcens gulo.

  \'\ Mtat in India* [■ Janipaba. Olarm terminant trichotoma , reliquis longiora

  . Eolia oppqjitaj linearia^ acuta^ glabra^fti Ju pin.

  Polygqnum foliis lanceolatis, floribus hexindris Rubia cynanchica, BauL pin. ARENARIA foliis fubulatis fubtus hifpidls. Itus pracedentis ; Caulis hijidus ^ umflorus.

  «3+ «EiC 39^ Afphodelus caule feminudo ramofo , foliis plaol Jiabitat in Hifpania. T> Adonis fy Iveftris , flore piioeniceo , eju. -que foliis lon^ > Zeylamca, Hyofcyamus.

  CauUcuUs fpinolifliinis , xgyptlacuft dunculi pilo/i. Canles foiiis duplQjl triph ^ [)A fpiculis ovatis compreiTis muticis. 8 integefrimis , racemis fimplicibus.

  Liis obo vatis revolutis integerrimisfubtus pun6 rioribus decompdlitis linearibus. Floris tliyrfo fpicato & ad bafin ramofo.

  SegiL Batis: vaginis ancipitibus. 2^2, Florts in panicula brachiata.

  "" ] tisaevi, tranquillus utilipribus obfervationi ^icoides f. Ficus aizoides africana major procumbens, lum fjflveftre angpftifolium , floribus dilute purpu- ^ice confertim foliqfu Folia inferiora fpatulata.

  28- Ranunculus arvenfis echinatus. IS, Juncus culmo nudo acuminato ad bafm fqoat quinquepartitis , foliis pinnatis undulatis.

  Monfp^ 2051* ASCLBPIAS foliisovalibusfubtustomentoiistcaule ^v^'^^- 487- Conferantur Canangae. Americse horealis maritimis, ' HaJfitat in India.

  I^ Solanum triphyllum , flore hexapetalo carneo. Cat 5SA germinibus globofis pedunculisque glabris, pfepindll- ^entaphylloidcs foliis tenuiffime laciniatis, flofculis :o.

  ' Caulina vagina petiolari integra , pitmata: itat in Jamaclia. , rihus in pagina fuperiore , plufibus ad m iantum foliofus^ Petioli compofni , tripartiti^ aculea- ■. ■ - ■; ■ r -^v- "^' in Virg^nia. Alfme , fpergulae fecie, minor i\ 6pergula mini jiicq.

  20, Ranunculus lufitanicus, folio fubrotundo , parvo flo Agem Phillyrea 4. Philadelphl nectriaf acumwatiffifna^ JlriElay glahra.

  Caules gla- ^ Aiparagus fojiis falcatis ex uno punfto numerofis. -Amaranthus fpica albefcente habitiore. SWER- Frutex trifolius refmofus floribus tetrapetalis alh matura inter G. MoUuginem £? glaucum media* [Cau- ra 'f Jupra decompofita muhipdrtita in kai :a foliis filamentofis. FoUisfubulatis, radicibus obiongis congiobatis.

  Avena panicula fpicati, fpiculiscylindricis culmo ap- lata^ Panicula pan^a , quq/i fpicata, Spiculae 10.

  33- MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliisM 32. ALLIUM fcapo nudo fubcvlindrico , foUis ]« f intueri atquc aellimare noviL dichotomo, capitulis leffillbus. JJabitatinM\ih\sBf Vallefiae /epffc«5. ^Habitat in Europae agris, Q 170.

  Caulis diaitaUs , Jimplicijftmus , eri iwalis pMta coroUa alba medio rubra ^Ji» , ' jam, 144. SMYRNIUM foliis caulinis ternatis petiolat fi.

  Caryophyilusholofteus tomentofusaDguftiMoM Flores hujus /peciei non vidi. CONyALLARIA foliis verticillatis» FL lapp. ^adent alia, Convolvulus marinus.

  F» Habitat in Europae foffis rarius* Sagittae qupdamrnodo fimilis planta maderafpatana giauca. PIIMLPINELLA foliis fupradecompoiitis , caulf libus compolita Scheuch. Perficaria alpina altera faxatillis , foliis duri nuis

  . Mielina radice anacampferotides« DiU. Irg, Euphorbia inerniis , toliis f ubrotundis crenatis. Fl tts, inter fpinam ramunu ' ■ ^ tis puniltatLS diftincais, calycinis foliolis ovalp' foliis fummis connato-perfoliatis. Valde aflmis^ refcentiam nutans, Folia pilis raris adfperfa. DORSTENIA acaulis, foliis plnnatifido- fubjefio pari foUorum: altero pt^dunculoj in « it ifi Tataria," in Anglige mmdiondis Iftori* Habitat in Anglise, Norvegiae, Islandiae littoribus Jt" Habitat in Mexico
  . Pium paluftre f Apium officinarum.

  Cheufan glabra, juniperi fruftu. Reftexis rotundato didymis liifpidis.

  Gramen panicWtum alpinum latifolium, panicub occ

  .

  EUPHORBIA inermis herbacr-a ramofa,foBJ Habitat in -^thlopia. 58; Gomphrena pedunculis ad alas geminatis trica] LUCIANELLA erefta, foliis fenis liiiearibuii^ flo* angulUfolit. Ciftus caule procumbente , foliis oblongis utrinque :at iii Virginia, % <>vatis:fpinisfetaceis.

  /i* Aretia halleri follis ciUatis.

  A- CUNILA foliis obiongis unidentatis , floribus prodr. - 'i Jm erojan Schmiedel, tis oMufis, caule adfcendente fimplicKBmo.

  | Halntat in Germani» , Helvetiae » Anglis> QM^ OxaM^ e^>3\^ Viwlbltero, Hort. Cliffl 175, SfVefiaic9, nyhida. 206, i loQi^y fioribus albis cucuUi modo laciniatis« Pluk, cuneiformeSf retufaj concava ^ lateribus dilatata.

  Bipinnatis , ligno lcermefino: Braliletto.

  449; ^ELiEAQNUiS foUis ellipticis. ' ro margine acuto utrinque feptis, lPoli2i fubcordata m ^YROLA ftaminibus adfcendentibus, piftillo decli- rotundifo- lix^iemefk.

  BAUHINIA foliis cordatis: lobis femiorbiculatis WINTERANIA. Tetragonus^ Folia angufto-Lmceolata , trincrvia, (emdf^. 5« COCCOLOBA foliis ovatis membranaceis- ^ Folia linearia^ femitfijida\ inferne fubpimata, j ,. ;pliyllis,caule dichotomo, petalis crenatis. Utramque afjumunt , vix errant.

  Flores feffdes j fparfi pet lanta zeylanica aquatica, lato & brevi gramineo fo^ Rofa rubra multiplex.

  Fti/f mucronatay glabra^ petiolata^ integerrima. Arti" jSempervivum caule infra folio lacero , foliisc» racemis comofis aiaribus. U ^\ iine foliorum y 'nudi , harl^ipntahs.

  * Siliqu» ere- us nionophyllus , flore albo. Lapathum hortenfe latifolium, Bauh. VERONICA fipicis terminalibus, foliis ternis «quaU- iE fioribu5; fubfpicatis alternis fecundis, peta- gailid; O 4 Cl- dufae. I^f^ Petalaptzrt-iif/iZ, tvia exteriora magis pcuentia^ isU Habitat in humidiujculis Europae.

  Hahitat ad Cap b fpei ,* vivam nluit D, Burmams.

  ^* MONARDA floribus capitatis fub-didynamis, cMf r/. «

 • j ■ ■ vp ■ Veronica mas furreaa elatior. AuricuK , lanceclata\ refla^ nec obliqua aut ovata, Ne* - lucris minimis acutis, Chaerophyllum feminibus laivibus, umbellisid circumfciffx
  .

  Inermis, foliis ovatis ferratis trinerviis,fl Hahitat in Oriente. % Caffia americana foetida , foliis amplioribus ' ^cntaphylloides reft um frutefcens.

  1 7- Habitatin Oel^ndia, Hungaria, Narboiia , Italia. Campanula efculentae facie, ramis & floribus pat PENTANDRIA MONpiSYNIA. I8», acutiu

  Hymalusfoliis oppofitis oblique cordatis obtufis fer* JFbHafupra viridia hirta \fubtus incana. Flore iacc£ colore odoratiffimo.

  SISON foliis pinnatis , umbellis ereftis

  . Ilq 5(5a DECANDRIA MONOGYNIA lis globofis, '. Pbyteuma f^ica oblonga nuda, foliis caulinis la fubulatis decurrentibus. JaCninum luteum, vuigo didum ba'qciferum. !^ Eryngium pannonicum latiibLum.

  Luf hijl, «, foliis radicalibus pinnatifiais ; caulinis linearibiil ^. Pruna coloris cerae ex candido in luteum paM» ^Jnna^lSpec, piant pur/ /.

  S ^ calibus, interiorlbus longifllmis fubulatis arc hnt anth. »'

 • SPIRiEA foiiis ternatis ferratis fubaequalibi 371- abris quaternis, foliis quaternis fetaceis patulis-.

  Tithymalus paluftris fruticofus. Staimnafl, lomiitudine coroll^, Rheedipl^ 78.

  CRUCIANELLA procumbens fiifFruticofa , : vAiQi^ctsfs, I.

  M leachnus foliis rdtundis maculatis.

  ; JtriSius^ fpithameus c? ultra^ Jlriatus

  . < Neclaria promuut ncn cornicula fulmlata^ f^d tlOCAULON culmo fexangulari , foliis enfifor- fcxangular«.

  ^ , Gramentyphoidesafperumalterum. ^(E^EMBRYANTHEMUM foliis friquctrisi Oinula orientalis, limonii minimi &cie, florepa- Papaver hortenfe, iemine albo Hauh. F, Chamaeiris minor, flore variegato.

  ?| Statura proxime accedit ad G. Rubrum, futis, caulibus fubrubeDtibus. Morif hift, 3«fi Hahitat in Lufitania. RaNUNCULUS foliis ternatis integerrirais te ^y E foliis dentatis , ftaminibus coroUam sequan- vlvlpaca* lis ferratis, Lqsfl

  . 311? >N foliolis verticillatis capillaribus. WilTUS floribus folitariis: iuvolucro diphyllo.

  HoL 2NE petalis integerrimis fubrotundis , fruaib :S qulnqueviil- TRIANDRIA DIGYNlA. 767 toma , involucellis obovatis ,foliis cuneiformib - na ; petiolis plurihus ad genicula cauUi , cum in prace" Mcuta» Sola 3. Qotyledon ?ifricaua frutefcens , folio longo &tii(i Xinumfylveffare anguftifolium , flore magoo violaceo

  . (58, 59» DECaNDRIA TRIGYNIA* [ yeronica fojiis imis cordatis fuperioribus anguftioribus- nutus,
 • * ■. Dentato- angulatis , umbellis uutantibus. I» RUMEX floribus liermaphroditis : valvulisi dinem fpica ipfius dijlicha S fccunds:.

  O J}CmUs herbacei -, erefH y plus quam pedales^ ramis florife^ (i, bphondylium birlutum, foliis anguftioribus. »HNE floribus feffilibus ternis caulini^, foliis Mezereum.

  Juncus , acumine reflexo,major.

  J cbia Chamaenerion di(3:a anguftifolia.

  Gramen aquaticum paniculatum latifolium.

  Parum villofa : primaria cordato -fubrotunda ^ j ajigifllas. I Gramen inx pedale , facie AvetKt, Panicula fmplex , Tolia linearia , Lavia : fumma ciliata. BANISTERIA fc^isgvatis, r&cemis dicliotfli quatuorfimpliclbus inftrufto.

  O lophylium collinumlignofum miuus , flore albicante. Fa montma, folio cubitali o^longiore crifpo, interrupta* 6. GOMPHRENA caule erefto , fpica interrupt Column.

  ^ tANTHUS caulibus fubunifloris : fquamis caly- arenarius. Lithofpermiim flore magno , caule ex apice Statwra Sa^da f. Tamarifci^ fi^^^^ funSis TmtM lORTEGIA. | Habitat in Amevicdi feptentrionali. SALVIA foiiis cordato-oblougis: fummis amplexl- pfaten(i5. Pedunculi terminales £? lattrales longif- anculns perficifolius , magno fiore. /

 • 4- VEJEIONICA racemis lateralibus , foliis multiparti- multlfidi; alis arvenfis echinata , parvo flore & fruftu.

  ORDIA foliLi ovatis tomentofis, corymbis latera- Myxa, uitaurium folii^binis oppolitis anguftis linearibus , * pin.

  At in Auglia, Helvetia, Gallia, BJdo. Corollae purpurex^ acumi- Mitella foliis ternatis. LLANDSIA foliisfuperne ferrato-fpinofis, fpjca fenM^ Habitat in Zeylona. Cinthus ftellatus, albo flore, Ctiy.

  K 3 g^y- radicalibus ovatis ferratis ; rameis ianceolatiS: LTHERIA.

  Icx, tetragonus angulis membranaceis. Folia oiu* Avena feminFbus hirfutis.

  /flnr/o /dcf/e Att;if5 generis fpeciem dicerem^ nif.

  Brunsfelfia flore albo, fruftu croceo moUL Pk icoides africana frutefceos , folio triangulari brevio- Habitat in Europae bcrealis paludihus cefpitojs. X Habitat in Scania £? auftralioris Europ» anns. Fvre' Habitat in India > America, MgYpto , Arabia.

  189 lato-pilofis , feminibuj iiervolis. SMA foliis ovato - oblongis , floribus folitariis unifloti.

  83 Panax paftinacss folia: pauh. Protea foliis lineari - lanceolatis glabris , ca] b.

  Acea ^^ PHALARIS panicula oblonga ventricofa. IPerifclymenum redum , falviae folio rugofo 1 nentofis, fcapp decumbente. Fis , argute ferratis , fubrotundis S Ckule vMe lanceolata , alterna , ima opptfita.

  Flores fk Yoblongay ex jioribus fecundis j feffilibusy dupli^i fericj FailL parif. TriandrM Habitat in montibus aridis Sveciae, Helvetia?.

  I ficcis, :ataBgus fobis ovalibus utrinque glabris plicatis indi- per, 3.

  LugOk Folia pinnata: foliolis 21 ^ftjjilibus, rigidiSj ovatii^ A- tis immixtis, psdunculis hirfutis. Oovatis jgldbris > ferratis yfubtus pam HEXANDRIA MONOGYNIA.

  CUff^ KAEM PF ERIA foliis lanceolatis petiolatis, Fl. SCIRPUS culmo triquetro nudo capitulo Pluk.

  Rata: nenns trans\'erjalibus crqffis, Flores raa 418.

  POLEMONIUM foliis inferioribus haftatis , fupe- dubium- m PENTANDRIA MONOQYNIA. * corollis acuminatis, beris dumetorum. Uatin arvis Scaniae, Germaniae, Angliae. O Habitat in Hifpaniae collibus planis^ Q Habitat in Angliae comitatu Surrejano prope Croy- 'C t in Virginia.

  © \ ala Flos folitariusy pedicellatus. Calyx a hq/i ibfolete trilobum.

  54- ^ 558- dis , cortice laevK Brown.

  1 fd^ imprintis fuhtus -, fetis rigidis Oiiprejfis pof^ ICONIUM feminibus ftriatis.

  L univerfali trifida polyphylla, partialibus triph ylUs, lolygonum , gramineo folio , miijus ereftum. 7? catis paleis apice pilo terminatis* d ICOSAl^DRIA MONOOYNIA. (J73 / GramenLoliaceum; foliis & fpicii tenuiilimis.

  Myrtillus germanica & Vitis idaea. 8- LASERPITIUM foliolis linearibus. ^ Habitat in Europae inundatis, 2?- Alorif hiji.

  I O o 4 &^- Folia utrinque molUJJima vaginis ftriatis^ Hi 48.

  ■ ' , _ Ca terminalis £? axiUares pidu/iciilatx BrnSt Jimi , fiUformes , bifidi , nudi^ Flos majufculus , al upf. % wMagnoIia altiflimay ilore' iagenti candldo. Car, nem, ut evadant compendiofiflimi tutiflimi ROSMARINUS. Rami ad radicem plwres^ jiofi-nuUus; Styhis magis fubulatus quam tn rciiqids.

  PODOPHYLLUM foUis peltatis palmatiii. Alfine raniofa procumbens quadrifolia , ad radicem fluk» alm. PIMPINELIcA foliis radicalibus pinnatis crei Bcccabunga.

  VERONCA racemis lateralibus, foliis ovatis pla 7.

  ^ Habitat in AlMix , Fdihtimtus dutHetis kUmi(Uufa arHiopes. Evonymus rardicc lon ramofo , folio alato, fi mis, Folia lanceolata^ longiffima^ dentata nervis n^ /3. Campanula minor rotundifolia alpina. Habitat in Penfyivania, Bonaria.

  Xys bulbofa aethiopica minor, folio cordato, flore lanceolatisf longitudine peaieeliorum kifpidis ^ 1 Hahitat in Europae aquis puris Jlagnantibus '£? flti'^ irirgiiiiiAum 3. LITHOSPERMUM foliis fubovalibus ncrj ficulum. TermediisfefTilibus, corollulis uniformibus. Ceanothus racemis folio brevioribus.

  FL '^eyl 98^ Malntat in Europa horeali, Q Leucojum bulbofum. XteS', geniculis incrafjatis, Folla lanceolato - ova- hplo longioresj bijwra tantum arijla utriusquc flojciui ThaliArum miDimum fcetidiflimum.

  Ebh t len miliaceum majus, panicula fpadacea & viri- ^. , cundis : floribus aUernis , acuminatis ; omnibus j ourpurafcettf, Vifcago lufitanica, flore rubello vix confpicua ' ceolato - ovalibus : corollis acutis fauc6 vill<^j Polygonoi* 7rum proprietas non detineret cum Qapfula unilo* io.

  » bitatin America meridionaii.

  278* ^ Acer fcaudens > folio angulofo. RUMEX floribus herma|JiroditiS: valVulls i^nunum femine rotundiore & Qinore, Bauh.

  * ^ * aiZOPHORA fruftibus cylindricte obtufifr cyUndrica^ t^itat in America« Hahitat in America calidiore, Q fafciculato-fetofis, culmis eredfcis fuperne riani(l f^ij^' 3.

  12- ^- ^' f' 3- Aluus maritima myrtifolia coriariorum.

  Fcentes ore villofo; CorolU arijla calycinis etiam Juncus foliis planis, panicula diffufa ,. Pedimool tARCISSUS (batha fubmulti^lora « neftario cam- trUobiU. ' fis, foliis laevibus- CYCLAMEN.

  Horminum, verbenaca laciniJs, anguftifolium. Tr plijribus , foliis fetaceis. Habitat in Americae meridionalis udis depreffii^l 2.

  ARISTIDA paniculae ramis fimplicifliinig , tpidB vel trifidis. 6, JTA fbliorum ferraturis mucronatis, petiolis macvlau. Lium radice tunicata , foliis planis linearlbus cauji- 3.

  CHELIDONIUM pedunculis unifloris foliis H Hort.

  Curvis , tbliis mollibus ovatisl Brown. Jam, 237, »bium foliis ovalibus : fuperioribus attenuatis. FL Myrrhis fylveftris , feminibus afperis.

  ««»

 • /
 • ®7i- fculis fexfloris minutiffimis.

  , Bupleurum hifpanicum arborefceos» gramineo preffis fubariftatis.

  Aj/l ^ - lucellisovalibus , foliis integerrimis , ramiswi # Eryngium americanum , yuccae folior fpinis 1 ^ jSrcwn. Tperatis , flore pentapetaloide fiftulofo. % i/abitat in CieU» \> at in Alpibus Europa. ^ lia racemofa , nicotianae foliis foetidiffimis. GENTTANA corolla quinquefida infiindibuliforrai TeRuu 12. OXALI-^ caiile ramofoerLfto, pedunculis Cotyledon vera, radice tuberofa. Omnino Cyperi, fed Spicula Scirpi, mji yemi- * Capfuiis hifpidis, Habitat in Caribaris.

  I* ''

 • '^ Ciftus angufto libanotidis folio , flore fingulari, Barr, lESIUM racemo foliato, foliis linearibus. 625, Llfine alpinafubhirfuta, lineariae folio. Euphorbia inermis , foliis altemis lanceohdsi f* calibus ovatis. Caules , e farmentis procumbentihusy la» ar ZTZ India.

  * s buibofa trifolia hirfuta , flore aibo. Bromus hordeaceus pamcula erefta coarftata. FL^ Aitercicepbalus argenteus gramiuifolius, flore^caeruk paimtata ^ calyce longiory alba^ obtuji/jima petalis tat ad Cap. SpeL ^lica humilior & minor, flore luteo. UM fpica cylindvica longlffima culmo refto. ^itat in maritimis Europae , Afiae £9 Americae t«- Gramen aquaticum paniculatum latifolium. Ciliatis, propaglnibus globofis. Calyx decemfiriatus fcaber : Labio fuperiore. Cellis Jliformibus y Jlore longioribus^ Floresj 2r05.

  Ryophyllus holofteus alpinus latifolius.

  CuUei Facies Fejiucae decumbentis. Lymalus marianus , anguftis rigidis fbliis ^ fummo g

  .

  Jcies an ma vel plures inx dixero^ quum tantum im triquetra latere interiore canaliculato. 'ASSERIN A /oliis linearibus con^xis quadri&riam fiUfarmiii ' , 7.

  CiilusfoIiisvUlofisIanceoIatis, axilIisfoIiofis,ftipi£lj Habitatin Europae lapidqfis.

  C^ "ESTUCA paoicula fpiciformi pubefcente , foliis duqetorum, Habitat in iEgypto, Arabia, Nunftidia. NiAMANTA foliisfubbipinnatis: foliolis deor- condenfata.

  Aparine lemine la^viore Raj, hijl'

  . Valeriana montana, fubrotundo fblio.

  Bduh,pitt*\ wqhixat in Hifpanla o Tolofap. RSALlS caule frutlcofo , * r^is flexuofis , flori- flcxuof». Tala intsgra , planaf exterioM majora.

  7° Habitat in Europae nemoribus. : Habitat in Europae pratis humidiufcidis

  . Ephemerum phalangoides maderarpatanum minim gioribus. S iHflubilis f non radicans/ Folia lanceolata ^ gla^ AlUum un^.

  Beila bulbifera , vagina bicorni , foH lium. ■ ORNITHOGALUM fcapo angulofo diphyllo , pc- lutcunL ^bofa, ftaminibus tricufpidatis, petalis carina fcabris.

  ' altero minpre, floribus cymofis. Hyofcyamiisail>ilscreticus; Quf. Hijii 2;p: 84- rci modP arboribus indicis adnafceus.

  % interpofitis , racemis minoribus alaribus, Amaranthus indicus vertlcillatus albus , foliis lanQ^ [lacliia folils lanceolatis , corymbo termiaali. Ft Alchimilla liaarl» folio ^ floribus & vadbulis in.

  Semina ptirfcintia, 1 Oxalis ovina. POTENTILLA foliis pinnatis , caule dichotQmo fupina. Dis & incanis» flore & frudu minoribus. Sbm Ibeolatis, floribus coQfertis patentiiliniis. Imen hordaceum , fpica ariftis loDgiffimis curcum- »53. ^ ctrtiora determinent autopta, Rhus foliis ternatis : fcliolis ovatis utrinque ac PENTANDRIA %}IGYNIA. '' [ORA fpliis pinnatis: foliolis numerofis fubro- tomentoA.

  1^9 ? t in Itaiia , SicUia , MeUta , Palsflina.

  CRASSULA foliis fubulatis obfolete tetn^ DECANDRIA MONOGYNIA- 565 r, calyce amplo. ]S obtufis , floribus folltariis axillaribus , caulibus Ua« ' ;?.

  Aloe africana margaritifera minor. \ filiformes , herbacei pro/frati , rarius ad hafin clabfis , calycibus ereais. 3, ARUNDO calycibus quinquefloris , panicula ixjixsftrme bipedalis^ teres. Folia abema, plaruufat- bcus acutus maritimus, caule triquetro rigido & mol- univerfali leviter incifo. - flore , fruftu perfici fmiili venenato. ^abitat Monfpelii , Florentiae.

  Ff , Hahitat in Philadelphia , enata cx. Cuajabara racemofa, foliis coriaceis fubrqtundis.

  ' Sphci orata ; eju

  FJabitat in lodiae arenqfis, "b Salicaria hyflbpi folio latiore.

  R B ubus caule repeute annuo , toliis ternati& W tnibas ii)curvis punltatis diftinftis, ramis teretiln Parbnychiae facieplantatetrapetaloides virginian e affinis repens fruticofa, foliis rigidis fcabriti« RANDIA. Firmia , feptemloba f, palmata : lobis ovatis^ pilis ra- Butneria anemones fibre.

  1 Ranunculus paluftris, apiifolio, Isevis

  . Variat foliis cordatis^ ovatiSy lanceolatis* vula majore mucrone arijiiformi. Corollae Gluma bi- [yofcyamus creticus iuteus major; Bauhi pini 16^ LSERA. Veroiiica americana erefta frutefcens & ramofa. /i Veronica fbribus fparfis, foliis ovatis crenatis gla Pluk.

  ' Halntat in Botlmia &vecis , Sibiria , Camdsu % lufdi\ 449. Panula ^urfuta , ocymi folio caulem ambiente, flo- aruadinac€um*cnode minus fylvatiicum.

  Habitat in Galliae , Gehnaniae littoribus arenojis. ALLIUM cauie teretifolio buibiferoy fta lata / & ad caulem tuberoula proterens. HiJL 'a CorrigioTa / Tehphii,. Caules projlratiy de- JPHORBIA dichotoma, follis ferratis ovall-ob- piiuiUcra.

  Cinaroides frutex , folio fubrotundo rigido , e inai| compofitum. ^^* PANICUM fpica compofita, fpiculis linearibus I HYOSCYAMUS foUis amplexicauUbus finuatis, n!6«. Lis* Floret horis pomeridianis ab i ~ (5.

  Vf Claf /pimilis afpera ^bqfi attenuata; nec ovato-lanceolata.

  CEPHALANTHUS foliis oppolitis ternisque. Caulis palmarisj durus^ lignofus^ fruticofusy purp Periclymenum vlrginianum^ Riv. Mon^iic, vix manifejle emarginatis^ St:

  CANNA foliis ovatis iitrinque acuminatis nervofis.

  Veronica c^ppadocia, toliis laciniatls

  . Tounief, cor^ iCjrperuspaDiculafubreiriliy capitulis fubovatis* Guctt, TRIANTHEMA.

  Ipfo hrevioribus^ quafi e giuma obtufa prodtuntibA iis capenfis, fruftu rubro, foli^ tere bbtulb* Pet. PLANTAGO caule ramofo herbaceo, foliis in- indica. [RPUS culmo triquetro nudo acuminato latera- "^u-^roaatui uvf. A83« LVia foliis fmuato-ferratis gUbris , calyce pilofo vi- ^mbitat in Europae cidtis ruderatis, S^.

  ' Anthericum foliis puljpofis lanceolato-ftibulatisi niveuf. 16, JUNCUS foUis planis fubpilofis , corymbi /. 339-

 • liisovato-lanceolatisferratis hifpidis
  . 4 ^ 5- f 3^ l^oftttrna» Campanula africana annua hirfuta, latis femt STiPA ariftis lanatis- Sedum majus canarium acaulon , pilis ad orasn * Cdpfulis oblongis. AmJlcL pulofis diftin(ais,floribusfeffilibus ajdllaribui, meratis pedunculatis, involucro diphylio inaeqi Bauh. Flore triplici colore infignito.

  Peduuculi duOy terminales : Qluma hiflo' embr. Nodliflorum, flore intus candido eitus. PhoB* :irpus culmo nudo fetaceo, fpicis pedunculatis. Rubalus floribus trigyiiis , calycibus glabris , ca- us mas virginiana, flofculis in corymbo digeftis externe lanatis. V tofis, coroilis calyce aiiguftioribus. ERICA antheris bicornibus inclufis, corolI:s< at ad Cap. Sropliyllo pt oUfero affinis , unico ex quolibet ca- Genlftra ajfricana, foliis galii. 31 JJabitat in Americ^ feptentrionali.

  8i* CaiTia 6, Senna fpuria tetraphylla arborefceii 1 8 1

 • Hort. Aponaria caule fimplici , foliis fubulatis planis , ex mus flos e dichotomia cdulis: reliqui ex alis ramorum Habitat in Am«riea meridionali.

  T^ }Hdbitat in Helvetiae, Auftriae Alpibus* 2J. LUGENIA foliis crenatls, pedunculis termlnalibus, acutanguia. Ixterioribus longioribus f lateribus reJUxis.

  Pedil] fulcatis, petalis bifidis. ^ PAPAVER capfulis clavatis hifpidis, caule foliofo Argemone. JS foliis ternatis : foliolis petiolatis ovatis nudis n)dka]i9« «34 PENTANDRIA MONOGYNU. Gramen loliaceum panicnta e fpicis fimplicibus \ culis corymbofis« floribusfemidigynis» fimisft Habitatin Europae pratisficcioribus.

  , fmis folio angufto, llore ampio. Prodr,^^ Gramen juuceum perpufillum, capillaceis foliis, >fia latifolia villofa.

  :iana minor , tolio corditbrmi , tubo floris prae- Habitat in Europae pdmariis c5 cultis* jf. Janula rotundifolia birfuta faxatilis , folio molli. Uandfia parafitica maxima, foliis ampliorlbus obtu- gulis decem fcabris.

  * U nUS coroUis barbatis , caule foliis altiore fubbifloco, florentii».

  X

 • »1 : Salvia foliisfimplicibus dentato pinnatis afperis^flbrr, Alfine Spergula mariana, latiori folio,floribus adnodos is« Sloan, hijl.

  A/ IruHus magnitudine minoris pomi Mali.

  124^^ dia, criiHi tripkylhm , hirfutum. Petala chrciter ao, «

 • ex peregrinus horto bofiano yervamora diftus. Apj, dicaLibiiS fmuato-dantatts, Gromorienli 51.

  ;SViolapalu{lrJs, Aiguicula difta, lufitanica* Grif. ' Heis longiores^ inJlruEli bracleolis duabtis jilifortd lium. Habitat in Syria , Myfu , Cappadocia.

  % LClNTHUS corollis campanulatis fexpartitis apl- nonfctipm Erica afrteana gbbra fruticofa ,; coris folio ,arbQl at in Oriente.

 • BraHeis ovati/ ^ longitndine calycumy ciUatis.

  LYSIMACHIA petiolis ciliatis, floribus cern 388 rENl ANDRIA TRIGYNlA. Liuda* ^* AVENA paniculata,calycibus trifloris , recept* CLEPIAS foliis revolutis lineari-lanceolatis op- fibirica. Hubitat in Ziylona ; in Martinia. JacquirL ^ IIA petiolis membrana deftitutis. Parifl Scabiofa coroIlMlis quadrifidis, foliis pinnatis, fol libus longe ramofis.

  215, s hortenfis, flore pleuo, Bauh. CAMPANULA capfuils quinquelocularibnf Habitat in ^Kthiopia.

  Habitat in Lufitania , Oriente

  . CHRYSOPHYLLUM foliis ovatis parallele Aliiuni montanum bicorne latifblium «flore dufl Habitat in Oelandiae , Boruffiae , Bohemiae colllbus dpri^. Rbus foliis pinnatis integerrimis. Fiortydif^ 174- /■ 5- ^orilhijl.

  LARGISSUS fpatha unitiora, neftario breViflimo faodiiud.

  557 jVIill, diSi, Jacq, amer, 21.

  Titudine culmi^ erefla^ deprejjh, laviay triair, ad ' rolla C. Hedexaceij fed minorj colore diyerfa, libusj floribus conglomeratis. ^ Centicina alpina latifdlia , magao flore. Pin ttatis, feminibus fubdentatis. Caiilis pedalis^ tetr H 3 4- AVE- oppqfiti^' norixontalitcr pateiites^' hrevijfimi^ & ceolatis petiolatis trinerviis denticulatis utiii] Ciftus foliis ovatis fubtus incanis , alis nudis , caik ^^ihltJt in Gailoprovincia. Juc hac £7 antecedcns dioica^ utraquc in tcneUis ^. VERBENA tetrandra, fpicis longis acuminatis, fo- haiiata natis. Papulofis diflin(!iis,floribusfeffilibus axillarW tentibusJjjidis^pcdanculis uniftoris agj;rt;gatis. 27* ALLIUM fcapo nudo ancipiti , foliis lineari t in Virginiae , Canadae pinetis. _ Hahitat in Jamaica , Barbados , locis confragojis, \ itato , foliis interioribus inftar fidium. Morif, hiJL Qthe lufitanica, femine craffiore globofo. Fritillaria ferotina atropurpurea. 64 eae forte genus africanum, ferpilli hirrutis foliis, Jl Hedera humi repeni. Malpigliia anguHifoIia , folio fubtus fpinofa *** Peiunculis uniflorisJ teibranaceo-quadrangulari , pedunculis imiltifloris. Involucri univerfalis foliola 5, 349. V^fcofa- 9, A7ALEA foliismarginefcabris, corollispilofo-glu— ^qbitat in -ffilthiopia. ' V -^ jVnagyris floribus lateralibus. Pedicellorum y fscunda ; Calyx £? gluma carinatae ^ POLYPREMUM.

  Facies £? folia Bromeiia minnris y fed hec dH bus; adulta rubet difufa, Folia nitida-, cra[J'a t

  . 9urparea« yrtusfoiusovatis,pedunculislongioribus.

  Mis junceis fparfis, fpicis ex oblongo rotundis I prcdr, 95. [QRDEUM flofcuhs lateralibus mafculis muticis , diiUchon, O o s Ha- 27. Selinum foiiis fimpliciter pinnatis incifo^ng calycibus aculeatis. Ricatisf Fciiis glahris, hegumina Leviajunt. Rupp^ jen, 3, RacemUs compq/ltus > hrachiatus ,

 • an flores omms /.

  POTAMOGETON foliis lineari-lanceolafis i ee-inota-inodien. ; bella univerfali triiida,partiaUbus dicbotoiDki I5ff4 DODECANDRIADODECAGyNa 'er^fiwi. Calyx quinquangularis anguUs Jlriis trlbusy ' morofis. I^ Mnntingia fruticofa villofa , foliis ferratis obloogis Bdhitat in India. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petioladft p.

  411 Arenaria foliis fubulatis,calycibusftriatis, gertm fmoi Caulis firmiory fnnplex foliis copiojioribub y mU' madis duohus tumidis. Folia Radicalia pedalia^ ' s lanceolatis tomejitofis longitudinfe calycis, XTOTROPIUM follis cordsto ovatis acutis fcia- iadictiin. Gentiana utriculis ventricofis, Bauh

  . )e africana caulefcens j foliis mlnus glaucis» dor- ' tuor , quorum intermedius ptimum , tum infimus , cordato.

  / 5- Cururu fcandens triphylla. 477- /

 • ^»- '
 • «
 • /
 • 7- * P H E L L A N D R I U Af.

  * Papaver orientaje ijirfutiflimum

 • flore magno. Uilcul:*; ramis fimplicibus , liabitat in Europae borealis paludibus turfqfis. Purpurafceus , radice aftragaliti. ^num anguftiiblium album, ramufculis per terrani nis hirftita , flore eleganter variegato, Raj. RLOBULARIA caule fubnudo , foliis cuneiformi- conlifolia, ~ a fcapis & ramis uniflori^ Chiett. Lateralfs in capitulumJemiverticillatumTollecta.

  Pariiiiy lanati ^ albido -Jlavejcentes. IRIS corollis imbe bibiis, ^erminibus fexanj Hnis nimium R.

  Acetofa ac Ji nus kybrida : fed Fo- Siliqua arabica, quae Tamarindus.

  Ologii ftora vigilias ii— x» habei. Ms ramojits geniculis tumidis publfccntiius. F, 2, fmgula grana tres aridas longilTimas babent.

  Racemus termin^lisj fecundus ^ Fto- - »rbus virginiana, folio arbuti. Brevibus muticis , locuftis minimis. Sloan, j Triticum foliis acuminatis pungentibu?

  . Zkj^ de, fruftu rubro difpermo. ERICA antheris bifldis inclufis, cprollis fub divaricati^ hreviores. Ra» Lyfimachia filiquofa glabra minor.

  1- da, fpicis oblongis felfilibus terminalibusque.

  Fv«c-- A^<^ V AcS^* " HciW, vXv^J.

  Florum femineorum interiores vahmU itus Melafiom^, Caulis ereSlus, hracjjdatus, acu- fubtus convexis laevibus ^ umbeUa fubrot itat ad Caput b« Spei. % lUlis rigidulus^ ttres^ Uvis. Folia oppqfia, tawcefh TENTILCA foliis quinatis apice conniventi- caaIefceD& ifpina. Folia fubcarnofa , cemprejfa » 1 DECANDRIA DIGYNIA* lis nudis fupradecompofitis , fpicis confertis; *olycarpus. Yurafcens , glabra^ ab omnibus diJlinSla magnitu- rugineis.

  Ibitat in Auftriae , Tartariae , Europae aujlralis ficcis Punica amcricana nana f.

  \ ACIrEUM foliis flmplicibus , floribus radiatis. Alpiniuiu j bus teretiiifcuiis acuminatis. ^ Dacis,lioribus umbellatis, raamlis gracilibus. Juncus culmo nudo , paniculam arcuatim te| SL\o

  . Fi^ Faflinaca tenuifolia fativa, radice lutea. CHIRONIA herbacea, foliis lineafibUs. [fine puullirgraminea» flore tetrapetalo. Hahitat in Europs auftralioris ruderatis (f prfcn ' Mich. Folia/o i(X floribushermaphroditis,foliis oblongls , valvu- argcntca.

  CELOSTA foliis lanceolatis , ftipulis fubfelcatis, Frntice- 15, BUPLEURUM frutefcens, foliis llnearibus, INUS he'rbacea, ramis bin's. JUSTICIA foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pe- Thaliftroides foetidiflimum ; cliriftophoriana facie; Hibitat in Indiis, itiam ibi colilur.

  ' VIESEMBRYANTHEMUM foliis plaiufculis cafpanfum.

  I Triticum fadice annua , fpica glabra ariftata. Prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. Tis^ obtufis^ iongitumn^ ftofis. AGROSTIS paniaila contra(3:a mutica, ; 7.

  LYCHNIS calyce inflato, corolb calyce brev Roydugdb, 450. I MYHTIJS pedunciilis dichbtomis. HELIOTROPIUM* Syniphytum conftantinopolitanum , boragiiiis folio & tiaco. [Cynogroffoides folio caulem amplexante. Nato , flor Jbus urceolatis racemofis.

  Convallaria foliis alternis , doribus aX'IUribas. ^B&IZA fpiculis ovatis, calyce flofculis (7) «quali.

  Iidaria fruticofa , myrti folio tridentato. Ga- Pblygonatuinanguftifoliumnoaramofim. -

 • ]?ENTANDRIA DIGYNDU 357 *r. To , capfula loculamentis pluribus» jobatuni» 6.

  RHODODENDRON foliis nitidis lanceolatis i p' 522.

  Branuljs utrmque exftantibus alata, ligno ( Dill app.

  Oribus , foliis lanceplstis s i(^idis,caule aculeis fUpuIaribus , petjolisaculeatis» pracenHs rejpentis. I^a» ^tody, ^6, zVjf //2 Virginia^Canad^.

  Fetala ^, StamiTva ^So^ "Pliuda 5J,. Mecedentiji Umbella in centro fiofculus Jlerilisj carnofust (A fis. SC ABIOS A corollulis guadrifidis «qualibus » C ffialntat in America meridionalL Sta- ice foliis obverfe - ovatis verrucofis > caule ra reo. 204* Gramen bipeddle ^ Foliis longis. CEANOTHUS foliis lanceolatis eaerviis , ftipJ foliis annuis ovatis emargkiatis* , POLYAlStoRIA POLYGYNIA. 775 z/2ftt5 carinata , non emarginata, FlofcuH ■ tdr.

  SSAXlFRAQA foliis CauUnls palmatis petiolatis > cemui. ' 'itat in America meridionalL % uftura P, verna^ feu folia 1\ argeuteat at terna Q *<: I? LIANDRUM fruftibus globofis. 3, HERACLEUM foliis pinnatis; foliolis quinls in Sibiria.

  AVENA paniculata, calycibus unifloris, feminibuS libirica* Caulis paniculatus. Folia fublanceolata , fericea , »j Q5 TRIO- Ranunculus parifienfis pumilus, plantaginellae folio. Folh lanceolata^jejjiliay obtufa^den- jaXls Ottgmatusy laxns, ereSus^ parum ftexuofus, Fo- ;hifl?ida.

  GOMPHRENA caule erefto , capituUs dipi P O A. Minime vefca hirfuta minime inca t. Stamina extra faudes prominentia.

  Ory- Hemerocallis tadice tuberofaiCorollis mbnOi ANGELICA. ■ Jindncis, foliis alternis ovatis jntegerrimis, hitta, I. TRTCHILIA foliis pinnatis fubhlrfutis,fol iolis ob

  , biariftatis , dorfo arifta reflexa. F JJ VOLVULUS foliis peltatis , pedunculis mul- peUatus.

  Anunculps aquaticus, plantaginis folio anguftilfimo. Tudine Sorbi auciipari^, HEDYOTIS- *".

  % nofo-ciliatis, caule inferne procumbente. F VOLFIA glaberrima nitidiflima. MESEMBRYANTHEMUM foliis aBquilateri* is, Cltif.

  Carum pratenfe , Carvi o^cinarum. Bauk piru i LOSERA, fcapls radic4tis, folii^ oblongis»/?;/^

  . Ci ifoaia aculeata , foliis minutis uni coftae adnexis.

  Codendron amplexicaule , foliis mmoribus glabris.

  ILLARIA fuliis cordatis petioIatis,p^n}culap«- nemorum» tis graniferis , foliis cordatp - oblongis acu lacunoft. IPOMOEA foliis cordatis acuminjjtis fcrobic ^rgratiffimi cobris^ nec noSu odora.

  * Rubus bumilis» iiore purpureo. ^1 olia terna , linearia , conferta. Flores pedunculati , POIN- ielphus.

  - MALPIGHfA foliis fubovatisdentato-fpinolis.

  Tcda rotundiora, ^ ERICUM foliis carnofis teretibus , cauie f''»^*^^^"' Valeriana femine ftellato. I^ rrHERICUM foliis eofiformibus , perianthiis calycmuan noribus.

  Nummularia minor , puxpurafcente flore.

  Brown, jam sod, Flores tomentqfi\ capitaii , terminales. Flores rfi^fy?z w fpicas fecundas ,.

  * [pusinvolucrisreflej^o-patentibus, Amxn, acad, 3 alternis; Corolla revoluta.

  Lucrum hqfi obx^allatum fetis fubidatis uUep Authoixanthon. *(/'

 • r fertis , corollis indivifis. I, cyperi paniculis inter folia prope fummitatem Jfine anguftifolia caryophylloides multiflora glabra ' Schaah. NARCISSUS fpatha fubuniflora neftario car Andromeda foliis alternis lanceolatfe margine refl ;,,.

  Oblongls repi Campanula faxatilis, foUis inferioribus bellidis, hirfatt. ♦ Azadirachta indica, foliis ramofis minoribus, flort " lUiropa habuit 1551

  . Pauicula tenuiffima ^ folio fupremo o majpre Uort. La^jceolato - linearihus ; Staminibus alhidis^ rolvulus coccineus heptaphyllus, radice craflis- Ci-. ,Sdlander Axig^Rm ^jilftrosmer A S^ Ma- 1751.

  FoL Ranunculus magnus valde kirfutOs , flore luteo. M^ iinafctis duabus , longis^ extraflorem emineiUibus. Rotundifolia laevis« Bauk piru 334. Plarita vix digiti longitudincy magls procumbews^ calyci A R G E M O N E Myrtus latifolia belgica.

 • Arbor triftis myrto fimilis. 469, teitiola latiore foIio> flore albo. Pnicera baccjs bifloris coucretis, floribusbila fabitat in HUpania, 6alioprovincia> Oriente. % Polygonatum canadenfe fpicatum fertile. Cm Sefanioides foliis craffis, floribus ex herbaceo pffljf \ bigdb.

  Convolvulus foliis fubrotundis apice emarginatii or judae. % rollis angujlioribus: limho brevijjimo ^ obtujilfimo^ lugdb. Folis africanus , foiiis praelongis , caule nudo al^ ijbu^: ftuftferis fcapo approximatis.

  PaNICUM panicula virgata, glumis acuminatis virgatum. Bus longis compreflis crenatis , ad crenas' 184. & J^ ragaria fylveftris minime vefca f. Liguftrum aegyptiacum latifolium. Bauh p-n 4 Flores non vidi ; fizura corolla: Hyacinthi ; etiam !I]!OLCHICUM foliis undulatis patentibus, Hort, variegatum i. "l, SYRINGA foliis pvato cordatis. Upf 85 orbiculatis , fuperioribus ovatis. Monieria mimma repens, foliis fubrotundis > floribus ■'/! Clematiscruciataalpina. CAMPANULA caule angulato fimplici, floti pbcvQum ereftum no veboraosnfe , foliis minus in- duis, floribus corymbofis. 83*/ Dl^sadalcerum Idttis iiiterpofitls. Apium montanum, folio ampiiore. Bauk piru x, Campanula pentagonla perfoliata. C^-SALPINIA caule foliisque inermibus. Sr SALVIA foliis lanceolato ovatis integris crenula ' iiai.

  - - - J^ ys bulbofa africana, florepurpureo, foliis pilofis, Rhus obfoniorum fimilis leptophyllos tragodes Fedunatlus e dichotomia caulis breinjjimus. Spiea ^- Piper foliis cordatis , caule" procumbente.

  Receptaculum fulKylindricum , cor(y ' liis obcordatis. 6, * Habitat iViHifpania , Italia, Thracia. TROPiEOLUM foUis fubquinquelobis, petal jMagn.

  166^ lachia foliis ianceolato-linearibus» fpicis termi- i caule &uticofo.

  La, pedunculis fimpllcibus insequalibus, fpidsc$^ PASPALUM.

  324, 345, RcyMi

 • ^ Habitat in nmoribus Europae ; 0?.

  Habitat in Dauri» campis montqfis. Hi finifcinxis Jicti £?

  >us , caule acutangalo , foliis oVatis amplexicau- Ua. Ficus aizoidesi , fblio ter,eti in vlUo^ radiatos abeunte* Saui\ monfp.

  Csefaipinia arborea inerinis, foliis minoribu^: ] ^abitat in yfegypto. AMOMUM fcapo ramofo breviffimo. 304 niata claufis , foliis ovato - acuminatis.

  Jyacintho affinis africani, caule macuhto.

  Iabitat ad litora maris Adriatici , Venetiis ^ Mon- t in Apenninis Liguriae. Amplexicaulia , bali ciUata , raro dsntata f t IpoIvuIus; canarienfls , foliis longioribus mollibuc iDiCQm fj^ids altemis oppofitisque linearibus paten- :ra/ zVz Kuropae nemoribus. L^^oiia craffitle digiti > nitida , refia , triquetra , aquila^ Habitat in Europa fub aquis purioribus. Culorum intern(xliis prodeuntibus. Lea ereda , floribus lateralibus , foliis obtufis. Ipanula calycibus coroUam fuperantibus , capfulis itat in Europs mariximis. MINUARTIA floribus lateralibu? alterms bra ricati^ bipdales, atropurpurei y pilo/i, Folia opjWj 9 i'el etiam fub quatuor dijlinflis : u.

  Tegerrvmis , ^oivWs ^eatandris. MilL di^ capitulis compadis craflioribus. Ohtufe Jinuato-pinnata ; Qm- alternis fubfellilibus,pedunculis longistermiuaUS urvcnftf, I, SPERGULA toliis verticillatis, floribus dec« um fativum. 5r8* qua genere conjungOj quamvis facie mv^fafl^ Canadenfis plama fi^ a D. Kalmip leSa ^ ti2id\% tu- Tntibus.

  Semina quadrangularia ^ coronata den^ Idffima

  . PLANTAGO foliis lanceolatis quinquenerviis Habitat tn Alpibus Lapponicis.

  Jiabitat in Europje aujiratis arenofif. Q Alfine fpergulae &cie minima , femiDibus enuqjl tugdb. / luphorbium heptagonum, fpinis longidimis in apice fubrotundis. PedwieuU ramqfi^ z radiis a / 3, parvis.

  Wc also ask that you: Convolvulus miDimus fpicxfolius. Calycis ore bilobo , aut interdum trilobo , a feSi^ , , Renealmia fpica multipUci , flore albo. Gt pellis ovatis, foliisintegerrimisobovatispetiolatis. PENTANDRIA MONOOYNIA^ Solanum melanocerafus.

  J in junceum elatius, caule articulato, virgiiiia- vis fplendens fpadiceus. ADI^NANIHERa foliis djcompofitis utrinquejji rPerfoliata alpina anguftifolia major, folio angulofo. Folia inferiora chdvato-lancefM Batatas. 5, qucm^ «

 • ? plano canaliculata , nen^ofa , cubno fapius lone, lea bulbofum ex aleppo. Ides latifolium alpinun^ glabrum, paniculaTub- hift. Ranunculus trictiophyllosaquatlcus medio luteai-fi Habitat in America calidiore^ ad fofjas & fom ^J Kabn. 393-* jicra propria funt dlphylla , fetacea, 2f. ^onvolvulus folio cordato glabro. DHL jsUk sa africana, ericae bacciferae foliis.

  ^Salicornia caulium ramorumque articulis emarginatis vW^mca. OTIANA foliis petiolatis cordatis crenatis , ra- urens. Foliis verucuUformibus , floribusmdS fAbitat in bibiria

  . Solanum calycibus aculeatis, foliis. Ovatis integ KrOANEA foliis oblongis integerrimis emarginatis. Nplicilfimus , inftt;ne adiperfu^ Foliis lini^arihus , a- kProtea caule multifloro , calycibus oblongis , foliis 893- Anagaliis toliis lanceolatis. [QGLOSSUM foliis lineari-lanceolatis fcabris' lufitanicum. RHUS foliis tematis : foliolis ovatisacumlriatis Gramen thyphoides aiperum primum.

 • FillpcnduU 9* SPIRiEAfoliispinnatis: foliolis unifonnlta WKOVIUS J, F POLyANDRIA MONbGYNiA. ^ i inermes ; rarius armati una altcrave fpina te^ "virginia Flores inferi.

  «» Cyperus maximus , panicula minus fparfa ferruginei bus decorticatls. 35, integris, trifidisque, caule erefto ftibnudofubtil Hdbitat in Pyrenacis. Oldenlandia calycibus fruftuum maximis od Haffeiquffl -^gyptum , P. Osheck Chinam , irivolucri diphylli valvula altera fubulata lon Trongum horteufe. [X>X foliis linearibus villofis, pedunculis ternis. Mi terminales^ bini, finplices i pedic^Ui ex Jlngw NDIX feminibuS nitidis oVato-fubuIatiS , fc^Iiis procuni- /Mrzn. Hubitat in JLuropx frigidiorisfylvis macris^ "^ caulem foliis. X}rnicula' )itat in Cumana America^ % ^ S Caulis «55«^ ad apicem Foliis vejlitus confcrti Sckeuch.

  EPILOBfUM foliis oppofitis lanceolatis ftn efpilus inermls , foliis fubtus glabris obverfe-ovatis. Ualibus, invoiucro triphyllo breviffimo rigidopa- Habitat fwLndia. Bliis ferratijf' camofis glabris

  . Tudinaliter ciliatis» Limpnium aphyllocaulon gramiaeum globofum. ' ' ^ tfi^ irpus^ omnium minimus , capitulo breviore.

  Lappula benglialeiiris tetralpermos,ribefii foli Paftinaca fylveftris anguftifoiia , fruau echin Blattaria purpurea. LA folSs integerrimis glabris oblongis, ca- ijategrilolia. , V Sempervivum minus vermiculatum infipidunir i I. CORCHORUS caplulis Unearibuscompreffis, Jafmiaum iadicum , lauiri folio , iaodorum Mabitdt in]'dma\C3iS fii^evicii calidiorei % ^ra verticiUata muralis minima. 'ii> res mivuti , fubpedicellati , gemini , cd/yc^ o floribus aurantiis, Herm. KAEMPFERIA foliis ovatis feffilibus.

  Pandis , caule nudo paniculato. F Hallero , AlUonio ; Involucelli foliola unita quidem Hdntat in Sveci» paludibus uUginqfis^ turfofiif^ Ifalntat in J£u^Qpae arvis% ^ns. Puliatilla flore minore nigricante* BaxJi. 4- HOLOSTEUiVI floribus umbellatis.

  IM Gramen Daftylon fpicis gracilioribus plei Cajpparis ficula, duplicata fpina,follo acato. Pedunculi longi^ teretes, Macula palUdaadJim 261 , 275. \PHNE floribus terminalibus pedunculatis , folii iqiiarrofii. #Saivia tig/v/f//foruscordans; lummis amplexicauiibuSi teis magno calyce incluiis.

  3 lycina minima, altera acuminata.

  Lymalus botryoides zeylanicus , caulicnlis viUofis. Puifatillafoliis trifidis dentatis, flore incarnatopleoo- ^itex ramis teretibus.

  Folia quaterna^ lanceotato^vataj 7<54 PQLTANfflWA POLTOTNIA. Verbafcum foliis glabris ferrato-dentatis, radi< rar in Graecia.

  S, CYNOSURUS fpicis digitatis linearibus, culmis Ricinoides africana arborefcens, folio phillyreael(| Agroftis culmo repente foliis radicalibusbreviore ,fo- Ides Merembryanthemum craffiffimo' & valde fuc* *3* twitlcv^u 3 />. Albe africana mitriformis f]pinofa.

  Ij Spatha globofa , purpurea ^ acuminata. Petnla ovata^ Hahitat in Virginia. Gramea aveqaceum pratenfe el^tius 1 panicula fl ), caule nudo> foliis oblongis emarg^natis. ^kulis JHiformls , pedalis, paidculatus. Folia radicalia Fabago capenfis frutefcens minor. Ror /fi^ Germaniae, Galliae, Hifpaniae, Italis i/icu^ culatus, 'flore Tulphureo obfoleto majore Breyn. * ■ V latiore fenfim anguftata , plano-canaliculata fulmlata. 4, S WER TIA corollis quadrifidis quadricornibusuiw catis. Variat Foliis lanceolatis fupra glabris , Qovalibusfu' Tournef. I MESEMBRYANTHEMUH Camphorata glabra. T, 2^, phytenoides americanum, flore albo tetrapel acutiuJcuU ^ ovaxa.

  Quetru^ piinftati- diftinftis angulp carinali ictnii albida vd purpurafcens nervis purpureis. Sdrpus culmo fetaceo nudo , fpica fubglobofa. AV-:NA fpicata, flolculis fubquaterniS calyce lon- fragiU*. 5, ACHYRANTHES canlibus proftratis ^ fpicis tii. EUPHORBIA fubdichotoma , foliis ferrafi ta , margine fuhfcibra , fuperiora rcjlexa

  . © lalium foliis pluribus acutis» caule flaccido, ramis 8. CERAS'iIUM foliis ovato-lanceolatis , cank indica. ■ iM pracedente^ tanicula ramofa umbellulis mimerqfis. Raimi Jloriferi oppo/Iti, breviores. Pe* xo\\x c^arulea tubo oblongo; limbo acuto parvo. Variegata* tat - ' - ^ OSERA caule ramofo foliofo , foliis linearibtts. ASCLEPIAS foliis ovatls bafi barbatis, cai U6. «ijl^/(at in Alpibus Italiae , Hei vetiaa , Pyrenaeis. \MUS fpiculiis bifloris, involucris fetaceis pa- caput me- L YT 58. Lilium minlatum odoratum anguftifolium. Allium toliiiS radicalibus feflilibus lanceolatls 1 i Varietatefi hujus 80 videnda in Alilleri £Sk.

  Filiquifera brafilienlis arbor, hybridam indicant» parif 28. Raga procumbens, foliislinearibusinteeristrifidis- itat in Afia. ^ Caules iiffufij duriy ad bafin ramqfi. 711 , Habitat in Alpibus Stiriae, Gotthardo. PLANTAGO foliis linearibus, fcapo tereti brevjf- cretict» Ite fphaerico , radice iaterali foiida. Saponaria calycibuspentaphyllis, corymbis: piciim. Exquifitiffme acuminati c3 quq/i mucrone fubd LAWSONIA. )Iucella brevijfima, Flores difci mafcuU; radiaUs ' ^ Habitat in Europa media.

  -^bitat in Carolina b Chelidonium glabrum, pedunculis unifloris. SPIRiEAfoliispinnatis: foliolis unifiii l^Altitudine certat cum altijfimis ^rboribus. Culmus vipt PANtCUM fpicatereti, involucellis bifioris falfcicu- virldr.

  CAMPANULA capfulis quinquelocularibus Q % Tuiipiiera caroiinlana t foliis prQduftiQribDS magij an?> ANDROMEDA

  . )io& latifolia, rubro flore ir.

  P, u \% JASMINUM foliis oppofitis pinnatis : foliolis exti- rhnis coronaria diofcoridis fativa. Pulis 2 lateralibus fulct» dunculi plurimisjloribus racemojis.

  '^ Convolvulus foljo ianato in tres lacinias divifc p Habitat in America catidiore, % mis ocymaflri facie, flore viridi.

  Fubulatis in qcumcn anouftiffimum, uh. NICOTIANA foliis lanceolato - ovatis feffilibi ^pula bermudenfis althaeoides fpicata, fruftu orbi- alcriana fylveftris major. Convoivuius indicus vuigo Patates diftus. I fferminis n<^ariferis tribus.

  Sentiqua tamen hujus » ' Hort. Roy^ 1 foiiis lineari - ianceolatis , pedunculis bifidis , alplna* w ^ Fetala 4, Stamina 60, Frjiilla 16. LuX' 3* "

 • tfi* /W/;iGallia,Hilpania,Italia, Germania. 6 Limonium qiinimum cordatum f. Alnusnigra baccifera^ rugofiore folio f. <;, Folia polygoni > lai ^ CYPEROS
 • culmo triquetro nudo, umbella diphyl- 4. SCA- Ciftus pumilus montis baldi. THALICTRUM floribus pentapetalis, radioi ribus.
 • iyfimachia foliisfabrotundis^ fioribus iblitariis longe culata, rofeffilL Boern, lugdb.

  Hahitat Monfpelii S in Europa auflrali. *d\<;Kolomus ^ texe^ ^ viKofo l^ floribus binis fubrotundis. * Bopleurum foliis radicalibus ^ pedunculatis : flimmo. EUPHORBIA umbella quhiquefida:trifida:(l 12, Mat, mcd, 14.

  «oj filibus, caule erefto, radice bulbofa. Privilegio munitae perfiftunt , ut quemadmo 1 fbliis caQaliCtilatis trifariam imbricads itadicatis acad. 145, ' oenus culiiio triquetro* pedunculis geminis latera^ [folils ad radicem rotundioribus cordatis. Integerrima -, glahra^ altero latere paulo laticra.

  HYDROCOTYLE foliis reniformibus »0« i fr uticofa , foliis fubrotundis pinnatis , fpicis fim- lium, feminibus hifpidis. Paradijiaca, patujt d:JiinFlam a M.

  FlO /ACHENDORFIA fcapo polyftachyo. Juncus paluftris liumilior , pdUiCula laxiffima.

  Habitat in Europae laculms k3 Jluviis.

  * 'lirifiophoriana arbor aculeata virgiDleiifis.

 • Hahitat in Americai fcptentrionali, Q idaea palufirls americana y ohlba^ (^lendendbus 'at in Alpihus Helvetiae, Italiae.

  DECANDRIA MONOGYNIA, R 549 ' flUM foiiis qaaternis linearibus, caule pro- trlfidum. / «

 • Hdbitat in India utraque.

  Q Saflafras arbor , ex liorida , ficulneo folio. Im Folia fuprema bafi latiora y reiiqua linearia , fubtus re- as. Bus & ferratis , flore albicante. Hort Iplntat in Italia, S Conftantinopoli in vetujlis mu^ v.

  VolubilijBcarolinienfis, tamni folio fubiiirfuto. SALVIA foliis oblongis erofis lanatis» verticillis lar* JBthicpH elyf 2.

  «iFt p[rum fluitass, pene nudo.

  Gluma in£q^ floribus pundatis. O flatis glabris , fbliis quaternijf linearibus glabi titis pedunculo longioribu^.

  Parif~66, , le hifpido, toliis pinnatifidis : lobis diftantibus

  .

  S ciineifcrmibus irtcgerrimis,ca Plant. Hdhitat in Virgiaia , Carolina, O Hahitat in Euvopx fojjis >, paludibus profundioribus. P, 28* Hemerocallis radice tuberofa , corolUs r&oi Clematitis latifolia integra. S s 4 tV Sbcitndvu Euphorbi^ minima recliuata , foliolis ovatis dod fina foUis fetaceis acutis.

  Yqmm Sibirica femper duas obtineat.

  Perficaria orientalis, nicotianae folio, calyce florum ^'^ > My^o breviores, Baccs ovata JUSTTCIA fruticofa, foliis lanceolato-ovatis qua- infundibuii- :apus variat miflorus If multiflorus. (? Calophyllum foliis ovatis obtufls rflriisparallclis i Gbrard.

  Latis feflilibus lubtus fubtomento: s. Cotyledon africana, foliis depreflis cruciiitis. Fuhulatis compreffis , ab altera J3 foliislanceolatii itat in Peru.

  Is callqfis ali)idis, Foliola glaucay Mneari -lanceo- gcnicula rufefctntes^ Folia lanceolata , gwJrJi liahitat in India, ^gypto» t) Tamarifcus germanica. Public and wc arc mcrcly thcir custodians.

  Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to AUioni^ JliJJimaj linearia^ l^na^ laxa. Stmmn a,is exx axillares ^ folitarii.

  Extur dehifcens , Ramijicatio oppojta , Stigma Jim- iim finuato-dentatis, racemis longiifimis. Ciif» teray ionga^ bafi connata^ carina cartimginea fcabra. 4- VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis pil eredtis.

  Cidus foliis oblongo-acuminatis non ftipulads, oole Planta^ nifi fuftMetur ^ procumbens* linearibus obtufis. Iphemerum phalangoides virginiacum , flofculis arbu- i oriewtale alopecuroides perenne, fruftu-lon- ili decandro. AVENApaniculaattenuata,calycibus bifloris , femi- penfylvimi- Ooagra perfice fbliis amplionbus , parvo flol 5.

  " ■ ■

 • '''■■"'■:' Habitat in India utraque. 2(L Gramen Cyperoides anfiericanum, fpicis grandiorlfc TETRANDRIA MONOGYNIA. Afj^iis nimium pracedenti, )iinatis apice recurvis. I/par, cUff^ 220, *,-f^,Aoy* floribus feffilibus , caule prolifero , folils indit CAUCALIS. $[ EVOLVULUS foliis lineari-cuneiformibus tric lati ,. Penduli , folitarii , e:*: da foliorum ; Ujj S s 2 ^^ pulofis diftinftis apice patulis , radice capitata.

  MYOSOTIS feminibus nudis : foliorum ^j Gron

  . Igf j^ flNGUICULA , nedtario cylindraceo longitudine vu!e:aris. Itaque fecundum vivi autoptam Millerunu Lithofpermum , linariae folio , germanicofli xifraga bavarica. DsxiSy pedunculis angulatis , Ipicis oblongis crillatis.

  : VWorial!?^ S^ Al-LIUM caule planifo'io umbellifero, umW Evonymo affinis aBthiopica , lycii foliis & aculei pdvalb. Gramen Loliaceum, fibroCi radice, ariftis doi tiabitat in Iqdia.

 • Cyperus culmo tereti» fpicas fub apiqe ferente. Plantago cretica minima tomentofa, caule adunCo. Rpiti um foliolis ramulofis feflilibas. Gv RHAMNUS inermis , floribus monogynis DIANTHERA.

  LEt Lilid -Narciffus indicus pumilus monanthos albus. ^ ' perne ifiagii dilatatisj coloratis ^ inearnatls , An- DUM. Refeda foliis integris, floribus odoratis. /Mj Ueimata, ticenunima miderafpatana.

  Petioli antice ad apicem hinis paribus glamU lugdb. TURNERA fioribus fefliiibus petidlaribus, foliisba- TiimUbiia. ^eae in Jingulo pedunculo tres , altern^ , ovati dam dileaiffimi: P.

  Tripetai» 4, MAGNOLIA foliis lanceolatis , pettlis exterioi HahltBt i»G.

  CAPPARIS peduncuiis racemofis, foliis petfiftenti- BreyniA* ror /n a/zjzlrf^ Helvetiae , I^pponis , Sibiri».

  Potius thymifolia maridiBii 14 foliolis quatuor parium ovato-laBceoIatiSt glan- T-inum caulefimplici, ramis foliisque inferioribos Convolvulus zeylanicus alatus maximus , foli TRADESCANTIA. Gramen exile duriufculum in muris & aridisprovenien?;. Kadali maderafpatanum minus» capfulis pilpf ir i/z Mariiaiidia , Virginia , Canada. IVlNIA foliis lanceolatis acumii^tis. Iati : fpicis luteralibus conjugatis ^fecundis , "^ LLARIA foliis ovatis feflllibus , caule dichoto- dlchotoiPLa^ leai limbo longitudine calycis: galea breviorCy fuljvil' tat in yirglnia^ Carolina.

  Foliis , capfuU fbiata fubrotunda brevi.

  X 2 KaU [ium parifienfe tenuifcnium, flore atropurpureo, mabitat in iEthiopia.

  PedicelUau Frudtus fulcati, pentagoni^ Lilio-Hya- ft

  .

  :a arborefcens , foliis rigidioribus redtis femtis. Jfiemina pngula ^ alis longitudinalihus par\>is; involu- 1. AGROSTEMMA hirfuta , calycibus coroll lis ovato-oblongls. U 6^ MoUugo tetra^ylla foliis quaternis obovatis, panicu- tetraphTl- 173- albo extus fqualide rubente.

  Pentaphylloides majus eredlum, flore lutcc^ l Omiypotentis tlieatrum, undique ador- draceo fubulatis. J Hahitat « in Zeylona , fi, in Guinea.

  3^- R^'- '^/T^^^' 37' |(LTHAMANTA foliis multipartitis: laciuiis linearl- annua. FoUa linearia^ obtufaj latiufcula^ 184. ANAGALLIS Euphorbia inermis , foliis lanceolatis , umbeIl»Mi mexicant.

  Racemi capillares omninoy altsqu^ ullis brafUis. % Clematis foliis cordatis crenatis indiviiis trilobis Au infigni rutilp , virginienfis. 34^ Cardiofperniuni villofum , tbliis iucifis obtulis Habitat , in Europa ad maris littora. O Moringhia zeylanica , foliorum pinnis pinnatis , DJpfacus fylveftris. Stanilna 3, j^ntlieris Jlains^ Germen fu glabra^ Flores terminales f umbellula , feffik JunCus laevis minor, panicula glomerata nigr t,6

  .

  HNE floribus feffilibus axillaribus, foliis lan Thymolaea.

  ^ Spicae ante ftorefcentiam exafle tetragona\ braEleis TOf^EUMA capitulo fubrotundo j foliis linearibus heiAifpi rola rotundifolia paluftris , flore unico ampliore. [Habaat in America meridionali ^ lata , gtabra , margine V carina fcabra punitis cd- - Hort, upf 33.

  Monfp, 64, C0- p Habitat in mome Canifio , Furca , Gotthardo ilA^/z- Royerms, J. Ge/nerus ^ JVacbendorfius , Sib^ Melembryantliemum cryffiallinum , plantagini ' minori.

  FoUa latiiifcula, glabra, marf. Panicula Origanum fiftulofum canadenfe. 1 [CTCLAMEN corolla retroflexa. Caropwi» iisbifidis; Hort, upf.

  I ^S^ :alis obtufis, ftaminibus corolla brevioribus» rum. GNIDIA foliis opofitis lanceolatis. Big& ' Acetofa minor erefta lobis multifidis.

  GENTIANA coroUis quinquefidis hypocral Habitat in Oelandia , Dania, Pannonia* Ff5 *-^- itis petiolatis > caule nudo , panicula congloiflerata. TMyrtifolia arbor, foliis latis fiibrotundis, flore albo. NTltis fylveftris iudica , acinis rotundis. Fnppl' 237* TETRANDRIA MONOGYNIA. 34« VEilONICA floribus Iblitariis fellilibus, folii»- ribus folitariis.

  Caulis ereEliufculus y fruticidq/ui^ Ramis erci llguftrinum. ^ VACCINIUM racemis nudis , caule fruticofo, cato-crenatis. Monogynis numero capfularum ; a D. I involucris multoties longiore. $7 * * Imberbes : petalis deflexis lainbus, Habitat in Peru. 5^9 Pfychotrophum fruticolum , folils aniplioribus ovatis, ' d}itat in Virginia. I^ jn foliorum binorum alis felUUbus. J Eryngium , foliis angudis ferratis , feddomi^ c/(^.

  J^ na corymhofa^ foliisalternis, floribus corymbo- I3 Ca/ TRIANDRIA DIQYNIA. Europam auftralem, Martin Spitsbergam, dib.

  Paa/o altior , terminatus foliis quatuoif Jimpliciimt ^ fZ fvec.

  Orient^ axillares ^ breviJJimi^-faJHgiati. OENOTHERA foliis ovato-lanceolatls planis Convolvulus major ereftus creticus argenteus. RANUNCULUS calycibus retroflexis, pedunculi :Grainen paniculatum) locudis tenuiinmis fubrotundis* Levifanus africanus , erics tbiio , capitulo n ' GOMPHRENA.

  Fvec, 417; 454- (]puria virgiuiana, mimofje foliis, floribus par- ibricatus , flore breinor. Rc- cimbente fcabro, corollxs trifidis* lldtis. Opqjitq, fcabra^ fubfeffilia, Flores terminales ali- nullo, lateralibus bafi membranaceis: radiis 84.

  Yni ^ 4- , Thaliftrum majus, florum ftaminibus purpurafcfl umbeUularum 3. Fertiles^ reliquis Jlerilibus ; Flo- Habitdt inter tr opicos Americx: umbro/is fpongiq/is. Bauh» feminibus coloratis ftriatis. 5» AGROSTlS petalo ariftato, panicula attenuata Eriocephalus bruniades ericaeformis mQnomopat 79. Lycibustridentatis: laciniafumma tridentata.

  Gf Cerinthe foliis caulem amplexaDtibus , dentibus tioribus, floribus fiftulofis, Morif. Yi^l Habitat in America calidiore, % crenata f. Folwlis in unum connaUs , qua t ^abitat in India. Minoribus, p:tioliseg!andjlolis,ftipuIispatulis. ALETRIS acaulis , foliis lanceolatis membranac Thymelaea , incana , mezerei foUo & fad? , 1 fcente^ xaga foliorum margine ciliari , floribus luteis ma- \ feffilibus , minime petiolatis aut vaginantUms^ | ma calhata^ dales. FoliSLgramineaf hchlin culmi ohvejlientla ^ laxna.

  Nhmtorum bafi arfle adJuUut; anjicin reliquis^ Si. I(5"5- VitiS vinifera fylveftris americana , foliis averfa parte ha .

  Levifanus capenfis , ferpylli folio. Usage guidelines ' foliis lanceoktis fpina cartilaginea terminatis , ca obtufa* corollis.

  Ndivifis , fradtibus ereftis * * ChamaecriftaB foUolis mtmerqfis.

  Habitat in Hifpanioia , Jamaica; % ,. 19- ^ 9« /

 • 3« viflimo apice fpinofo. ANDROSACE foliis linearibus glabris , il fvec. SambuOus fruftu in umbella viridi. 'SCIRPUS culmo teretinudo, fpicisfeflilibusinmc- fupinus^ ^ Afphodelus foliis fiftulofis. Quinquefolium montanum reftum hirfutum. *> 3» 4» 5» <^> 7> «
 • 9t J^o# '»» "
 • Stachyoides.

  '90, ahitat in Tartaria» Ruilia. O^ ^naculofa, fpica longiori laxiori & graci]ior§. Cf CHELTDONIUM pedunculis umbellatiil.

  Tnsjw^ riana alpina minor , planta palmaris. Pinnatis, floribus fingularibus vel gemiidt folio, corticc fpinofo

  . 47 rtabilat in Gallia, Helvetia, arldis herhofis.

  T) fjcirpus culmo teretiufculo feminudo ^ fpicis capKtatis ramis patentibus* lymalus lunato flore. Pf >TENTILLA foliis bipinnatis : fegmeutis ii Gronovius. * Fhribus lateralibus, ritifera, flore fubviridi.

  1 translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc A^cacia africana , quae Acaciae fimilis, foiiis myrti par- rar. » Habitat in ^uropaB borealis graminq/is.

  % ASTIUM floribus pentaadris, petalLS integris. : ,Habitat in Europs feptentrioaalif faltibus ^ pr^cip. FqfitiS', nec intimis quaternis- Corolla pracedentis^ lierbaceo. LON£CERA fpicis nudis verticillatis terminalibus , DilL elth.

  282, 1 lis dicbotomis fummo caule floriferis , caule ]i crenatis fublo^batis, cauliiiis tripartitis lanceolatis in- E^rus rotundus inodorus germanicus» Bauh.

  Folia radicalia, petiotata, bindta ut tn Hymenaa; gla- tripinnatis filiformibus. 11 1» * , Mefpilus virginiana, groffulariae foliis. JA

 • OCTANDRIA^ MONOGYNIA. Acinaciforme , flore ampliffimo purpureo.

  / 5» 'm in- Europse fepuntrionalis afperis. Refeda," linariae folio, pyrenaica, glauco folio. 71 'Ranunculus f Damafonium repens j pamalfis i bus

  . Scapus vix peSdis^ Jlriatus^ , Habitat. STBBALDIAprocumbens ,foliolis tridentatis.

  IRI Jufticia foliis liheari-lanceolatis, floribuf fiepius C idesw ^ Jldrilibus, t^ '» b. Caulis J/ folia pid^efcentia in u , at in /? glabra.

  ' natat puhefcentes^ multoties calyce longiores.

  % i, Lilio NarcilTusindiciis maximusfphxricus,floribuspl| Plantigo foliis ovatis glabris

  .

  Ailum veneris, florej ampliffimo , thracicum. V^erbena foliis lanceolatis ferratis, fpicis filiformibus 3 GLA- oUfera 7 fpiculis fubrotundis. LINUM foliis oppofitis, oaule dichotomo,fld neo-crenatis , caule nudo panicujato.

  Canipanula maxima , folils latillimis. Bauk pin, ^ tis, floribus quadran2;ulis. Rami 3 ex caiuis parte inferiore% 4 ex alisfupoi^ uin Sveciae , Genpani»* AngU«, Canadae /y/-^ s. JOfaiDen fpicatum , folio afjpero. Floris ariftatis: flofculo ultimo mutico, culmo fe- Hahitat in Italia, Gallla', Sicilia, Lufitania* O \, antheris bicornibus inclufis, coroUis ovatis cixierea. Sloanea amplis caftaneae foliis , frufta echinata / Cbiriftophoriana. DAPHNE floribus feffilibus ag;^rcgatis. AxiU Cereus minor fcandens polygonus fpinofilfimus,

 • apathum androgynuni obtufifolium , fj^ica confertifli- lis duibus viridilus ad bqfinjinguli lobi.
 • ^efcentibus ;' involucella foliolis quinis* " - Bauh.

  188» ScheucK grd latis caulinis, iloribus ex corymbbfo fafda Iris fufiana, flore maxlmo ex albo nigricante. 53* Chamaerhociodendros fupina ferruginea , thymi fblio, ifferuia tpliis linearibus.

  * %,lugdk 48i 730 anthus autumnalis minor.

  M, infra apicem arifia longa recia; interiore angujlif^ , ^ petalis deflexis plauis: efedtis emarginatis. FoL jlatis longioribus, foliis quaternis patentiffimiir, ratis decurrentibu<;^ FLfvec. Lilio-Narciffus africanus, fcills? foliis, flore niveo^ chis aitgulis 3. Culmi lavis, diffuji , norJl>us albis. Achyranthes repens, caule repente, capituUs lat« fortej differt ab jl.

  Calyce hexaphyUo , nec 5 vhyllo. Fiabitat in Virginia , Carolina. Elajocarpus foliis lauri ferratis , floribus tfi Crithnium maritimum fpinofum. P' 37-

 • Jinu Jingulo oritur Fedunculus folitarius , capil fWf
  .

  Parif 12« X adfperfusfetis apice fiellatis, Cynofiirus fpicis aggregitis termiualibus deorfui ropa; venit oUm ex Aleppo. Pin, 212»

 • gine patulo crifpo aequante pet^^* Cyperus minor pulcher, panicula comprefla nigrican- , Hahitat in America calidiore.

  214 U 15, ilha^ trijida^ catyce maiora.

  Hall, all i8» quater nis , caule hirf uto , filamentp blfurcatls.

 • TETRANDRIA TETRAGYNIA; m Mum. S ternatis lanceolatis integerrimis. " ^GROSTIS petalo exteriore arifta terminali refta miilacesi.

 • Cominia arborea , fbliis undulatis pinnato-term Habitat in Amerioa calidiore. Myrrhis radice lignofa perenai, foliis hirfiitis, \ licet iavobicri partialis foliola in hac diJlinSia» In va- piX 75- antiquorum.

  EUPHORBTA aculeata fubnuda triangularis ard 'urcpeba.

  Duo in petio- Habitax in Sicilia.

  ARENARIA foliis fubovatis acutis feffilibus I. HOUSTONIA foliis radicalibus ovatis, caule |i BUPLEURUM umbellis fimplicibus alternls pen- tenuiffimmi tacia arbor virginiana. ^uiforba tetraftemon, ftaminibus tubo longiori- TABERNiEMONTANA. Hahitat in Heivetia, Galloprovincia , irtten Folia qmmvis Dofi connata refia , tamen fape harh(^ friitefcens. Ch^rophylli fylveflris^ ampla^ bus parvis, calyce duriore. 233« ^' Brabryapth, foiio fcalprato, DiU. VALERIANA floribus triandris, foliis lan ^Ficoidesa&a, folio triangulari glauco perfoliato l irif.

  Vlospatens : pe- ^tifido-Iaciniatis, caulibus numerofis.

  Androface alpina perennis anguftifolia glabra < POLYANDRIA MONOGYNIA. 95, lluait rugofoangelicae tblio, aiOiniticam. Vdta , acuminata ^ferrata , glabra. Clematiszeylanica, iioribus obfoletis parvislte' 1702. Paffinaca fylveftris latifolia.

  HOTTONlA^pedunculis axillaribus unifloris gaalbaf.

  Pixu 39$^ Lcum humiliusfcothicum.

  Communi planta, cui vix fefquilongiores arifiay diffi Bem - Tamara. RUBUS foliis ternatis nudis , caulibus pedoB lum lyivellre latjfolium. 'PITF'^ '"

 • d''"i evadamus orbis, operal 137. « l^ t Caryophyllus finenfis fupinus , leucoji folio , i^cdih.

  178» ula racmofdy terminales : invotuero tetraphyllo ^ Ranunculus montanus bitfutus humilior , tiatcifli flote. *?, foliis fempervivl Solanifolia Circaea alpina. Per petiolum decurrentia , ohtufe Jinuata (Dal, 3JEX foliis cuneiformibus tricufpidatis» coneifoik

  . Al&ie tripliyilos caerulea^ Bauk pin. O Ranunculus alopecuroides, ajugae foliis.

  28- Habltat in Europa aujlrnli ^ Griente. Egris £? braSeis obtufis glabris, nec acutis hifpidis. GOMPHRENA caule crcfto brachiatOt ca] 3? POLYANDRU POLYGYNIA» 777 Wibitat in Virginia. Procum- Hahitat in Europae v rfuris. Xagonocarpus africana^ rutibns, fbUis loogis & an- g>ore umhdlulis.

  Gentiana floribus terminalibus raris , ^ CQroilis q olvulus annuus, tbliis cordatis rarius trilobis, loides.

  Ftiymalus maritunus fpinoftis* Bauh.

  Lateralibusque, raniulis ternis quaternicquei ad 14 j gblonga. Gluma pilis brevilfimis undique Apocyhum fcandens fruticofiim , fimgofo cortice, gluunofa Flores paxvi verfus unum latus imbricati il^urus vulgaris.

  CORCHORUS capfuUs oblongis ventricoris,_ Q umbella terminales feffiles.

  433^ biHoris, foliis lineari-lanceolatis, ^ - Ch^maecerafus alpina» fru(3:u rubro gemino: d 12. PRUNUS pdunculis geminis, foliis pvatisflil rides bohemicum, panicula minore nJgrio«inte, bis florum fubteretibus.

  Z 4 bmyr- VERONICA coiymbo termlnall , folii. Lanceolatis ihiuculoflu panicula oblonga fecunda mutlca imbricata, amndiiMaifc: PENTANDRIA DIGYNIA. Caule erefto, pedunculis trifloris longis. Syfi^ Dthus floribus folitariis , petalis hlultifidis bafi ca- Caryophyllus pumilus latifolius.

  Bauh, pin, aoj verticillatis , caule fubfairto.

  8- VERBENA diandra , fpicis longis, calycibus arl irijlori', involucro diphyllo ffetaceoj nudo^ bralieis CALAMUS. :eaB junt fapius floribus longiores , c? binx.

  Herha foliis fequentisy floribus antecedentis^ ^^fabitat in Virginia. BULARIA foliis radicalibus crenato-aculeatis, fpinofii, Chamgerhododendros pontica maxima , folto laa bolwa. «04, ^ ^r^int africana p&izra CW

  Hiblis graniferis , foliis laaceolatis.

  AfTa fcetida difgunenfis umbellifera liguftico \ Tournef inft. Ibovatis breviflimis, corollis crenatis.

  CACTUS eredus oblongus feptemangularis, iPbA panicula fubdiflfufe , fpiculis frifloris baft pube- ttivlaliJ. ' rymbis fubtafiigiatis, pite bulbifero , radicibus iri unum bi^Ibum cong;ru- ^tn^K, «. SALSOLA herbacea erefta , foliis fubulatis t^ 1(541. Volvulus pennatus exoticus rarior

  .

  NTHUS floribus folitariis , fquamis calycinis dimintitu$^ nef inft, 77. Ic, ii73* ' Hahitat in Germauiae , Helvetige , Itali» umbrqfis phyUum C QuinquefoUum miaus.

  Tcbtm* ic tbium, follis ellipticis obtttfe lanceolatis , totum Schinus tragodes.

  3&LUcalis major daucoides tingitana. P, s humilis aethiopicus, inferioribus foliis rormarini Hortus Hdbitat a. Folia pitiolatay ai^ara^ acu 6.

  ECmTES peduncuiis trifidis muitifloris , folii. Calyces longitudine tuhi corolLe^ ubra m yixill/e foUorum piloja funt^ t^ Folia fucaiait I' liis obtufis. NflS collibus , viis^ Jiceis,.

  Ferium Csrmentofum fc^ndens, ramulis tenuibus, fol- XaliS crifpa. »g iolio iu oblongum mucronem'' abeunte. Erica foliis lineari-ftibulatls ternis,corollis ovat Habitat in >¥gypto.

  ' :■ "^ Plaiita minima , Jimilis C feinidecandro , a jio d N 5 5 TOUR- theatr.

  Lucra mdlayfed horum loco ccdli duo, f tate attenuatus , aculeis confertis. Corrolla Labium, fuperius longi/Jmum^ obtufum^ con fif. ^^ CONVOLV ULUS folus fublinearibus fericeis, i lata inter infima.

  P fitfi Convolvulus maritimus, foliis nitidis fubrotc /). JVialus pumila, qu» potius Irutex quam arbor. Lia obloiigo-ofi^ata , petiolata , integerrima , coriacea^ I.

  DACTYLIS fpicis Q)arfis fecundis fcabrls numer< Fhaiangium capenfe felfile , foliis aloeformiba 9 minor ,

 • differt vero Foliis magis linearibus mi- latanocephalos citri foliis bijugis , capite majore. Habitat in Alpibus Italicls , Aiiftriacis. ^ :>onaria caule jiichotomo , foliis fubulatis planis.

  Ejl, Facies ejl Anth» odorati. Calyces quadriflori ll;lid Halefu. ^u Habitat in Alpibus Valdenflum , Cenifii.

  RANUNCULUS foliis tripartitis lobatis obtuft, b aifims arbor baccifera raceniofa , flore albo tibus & contraftis , tafciculis florum fparfij trifoUus. HELLEBORUSfcapounifloro,folifs ternatis. ^49, 3ugloflum fylveftre , caulibus procumbentibus.

  BaJu um pomiferum frutefcens africanum fplnofum ni- HEXANDRIA MONOGYNIA. L^ne (kxatitis & multiilora , cat>iIIaceo folio. Juncus ejjit yfl CoroUa carer Sedum minus arborefcens. /fi^ radice terr» fuperimpofita. Daphnej, calyce ^liformi exias pub^Jcente, ' i Plum.

  Xui eum flofculis lateralibus mafculis muticis in70« yces coloratos aequantibus , foliis ternis laevibus! Tulipa javana.

  105, Ephemerum benghalenfe ferpens, folio ftibrt JJdbltat in Indiis» t) calyclbus pentagonis. Antherae fubovataj pan*£, Gsrmen isque, valvulis integeriinus nudis , ioliis a Erefia foliis aquifolii longiffimis. Centaurium luteum afcyroides virginiannni. SAXIFRAGA foliis renifofmibus dentatlSi ftipite caeruleo, PluK, alm.

  Iftinftis, interioribus coadunatis.

  Flotes terminales , fubfejjilfs j pauci, (4 Elaeagnus.

  33, ;ula fempervirens , foUo rig^do fubrotuudo.

  Fa, foliis finuatis caefiis atripiicis aenmlis terni BUFONIA. Perficae fimilis, putamine villofo

  .

  PitL 440 This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct fepibus, % eleganter punftatis. Frutex tbiiis ferratis , floribus longioribus fpicau! SCIRPUS culmo ftriato nudo , fpica bivalvi termi- cefpitofos. ""tat in Aiia boneali^ Hifpania.

  Liiis alpina pumila, folio grapfiineo.

  CYPERUS culmo tereti nudo, fpicis fub apice; tis

  . Libus , calycibus decemrfriatis, irrax folio mali cotonei. T)ECANDRIA MONOQYNIA 533 lisfubulatis nec lanctolatis.

  Affirus ejl admodum antecedenti. CAMPHORQSMA foliis fubulatis rigidis glal lule fubarboreo tomentoio. Oldenlandia humilis hyflopiiblia* flum. Calycis foUoUs non Decades Africaiu obtufis.

  9»^ 6L£A foiiis ovatis integerrlmis , umbeilis fefllii- hyperici^ tis geminis: altero minimo.

  ^ Halitat in Europa^ coUibus Jkcii ^ teEiis terrej TRIANDRtA MONOGYNIA. 53 itaegus inermis, foliis ellipticis ferratistransverfaliter J««ci<^tf. 405- Uiido zeylanica fpinofiffima major, fruftibus rotun^ ipfo breviore, trinque glabra , integerrima , mucronata , petiolis ca- roface montana, fiore minore.

  SALVIA faliis fubrotundis ferratis: bafi truncati fjcahro.

  HEXANDRIA MONOGYNIA* 45» GENERA RELATAS, fis.

  Latis glabfis , caule decumbentei cuneifolia. SAXIFRAGA foliis cuneiformibus obtuflffiai r.

  IRIS corolla barbata, cauljs foliis longiore unifloro.

  Palufirls/ Eryngium latjfolium planum. PANICUM fpici^ teretibus, involucellis unifl;! Caryophyllus fylveftris 2, CluJ. P, s8 auriculis caulem utrinque amplexantibus. )ma , invohicellis ovatis j foliis lahceolatis » capfuhs ILLICIUM.

  Jurnuum; 10- ANTHERICUM foliis carnofis fubulatis ten graniferis, foliis linearibus.

  , mi Botanici Gronoviug', Royenus^ Wachen- itiu in Europa ubique cum pracedeiue i dl itaque ^SICUM caule fruticofo , pedunculis geminis. Frtftefcens, natis incifis; caulinis digitatis lin^aribus, caule multi- rum tindnato.

  Ifanicula conjlat racemo Jimplici : peduncidis alternis^ yif- prodr. Corindum fruftu & folio miiiorl Tourruf.

  ALIS fcapo unifloro, foliis ternatis femibifidis; longifiora. Iris corollis barbatis, foliis caulem uniflorum fuperai )us buUatis corymbofis* Catesb

  . Is nimium pracedenti €? forte fola varietas. Fubpentaphyllum : foliolis latiorihus ri{ declinata , quctum tria breviora. V 435- Scirpus foliis linearibus planis alternatim fafciculatis, ALLIONIA.

  Rinthus indicus tuberofus flore hyacinthiorienta- liis fuperiorirus haftatis, racemis cymofis. Blonga y obtufa , carnofa : inf^riora quaterna, Cyma \ *' 2. Vbra^ toiiis line^ri-lano le tetrapetala , foliis^ aDguftis in origine latefcen- Juncus acutus, capitulis forghi.

  Jk ^xa americana, foiio betooicae, fru&u Iiifpido. AJune oblongo folio ferrato,flore caruleo» Baukhijl. Jujube f Zizyphus africana , mucronatis foliis , 4 med. Aurium paluflre luteum minimunu Ra/. ' Tamarix altera t folio tenuiore, C gallica. Allium mont;^num, capite rotunda Bcatk pk.

  T ^LLIUM caule fubteretifolio umbellifero, floribus palienj. Itafirnilis^ ut vix genere feparari queati.

  Holofteum cariopliyllaeum arvenfe. Tabern,ic,2^ iiverfa? V alnu 273, t. ' ' ' poftis panicula tenuillima.

  / I- wntax in Europae nemorihus paludqfis. Bauhinia foIiiscordatO:fubrotundls:laciniis rotuDC f.

  Cuminato-ovatis ereftis dehifcentibus

  . Hahitat in ytlpibus Exilliarum , Eeneftrellarua, leformis paludofa tricarpos. Jt, SAXIFRAGA foliis reniformibus.
 • \mo fui cottfcius obfervat MUNDU. P'OA panicilla patente, fpiculvs oftifloris linearibo^ ' Gramen furaL Rumph. Ovato-oblonga , feffdia , obtiifiufcula. Flores 3 , Fabago capenfis frutefcens major. EUKu \eris purpurafcentibuf, ^ * cubni. Spiculae plurirme, ovato-oblonga ^ f^ffil<^s ^ in tamarifci- i.

  ANABASIS foliis fubulatis, frudtibus exfiicch f curafTivicum procumbens , foliis fubrotundis. Ta^ ad cqfiam fape anciata , foUolis fvitri^ fioribus fparfis lateraiibus.

  Janu i^ Ecliinopliora flore magno. /- 7- cutiora^ margine fcahra; pedunculi relli; Calyc quadrifidis. Fyrorum , ex brevi pediculo binis. : nubus acuminatiflimis : fauce imberbi mutica j ramis lada jpentcicarpos , integris ferratis foliis parvis fub- 'itat in America.

  ViiciJus, Racemi alterni^ bre\^es, Flores qua-- Rubia parua virginiana , foliis ad genicula binis , membranaceo : UmbcUuIa multiflor^ : uiral n alpinum, trifido folio. 4 Barba caprae floribus oblongis.

  Piiu i^| amafonium ramofum, tblio cordiformi. "6 , "* crus corW 9- PANICUM fpicis alternis fecundis fpiculis fubdki , ovatis. Afperula toiiis quaternis ovato-lanceolatis, r< Habitat in ladla.

  § Exjkcatione nigra evadit, ciebus diverfum, FVutex dAilis ^ ni fifeiM :M«long«na. SOLANUM caule inermi herbaceo , folifs o' madritenii5. BROMUS panicula patulo-erefta, fpiculis lini pedunculis unifloris fubtomentoils , capfulis glp-

  TOURNBFORTIA foliis ovatis integerriinil laris ,liore ingenti atque fragranti. I^ ^- Gramen nemorofum hirfutum latifolium majus. BASELLA foiiis ovatis undads , pedunculis fia| [ /. ,fo-cy lindrids glabris, floribus lateralibus , folii ailandina aculeata , foliolis ovalibu^ acuminatis.

  F\ ^RaLIA caule petioli^que aculeatis, fbliolis iner- chincnfis. Allium Itaminibus fimplicibus , caule medio vei reqfis roridis. Protea foliis fetaceis , floribus raCemofis.

  Katu- ' Hahitat in Europ« cultis. Ichia Chamaenerio finiiiis floridana , foliis nigris fturium. GAL-UM foliis fenis l^mceolatis carinads fcal ^Mau med. I Polia alterna, fuhrotunda^ integerrima^ fubemargina' onvolvulus fpithamaeus, caule refto, foliis fubro- «ricntalls. AMARYIfLfS Ijpatlia multiflora , coroliis insequa lato , fruaibus hifpidis. Fifvec 394; ^lymocephaius airicanus latifolius lanuginofus, fo- ' nalibus. Vtedia mwricata feminibus aculeatis. Amaranthus fpicatus zeylapicus, foliis obtufis amaran- iiuf/c«. Gramen hordeaceum njinus & vulgar^e.

  BauK irrcnfe, »

 • LITHOSPERMUM reminibus rugoCs , JPLUM3AGO foliis petiolatis ovatis glabris , caul(? jeeylanUa, ^ Ij^otttales^ ftofcalis mafculis. Dffci fiofculi fubfejfi- ine paluftris minima,, flofculls albis. HtGhamaelea africana tricoccos & tetracoccos taxifolia , lia e gemmis infra £? fupra fiorcs locatisi ^ Roy» lu^dh, 230
  . Latis aeqtialibus, genitalibus declinatis, fcapo tere- pin. Iso, Hahitat in Hifpania , prafrtim in agro Granatenfi Apocynum ereftum majus^ latifolium indicum.

  Marginibus Qnon dorfo^ valde pilq/isy qua nc>ta facile Pracedenti nimis affinis S fere varietas ata kybrii 13«, t. Huic cauUs foUis ahior ; petala interiora ercEla.

  PLANAAGO caule ramofo fruticofo , foliis Panax afclepium, ferulae facie. Lymalus maritimu affiuis , linariae folio* Bauh, piti* Umbeiia laxay fupradecompqfita^ di^iifa. Involucra pyDROCOTyLE foliis linearibus, umbellis mul- chinenfii, 15.

  /

 • I- tat /nTatiria, Sibiria. C? *, UneariSj apice tridentatus : dente exteriore majore re- Cneorum album, folio argent^o moUi.

  ^, Valeriana caule dichotomo , foliis obloijgis fubfe \t. Dein Coriae indorum pomine Holofteum falmanticenfe majus

  .

  ENE foiiis fuborbiculatis camofis hirfutjs, ri- «aWWh. R(;;tulaca floribus paniculatis.

  Racemis cqnfertis ftriftiifimis cauli approxima tis petioiatis, peduaculis bifloris» calydbus Bauh, pin.

  ^LISMA foliis cordatis obtufis, fioribus dodecan- cordifolia. Papaver cambricum perenne , flore fulphureO.

  DilL RUMPHIA* repens- CALLTSIA, Loeft*Jt. 285« 3<^3- ribus fingularibus.

  ^ )LANUM cauie inermi herbaceo, foliis pinna- pimpinelU* ' WlcoUL RJued. - tf^ffilin^ Racemus terminalis^ erectus^ mibus. Fta , fecundjriis paululuiii laxis, capfulis triquetro- oribus foribuSf viginti, Bacca faturcfte fttj ERICA antherisbifidis exfertis, corollis clavato-cy- curvitiora^ Ciftus femina , folio falviae. F^ ^O'^- 84- 3«3 a dipliyllos ante^uana , ricini majoris fruftu pi- ij^eriana paluftris major. Serraria^ Jed flores non folitarii , at glomc'-^ < fhihitat in Peru. THESIUM capitulis feffilibus terminalibus,fi)l efcentibus.

  ^ Eflephium maritimum, portvdacae folio.

  'Giamen arundinaceum, paniculamolli fpadicea,ma- itis.

  © it in Europae borealis fylvis.

  , petans arifta ai 2hnis colronatia fylveftris.

  LICA antheris bifidis inclufis, corollis pvatisfub- cjpipetrjfo- apice tridentato-callofis. CAMPANULA foliis lineari - fubulatis ^ caij gram. CERCIS foliis cordato-orbiculatis glabrls. F tiflimis, caule unianculato,foliiseufiformibus.

  Hort, Gramen cyperoides polyftachyon , fpicis ad nodos fe italicum. ASPERUGQ cwlycibus fruftus compreffis. FL hpf^ |84ccifera mariana , clematis daplmoides minori folio.

  FLEUCADENDRON foliis lanceolatis ^ fioribus repen». , DROMEDA peduncuIisaggregatis,corolIis ova- caerulea, 548 DECANDRIA MONOGYNIA.

  Lo^ ASCLEPIAS foliis villofis, caule decumbent» j Paiiicum miliaceum , latiore folio , maderafpatanum

  . Rentias emendare, antea quamvis optimas. Frutex, Folia ovata , Jubtus wmentoja.

  Anemone tenuifolia multiplex rubra. IjC, Hahitdt in Lufitania , Hifpania.

  © Hahitat in EuTopdsfepihus^ i in Pannonia. Spicula oblongiti comprejjte , pctalorum tatls : radicalibu5 cordatis.

  Tribulusterreftris miaotincanus hifpanicus. Loliis laricis adinftar ex uno punao numerofls Habitat in Europa aujlrali adjemitas, O lugdb. % que glabris, racemis terminalibus. Sifyrincliium vipprakum, Plvh* fhy^' *^4. 2/l «14 ^ENTANDRIA MONOGYNtA, ' clavato, fbliis utrlnque lanigeris.

  Tem conjlituanty Florihus injingulo ramo cy»ii Lapponica. \ra> S- ^« iticum Ipica villofa quadrata breviore&turgidiore. Monfp, 2^6, Gramen tomentofum alpinum & minus. M minimum alpinum villofum alterum.

  Habitus Thymi Acinos^ fed majora quintuplo omnia.

  Ulaca-tbliis linearibus acutis, Caule procumbenle )ibitat in Oriente , Hif]pania. 'iiitdt infqualidis maris Cafpii £? Mediae.

  ^ ^ijtat in Europae pratis Jiccioribus. 2f LAGOECIA, ' anguftataj nec petioUs late marginatis^ Flores aeruki I. CYNOGLOSSUM ftaminibus coroUa brevioi fdPpo angulato. Amoen, acadi i, - prnisy temtinatis fpica longi/Jima ex Floribus /

  I Trichlis pentaftemon , floribus umbellatis. HaJl ' Pragaria major vefca, flore herbaceo. Folia fuhulata ^ craffayfpinofay Rhus virgiiiianum , folio myrti- Comm. I ^oMaiOvataj profunde amplexicaulia : radicalia^ petiola- lum. J oblongis lubcrenatis , calycibus folitariis coroIL c^5. TfnJS foliis pmnatis obtufiufcule Csrratis ovalibus corlaria. Ficoides africana , folio piantaginis undulatomi 202. 16$, ji volucellis ovatis : primariis triphyUis, foliis oblon- campefirls. GENTIANA coroiiis quadrifidis fauce batbt Helianthemura annuum humile, foliis ovatis, Boie i'SU}itat in Europae aujlralioris agris. Q ^ " ^ fed diverfa folis FoUis , qua Aceris forma^ Fet, muf^ ^09. T ■;, iier d/ore remotus , conjungit Anemones T. (3 Htpa» fipicis folitariis feiTiIibus. "^ Caulis brachtatus, Folia oppofita^ integarima.

  / 4»« Racemi pcrfijlunt Jquarrofi infra folia a cafufi ^lnterdum itnieum foliolum in fcapo. PunElis albis minutijfimis , uno latere comp it in Auftria , Hel vctia , Baldo- T^ Ephemerum zeylanicum procumbens inflatum. Ine palijftris rotundifolia repens, foliis portulaca a D. Proliferi , eique nimis affinis , an pro Specie Ca6^usfcandens, angulisquinque pluribusqae obl.

  Ccrolla valvula arijia hreviore. Cemis ex fummis alis longiffimis. Convolvulus foliis ovatis divifis bafi truncadi LECEBRUM floribus bradeis nitidis occultan- capitatum. Acea fterilis pedicellisbrevioribus Habitat in Europae fucculentis. 2J, pradecompofitis laciniatis ; lacinulis liuearibus. Pedunculis longilfimis , foliis linearibus.

  Hahitat inter fegetes Hifpaniae. Q [OPHORUM culmis teretibus foliofis, pahicu- cyperinum,- Glaftivida i. Oroithogalum herbaceum luteum parvum wginhmum, ceo, calycibus foliofis florem fuperantibuSj pa] Hahitat in America meridionali^ 2|. Sify rinchium , ex phoeniceo fuaverubente flore , : mjin

  . Tithymalus foliis fubliirfutis ad caulem elliptiit otyledon, flore luteo, media. Us foliis ovatis integris , petiolis laxis longitudine PHERlCUM foliis planis , fcapo ramofo , co- «vojutiiiii.

  Bafi pilofis arlftatis : arifta tortiii longiore. Hort, c Gramen virginianum, lato brevique lolio, panicull : ta j nec nen^ofo-Jlriata, thogalum "floribus fecundis pendulis, filamentis 1626.

 • re tantum iuberculis^ nec aculeis muricatis, bafi tiyalina macula. Caryophyllus fylveftris, flore rubroinpdoro,c )roUis incamatis nec cartdeis^ teretioribus ^ cum tliis cotonea maJQr. Tlos luieus , triplp major Jiore N.

  Culmus triquetet, " Involucrum nutans , longitudine 2249 236« Roy. A floribus triandris, toiiis radicalibus cordaHs, ^ cordata exqui/ite attenuato apice^ Caulis prolifer^ I. Re lavi purpureo , femine nigro partim. 84- Ddendron foliis pfeudo-acatiae fubtus tomeipto- :hogalum arabicum.

  Saxifraga tridadtylites^grcenlandica , caulibusVdld Habit^ in Jamaicfi. Data, ohlohga^ fcahrai petiolis brevijfimis.

  Tollx albidaj revoluta j ferotiws. Falmis affinis Malus Perfici '^axima, caudice no EUPHORBIA.

  Oglolloides africana verrucofa & hifpida. Vibus, "1 Veronica mas fupina & vulg^tillima. FATICE fcapo ramofo ftexuofo, coryAbis termi- fl^-^'-''"* itillorum capitulafubrotunda r muricata.

  Senna orientalis hexaphylla , liliquis longis in nfp. Rychnis cretica, parvo flpre, calyce ftriatp purpufa- Nymphaea fabifera* indiae paludibus gaudeos,! montium^ 2|. I -caule ancipiti , pedunculis axillaribus fubuuifloris. CELASTRUS Ipinis foliofis, ramis angulatis, fo- buxifoliu», P

  . % ¥abitat in America cqlidiore. Tamarix pedunculisnudis^ iioribu^ peptandris* //orr.

  DIANDRIA MONOGYNIA, bj parif 50. K- mfoliis multifido-laciniatis, fpicis filiformibus.

  I forte arbor racemolTa , folio longiore fubtus al- 263, t, 252. Stolones repentes , herhutei !

 • plex lyiveftris.

 • Hahitat in America calidiore. CASSIA foliis trijugis, glandula petiolari« i Oxys americana eredior.

  80, en acutiflimum exeunte, Dill. Zalpighia iruticola ereit i , foliis hitidis ovaus. Gentiana corolla hypocrateriformi tubo viliis di ndulis. Ovatis obtulis tomentofis aequaliter ferratis.

  SCOPARIA foliis ternis, floribus pedunculatis Hortulan, Habitat in India. Habitat in Europx ripis humentibus.

  % Chelidouium majus, folio laciuiato. Hl^i Refeda foliisfimpliclbusoblongisintegris.

  GuetupB ^ ^ tioli^ perfoliatis. * fcapo ante maturitat^m contorto. TUHcL Euphraiiae affinis indica echioides* Hertn. * Holmian CHIONANTHU& Melanium herbaceum reclinatum, foliis oVMki Kali ill. , 747 culis vifcidis, Calyces glahri, Flores amxne pur- \^4. Jafminum arabicum,lauri folio, cujusfemen apud nos fpec, 20* ERMACOCB procumbens, foUis Unearibus, co- corymbofi Anifum Jlellatum officinarum y quod adjclbl» DECANDRU DIGYNIA 575 f - Caules herbacei , pubefcentes , pnefertsm ad veri /fotojrwAnglia, Gailia. Frutefcens , flore purpureo rariore. ^mmelioa erefta , ampUore fubcaeruleo flore. Lea falicis foUo longiore ferrato, florlbus rubris.

  Hhe foliis lanceolatis bafi anguftioribus , racemo VEIUBENA diandra, fpicis longiflimis carnofis uu- jwwicftifiji. Culmus fpitamavs, Spica /3' Salfola foliis filiformibus inermibus mucronadSi Iris anguftifolia prunum redolens minor.

  ZVGOPHYLLUM foliis feffilibus : foliolis 1 Racemus terminalis , e dichotomia ramorum^ erpitii jlruHura in Seminibus ; fed hdbitus £? reli- , mo cauie prodcunte. CVPERUS culmo triquetro nudo, umbella trifida, p£rif. ISfofMra refert arhufculam inferne Jimplicem , fuperne vuigarJs glabra. LINUM calycibus fubulati^, foliis lanceQlidl lum caule triangulo. Jlahitat in Europa aujlrali, ^ 6.

  PtRTULACA foliis ovatis plaids,;j at in Euganeis Ef" Monfpelii , Italiae pratis hu- lella mufcofo flore repens, Dill gijf 81.

  Lux majorpaluftris, flore Iicrbaceo.

  Icula niyofotis , floribus albicanti. Bus fere umbella- AmJleL Manja-pumeran, Rheed

  .

 • «^'
 • 'oni, $, AZALEA ioliis ovatis, corollis pilofis, ftamlnil /Iwn ((cTi.

  % Gramen fpic^tum fecalinum, glumis villofis in Itinera. AmarylL guttata , cui folia angujliora £9 fere nar- Valeriana alpina nardo celticae fimilis inodoro-^ aen aquaticum geniculatum fpicatum» Bauh, pin. '^ ^alibus tafciculatis faftigiatis. Purpureis,caeteris viridibus reflexis. Hdbttat in Europae littoribus maris.

  Joaqiii-lae, fed NeHxrium cylindricuM^ /0/2^'** indo. JJahitat in Europae/v/i'// , at varietates /J.

  Dcula canadenlis , ampIiHimo laciniato foUo. Tour-

 • angulatis; aculeisutrinque teftis, racemislaxi P^n.

  Diufialis , fubfejjinlms j Ue^Hbus , indivifis f. Rarius ^itat in Europae nemoribus. Tegerrimis reflexis , capitulis foliofis. Flores ad unutn latus si altema^ fed terminalia f. JufticJa foliis ovato-lanceolatis, fpicis foliofis, florui ^ ^ Jla reHa non e hqfi , jed apice petalL Culmi rc Salicis fblio lato fplendente arbor,floribusparv bitdtin Alpibus Lapponiae, Sibiria^, Va-.

  Flores paulio minores > dum- compri' Lycopus* Hort.

  ' irirfbs-aniericuii , rrrr-i conj-igttis ibliii, fruita a- igidm fyriacum ramofius, capitulis minoribus cae* febena redta canadenfis, urticae foliis.

  Scirpus equifeti capitulo majore. Scheuch':^: graa^ Stramonioldes arboreum, oblongp & integro f I 128.

  ' I panicula laxa fubfaftigiata ramoliffima , flofcu- * nimi^ ' floribus g«iiini$. Bigeminatis , racemis l^ llugo belgarum. STUCA panicula erefta ramofa , fpiculis feffili- fufca

  .

  ) lottgo clavato ; calycibus capfulisque acutis. Hahitat in Barbadds , jamaicaB maritimis. Heliotropium miaus , lithofpermi foliis.

  Slaan^ /o «1 , abernis j rtmotis , plurimis, CoroUae fub' y^rola foliis fubrotundis, fcapo undique racemofo, ^ U. Flores fafciculati , / umbclla Jimplici , involu- fpiQofiim , foliui longioribus & anguftioribus. Portuiaca aizoides maritima procumbens,florei yrola marilandica minor , folio mucronato 'Atbvslv* tis : radicalibus aggregatis.

  \STOMA foliis integerrimls quinquenerviis inaUbatiir!- / jlabris, ramis fipinoiis. ^^i

 • Coronopus fylveftris hirfutior. Lycoj^us tbliis lanceolatis tenuifilme ferrads.

  Pedunculi ad latus petiolorum , folitariiy mat, m tridaftylites alpiiium, caule foliofo.

  Calycis fquama >amen avenaceum , panicUla minus fparfa, cujus l Afpho- :. (tlepias caule fubvolubili Iierbaceo , folils ovato-lan- ' floribus alternis fecundis, bradeis obfoletis.

  Amx ^ Sambucus aquatica, jHore fimplicL Bauk. ' 349' 378- Juncoides alpinum , flofculis junci glomeratB tis.

  Tc-cvata^ obtufe acuminata^ integerrima^ mittus glabra. Spicae e dichotomiay pedunculata ^ fi fiabitat i' Gallia. Potentilla foliis digitatis longitudinaliter patertrt 420. Jtnne A Cbenopodium ereftum ramofiifimumv fbliis tri Faeies FragariiP Jlerilis.

  Radix fubtuberofa, Folia fe - iCANDRIA s8. SALVIA foliis oblougis dentatb-angulatis lan« tat in KurCpae inundatis. ^ Halitat in Sudemiania , Gerifiania, Helvetia, Fotamogeton foliis linearibus alternis remotis. ERYNGIUM foliis radicalibus ovalibus pb Alfine Spergulae facie minima, feminibus margi Sedum majus arborefcens , flofculis candidiSili Breyn. *- ordinem , qui memoriae fuccurreret, & fcien- tis t ad rivulos* ' Witat in Europa auJlrcUi^ Oriente.

  S^ Pimpinella faxifraga tenuifolia. (Sai iad^ caule dichotomo , foliis connatis « corollis # epigejos.

  Amarantholdes perenne, floribus ftramineis ra Satureja origanoides.

  Hahltat in Virginiae paludibus, foliisoblongisferraturis dequalibus. Im zeyianicum bulbiferum & umbelliferum. :)re tetrapetalo rubello, folio & caule hirfutie fcr- rigidis obtufis appreflis.

  Pediinculi uniflori ^ Joliis pau- iper iongum arboreum altius, foUo nervofo minore, O C H N A. AGRIMONIA tbliis caulinis ternatis , fruftibus gla- AgrimuQtl* y. Fis, glumis fubariftatis hifpidis, rachi trigona, - rbus fpicatis dr. De nefcara aculeis vix confpicuis: ad radicem lana.

  Scabiofa, beUidis folio, bumilis , caule nudo, *5. ,C1STITS fufFruticofus adfcendens exftipulatus, fo- laevipcs.

  P: 994 r' Jeurum anguftiffimo folio.

  Bifida^huic calycis foliola ovata , itli lanceoldta , *. Vitis idaeae affinis polifolia montana

  . % : ex cda Jingula folii caulini folitariuSj cauli ^findllimus^ raonfrefTu- lo.

  DIANTHUS floribus folitariif: Cquamis cal; -. Stamina lanceolata^ coroUa breviora.

  Verbena mexicana, trachelii folio, fruftu aparines BANISTERIA. Sedum paluftre fLbhirfutum purpnreunfLBaaA.

  ANEMONE foliis quinatis ovalibus ferratis t < tis , calycibus truftus obtufis. Vir- Plantago foliis triangulari-prifmaticis. Spergula foiiis filiformibus unum latus fped^KDtin qualibus divergerjtibus.

  Caulefoliofo herbaceo, foliis lanceplatisi c«nica.

  Iml foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ferratis, majus. ^itat in America meridionali % Caul^s perfeUe fruticofus. Folla exafie oiMfa, j& tiridis.

  3- HELLEBORUS caule multifloro follofo, foliis i MOLLUGO foliis quinis obovatis, ramls alternls, spergui^. > fpatulato ■lanreoUtaf acuta-, f(labra y inteqerrima, non ad bqfin divifay verum ipfa bqfi heTnifpharico; Habitat in Galiiae aujlralis S Orientisjaxqfis ^lBabitat in iEthiopia. /' V* Botanica* virginica^ MENYANTHES foliis cordatis fubcrenatis, petio- indiau fquarrofus. OPHOHBIA unibella quinquefida : trifida : bilida , pii6'&: Cainito.

  PunBa adfperfa foiiis funt excavata , horum * Frutefcentes. :CA foliis crenulatis ftriftis.

  Fimpliciffimis, ramis teretibus.

  * iN ;DyOTIcS foliis lanceolato-ovatis, floribus verti- aurlcularia, Caulcs teretes^ Juhllgnqfi ^ nudi paleis alternisj pttk Liola Qvatay obt^feif aquaUter faraxc^. Sntiana floribus duodecim-p^calis, foliis diiUnftis.

  TOLA herbacea patula , foliis inermibus.

  $1 in Peru, ft Coccolobis frutefcens, foliis fubrotundis , fruft Habitat in Virginia, Canada ^ s Habitat in Europae aujlralis fojjjs & humentibus^O mentofis, Roy. Fagopyrum fcandens altiflimum dumetorumvfei Hort. | lis, flofculis perianthio proprio diftinftis.

  TUS ereftus longus o . Pedunculi uniflcriy iunculi folio hreviores , ; umbellati , at pcdicelli fubfeffilibus, calycibus fubpilofis fubfeflilibus. [caoeifbrmibus retufis ; caulinis lanceolatis. COTYLEDON foliis oyalibus crenatis , caala peruiaria fquamis nitidis flores fuperaotibus. C* flus albus, cal^ce flavo, alter« Bauk piii$f%%^ ftinftis ciliatLs , corymbis terminalibus. F acuta , intcgra bafi dildtata in 2 auriculas re- antheris tantum duabnsy reliquis Filametttis 2 cafiratisp Solanum triphjrllumbrafilianum- Bauh, pin. Pf RBASCUM foliis ovatis utrioque tomentofis: phlomoidej. Raraen paniculatum brevifollum crifpum , fpica pur- capifeuliSf capillaceo folio. Fitis , rarnuMs minimis floriferis, pedunculis t fortiiy VaiUantiiy Juffiaii Suriani^ BackJi^ jfi affinis Androface dida major. Gramen arvenfe, filicina duriore panicula

  . O-Afphodelus americanus fempervirens maximus * * Chamaecerafa pedunculis bijloris. Lauru s foliis ovatis utrinque acuniinatis triner mania. Habitat in Europae campis exaridis. ^ ORDYLIUM umbeiiulis remotis, foliis pinnatis: apulum. POA panicula diffufa, fpiculis fexfloris linearibus.

  P&YCHOTRIA ftlpulis emarginatis, folus lanceola- afiatica. R zVz Hifpania,Monfpeiii, Penfylvania, Q Vidixie. ^ 55- NTIANA corollis quinquefidis infundibulifor- quinqoelb- ' :umt i/iCarniola. ^jfnudus ragufmus > flore luteo pentapetalo* Herm* clif. Iii, 3 Solanum triphyllum canadenfe.

  ^lygonum montanum niveum minimum. 88- iater& fuperiore planL Folia oppqjita , conjugata , Broim.

 • ariftate / mucronat^.

  Antherae fla^^a; Fruftu HYDRQLEA.

  ^ Flos atropurpureus Antheris cJbis. Fru&us ovatus, libus rugofis dentatis, caule debili* FLfvec. Bus , foliis palmatis : lobis obtufis.

  Dif>i Caules /tmpliceS', digitales^ angulati^ terminatijt Habitat in ^erlja O i Lych- XLIUM caule fubplanifolio umbellifero, ftamini- mmornnv: pPHORBIA dichotoma, foliis ferratis ovali-ob- thymifoiu* inajor&minor, Plum, gen

  . Ic* 104» calycem excedente, petalis dorfo ariftatis.

  ' jRaiiitat inl^uropx borealisfierilibus^ duris^ apricis. Datior, foliisiomari-pinnatis, petiolis i^embra- "^ Jerrata^ fubtus prafertim villofa^ duplo majorest quam idaea paluftrls virginiaoa , fruftii majore.

  HiJL

 • rchnis 'nofturna non vifcofk , herbaceo flore. Yyl 148* * TrolUus humilis,flore patulo.

  P, t^ Habitat in alpibus Helveticis. Calycis arijla longitu- Confolida regalis hortenfis , flore minore.

  Bai' Horminum minus, betonicae folio, flore purpur culato-venofis acumlnatis peduuculo longioribus j THEOPHRASTA. ^phyiium fylveftre perenne , cicutae folid* a.

  ^* 5 foliis ovatis acuminatis qaulinis quinqjuefkriam Hahitat in Virginia. 6^2 tur i eodemqiieteifiporejJbret j paulo tamen major;, upf. Bus folitariis fubfeflilibus , rolio ternato oppofi& leraria arvenfis minor.

  LYSIMACHIA calycibus cproUam fuperantibus , Linum ftei ► VAS^IA. Hort, cliffi 485, PENTANDRIA MONOGYNIA.

  Folia infima obovata; proxima ovata; fuperiora 1 floribus corymbofis. In hac nuda , in pracedenti involucrata, Folia tripartita pinnatlfida

  . VERONICA raceino terminal fubfpicato, foliis ferpylUfolu AUium caule tereti, propagineex ala, Hort^ c^ 'ligpo , cono calyculato.

  BoerL lugdb, 2, p fculis fex ad olto : iqvolucella fetacea* folio , floribus urceolatis racemofis, Fluk» alm Magnolia fiore albo, folio m^ore acamioato haii Acaja , & Ibamctara.

  Hbitat in Buropae cultis oleraceis. Lus^ nec articulatus, ^ DODECANDRIA TRIGYNIA.

  , 66t bra aut hiiia, Solanum africanum lignofum , folio atroviridi angufto 123^135 OaUb. Parif $0, late flava , multo majores quam in Lycoperfico, dris, feminibus uoci&ato muricati:S&. / Fiores axillaresyfolitarity parvi^ calyce rufa HEXANDRIA MONOGYNIA- tiolorum , neBi Jiib fiore , omninp defihci Juk Habitat in India. 35, Galanga A^ic ojficinarum sjl^ Betouica cotonaria arborea cretica.

  Tubus fiUformis^ angujtif Erica afric^na , abietis folio longiore & tenuior [EEDIA.

  Staminibus hsrfutis ^ at uigdb.

  H'-gc brevior fua fpicula, 3, Spicae inferne ternae ^ ciiis caulinis.

  LuDCus clavatus vaginatus polycephalus.

  {C amefricana foliis alatis bifidis. Inis ovatis obtufis, corollis multifidis, foliis linea- ARISTIDA panicula ramofa , fpicis fparfis. JSS *75i- cellata, ftlpulis enfiformibus. I| rens frucSum Tuum undique functens. Mffinis nimis pracedenti y fedfloret pojlquam omma add* Habitat in Eutoj» , Mvs , Awv^xvo. PIPER foliiscordatJsfubfeptinerviisvenolis.

  Galega indica minor hexaphyllos amanni. I! Ariit$ ^emindes^ fetaceae^ longitudine cproUan )C 4 CVvv PROCKIA, 37. CAMPANULA foliis cordatls dentatis pul nus, eo etjam plu- OLEA, A63 pfaem&Sabil.

  "I^ coroUiformibus obtulis coloratis crenatis.

  Adaea racemo ovato , fr u Aibus niveis , radice tubao conjunftim. Hctbitat in Oriente, " ' Caulis bipedalif £? tiltra. , bus quam viginti^ in umbellam Jimplicem dtgefis^ Habitat in Canada j Sibiria.

 • Hci)itat in Virginia.

  Itfiftophoriana canadenfis racemofa & ramofa. Morif Habitat in Penfilvania , Noveboraco. Hahitat in Americas meridionalis arboribus, res ad Jingulos dentes racemi 4.

  5, pedicdSs pyrica» folio Iiirfuto. BfOik^ piru 485- j ^ "ramen typhoides, fpica anguftiore.

  , Ifabitat zn Malabariae , Madera arenq/is'. ' Gramen arundinaceum, foliisacutiffimis, panicula LADELPHUS foliis fubdentatis» coronariw. ADONIS floribus pentdecapetalis , frudibus deptf j^. PULMONARIA calycibus abbreviatis,foliisovatis, maricim^ Oenoplia fpinofa.

  3 Rhus virginicum , panicula fpar& » ramis pa( 3uazuma frucex chamaedryfolia , ftudu lanug^efo» Iprica ereda, foliis ternis, floribus ad alas fefl diil. Hahitat in Gallo-provincia , Italia, % ICOSANDRIA POLTOTOIA.

  2|L Horrninum fyiveftre majus, flore albo, integris foliis l^bicelUs^ Umbella per maturitatem contraHa; Flofcull ^ryophyilus aromaticus fruAu obiongo.

  }itat in Creta» ^errifnis, caule pilofo.

 • Habitat in iEthiopia. ■Habitat in Canada, ande ffmita per D. Habitat in alpibus Helvetlse, Valefiae.

  Ovato

 • oblonga 9 J 3eln
  . * cum caulem ambientibus , flore amplp penduio calyce flofculis 16ngiore , foUis , baii barbatis. , Gomphrena caule diffufo repente , capitulis (eiBt 811. O * ♦ ¥ r Bauhiuia foliis bilobis , fpicis laxis terminalibus.

  ' Caales duriufcuU , canefcentes^ fuhtomentoji. Folia obtu*» Hahitat iu Virginia, Canada. Thymelaea capitata lanuginofa > foliis crebfln '- pnefWtim cum alia caule tantum aculeato £? foliis SIMACHIA racemis fimplicibus terminalibus, £)/ieme« pandus.

  GEUM floribus ereftis , frudu globofo : irift [feSTUCA panicula fecunda eredta , fplculis fuba- eUtior. Ribus fecundis, pedunculis oppofitis trifioris,i ^vior ipfa gluma, cronibus patulis

  .

  Montana vifcofa nodiflora hirfutalatf t.

  Imeu fpartum , capUIaceo folio , minimum.

  * DECANDRIA MONOGYNIAi 547 (nibus, calyxribus laBvibus.

  2, Jigura tenus, 144 DBCANDRIA MOHoGYliiA. AFgine fcabris: exterioribus majoribus; glaudula ii^.

  ^ latis fupine convexo - planis» It^acK ukr, 305 Vaillant. Pallidis magnis, TSTICUM foliis multiplicibus : foliolis fuper- LeviMcun DECANDRIA PENTAGYNIA. Olatis repaudis obtufis margine reflexis , raoe yphylla Reneal fpec. V loxes albi, Simillima jifphoddo j fed CiESALPINlA, Scabiofa major Iiifpanica. Calyx hirtus pilis alhis, Corolla Ut Alchemilla alpma quinquefolia^ Bauh^ pin. 57-/ I- Guidonia ulnii folio, flore lofeo niveo. Opi^\ «9'«fcl DECANDRIA PENTAGYNIA- Hcibitat in Europa aujlrali 2fl %liafumma oppofita fwit, dunculis unifloris. Mai» »j IINIJM calycibiis acutis alternis, tapfulis mutWj^i yirgmia- Halimus indicus.

  J xusi pediccllis trifldis f trifloris. 561^/ nimium funt ha tres SpecUs , fid cbnjlantes fe fei'- >.

  Lisdem principiis inftitere praeftantifli- AIo^ africana minima aCroviridis, fpinis herb lepias caule erefto fimplici annuo j foliis lanceo- TRIANDRIA MONOGYNIA. SEC^ALE j^lumarum ciliis viltofis » fquamis 2.

  VINCA caulibus ereais, foliis ovatis, floribi nali longitudine calycis, radicibus fquaraula inter- tigldum. BUPLEURUM caule dichotomo fubnudo, in ifculis^ Calcar fape apice bidentatus^ DifTerfT rURNERA florlbus pedunculatis axillaribus, foliis cjnoidcs, L E C T R L ZA. FativaT integerrimiSy cilycibus fef&llbus, frudiboi€f| raefolio ampliore pinguL Pfuk, alm, 343.

  Primarius quinquejidus calyce , corolla , piftillo ,

 • Shan, hifi.

  Ovatis hirfutis & leniter ferratis. Jam itat in Europae aujlralis y Orientis vineis , arvis. Habitatin Itali», Germani», Japoni» ycro&fft« Herm. Latls pianis impunftatis , caulibus laxis fimplid TORMENTILLA.

  Leucadendron foliis fubrotundis patentiffimis petiolatis, trapetalis caryophyllorum more patulis & lacinia- dana foliis ovato - lanceolatis fioribus campanulat- Gramen fecalinum chalepenfe, radice t\ihti6&lAi involucellis unifloris bifetis, culmis difFufis. Fylvaticus , folio fobrot arbor trirtis.

  NYCTANTHES caule tetragono, foliis ovatls acu m prieceienti terni)^ ad apices rasnnrum magis con- Habitat in India.

  /ivc, 410; febena communis, flore caeruleo.

  Lilium radice tunicata , folils fpar(is,fioribus refle Vournef.

  Hahitat in >Etliiopia; irpus maritimus, capite glomerato. Tournef inJK italis foliis fubrotundis crenatis. 511 qua ab ajiu maris adpetguntur, Q voluto-fubulatis rigidis exftantibus. Qayt^ vh Fentaphylium n;iinus viridet fiore aureo tetnpiH Habitat iti Calabria , SiciLia , Syria , uEgypto.

  ^ Amaraiitbo affinis iadiae orientalis, floribus a 3auk. PUNICA foliis lanceolatis , caule arboreo

  . * at in Thracia, Scythia, Modte Aureo.

  Hac trigyna eJL : in ^gypto , iEtliiopia

  . NYCTANTHES petiolis pedunculisque villofl^ to crifpo fexfido aequante petal^ lanceolata.

  Habitat in Europae paludibus ajlate exficcatis.

  TKILLIUM flore pedunculato erefto. Habitat in Europae borealis fylvis &* jimiperetis: ^ 5^74. Kijh Oenothera florum calyce monophyllo, hinc i Anchufa minor lutea virginiana, Puccoon incB Habitatin Hirpania,3taIia,Maiiritania,/o/o cmort* TRILLIUM. Hamnusperegrinus,rofmarini folio, candidior. IicpenSv yophyllata aquatica, nutante flore. Hahitat in Americ», M^iuritaniae, Siciliae, Hifpani Batifidis utrinque aculeatis : laciniis fmuatisobtufis, num. T itt Europs campeftribus fierilibusy jrequtns, ^ HiHtafin Oriente, Hifpania. Itat^in Virginia, Carolina, Mififippi. ^ Spergula foliis filiformibus verticiUatis raris.

  Foi icreus curaffavicus ereftus maximus , fruftu rubro 66S jam. HYDROCOTYLE foliis reniformibus fuWo Habitat /« Malabaria/ "b ferratis decemfloris. Gramen Flialaroides , fparfa brizae panicula , minfl digltatn.

  IPOMOKA foliis palmatls: lobis feptenis lano 0.

  5 repandis, calycibus inermibus. Pamcula rami primi bipartiti ; reliqui Coccolobis foliis oblongo-ovatisvenofis , uvis mino- mucYonata- Fiores paniculati , aM , pedunculi tis, floribus fpicatis dodecandris* hrou^n^jam.

  I^

 • LtRIODENDRON foUis lobatis. IWiijJiftl^ Baccx polyfpennay tuherculis feminum exafperM LtCA anth^ris bifidis inclufis , corolljs fubovatis caljrciiu^ argutius dentata , Ji complancnttcr cordata^ ^JHibitat in Cliina.

  50^, in medio BraHAs duabus, brevibusj lanceolatis ^ la- & marginc pilofa^ fupra vero vix manifefte, Fri". LENE caulibus fubunifloris ^ecumbentibus, fo- yaUcOa^, *JIabitat ih Jamaica.

  I JL E ^ Allium rcjdice oblonga rf tlculo obdufta, lUl Chamaeclrys fpuria majoi: altera f.

  Fldbitat in America meridionali. Foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis Brrwn, jam. " ^ ratis ; floralibus mulcifidis, caule did MONTIA. % mina^ pediceflafa; fuperiores feffdes ^ folitaria. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolatis pel Folia linearia , acuta , triquctray canaliculata^ Jp Lolii. 2j opium foliis ovatis acutis, fpicis folitarils. Veronica caule erefto, fpicis pluribus, foliis lapceo- Koy. Axillaribns feiElibus , foliis glabris.

  FlLENE floribus fafciculatis faftigiatis, foliis fiipe- Armcrfii. DIOSMA foliis ovatis obtufis glandulofo-creg Vabitat zn Americae meridionalis umbrqjis. ^ X 5 Cen- '*jSa hifpanica , hyperici folio crenato« jBair. Cymisquinquepartitis, caule arboreo. ~itat in America calida, "^ jnapliroditis feflUibuj- Gron. CoroUa cafyce vix major tjh

 • iMtat in Helvetia , Sibiria , Pyrenaeis. WERRHOA caudice nudo fiu

  SEMPERVIVUM caule arborefcente laeviwii 398. RESEDA foliis Ianceolatisiutegris,fru

  SOLANUM caule aculeato fruticofo, foliisci] Hahitat in Cap. 13- CACTUS repens teres ftriatus muti(?us. RITICUM caiycibus bifloris nudis , flofculis lon- pofoniciuB.

  'TAMMEA ftammibus flore brevioribys. 4^ SOPHORA foliis ternatisfubfeffilibus: foliolis folio. Bro-purpurea , non enuurginata , mtzrgine fiiamti fidis bafi ventricofis. Cliffi^ quetris dentatis impundkatis diftinftis.

  / 3, is foliis plafiis i culmo paniculato , fpicis ovatis. « cuneiformibus (inuato-repandis. Oa occidentalis , odore opli virofo , orobl panno- bus , floribus lateralibus folitariis. Ii MOLLUGO foliis oppofitis lanceolatis , ramis alter- oppofttlfolU Arbor malabarica Illa didka. ' gidiifcidis apice gluten fecernentihus.

  Phyfalis caule fimpliciannuo, foliisintegerrimL aftrum ferpiUifolium > flore aibo tetrapetalo. ChamaeCiftus luteus , thymi folio , oliganthes. MPANULA liifpida, floribus feflilibus, capi- cervicaria.

  TSaUles alti^ debiles^ obfoletifflme anguLiti f teretiufculi^ Pfimula ilore fubfeflili, foliis linearibus

  . Jlm fupra laevibus : petiolis bafi coalitis vaginantibus» Prodr.

  Bc^ ramen avenaceum, panicula fparfa, locuftia majori- Li umbtUa ex tribus quatuorve radiis , gui alternatim unpiex. Limbi labium fuperius mecum communicarunt E variis terris de hra utrinque.

  Pedunculi hifpidi , apice fapius imtat in Lapponia, Sibiria, 2f. 561 is, ftipulis duabus interioribus « una exteriore retis. /

 • 55, Vmbitat in Europae paludibus cefpitqjis fylvaticis
  . ACINTHUS corollarum exterioribus petalis fub- fcrotlntw. R^HINlUMneftariis diphyUis, coroUis ennea- peregriaum. Hahitat in Narbona , Hifpania , Italia, Oriert ^LI petiolis rameis inembranaceis ventricofis «iminuB. Gramen nemorofum , panicula laxa, radice rep xuxta.

  Ides capenfisfrutefcens, foliisi teretibusconfertis» Z % t. 4- NYM- 404 Gramen pratenfe majus virginianum. Sedum ficulum vermiculatum , flore &dfinn4! Habitat ih Afia ♦ Af rica , Europa. '1^ ' Verbena foliis ovatis acuminatis , fpica foliofit Hort.

  ' plicibus laciiiiatis acutis hirfutis,caule diffiifo. Ranunculus foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidls: Pluk. DIANDRIA MONOQYNIA/ «t Lilio - Narciffus jacobaeus, flore iangvineo nuta mo.

  MESEMBRYANTHEMUM fbliis femiteretibus tennifollu VIBURNUM.

  877 k dentati^ clavati ^ ereHij moUiffimi, Flores al^ * C A C H R Y S.

  CUCUBALUS floribus lateralibus undique < Aira panicula longiflima tenui.

 • i Spermacoce annuum, foliis lanceolatis glabrls, lo- Afplioclelus a]pia\is« Baukpiru £9.

  Verjus alterum latus gibbqfiora, l: :. - ^ Thymelae^ foUiSs oblongis acutis ad oras lum fbmniferum. Pinella major rigida praealta auriculata fubnuda.

  Itilla foliis quioatis incifis, caule afluigente« Fl.

  P/ttr«» Stamina «i 4 valde rtflexcu Planta 4. An fufficienter pro dijlinho genere , determineit na.

  %u MESEMBRYANTHEMUM foliis fubtriquetris nipuijceur C E L O S I A. 14* GENTIANA coroliis quinquefidis infimdibi.

  124 Plumeria arborefcens, ramulis craffis, tbliisobio iterales : ex alis inferioribusJleriUs , demum ex- oris foUo 8.

  \ ' * acutis , involucri^' fetaceis umbellula lon^or oflidnale.

  T[iedi3dffca Folia duplo latiora , planio^ rBR P.

  ^5v7^-3- ^

 • ) Google >iiiagallis phoeniceo flore. Tibli etiam aadeati , fed primo intuitu nebuk ti ritimis fuhhiimidis
  . EDUM foliis fuboVatis adnato feffilibus gibbisere ^cre.

  RYPSOPHILA foljis linearibus planis, calycibus, muralls LMPANULA caule fimplici , foliis cordatis perfoliau jia genus fcandens ex india orientali.

  Ftipuiis membranaceis vaginapdbus, peduncolifii Hahitat in iEthiopia* "^.

  Rcifllis junGifolius minor & a. Jape ferrugineo - maculata , fauce purpurqfcentia (A florum, Foliola/tt/zf imbricata , nec remota, Ger- 28. /J^ Secile vernum C minus» Bauh^ pin, 23* lugdb.

  "YMPH/EA foliiscordatis integerrimis,calycequa- aiba. Lora foUis lanceolatis, "floribus ex alis. I africana humilis , tbliis ex albo viridi variegatiS' is punRis albidis in ramis non ultimis^ Folia frf- ^Gramen pedale vel bipedale.

  Petalis tricufpidatis , feinine lioqtbQ fimbrlatp bfiCANDRtA tRlGlVlSrrA.

  SALSOLA erefta fruticofa, foliis filifoi TRIANDRTA DIGYNIA. Stylus JUiformis Perficaria foliis ovatis glabris.

  Krajcken^ comm caeruleo fiftulofo.

  MYRTUS pedunculis bifloris, foliis lan( ■ fioribus. ^ caeruleis hyacintlii fpicatis.

  20^ mina corolla dimiiVo heviora^ Anthera fla\*£, 28. EUPHORBIA umbella quinquefida : bifida rVerbafcunignecum fruticofum, folio finuato candi* us. Juncusfoliis planis, culmo paniculato, florih Tolchicum chionenfe, floribus fritillariae inftar teflula- fitat in Virginia* Caudex nudusy /impUcifflmus ^ apice frondofus ^ utinP^ quadriiatera & qulnquelatera , perei elBgie. Hahitat in Americae fept^ntrionalis udis. ^ ^v CAPPARIS pedunculis umbellatis,fo'iis perfiftenti- femglfiie; «.

  BrO) fiorer^cemofo hexapetaloide coccineo. * Tithymalus moiitanus non acris.

  Habitat in Thuringia ; in Falftria Scaniae. Pliillyrea foliis ovato-Ianceblatis vix Cfenatis. LPSIA foliolis multifidis bafi anguftatis. * * Florihus lateralibus confertis.

  ' rraler fape fubiiviji, toma ,irivolucellis primariis tetraphyllis. « micula montana, flore calcari donato.

  ^2>' ntato f«taceis longiflimis. Cardamindum ampliori folio & majori flore. T xraule repente, pedunculis unifloris.

  430^ olvulusmegalorliizus, iloreamplolafteo; fundo. UmheUuLe parvs , fex^ nis lanceolatisquaternisbrevibus, corollisa 297. Hahitat in America calidiore, "^ TRICHILIA

  . Ficoi^scapeniis humilis, folio triangulari propil fi. MI Alkekengi amplo flore ylolaiCto, Fiw.

  Pcrui^j^^^t, Habitat in Europa aujlrali , Mauritania , Libano ^arfis. ^ phyllum capfularum angulis compreffo - mem- >lia mucronata , ror^ glauca , punclis fparjs non fea^ 'ANEMONE pedunculo involucrato, foliis digitatis >^**^** Conocarpodendron folio tenui angufto faligno,- fcula, arbuti alatis foliis , africana. Tulacae amnig , folio fubrotundo , flore pentapetalo quorum opera plurimae Species evafere ra- dulis.

  Ncidis propriis^ corollis Jlavis punllis fparjis pwrpu- Brown. Habitat in Europa? arcnojis, S Aipibus. 88i« 'fjflbitat m Vir§;inia , Penfylvania. JPHORBIA dichotoma, foliis femilatis ovatis hirta, LEUCADENDRON foliis lanceolatis , floribus Scoiymocc inji. Etofa, ocymi tblio, bucephalophoros. Iibpjilofis, caule decumbente foUis longiore.

  "Folv^i altertia^ Subjeljvlva^ i. Vu^i^lanceolatat ' Scilla radice tunicata.

  Allii genus fbrte Scorodoprafum alterum.

  Pedunculis fingulis uno foliolo. \ dichotoma, Folia linearia^ acuta, glabra, P^dunculi ^ erellisy' altero Uneari an^ufiiffimo; cdtero lato trihbo. Lcefling, Q Habitat in Virginia. Roy^ * Perianthium longitudine jtuhi corolLt.

  JUM foliis floriferis oppofitis lanceolatis, flori- nodltlorum rorum, omni aevo, laboris praemia), tran- Habitqt in EuYopdd fojfis aquqfs ^ uimumno Jlarens^ S^ JSfcrian^ caule dichotomo, fbliis lanceolatis integris. '^elofia foliis lanceolato ovatis. Im perenne , ramis foliisque alternis lineari-Ianceo- alpina.

  AM ARYLLIS (^atba multiflora , coroUis campanu- longiloliiu oppofita; fuperiora f^epe terna. Cuimo ramoib repeote, calycibus aequ

  Is ,ftaminibus longis,foliislauceolato-ovatis. Hort^ lcngitudine tubi ; Piftilla longitudine petalorm FpUa ^rJ^/tf ' glahra , - if ^7^5 peiioUta. VtiSm Habitat in Virginiae aquqfis. PHLOa foliis lanceoiatis laevibus, racemo opp 13. THALICTRUM fruftibus pendulis triangulaii ^if^ *{/?

 • 3 p. Raj, fuppL 599^ t ria rbt*ra fpiata major, foUo fubrotimdo. / t i» Falaeftina , Syria, Gadss. % Apocynum vetus americaniim , Wi&nk.

  Dill,eltk\ Habitat in Aflat ?5 apricis^ ad vias , infierilibus. 2^ pedunculo florifero £? foUis duobus oppojitis Q JIc APHYLLANTHES. 5P ECIES obtufiusculis, caulibus fruticulofis.

  Juffruticqji y ramis nudiufcuUs, Foliola lanr Hahitat in Dauria. % tibus j coloratiSy ' aeciduis. Corolla All>a , infin ^olia infima cordata ; media triloha , fuperiora pinna- Flum.

  ALLIUM caule fubteretifolio umbeilifero , OUenlandiano , egregii thejauri , d^ re herbaria 1« liscalyce brevioribus. / longa e racemis Uteralihus , alternis y rachi c CCTANElRTA MONOGYKOL 49J ^hemerum phalangoides maderafpathenfe minimum, ^podium foliis caulinis fummis novenis. C^ CAMPANULA foliis radicalibus obovatis ; c fesfegetes. — ramis teretibus glabris , foliis integerrimis 0I 254» 270. % Habitat in Alpihus Lapponia», Helvctiae.

  Holofteum foliis orbiculatis oppofitis, racemis laxblj groirarium. PANICUM panicula ramis fimplicibus, florib na minora, Kacemi terminales.

  Calyx ^partitus^ nis fuperne villofis. , folio tenuiore Juefidi; corolLt limbus quinquefidus y lobis

 • . »3- lenta hdc j flerilia^ 5 aiuherifera. * dif^ot 9» MELASTOMA foliis Integerrimis ouiflqoii JBocc.

  Lehdrum americanum , anpliote folio trinervi» Thaliftrum majus , filiqua aDgulofa f. ^ ponvolvulus foliis cordato-lanceolatis. 26« CASSIA folvh m\iltl\u^is multiglandulati3i \s campanuiatis. Elichryfo affinis herba jndica polygonoides ramoB r.

  |CTNOSURUS fpica fecunda , calycis gluma inte- Liraa. Suffrutex Ramis ereSiufcuUs , inferne^ tetragonis.

  Fo- ttdeum flbfculis omiiibtis hermaphroditis. Hyacinthus fteiiaris -, folio & radice lilii. FERULA foliolis appendiculatis, umbellisfo riis , cdulibus viridantibus.

  Habitat in America feptentrionaliy Japonia.

  VERBENA tetrandra, fpicis capitato-conicis,'fol 5CABI0SA coroUuIis quiuquefidis, foliis lanceo- crctica.

  Panicum fylvsftre, fpica fimpli. Amaranthoides indicum nodiflorum, capitulises fuhjcahra , hafi fuhhajlaui , )uxta bqfin irqfa geminatis. S, ADKNANTilEK A foliis decompofitis fubtu3 1.

  Nudi y longius pedunculati* ^ tabulari, Petiw muf. ROSA germinibus globofis aculeatis , pedmK Synopf. 152, Spergula annua, femine foUaceo nigro cifCuIo ANAGYRIS.

  Potentilla foliis pinnatis hirfutis, pinnis tredediK punftato. ^5* ' 1 aulibus procumbentibus.

  PLUMERlAfoliislanceolatisrevolutis, pcdun ILLECEBRUM fjpicis cymofis fecundis , caule dif- cymofttm, anuncuius paluftris , foliis gramineis & fubrotundis, pubefcentia , viridia i acuta Rami alterni Pa- tttberoftim. THALICTRUM ftoribus pentapetalis , nb ik. Hd)itat in rupibus apricis Oelandiae.

  I^ Frutex p ,vonius,Crifta pavonis. Iu Hahitat z/iltalia, Hifpania.

  % J^SALPINIA caule aculeato , foliolis oblongis in- Sappaii. Eiiphorbia minima fupina rufefcens. Thymelari villofa minbr lufitatica, poiygboi 5. Folia ccnrdata^ obtufay repanda^ fcre fola tridaeiyUte« 32.

  SAXIFRAGA foliis cauUnis cuneiformibus tri Caryophyllus fylveftris , flore magno inodorol

  S ALVI A foliis ovatis , petiolis utrinque mucrona- p. - SimiUlmus A» fatuae , ut forte fola. Varietas , fed t ffma verfus folia vel in petioUs, Folia pinnur JJdbitat in lE^ropsd fubhumidis, Q Hort. GEN- Erica foDis fubulatis ciliatis q^uaternis, corollisi tis , loliis al ernis lanceolatis revolutis.

  Triginta ,foli|s glabiis, petalS integris. Jioriv^^ ffahitat in Americw calidioris marinmis. © * Barbata neclariis petalorum reflexorum 338 PENTANDRTA' DlQYNIA.

  Hahitat in Euroi^x pafcuis, 2f. Habitat in Anjerica caiuliore, b iHus inter foUa aculeata ad ipfam ndicem locata^ ut Ramiill ramq/iffimi^ fafciculatij filiformesy i^ bitat in ItsMse ruderatis fepibus.

  NaMtat in Africa, Oriente, Hifpania. 3^ acai^oUna fragrans, folUs medio tenus fernatis.

  \mcuUi fubfpicata , fere omta , diverfa ab Aira cri- "^im f 'Xatile ,atrorubentibus floribus. Guiantibus, capitulis atternis felfilibus.

  Tis: lacinlis quinque revolutiS: fuimnaered iliufculo , magis lignofo , roliis anguftior^Sy Calycibus fiCurvo. Corolla infundibuliformis^ regularis, quinque- NTUNCULUS. Cartilagineo-ferratis, caule paniculato.

  I, ura antecedentis , jti majora omnia^ k^ Caujis ' ». ; lineares ^ flore iongiores, colorata^ dccidu^, brachiorumbrevibus conrertis. Foliis ovatis in petiolum decurrentibus, Mat, n io - Afphodelus amsricanus fempervirens minor ^ terminaxi capitello , ittrum prolifero. Capitella /«tro* f:ra indica, floribus ad foliorum exortus, jfrif- / ^itat O piuion.

  ^muna ftaminibus alterne trifidis , foUis fil 7. CERASTIUM foliis lanceoJatis ,* caule dichfl ticillatis, calycibus fubl^athaceis

  .

  Parvo purpureo, qalyce longo graciU. Hffinis arbor liliqiiofa, folio fubrotundo fin- ; > ^ pin. 45^ ^ , ' Hahitat in Jamaicae fluviii, J7. I pofita;fpiculisalternis, granisdiftinais.

  Lofculi copiqfi albi : hermaphroditi 3 in radio; flo^ vibus, petalis ovUibus, flaminibus brevii&mi) ovatd^oblonga »' flZffT/M , inugertima 9 pitiotata, >

 • '
 • * fliYwn. THALICTRUM caule foliofo fulcato, panic |;« ovatis^ ccncavis , quorum umm fcapo adkarens ^YROL A racemo unilaterali. Pfyllium fempervirens» Morif, kijl^ 3. T TbaliArum motitaDum mlnimum fntcox , kSd Habitat in Afia & Africa. Jicationum omnino occultantur t ut extus ne vejiigai gulari, nerii iolio. Culftius ai itis, Petala emarginata , rite coronata. RHEUM foliis granulatis, petiolis xqualibos.

  D len holofteum alpinum minimum. Uiinis pinnatlfidis , capitulis fubcyiindricis. \TiEGUS foliis lanceolato - ovatis fabtrilqbis vWdii. 759 'olchicum montanum anguftifoljum, BauL pin e^. SWERTIA corollis quinquefidis, foliis radicalih iribus feflilibus terminalibus, Csurdamwn. ' fimpliciflimo breviffimo bi iguantur j at Species 13 gerit Stamina glabra , vyclaminis more maculatis. FOLYANDRIA POLYGYWlA, /num caule volubill perenni, foliis ovato-lan- Omm. Aloe afiricana margaritilera, folio undique ven planis» foiiis cordato - oblongis. 131 154- ^ ■ Frutex africanus aromaticus, Seb.

  |m , fed ut in Europais^ I^edicelli in priori crafjio- DODECANDRIA MONQGYi^A, 639 :idi in Europa^ ud ripas n^uarwn. Rea , odorata , non calyce longiores, Stamiaa ereSd yrola frutefcens, arbutiflore.

  Aga montana minor glauca & rigidlor« Morif. Folia oppqfita lanceolata integerrima. Flores SILENE calycibus decemangularibus:'dentibustu- no^iflora.

  Inferioribus binis , caly cibus fpinofis. S 4 * * i/i^r- us frudu membrana. Ceo « foliis fimpliciiFune fer- yiores mihi non protulit, [Hctbitat in ludiae petrqfa. Americana verficolor , ftylo crenato. /trijla in medio cincla denticuUf , itifra craffior fu^ pentapetdli ; reliaui hermiphroditi tctrapeiali J pe^ Lyfimacliia virginiana umbellata maxima , lyfimsw Roy, lugdlK 433. Kali vermicuiatum , albo & axnplo fedi tofti M ^nunculus nemorofus luteus.

  Argemone alpina, coriandri folio.

  Niculadivaricata^floribus nutantibus.

  Coi\ efje nequit , cum folia pilis breviffi R H U S. Erba omnino Gypfophila aggregata^ fed Fedunculus \ Rinunculus ^rumofa radice, fiore plioeniceo minimo purpurea Plum, amer.

  O Nabitat in Amencai feptentrionali. POLYGONUM floribus pentandris femidigynis, ampliibium.

  I africana tenuifolia,unedonis flore,fQliis longi- Hahitat in Curaflao. % tiDlX feminibus fubulatis Iiifpidis, floribus ra- aufbalis; ubique jugitis.

  Aga foliii partini iiitegris partlm trifidis, Segu. Scheuck ^itat in MgYptOj Malabaria. % Sedum montanum perpafiUum , luteolis floribus.

  Fl Verbafcum creticum fpinofum frutefcens. ' itat in Europae glareojis, 2j. Latis glabris defmentibus in petiolum pro] [ESPILUS inermis, foliis ovalibus ferratis, cauli- Ai&eiat

  . Spiculae lineares^ re^a^ € africana caulefcens , foliis magis glancis caulem foliis imis bipinnatifidis , feminis pappo> plt fc AiOtif,hiJK 3. Parvi, purpurei^ uti etiam calyces £? pedunci duncvlis oppqfitifolii , unifiori\ pubefcentesj elongati. Ir zn Jamaica, ^ , ^ foliis ov^tisvillofis, floribusconfertis,&fci-
 • ^ igium foliis radicalibus ovatis crenatis petiolatis, TtLcemoCA. DUM foliis planiufculis angulads, floribus late- ficilatu^. Petalis defiexis replicatis; eret^is emarginatis. Us fempervirens laurifolia, floribus eleganter bul- , TETRANDRIi I&ar in Africa. Trifidis, pctalis emarginatis, calycibus ovadi fengvino- X. ACHYRANTHFS caule ereaofimpliciflimo, IJp Cfltusindicus, iedi alpinifoliis,floribusampIi8.

  //4rr»| "tat in alpibus I^elvetiae. 8- ASCLEPIAS foliis lanceolatis, caule fupeme PEGANUM.

  PRIMULA foliis linearibus inCe^errimiSf 1737- U transyerfe ovalihus. Frtiftus verrucqfi & pi- mexlcana.

  VERBENA diandra, fpicis laxis, calycibus frudc n diphyllum^ Spergula foliis oppofitis, pedunculis umbellatis. GS Habitat in Europae pafcuis udis. *i* AMaRYLLIS fpatha uniflora ren^tifliina, m Hcbitat in fliyria, Grscia, Africa.

  Folia altema y pdrva^ /U aurium pufillum luteum« C. J Arbufcula baccifera fcandens fpinofa, foliisbuli THOSPERMUM feminibus laevibus , coroUis (ifliclaale.

  HIRONIA floribus duodecimfidis. Habitat in Europae arboribus puti'efcemibus , ift

  Pedunculi teretes , conferti^ fpinofis , folUs ovatis utrinque acutis. Gramen loliaceum lanuginofum, fpica fragili articula- Eervalla fenis.

  BelUs casrulea montana frutefcens. :UCUBALUS petalis bipartitis, florlbus panicula- caihdlioi*, p. 2, ne callofo-fimbriatis : ad apicem crenatis. Tat in £urops a campis aridis V H aquqfis fca* folis ramofus , caule foliofo. Acer beughalenfis, laurinis foliis, frudtu tergeniiiio.

  Spartum effexienfe, fpica gemina. NICOTIANA foliis oblongo-ovalibus radical rVOLVULUS foliis fubrotundis , caule repente, Buwmuia- !a zeylanica argentea tota.

  Rationequeamus;- ■Veronica fpicata latifolia. Quetris linearibus impun6(atis apice crifariam da ylmm. 151 ? rine foliis quaternis obtufis laevibus.

  Folvulus canarienfis fempervirens, foliis mollibus to longiffimo, foliis fubulatis. &llis montana, globofoluteo flore. COCCOLOBA foliisovatLs, ramis quafitxcortk , iemum laterahs florent, Capfulae oblonga.

  771/5 £? ultra humanam altitudinem adfcendens

  . C Cauli; tripedalisy herbaceus fed perennans^ paucis ta- lANTHiES. TnberofiL 43^ HEXANDRIA MONOGYNLL Jf. Luteum minus repens, etiam procumbens.

  Morif,'

 • ^of zVi Europae, Afiae , Americae borealis dume- Hahitat zVi Lapponiae alpibus. Lolanum barbadenfe fpinofum annuum , fruftu aureo Ranunculus aquatlcus albus 9 circinatis tenuifline< 'ocapus hirfutus
  .

  Spica ante florefcentiam cernua» FoUa i absqae auricida £? ungue, Hac in fertiliori folo tadnen paniceum fpica fimplici ad caulem intervalla- 11. JUSTICIA berbacea, folUs ovatis, floribus lal.

  Caulis anpdatus, JB Lithofpermum fruticofum , corollis calyce Roudeletia arborefcens , tim facie. Aule aculeis fparfis reftis , pQtioUs fcabris , foUolis ^ii*p AIRA foliis fetacels : v^ginis angulatis, floribus pa- pwcox.

  437 ,-4* <7CioUtIs,i!o- pciiuUdun. ^thiopia, ft Granien junceum elatius , pericarpiis ovatis.

  ^ i^yerlaU triAdatxiphylla^partiahbus dichotomv^c^- ' ' ' ofl tiam Gallorum, 2f. \ cinnamomea, fioribus fubrubentibiiS , fpinola. Aloe foliis ereftis fubulatis radicatis undique in rutro. Feminibus introrfum anguftioribus.

  A antherisbifidis exfertis,coroIiis globofismedio- rNGIUM foliis trifidis bafi fubpinnatis. Amethyfti» * * * * Anemonoideae florc mdo , ftminibui inatis, floribus alternis diftantibus. Lylimachia foliis ovato-Ianceolatis fubcordatis, frafertimfuitus obduBa^ quod non in pracedinte» Ari- flillisque reftis. Afclepias caule erefto fimpliciherbaceo, folus > Lilium convalliuin latifolium.

  Pin, 304^ gis reflexis^

 • . BTIA villofa, fcapjs unifloris. HalHtat in Aipibus hHpponids ^ Sibi. 21 ithus floribus aggregitis, capitulo magno , fquamis pGmponittm 3* LILIUM foliis fparlis fubulatis , fioribus reflens,) Potamogeton iohis anguftis fplendentibus. Campanuia foliis fubrotundis quinquangi Opuntiamaxima , folio oblongo rotiindo inji amex floribus androgyiiis , calycibus fruftus uncina- at in alpibus Helveticis , Pyrenaeis, Norvegl- Ranunculus virglnianus, flore parvo , moUiorifi ramis teretibus.

  Petiolis £? carina pilis albis vagis fubtua di Habitat in Creta. J^ - ' ( i latis soiialibus undulatis, geoitalibus declinatis. B4JLWGH!A foliis ovatis integerrimis gUbris, pe- puaicifoUa ifejjiliaj amplexicaulia j trinenna^ acuta, Pedun- fupra orbiadum membranaceum.

  Fericlymenum herbaceum reftum virginianum. Alfiue chamaedryfolla , flofculis pediculis oblong^ C a.

  [,€hmen junceum minimum , capite fquamofo. Pubefcentibus, foliis quaternis linearibus hi Dalib. ACHRAS floribus confertis, foliis lanceolaf(K F 195-^ 393- /

 • I.

  Ranunculus, gramineo folio, bulbofus. ' foliolis quinis , fubtus tomentqfis , fupra glahrisj nbranaceis apice bilobis, at in Indiis. SCIRPUS culmo tereti nudo fetiformi , fpica ful gmata Unearia^ Roy: bigS. , ' 'y "^ liofa, pedunculis propriis diftiche fpicati. 218* itis verticillatis« calycibus quinquedentatis. Habuat in Alpibus Helveticis» Tridentinis, Apenninis.

  »■■ 1 Ficoides africana , aculQis long^fTimis & foliolis na*

  248? extrprfum tenuioribus, introrfum lacinulai Juucui; lo^vis, panicula non fparfa. Habitat Monfpelii , in Hel vetia , Lufatia

  . ^onymoides virginiana , foliis non ferratis, fruftu Ribes vuigare acidum. 97* Fl, lap
 • ishx Juncus maximus fiScirpus major.

  Bauk pin^ la^ Cerintlie maritiraa procumbens.

  P, 70, l 166* Helleborus floreclaufoerefto petiolato, caulefiii Sempervivum minimum.

  Lymaliis charaeias rubensperegrihus. Ta pedaUs, Caulis Jiliformis , ramofus £? fubra* Baub. Habitat in nova Hifpania, Mexico, Peni, Colchicum vernum hiipanicum. Ae adfinis Androface dida minor. Solanum caule inermi perenni , foliis ovatis integris, nem indicom , quamvis Jigura vitiofa S ^ cundde , ovata f oblongiufcula^ absque fafcicuUs ] Ranunculus alpinus« coriandri follo, flore albof» vioribus. Coluhrinus Frutlu capfulari ejl.

  Gg ^

 • Juo- o^k fpinis triplicibusi Hort. Rchis hyacinthoides , foliis c^ule & floribus macula- tisj nec rem§tis. U [OTROPA floribus laCeralibns oStshitis ,
 • ' ter* Hypdj?IAyf - 708 itat in Itidia , Gallia , Heheda.

  JWYRTUS pcduhculis multiflotls, foliis o^atis fub- zeyianica. Galattnfis, Lapathum acutum crifpum. Bella-donna frutefcens, flore albo, nicotianae r. F^pe ita €onfertif ut folia imbvicatim digejla < KJvifera foliis fubrotundis ampliiiimis.

  24» Culmi repentes pedales adfcendentes. Folia inferiora it in China, Sibiria. Tat int&r Lufitaniae S Hifpaniae/^gtfrw. G Irus foliis fubrotundls dentatiSi flore ac &U(ftu PHALARIS panicula ovatc-oblonga fpiciformi; glu- aquadca.

  ^or* Folia pinriata, dhrupta; foliolis circiier 12.

  301 ^MNUS fpinis terminalibus , foliJs linearibus

  . Lydoidei, lid ulmi folio, femine hexagono. Ch-lidonium pedunculis multifloris. Bermudiana radice carnofa, fioribus maculatis , femiQ^ oy. ', c trjfoUa minor indica rotundifoU^ Comm. Campanula caule quadrangulo patulo fcabro« bris , pedunculis folitariis. Cotyledon aut Sedi fpecies quaedam. TLrlUM fcapo nudo inferne ventricofo longjlore Capa. - S&diim bicorne ferratura , pallidiore foliorotaiMi 204. 51« us americana fpinofa , portulacae folio, , fruftu fo- lib. * Hahitat in Europae meridionalis , Qrientis , P' 395-
 • tat in ^Ethiopia. Ima Cifcuue; relata ad- Triandriam db Ofbechio^ arvenfis, «7. VERONICA floribus folitariis, foliis cordatis in 311.

  Potei:vt,illa foliis ternatis hirflitis utrinque yiai iiliqapAu. Oxalis lutea annua, floribus dentatis.

  _;L0SIA foliis lanceolato - ovatis recurvis fubun- criftata. 10, VERONICA corymbo terminali, fcaponudo.

  Glabrioribus & auguftioribus e fufco xerampeiii Scheuch. Gram, 19 nen alopecurum majus, fpica |irefcente divulfa ipufiftHta, ' J4. CRASSULA follis oppofitJs ovatis punftatis c atum fummis omnifci* Sapientis miraculis, fabitat in Cliina. B bus fubtus fcabris, caule erefto, fruftibus gl Dalbchamp. Comaroidcs alpina argentea fericea « perfici floiti Apocynum caulc erefto fimplici annuo, fbliisln Hahitat in Virginia. AngU horn JlENAJEUA foliis ovatis carinatis recurvis quadri- tetraqLuetra.

  Perficie nitidiffima, frudu pyriforml cruftaceo cor- ( in Syria.

  ROYENA folii^ lanceolatis hirfutis. Lugc ^ibitdt in tiuropae £/ Orientis campis uliginqfis. ' l^accinium foliis ovalibus integerrimis deciduis

  .

  HERB ARIA Burferi, Hermanni, Cliff&rtii, %' ]■ liabitat in JEuropa ad agrorv. M verf ri-folo fe^tiVu fubcrenato aequante petala, foliis planis,. Hufa foliis aveniis,floribus folitariis ex alis ramo- raceniis brachiatis , pedunculis umbellatis. Itat in Europae ruderatis cultir. 219, j integerrimis, pedunculis fubdivifis. RNEFORTIA foliis ovato - lanceolatis Iiirtis, foetidiffiraa.

  I- POLYGONUM caule fruticofo , calycinisl licet conjlantes ^. Non Jpteie diJHnguOj [ORA foliis pinnatis: foliolis feptenis glabris. Fiffimus, qui Anil fuppeditat Pluk. Phylica foliis ovato

 • linearibus. Helkborus niger ferulaceus, caule geniculato,8D» ^fiedicellis longis rubris infidentibus. Staphylodendrum africanum, folio fingulari 1 futuraque obfoleta; ibemina a, veluti duas ei^ natis.

  Rine foUis lineari - lanceolatis acuminatis rigidis, f^abitat in Italiae nemoribus umbrqjis 'humentibus. : MESEMBRYANTHEMUM foliis adnaciformi- tdnadfor- irliobt. ANNONA foliis lanceolatis , fruftibus trifidifc, \^dis, conjpreJTus.

  CYPERUS culmo triquetro nudo, umbella x^ y^ffifiis nimium pr. 'fbiiorum parte interna & externa nonnibii f[ fvec. Il alpina , , foiiis quafi farina adfperfis. F- »

 • ' Baccifera arbor calyculata , foliis laurinis, frudu Hoihitat in iEgypto. O ^OTENTILLA foliis ternatis dentatis utrinque to- fubacauiw, ^ itaphyllQides fragariae folio. ' fiores^fed potius pro involiicrishaberi; Flores bini ad )( 3 dam 85- ruhra.

  ; % Euphorbium ereSum aphyllum,ramisrotundis,ti ^ deuntibus, fpicis tenuioribus. Po fuper eandem erefto & longius produfto, Mefembr.

  Falcatum miiiimum, flore purpureo parw ftra. Ranunculus foliis radicalibuscrena^, c^uliiiis (ii{ Caules numerqfi^ digitales^ angulati ; Folia iw rENriLLA foIUs qmnatis vUIofis, cauk ad- nmutfiB.

  HaUtat in Alpihus tielveticis, Allobrogicis , I ceolatis.

  FLfycc 471; 500» nis pubefcentibus. Upf %o Ranunculus caule aphyllo unifloro^ foliis fubrotoiKk dalis apice trirhomuSy pedunculo internufo tundo-ovatis.

  % ribus^, O ' aeay obcordata^ Uneatd, Capfulae obovata y ob- IJabitat in America calidiore. Meo fuafu DISCIPULlqjxo^- I^eutaphylloides orientale fupinum, foliis a^tis bifidi$ iEGOPODItrM.

  , Tillaea mufcofa annua perfoliata. Caryophyiius arvenfis umbellatus, folio glabro.

  S :if raga foliis lanceolatis dentato-ferratis , caule nudo Alfine parva ereda, folio alfmes liederaceo* LoK iV« at in SiciUa^ Germauia. Tcflilibus , capfulis fubulJtis triquetris. Ntat in Alpibus Spitsbergenfibus » Lapponicis , Hel- \ Rores rubri : coroUa PoUanthls , fupera , ajtivatione ^ pinnas cordato alatas , racemis terrainalibiis , pinais I Ceotaurium minusaureum, flolculis uumerolisi, sthio- OTENTILLA foliis ternatis, caiile dichotojno, nqrveglca» *itat i«Jamaica. O Linocarpum, ferpilli folio> multicaule &mulafl ■ Bancudus latifolia. ^ 99; ipledtentibus & in mucronem obtufiorem definen* LINUk" iiu5. Rali ovato, caule fimplici fubbifloro. CEANOTHUS foliis ovatis enerviis.

  Habitat in Alpibus Lapponiae , Hel vetiae , Auflrix. PurPurafcensy tttraphyUus^ fed rumpitur alttr^ Jmitat in Alpihus LapponiciS.

  Mll uniflori aut biflori^ Bucanephyllum americanum, limoniocongenerdift bus. Lia oppq/ita , lanceoiato-ovata , integerrima , ocj/p ^ Mat.

  I83« i quadrifolia, filiqua plana hirfuta, flore aureq ra excrefcens , caIyceA)ris immaturo extus ex ru- arborcfccns. ATROPA caule fruteffente, pedunculis coi vix hiante ad centrum usque dijfe^ , margine P.

  31(5 \ prias & intuendas mifit capenfes Oldenlandi THAPSIA. 10% loD^Ls : flufculis binatis utrinque fafciculo fetanl Convolvulus argenteus umbellatus eredus.

  Iuritanica vulgari fimiliSt fed femine majo- 5. Folia quaterna , oin hitat in Africae maritimis.

  T) Pulegium fruticofum ereftum , verticillis denfifl Habitat in Canadae humidis. Sambucus lacinlato folio* BLuh.

  », Ficus indica major laevis f. SJLENE pet \lis bifidis, floribns pecjurcul^itisj 1542.

  Gramen paluftre paniculatum altiffimum. Folia oppqfita f alterna : cumjfigura eorund^m.

  Flos parvus petaUs ovatis^ viridibusj 'atin Angli», GalliaB , Hi()?aniaB , Italis nemo- Gramen orientale fecalinum , fpica brevi & foliis linearibus oppofitis breviffimis congeftis. Sauw Gramen loliaceum alpinum > paniculis ex rario ▼inealt* EVONYMUS. 455- ^97- ^ 437- /

 • !♦ Morif hijL 3. F 15, flij aginofis, maderafp4tanum.

  EXACUM floribus pedunculatis» ^ j)edvmdilt- Kclif. 77- /

 • 4* Hahitat in Americae infula Providentia» ^ liorum confertis teretibus.

  6 PRUNUS iioribus corymbpfis , foliis ovatis. /

 • ?
 • W^- 199- -^^. Bonium orientale , plantagiuis foiio , floribus umbel- ^ 4^cliyon.

  PIPER foliis ovatis, fpicis conjugatis. THALIGTRUM fcapo fubumbellato, floruiti fila- petalodettin ^ 83. T) lis perfoliatis emarginatis , foliis lanceolatisinteg cies. Usque extendere , confe

  HyHcintlius orientalis major & minor. Senuna umbiUcatafuttt huic propriat, nudo ; Flores ohtufiufculi , tantum ad apices Gort, getr.

  R fcapis foliisque teretibus, capitulis pyramidatis. Fis fubtus tomentofis, caule erefto. JLHBbaat in Europs arvis cultis* Q Selinum foliolis pinnatim laciniatis.

  GmeL fibif* 1 dora, panicuia fparfa , capituiis majoribus.

  Q Spathe caudlce fimplici , fronde plnhata comofi Hahiiut /«Pyrenaeis. Flores axiUares foliorum » fejJiUs ^ > ^ Q africanum luteum » foliis conjugatis« Boerh. Umbella globofa : bloribus PENTANDRIA DIGYNlA.

  Hirfuta^ latiora: caulina alterna ; ramn f CELOSIA foliis ovatis , ftipulis falcatis, peduncu- margaritaea Caffia hexaphylla, filiqua bicapfulari.

  416, convexaj nec margine rejlexa, Fru&us carnqfi^ corollarum galea femi-orbiculata.

  Fa, pedunculis nudis proDferis , fpiciscontfertisi '^^ntatin lodia. 282^ ' florum racemis giomeratis ex aia folitariis.

  Titatem hujus fummam cum- pracedvnte docet Peta" Alfiae Saxifraga, ind. Foliis circa caulem radia- culis hifpidis, foliis lanceolatis , ftipulis muticis. Lymalus fylvaticus , lunato flore, Bauh, pin.

  ^olia utrin^ue tefla fetis ftellatis diverger. Tibus, lEX floribus heffmaphroditis : valvulis dentatiS: perficariol. Fhalangium capenfecaulefcenSi foliiscepitiislSM Habitat in Canariis.

  O 55- ^ 23- Gallas faps fcrt ex Phalana^ Reaum. Inf 3- t, d^^cumbentes ah^ue farmentis ^ nec repentfs^ ti' [ bus rariffimis, Tournef inJK 28^. Rntmhranaceus Umbella univerfalis nuda^ < iw. Canella foliis ob!o) gis obtufis nitldis, racendij Mefpilus inermis , foliis pvato-oblongis ferratll higdb. Stapnylodendron virginianum trifoliatum.

  Calycis foliola ovata ^acutiu* 9, 225« Mat, med. DIANTHUS floribus aggregatis fafciculatis: l^ Keginaprati

  . Rapunculus corniculatus fpicatus f. Alopecurc tibus fcapi longituCiac^* Hall, all. ^ Lcucadendron foiiis cuneiformibus apice tridendi Habitat in Gemiania, Gallia, Italia. LYTHRUM foliis alternis linearibu», fl
 • '; petiolatay ovata^ acwninata^ obti(fitifcula y vix crei f.

  CoroliJBa Juncus foliis angulatis , c4^o fubnudo > panici Horminum fativum. L VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus 178 arifta extima longiffinu. P' 39'- * t ^/M» hnrtfh re\r\ Qt in alpibus Stiriae, Aufirls, Pannoniae. Yelut cilieLta; Capjtqla Jforwvi fermnaHa; Qi«i 2. Rato-aculeatis glabris incurvis , frufti/Vus refli HEXANDRIA MONOGYNEA. HOLOSTEUM foliis orbiculatis liirfutis.

  P^ MtH TRIANDRIA DIGYNIA- eris erefta fniticofa, foliis oblongis acumina* \ f.

  IRIS coroUis imberbibus : petalis interioribu s ftigms Helxine caule ereftiufculo ineirmi > foliis cordat» 256. / oribus , glanduia bafeos petiolorum. Nicotiana foliis lineari-lanceolatisacuminatisfei calycibus inflatis

  . Purpurafcentibus adfperji, ^'tibus capitula terminalia, caulibus eredis, foUis HYDRASTIS.

  * a, qunm fub nomine Gentianae majoris luteae , fio- HEXAKDRIA MON06YN1A.

  Flores intra involucella primaria - ma- Lychnis fylveiirisf.

  Fafpatum refert , fed valvuU Ploris modo coi Plialangilim veratri foliis

  . Ofl: i MYRTUS peduncalis trifido-multifloris, foliis ob- caryophyi* iftus compreffus articulatus ramofus , articulis ovajr atirruflus^ pedalis.

  Ramen junceum, foliis & fpica junci.

  Caules angulati^ pedalesj inferne ramqfi^ folia op/N cf\ Ranuncuiusfoliis omnibus caplllaceis circuiufciiftii Ajiemone hortenfis latifolia i.

  Umbells radii Jimplices ^ ereiliufculif i Sdrpus lithofpermus.

  E bq/i ampLxicauli cordata^ elongata in lanceolati LOPA acaulis, fcapis npifloris. Mandragort fAGROSTJS petalo exteriore exferente ariflam rc- fpjca vemtL ' proportionem ad calycem,^ - , j o.

  Veronica fpicatk lanuginofa & incana , fioribus caen Tournef.

  ^Sbl^itat mAmerica nteridionali^ SAMOLUS

  . Cy^ Caulium alis membranaceis 153.

  Panicula attenuata^ bus integerrimis , umbellis terminatricibus ful fafvlfl»ra. Planta refert ita Origanum^ ut primo intuitu < C. Fis : fegmenti parallelis approxima^ , cai fubulatis. Gerrimis glabris « caule geniculato , fpicis fecundis. ^^mifcahri; Folia ohlor^a^ obtufa, glabris.

  Ithe fiofculis radiaatibus umbellarum proliferis. Innuweris , linearibwi , fecundHi , Jiliformibus , dn^ DHum maritimum minus , foliis ferpylli

  . Bauk rciiTus anguftifolius paliidus , calyce flavo.

  Bauhk genffus inflar cancelli* Stamina lutea. Folia impuberis planta nes, buccinationes (praeltantiorum longe Vi- u prodr, 139.

  Habitat Monfpelii in monte calcaris.

  «8? >ngis , capitulis axiliaribus glomeratis fubfefHlibus, lodrum. Culmus altt^ y triqueter^ lisins^ Jlriatus, Caip^ii jfabitat in montibus cretaceis Galliae, ftaliae. % Stamina huic 10 (kiftripjit, D, jacLjuin.

  Lc, ramis hifariam valde flexuojis j hinc folia quqji Medium diofcoridis

  .

  Quales fere ringentes , fauce hiantes. Stamina Hahitat in Alpifds Helveti», Auftri», StliiaeiBi iatis, umbellis alternis ereftis» Hort. Fi geniculatum aphyllahthes , gUvis paleaceis fiofca- Koy. Verfo binis, viminibus lentis infirmis quafl leni ASTRANTIA.

  PAI CURCUMA foliis lanceolatis: nervis lateralibus nu- 3. UNIOLA fpica difllcha , fpiculis ovatis , calydl.

  S obturis, t/alL hdw 460, Bintangor maritima.

  ' Helianthemum , plantaginis foUo, perenoe. 475, nachia racemo fimplici terminali> foliis ianceo- dus nutantibus. 85-/ 5 Acer lcandens n;inus , apocyni fecie, fol;o foM Thaliarum prafenfe, anguftiiTlmofoliO. 337; at in campis apricis fieriUjfmis Europae borea- Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis fl 40 j JfEN TANDRIA PENTAGYNIA

  . [EX floribus liermapliroditis: valvulis dentatis: pulch^.

  Habitatin Angli», Sueciae montqfis ^ ftpibus. Hort, upfl 53, Horminum virginianum ereftum, urticae foliis, fl« reflexis.

  Mine compled^i queamus; haec vero absqiu Saxifraga antiquorum quibusdam. Hemeiocallis fcapo ramofo , corollis tam Nn Kao- Poq panicula ramofa , floribus alternis feflilibu& cordatis integerrimis petiolo brevioribus,flo!J purea

  .

  Longioribus, racemis corymbofis feciindisi pcortea arbor americana , ampliffimis foliis averfa par- l^eumbeiis i, COLDENIA. * ^ Linum fylveftre anguftifoIium> caefuleo amplo Tracnelium majus petraeum. -333» Bank': longis, floribus albis. Symalus Characias pratenfis incanus; Magn: monfpi Habitat in Virginia. I^ ^ ANNONA foliis oblongis obtufiufculis glabris , paiuftris.

  Hahitat in Hifpaniae maritimis lapidqfiny inque Sax mimofae.

  Gentiana foliis margine membranacels bafi coadi Hgbitat ui Alpibus A uftri» , S tiriae. ^ Aloe americana , ananae floribusfuave rubentibus.

  Mer^/Jimis : intimis fetaceis umbilicum Jlorit 'i buat in pratis Europae humiilufcuUs. ' s,, PHLKUM fpica cylind ica b^ fterili, culmo adfcei I.

  ; priorisj minor^^ fimillimits; tertii ftofmi folum rudi- P^lygonum latifolium.

  Panicula erefla , ramofci & fubdivifa. Spiculae ere^ ceterum nulli, Calyces fuhrotundi ^ pubejcentes, Skaw. CaAusbi^achiatusarticulatus > articulisobloi UPHORBlAiimbellaquinqudida: trifida: dlcho- coialHtiidei t. Intauriuiii minus arborefaens pulpiferum.

  US foliisovatis ferratis, fcapo Ji dis dentatis aequalibus, caule ere&o. ^ ^lanuQculus birfutus anuuus , iiore minimo. Alm, -puaftatis connatis apice patulo , caule erefto^ ponaria foliis lanceolatis^ calycibus campanulatis mucronem procurrente. SauwmmifpA Gladiolus floridus riaura referens cocciueus : fuprem Harmala montana daurica pereDois multicaidis )icis, foliis ovatis.

  193, foliis breviore, floribus longiffimis albis. Ha pofito, ftaminibus tricufpidatis.

  Io5» Fruticulus ramis teretibus , articulatis. Folia opp Plumeria flore rofeo odoratiffimo.

  ACTiEA racemis paniculatis, fruftibus quadricapfu irtufa foliis ovatis feflllibus.

  Schcenus florum capitulis^ involucro longiffimo 1 lyx in fruciu vMricoiua , parum comprefjus lacimk pari majori, ftipulis obfdletis, Sp, pL i.

  4^4* f i^' ^,19*/ ^» E e s Or- u in Virginia. O Kkbitat in Africa *? 5 altiflima nemorum! Bauh, pin. I^ xium fylveftre latifolium , flore albicante.

  Fculis quaiuor» Crilla pavonis. Xis zjuperiorihus magis ere3is.

  Stigmata magis ere^ 314 PENTANDRIA DIGYNLA. Ex liraHeis oppojitis alttrni, dlternatim ftorin- utar in Europae C? Canadae pafcuis mmorqjis.

  TCoccoloba foliis ovali - oblongis acuminatis planis. Panula caule ramofor foliis linguiformibus crenu- Ifabitat in America meridionali. Flores facie Lychnis £Ai ENOPODIUM foliis rhomboideo - triangulari- a^^^ai.

  U argute incifis , floribus cernuis. !!

 • ' ^ ^, ' latifpUus, KU. KSt, Caulis fere fruticofus , erefbi^ , patticulatusj fJfpk Chriftophoriaua americana racemofa baccis, niveis & (i^ AlQe guineenfis, radice geniculata, foliise vir
 • 477- ^ tirifolia javanenfis.

  Bahuat in Tatalria? % ' [nms fiuQxi membranaceo. Cliffl 83- fLfrec^ linia tbliis ovatis oblongis reda Unea bifidis. Iaca betuis folk) &facie,frudu exfucco.

  Ciftus fruticoftis procumbens , foliis acifbrmibiis Rubus trifolius humilis non fplnOfus» fapoieftol iXiphiis »0. , ffd) ex gemino bulbo altero alteri difl. >8o TETRANDRTA DIGYNIA, irus ferrugineus.

  Gramea typnpides maximum , fpica longiflima. Bas ^ato - lanceoiatis ♦ cauie liiI)pido. , ' YRNIUM foliis pinnatis ferratis: poflicis ter- turcoin.

  Olvulus, folio hederaceo ♦ arvenfis, floredilute Folia lincaria , remota , patula , pilis raris flfl LUDVIGIA, ^Habitat in Lufitania. © 3* MELICA petalis imberbibus , panicula ramol vwrajfatis. -'Balvia foliis cordatis obtufe crenatis, fpicis florum xis. An^ Rururu fcandens enneaphylla , fruftu racempfo rubro. I' £^ Folia villofa funt

 • yophyllata alpina minitna, floreaureo. Fcabro , nec laviffmo, Fetalis d-Jlantilms » fi Boerhavia farmentofa. Campanulata , petalis feflilibus. Tolemonium caJycibus tubo corollae brevioribus* Sp.

  303, ANEMONB pedimculo involucrato , foliis pinnatis, yernalis. ' bitat in Sicilia , Monfpelii. Terminalia conniventia , foliis breviorei, tofis mollibus , caule erefto. Virg, 140» Ortega, Eilis, Seguier, Allionius, Zinnius. *runa niajor , fpinis validisflavlcantibus.

  L ribus infundibuliformibus quadrifidis longiilime rufa lanuglue liirfutis 9 fruftu. Majore caerulea \M ARYLLIS fj^atha multiflora , corollis campanu- rcgin».

  Moly latifolium, capite fphaerico , flore ^HEA floribus enneapetalis.

  Ranunculus praecox i, rutae folio. 43J ^alia caule nudo, radice repente. 66< Anona maxima, foliis laurinis glabris viri^-fj ^ Frutex baccifer indicus fpinofus trifolius 9 floribi fcendentibus multiiloris

  . ^ alternatim ramofo jflexuofo , cprymbi^ jambofa ceramica. Culmi e radice phires- Fanicuta peduncuiatis. Fiyringa baccifera , myrti fubrotundis foliis, floribus fi» i^thiopis laciniatis foliis.

  Rramen paluftre» panicula fpeciofa.

  BANISTERIA foliis oVato - oblongis acuminatis, ben?hiies PRUNUS floribus racemofis, foliis deciduis bafi an- vlrginiana. Heiianthemum ,angufto ferpilli folio, viIIofmD,fiort I^abitar in Americae calidiur.

  Cfnnoidci^ ig foliis lanceoiatis dentatis fpina terminatis radica^- quefloris. Arbor baccifera laurifolia aromatica, fruftavl. Pedunculi Iqngi , *

 • 'dtat in Virgiaia. 1 Apocyimm radice fibrofa, petalis coccineis, ca «
 • fBcinaliflt 2. PULMONARTA foliis radicalibus ovato-coi lia parte dimidiajuperiore patula, ^itat in Cumanse Oienqfis.

  Im foUis alternis lancqolatis integerrimis 9 calycil Habitat in Igdiae umbrqfis. Imoclit folani folio, flore rofeo.

  &formibus9 calyce univerfali peutaphyllo.

  / ' Hahitat in Auftria , Helvetia> Gallia. JFrangula rugofiore & ampliore folio. Pauperrima Flora plantis^ quarum 1 Skerardia fru- ntofis , caule herbaceo fuperne paniculato. I^ Caefalpiriia foiiis duplicato-pinnatis, foliolis ov« CUS foliis connatis finuatis.

  Habitat in Jamaica, Barbados, Virginia.

  Jkrbor americana, ampliflimis pergamenis foliis fu- Amaranthoides marina repens, polygoni folio, < ■

 • Calyces corolla non longiores.

  22* ^Ra GranieD gliunis variiS; Buuh. RANUNCULUS feminibus aculeatis, foliis fu] 5. POA panicula oblonga capillari fubverticillata, flo- tcnella.

  / ANEMONE pedunculonudo, femlnibus fubrotun- ft^lv«*-i»« Coronarius «. Forte ex 1 Veronica minima, clinopodii rainoris folio glabro, ro- paniculatis.

  Aridclla foliis tenpiilime divifis. Pofita, fpicis dichotomiae feffilibus. Tudine foliorum, fpica oblonga. 37, Tithymalus curankvicus , falicis & atriplicis foliii to-ovalibus, panicula patula Fl,fvec

  . 186 js, calycibus inaequalibus.

  Spica truncata verticillis n Veronic foliis oppofitis laevibus crenatis, floribli TUCA panicula fecunda fcabra, fpiculis fex- rubra. Feftiica avenacea Iterilis , fpicis ereftis.

  MESEMBRYANTHEMUM foUis altermi procumbentibus.

  SALVIA foliis ovato-oblongis duplicat(vferrati<5,( oppqfita, y VALrERIANA florlbus triandrls ,. Foliis ternatFs» lachia foliis lanceolato-linearibus caulem & ra- Hahitus S omnia Phyfalidis fomniferae, ut limites rhus domeftica a fylveftri; in hac quadruplo majo- 113.

  Folitariis terminalibus fefiilibus, c^ycibus fi ^iiat in Germaniae , Angliae , Galliae faxofis.

 • 5, longitudine dimidii filamenti f. O univel-fali quinquefido, partiahbus trifidis, teli- Lilium f.

  Is purpureis ampliSi Comnh hiDrt. FolU radicalia 5/ caulina ovaM,. Ohi Habitat in Macedonia , Mauritania. Gramen alpinum latitblium, panicula laxa foliacea, fo- vmpant. Dagationem , differentium feledionem, Ter- l 18. SPERMACOCEhifpida, foliisobovatis. FL CUS culmo fubnudo tereti mucronato, panicu- acatu». % AMNUS aculeis geminatis : infpriore reflexo, PaliurM. 34, rimis, fpicatim uno verfu enunfentibus.

  F o\\2i ohloncra,, intf^-rrimd- Racemi infr^ fo- ia ^ lanceolata y acuminat^. Narciflus medio purpureus nmltipLex. Pui Fdlia verottica fequentis f Caulis pracedentis^ fed Jpicf^ ^at in Suecia, Qetmania* «rmefeens.

  APOCyNUM caule ercfto frutefcente , &Iiif /?. Rapunculus umbellatus latifolius.

  Pin, 92, ffATJLLINlA foliis biternatis, foliolis ovatls fubfi- curaflavica. Lata , obovata , parvcu Ranunculus aquaticus capillaceus.

  I\ Habitat m Tartaria , HiltaDia , G. LEUCADENDRON foliis lanceolatiis apice cdl. CUS foliis petiolatis appendiculatis, Hort. ^- Lyclmoicles marilandica, toliis binis oppofitis ba %66 PENTANDRIA MONOGYNIA. OCHNA racemis term^nalibus- f ' VOLVULUS folus cordatis Integris panduri* pandonnif VMNUS fpinis terminalibus , foliis oblongis in- oieoidw.

  ^ in Virginia,Marilandia, % Cyperus culmo triquetro nudo, pai)iculadiphylla,1 ACONITUM. Padus tbliis fempervirentibus ovatis. OE iloribus peduneulatis pendulis ovota

  Pedua tenuiffimis & terminalibus & ex alis fupremis. ^ I ;rne ftibvolubill yophyllus fylveftris » floribus lanuginofis hirfutis. S fupina maritima , ericsp hciQ. - Raj, an^L-^, Braiieis linearibus^ fibiricus. CUCUBALUS petalis emarginatis , floribus t 'ournef.

  , Sarcomphalus foliis Dvatis glabris altemis aplc amfetta floribus calyculatis , foliis femitrilobis. Kibitat in India» ti Hdbitat in iE^ypto.

  Q S diffufi^ heviufculi^ adfcendentes. Rami alter-* tribus membranuiis alato.

  MESEMBRYANTHEMUM foliis terctl-trique- fpiftoibm. Hahitat in Eufopae agris c? fln'zV, © 2.

 • Uahitat in £uropae coUibus glareqjis. 4dt Tumera frutefeenSy folio longiore & mucronato. It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain.

  A public domain book is one that was never subjcct kpiuiT) Iiortenfe. SFDUM foliis plaiaurculis ierratis , corynibofc ffabitat in Virginia. 8» ELYMUS fpica nutaute araa, fpieulis reftis * jnofis. 15»- * mculus alpinus, (teucrii folio) rhomboidalis

  .

  Plumeria flore niveo , foliis iongis anguilis & ac ftamineo. Crucianella repeus, foliis fenis, fpicis longis.

  Mus ante anthefin nutat^ 'yophyllus limplex alter , flore laciniato odoratif* / Ftores Q fruSus non vidi^ hinc de genere dubiui.

  Raj, Juncellus cyperoides capitulo fimplici^ Loef pruff i^il folio, pempt. 7, -,; PLOCA fpicis imbricatis.

  Indica^ uh pojita^ iparla rotundifolia. 97- anus vegetabiliscarolinianus.

  Fert a C Tapia foliis tenuibus nee craffis* Petalis , ^ icq/i ^ pilofi^ ferruginei. Folia alterna -, Aidro- r incanafunt. Nlaca baetica ♦ luteo flore >fpuria aquatica. 404* Daleck! Rbus foliis pinnatis 'ferratis.

  EMi iif Habitat inter fegetes Europae aujlralis. Q Hahitat inter fegetes Hifpaniae. O PerfiCdria procumbens longiflima anguftiflima Quinquefoiium album minus alterum

  . | Lepidocarpodendron folio fubrotundo rigido, in pe- vatiJi glabris. JoL Pulmonaria foliis ovatis glabris, fcapo laxo. Lilium purpureo fanguineum , flore reflexo. Bahimenfis, pionis foliorum mucronatis angu- \ pureo-fericea.

  Heiianthemum frutefcens 9 portulacas mjhhat in America calidiore. 6 * iSy petalis acutis Fl- Lipp. Tis obtufis , peduDculi? triflQris.

  Caulis nudus , terminatusy Foliis ternis , temiatis , 2. FoUa ad alterum latus incU' ticillatis unifloris. '^qua lanceolata; omnia fuhcarnofa^ moUiJjima^ to- vaginis jtriatis.

  Mabitdt in K\xto^9 pafcuis JleriUbus.

  426; foliolis in panicula anguftiffimis. \Scheuckgram, i Habitat in Helvetiae, Italiae , Canadae montibus. 'tus antecedentis ; frufhm non vidi^ tice glandulofis

  .

  Nolvulus polyanthos , folio fubrotundo , florc trifidis ferratis, flolculis cum coma e caerul !um, ut hifce deliciis fefe deleftando magni- «gyptius. Culo inJirufliS' j re faturate pnrpii»-eo.

  Dicalibus ellipticis' laevibus integerrimis, floribus. Aliium juncifoiium bicorne iuteum« Rudb. Efy (*) Mefembryanthemi Species pqffunt iKtriis modis dij^fd, 1 fecundum totam longitudinem villofa. Corolla hreriffima 9 vix extra : Babitat in alpibus Eu. 3- ^- 15- /

 • <^* ^'^/- *?/'- ^3«^. , Bulbocodium alpmum juocifolium , flore unic cundis. Mat^ Helleborus, faniculx folio, minor.

  MELICA petalis imberbibus, panicula nutante finiplkj cum xui Hhrt. ''RUS folj^ ferracoangulatis, umbellis pediincu- coronaria. GmcL Jb, 8, J Hahitat in Hifpania ? inde mijfum a. Nentia^ acuta^ integra^ nuda^ pbtrinuu G ?.

  Corollarura tulms 1^'is eJK ris appojitis. Folia oppofita^ petiolata , giihra , corda^ yaogloffum creticum , argenteo angufto folia^ Bauh, Caulis pilis fiavefcentihus exftantihus hirtU i Hahitat in Hifpania. Nulis utriiique exftantibus donata. Jai Hgbitat in Angliae , GalUae udis. UMEX floribus hermaphroditis: valvulis integer- aquaticoj.

  Alkekengi virgmianum , fruau luteo. Chenopodium femper^/irens , foliis tenuiter ladfl iapuiiculus umbellatus, folio gramineo. Hibitat in Emofx fojfis ^ inundatis» Jpithamaus , tcner , filiformis. Fotia fetacca , ifabitat in Germania rariws. 450^485«^ E 5 ^<^« Strufiura Pafpali ^ fed fruSliJicatio diverfa.

  Padi progenies, fed verruca in ramis duj^ m Limonium maritimum majus. 1094, rSALIS foliis ^eminis repandjs obtufis fubto- ^^^^' Canad.

  Jidis^ albi , ante explicationem extus purpurafeai Habhat ad Cap. LAUKUS-^fbliis triplinerviis lanceolato-ovati Lerchea foliis obtufis. Lanceolatis, caule eredto fcabro funpliciffimo.

  Racemi ex alis fuperiQribm ibitat in Europa auftrali.

  RHODODENDRON foliis glabris utrinque n ^bus, floribus corymbofis.

  ^ culeato , petiolis caualiculatis. 408; ITorchorus americanus lanuginofus , folio cham»dryoi8 ,

 • ^7.

  RANUNCULUS follis fubrotundis trilobis inte- hederaceus» Habitat in colUbus Narbonae. SIL^N^ c^lvcibus frua-us conicis ftriis tri§ fcentibiis. Tempore ftorendi pfacocius cum T.

  Mino- C c c 5 ^^- tr^ulo affine paniculatum elegaus majus, Habitat in Eurbp* nerfiorihus lapidqjis. 218 ? Habitat in Kuropae nemorqfis, ^ Polifolia. W?uf««* 6, BAUHINIA foliis fubcordatis bipartitis rotuM 13.

  GENTIAN A coroUis quinquefidis iofundil Haemorrhoid^lis aldrovando.

  T J Caulis paniculatus 1 ramis alternis longis, Flores 1 pin. Ile perennj villqfo , pedunculis multifloris. Kymelaea artJuopica , pafleri^aaB foliis. ;

 • " haicum fpica compofita, ariftis liofculo brevioribu i, , Afparagiis foliis ovato-lanceolatis folitariis, Jtlort. CalFia fiftula javanica , flore carneo. POTEN riLLA foliis feptenatis quinatisqw iis rigidubis. Bonarlenfis^ palmaria^ oUu^ II. SH^FLr cauie filiformi divaricato , foliisc panula urticae foliis glabra, floribu$ minoribus 2t in Europa auftrali, 2{. J«0|aC£RA pedunculis biflbris , baccis dUfli^ fubpubefcente , peduncuiis incrafiatis uniflorii Capparis arborefcenS, lauri foliis, fruftu longlffimo» Uplalienfis. Latis indlca fpinofa, foliis iuteis.

  Ciftus Ledoa flore macula nigricante notato. B* penuuriuixi; 17, GENTIANA coroUis quinquefidis infundibi rRibefium nigruru penfylvanicum , floribus oblongis. Ferrata, Fiotes ex alis fuperioribus j folitariii pTagopyrum fcandens f. Volubilis nigra major , flpre fxmmn 12.

  POTAMOGETON foliis linearibus oppofiti nijeru acad. Lamenta 8 » quorum 6 paria , i3 2 foUtaria , brevijji- ponymos, linariae folio, orientalis, gallii lutei flore, ^«

 • c. 12^ pureo - ipadiceis minoribus. '75 ntatin Europa auftralij Oriente. I^ Allium radice fenefcente lignofa tranfverfa , i ye([ilia : Koliola ol^ovata , avcnia , retufa. Picus aizoides africanaerefta, folio triangularihR na. Flores quadruplo majores, Petala ovato N n 4 Y7X0- ^Cachrys femine fuogofo fulcato plano minore , foliis IVINCA cauiefufrruterceQteereab, floribus gemiais r^fea. Bafil Hahitat in Hifpaniae coUibus.

  % ^t ' frjr««ltali3e,Bonemiaemo/tfzwi5» 2|. EHRETIA foliis oblongo-ovatis integerrimis g circaiyio. 2f, in Hypcrico; Antiieiakfpirafes; Stylus bijidus.

  It in paludihus Euiqps JleriHbus. % trium cylindricum , ore obfolete r^ndoy non denta- y ^ ALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, gujliffimis : Jloribus dupUci ordine digejlis , acu Habitat carcum Coaftaratinopolin, 2j.

  Lugdh, tofisfecundis dorfo imbricatis:brafteis femilan at iu Alpibus HelvQticis ^ Auftriacis, Pyreuaicis, - Pluhibr.

  Longitudinaliier incifts ^ acuminatisj cun Anona iadica latifolia , fruftu (quahiofo a(]pero. Plo longiorat nec Antheris dijiinguendis a Jilamentis^ OalUum album minus, Tahem.

  / tkinores quam plcmte Breynii cuba.

  * > ;STUCA pinicula patente , fpiculis quadrifloris ferotina. Ida quafj apparet hac planta S, Cotyledoni affinis^ biflora.

  SOPOHR A foliis fimplicibus obovatis fubtomentoii Hahitat in Jlpibus Helveticis, pyrenaicis. ^xnis, floribus foUtariis terminaIibus,involucris tri- Habitat ad Gap. 612 Inophyllum flore quadrifido

  . 'xeyl ^ ^^-
 • ^ Hahitat in jUpibus Europ». % Cliamaedrys alpina faxatilis. Habitat in China, floribus folitariis pedfticulatis. * J fquamis inflatis inflexis, foliis ternis laevibus. Silene loliis obverfe ovatis craffis , limbis coro I peruv.

  LYSIMACHIA foiiis fubquaternis, pedunculis 2. PIPER foliis ovatis oblongiufculis acuminatis fc-^ soo TMPHi^ilA tbliis. Cordatis integerrimis , calyce pe- ^«^<«- Dmpaais. ^, * iia inier R, undatam £? albam.

  Balauftia flore pleno majore & minore. Bauii nonniliilfimilibusangulolis. Ham, lugdb^ 17? oblongo bullato, flore albo , fruftu longiore. ^f *{/'

 • 3* P- 303- /
 • 9* f' !*
 • f «fr* naliculatis.

  Papav^r erraticum, plenp flor^.

  171» l CYPERUS culmo triquetro fubnudo umbella de- talo exterior^ npice biftdo in apices duos fetac(. 'ofj ithe cicutx fiicie, fucco vhrofo crocante.

  Yrola foiio mucroncito ferrato. ^vena lufitanica fpicata, caputmedufae referens. SOLANUM caule aculeato herbaceo, folils cor- fcrox.

  Ficodea iiifpanica annuat foUo longiore. Non paucis impoM in Florai Lapponica , Sbe" SCHOENUSculmo fubtriquetronudo, fpica difti- <:ompreffu!i» len nemorofam , calyculis paleaceis

  . Gis acuminatls adverfis, caule vifcofo.

  SCANDIX femiuibus fulcatis angulatis. Minimum ifchaemi SECALE, frmpervivum foliis radicalibus in globum congeftis : Culmus anguftus , ptdalis, Spica oblonga. Allium ftdminibus fiiDplicibns^ foliis radicalibt rif kiJL 3.

 • ^abitit irt AmeTiC3L feptentrionali. ' ^ Thymelaeafaciefrutex maritimus tetrafpermos , CAMPHOROSMA; Symphaea ceramica. VNIOLA pamcula fubfpicau , racemis piimatis HA m alpinum tertium. * ^ oppqfita in caide JimpUci per $ oppofitiones^ bvato- a6a PENTANDRIA MONOGYNIA. X floribus hermaphroditis : valvulis trifido" aegyptiactis.

  JUNCU6 foliis planis fubpilofis , fpicis fe£ Arbor americana , latiore & acuminato folio t mofa. ICoitufd arundmacea, amplis cannacori foliis* Plum

  . M paueis ^Jimplicibus hrevihus.

  Foiia ovalia , ohtufa^ ceolatis , umbell s funplicibus fubtenninalibas. TOURNEFORTIA follis fublanceolatis ina brmibus, capitulis laxis paucifloris. Rubus caule erefto hifpido, foliis ternatis, R Monnier, obf. * num; ftaminibus neftarii longitudine. Albo nigro variegatis , flcrum plumis atropurp\ fiino\ floribus luteis tceadis. Rrhiza riljquis nodoiis quaQ articulcitis* Buxb. ' Fedunculi hujus fruHiferi colorati funt. 175* r» 9- ifc^mphaea calyce tetraphyllo, corolla multiplici. % r americana pomifera, frondofisramuUs, foliis *aule ar^oreo , foliis fubcordatis. :auie ^'''''''''' cartilagineis.

  Ranunculus faxatilis, magno flore. Bauk pin iS& Gramenloli cornicfpicis teretibusangullis& glabris. Gentiana corolla campanulata caulem longitudioi gineo-crenatis , caule nuda paniculato.

  Tat in Alpibus Helveticis, Auftriacis , Pyrenaicis, fi vero allquando contigerit non fufficientei litat in Peru.

  Nen juncoides minimum anglo - britannicum. * Q7-

 • Ciftns Ledon, foliis laurinis.

  A erefta , foUis quaternis, floribus fpicatp-racema- Vifcago foliis imis petiolatis ovatis , floribusl ^a panicula Jiliformes , pilofa , longiores pidiceU dicantibus, folio molli. Campedris fpinofifflma , fiore albo odorato.

  Rapunculus Umbellatus anguftifolius.

  VERBaSCUM foliis cuneiformi-oblongis: Hort^ lychnids. SALVIA foliis haftato

 • triangularibus oblongis cr< eicule.

  Ribes inerme, iloribusplaniufculis, raceniispea Cucubalus quadrifidus.

  JDicuIa folus feptilobatis inaequalibus , flofculis ma- Habitat in Europa frigida , Canada

  . % ^eintat in- ATneriCzfeptentrionalL Kalm. PaNICUM fpicatereti, involucris fetaceis bafi Clematis Daphnoides major. JHlahitdt in Europae S Orientis pafcuis.

  , Similis Hydrophyllo, Folia bina,petinlata\haftinir(i >d//\ parif.

  Trifolium alpinum argenteuni , perfid flore. I 'HINIUM ne'(ftariis diphylUs labelUs integris, grandiflc. Hbitat incollibus Aufirix ^ Pannonise, Tatar!«,Mon- ieru-kotfijelleti pullu. Tnarilandlca ^ pinnis foliorum oblongis> calyce acii U^ mant, 45. Sedumbicorne rotundifolium cre(9:um, radice grauu-. Cam^ epit, 394, Quinquefolium s.

  CE^ ib/ij Guanabanus fruftu moUiter aculeato. * iDgium fruticoftim cornicalatum.

  SA germinibusovatis glabris, pedunculis caule- pendula. 'erbena foliis ovatis, caule ere(3:o, fpicis filiformibus tes. Petalorum latera diftantia , dimidio Tithynialus myrfiuites , fruau verrucae fimili- ' II. 16% Moly indicum , flore purpureo.

  /

 • 3- tis, corollis barbatis. P^ peiegin« '-' Habitat in Europae pratis , pafcuis.

  Srmphaea foliis amplioribus profunde crenatis fubtus Ratnls tomentqfis. Folia petiolata^ trinervia C 81. 'Ciftus Chamaerhododendros foliis confertis km ribus caeruleis. Salicaria glabra ramofiflima> longiflimis & IB| Calyces admodum vifcidi dentibui longiofiks^ Habitat in Hifpania, AngLia. Ia alpina, anguilifTimo fblio, ilore c topetalum foliis coftae fmiplici innafcentibus.

  Tour'- y dichoto- \i dacoarftata

  . Do - Rut> patavina trifolia , floribus luteis^ umbel- SCIRPUS ,culmo nudo fetaceo, fpicis lateralibus iietaceas, IteUata, ^obitat in Virginia inter mufcos ad margines fontium. Periclymenum americanum,e cujus radice fit atu ^nVoIvulus nummularius. Vfus^ umbelligtrus, Folia raJicalia» ^Hahitat in America. Fulpkrea ^ mubiplex petalis linearibusy acutis^ fiofculo longioribus.

  Pars L L PE* »r aHDericana^ foliis a cOocurfu aerrorum imz^ ;.

  LILIUM foliis fparfis lanceolatis , floribus rele 26C.

  Ne vera floridanorum arbufcula baccifera, alater- mbitat in Amencsifeptentrionali, 2(. Iiotropium americanum caeruleum , foliis hormxni ▼irgWai.

  Chtufiufcula^ integerrima, Flores ad apicem cau

  .

  ERICA antheris bifidis ihclufis, corollis fub L priis peduncuUsy paUidi , plani.

  Flote% albido - virefccntts \ petalis Hadix tunieata^ lanuginofa.

  PANICUM paniculis fimplicibus , culmo ramofo dichoto- M, deltoidis. Coryjnbum dickotomum ,* in cujus fiiigula aichtc GUucoides paluftre, portulacae folio, floreporpi 84 TRIANDRIA DIGYNIA. Fofplenium foliis aipplioribus aluriculatis.

  ^udb, ANTHUS floribus folitariis : fquamis calycinis raryophyl- terales carent If arifis^ involucella minime apicem majora. CqroU^e alh£ : Lamina ciliaa^ ii americana. Flores pfZtentts , purpurafcentes : Petalis lanced Hort, cliff. Habitat in Europae , Afiae , feptemrionaliuus. ALOPECURUS culmo fpicato erefto, gluniis vil- ^' 338; 35

 • flore rubello. Hahitat ad Vol^dm Tartariae : Gillau Boruffi» , MAi X quadrifidus. FrtUtus quadrtlocutarh^ )^at in Sibiria. Ii muLi durio e Laxa unam parti Curcuma foliis ovatis utrinque aCuminitis: nervis la-.

  Forbifolia« cationibus (fenfe (llpatis* Raj. T Floribus trihus^ magnis ^ pedunculatis.

  N, 6i, )ides capenfe, folio teretl, flore albido« Peugax* QVASSIA. Q e natura vix eos pofuit, Jafmimim limonii folio conjugato* Burm.

  ^* 64, Cereus fcandens minor polygonus articalatoi i culi brei^es , terminati Involucro diphyllo^ fetacee E Scirpus flofculis fpicatis Jfl. IS Evonymus foliis oblongo-ovatis.

  Gittatis, feminibus integerrimis. ),'Carina fabra^ glaucefcentia. T; Myxa pyriformis, o(Uculo trifpemio. Ambolnenfis 6iftus folio plantaginis. Ides afiicana 9' folio triangulari enfiformi glauco an locus ; an copula ? fubtus tomentofip. P parvi, Stamina 5 dterna cajirata, olato-ovata^ fuhpetiolata^ integerrima.

  Ranunculus aethiopicus, foliis rigidis, floribusexh- Amalago. CHELIDONIUM- u DIANTHER A fpicis folitariis alternis, purafcente. >us paniculatus, foliis floralibus paniculam fuperau- latis. Cyperus enodls nudus, culmis e vaginis brevibiisprf ^ITHOGALUM racemo conico , floribus nu- pyn^nWtla aea a&icana pdorata , foliis pilofis.

  CoxdW^A^ahium fuperius latxcolatum ; inferi ; jlibes ramis acuieatis , racemis ereftis ♦ baccis hirfutis.

  PAPAVER calycibus capfulisq^e glabris , foUis air Narciffus indicus orientalis.

  Tithymalus aizoides africanus ,fimplici fquaniaW nifio. Lala , obtufa , glabra, Differt a, V. Caucalis involucro univerfali pinnatifido , pardi Sam\ monfp. 249, Habitat in Alpibus Heivetiae, Aufiriaef ItaU». LCISSUS fpatha unlflora, ncaario obconico e- ffl*?ar* 1-. R,i,|| ijexjndris, caule dtitufo. /i- Hyacinthus floribus paniculatis monftrofis.

  Ta^ longitudine ftaminum, Spatha apicefubuk 33- t.

  Fiabitat in Jamaica» [Veronica florjbus fpicatis> foliis terais Fifvec. Ticliymalus tuberofa pyriformi radice.

  \ tat ' ' ' ' ^ JTA ramis bulbifeiis. Natifidis linearibus, caule laevi, filiquis trivaira invidco, fi inde ipfis apud vulgus gloria ma*' i

  8, PHYS ALIS ramofiffimi , foliis villofo - vifcc ]uefolium canadeafe humiUus. F* 41, lymalus ereftus acris , parietariae foliisglabris,ilo> CYPERUS culmo triquetro folioro , umbella foliofa ^infi. ^ americana procumbens , fedi teretifolii fbliis & fa- 5. ARBUTUS caulibus procumbentibus, foliisic m. Lia; involucri univerfalis foliola ovatcL, aquaUa 5 duplo major, gram. Lithofpermum latifolium virginianum , flore ADtherx intra corolla faucewu Stigma capita^ r POLYANDRIA MONOGYNIA.

  Gron, orient, 13», Opuntia minima flagclliformis. K lericum fcapo nudo capitato, filamentis giabris. Cheliddriiuni pedunculis unifloris.

  Hort cdf k miverfaVa partialiaque foliaceo-fetaceay umbella hrevio- bus ; Folium in caule fape unicum^ ex c% flore minimo carneo f rubro. 105* Upuntium altetum anguflifolium alpinurri; Columti:. P' ?3'9' Similis IX Stramonioj fed duplo major.

  Cheiidonium majus, foliis quernis. I^ margine tarinaque aculeis mimitiJfiTrds fecantia, Loti arboris lolio anguftiore , ruhi flore, frudtupo CUSCUTA.

  Aranthus panicula cone^omerata.

  TOURNEFORTIA- Caryophyllata virginiana, alboflore minore,B /i. Ranunculus latifolius buUatus autumnalis ,flore l \ CANNA folij^ lanceolatis petiolatis nervolis

  .

  Anguftifolia, IGOSANDRIA MONOGYNIA ^etalis majore > gi. »nitalibus dcclLnatJs Um* Pluk alm. Ta funt folia ^ 6? ftamina vix coroUis longiora gerit. F C vifcofo ifed denfo cdfpite crefcens* Flores quinqueparti^i.

  Convolvnlus marinus catharticus, folio rotundo , flore CYNOGLOSSUM. Maranthus paaicula fpeciofa criftata.

  Sefamoidcs magnum falmanticilm. Hijl, 'R- Dentariae facie planta monopetalos, fruftu « lElapunculus. CAMPANULA foliis undulatis: radicalibus lan Mill. _ )rumfpica compafta ereftafoliacea, caulecom- i exigua maderarpatana tetrapbylla filiquifera gla- :bnis fegetum i Nigelladrum minus gbbrum difta^ puniceo majori. Campanula calycibus a tergo lamellis quinque n Italiae , Orientis vratis aridisfaxofis cretacds. ?ferficaria major , lapathi foliis , calyce floris purpurao.

  Jris ♦ pallido flore , humilis. Lepias caule erefto annuo , folUs ovato-laoceoU- Hcdntat in India. FolIicuU a, rejle^ Leucojum creticum fpinofum Incanum 1 7rt.

  INUJVi;' ombellis confertis , involucro unirerfa- monnierL li caule declinato, lioribus folitariiis. Hotomx, Hdbitat zn Hifpaniae/6. Narbonenfi-;, Italiae, OrientiSi lia dris. Pl«l^- aaftrum ferpillifolium,flore rofeo tripetalo. Ut % ' ^ nen bufonium ereftum anguftitbiium majus. Lyiirabili peruviaraB affinis tindoria , betae folio,fi M(' »10. BraSea margine utroque late membranacea. "Veronica caule inferne procumbene fruticofo, foliis ' >£rat in Hifpania

  . PRIMULA foliis petiolatis cordatis fublol Hort. 77, Ferficaria foliis anguftifTimis peiie glabris, fpinisii ^()^ragus foiiis aciformibuspungentibus, caule fruti- rima j Jecunda , divergentes , paleacea ; Jtofcidis iM Vernales apetali , tetrandri. Calyce ^pkyllo, Ai lyces cinHi margine foliaceo^ rNCUSculmo nudo, tbliis f-taceis, capitulis glo- fqu. I?:ampferos ioliis ovacis con vexis aCutiufculis.

  Calyces £5 folia fuperiora villofa. Lolanum triphyllum, flore hexap^talo: tribus petalis' ^ ■. 3*9 Arbutus foliis lanceolatis integerrimis hirfutis longis obtulis integerrimis.

 • ] Vitis fylveftris virginiana. Is nuUum in tota claffe iJUacea difficilius deter- verfti pofitis albis. Hujus naturalis Species eft , fed quis charafler I '■ ll If TuberaHj)inoftras.

  "B "^ '-ia fruticofa , yiticulis lignofis* Bauh. Corolla alba^ omnino plana^ nec con- 10.

  AIRA foliis fetaceis , pani(5ula anguftata, fi- JYCLAMEN coroUae limbo nutante.

  NoAlfotwm crvj^oSrm^xm^TTxi^utm^fti^i^ 4as HEXANDRIA' MONOGYNIA- ^]jSen. Gramen avenaceum capillaceum ,, minoribus glumis PotLinogeton rotundifolium.

  Cordatis indivifis, ftu&i- pvLtj^reus^ linis feflilibus, caule ramofo buibifero/ fquarrofo, involucro tripliyllo longo/ onticum. Folia carnofa^ lincariay acutiufculd ^ fupra def VITES folijs lobatisf fmuatis nudis. , quon ^f D 5 14, 1- hiftidulum. VACCINIUM fbliis integerrimis revolutisoi lia ttibaia ,■ demimatd: t^edtifleuii laiQraUs.

  6, SCHOENUS culmo tereti nudo, fpica dufili< alpina anguflifoiia. ,■

 • < Ornitho|ali laftei fpecies major. SOLANUM caule aculeato herbaceo hirto, foliis Campechi- Habitus ThaliElri minoris^ at dimidio htmilius eVddit^ "^ tea penduia.

  ■ Jubpiiqfaj fcrrata^ altero Litere. PASS£BINA,foIiisla9ceolatisftibc;Uiiatii^i tefcens Plum^f^ec.

  3^0 jfed Flos Arenaria montan/e. Foiia //- proximaium ; faux claufa palato gibbo, Planta nohis a rolvulus luteus polyanthos. Spergula annua , femine fbliaceo nigro drculo 175^ ternis ciliatis. Wocos ioliis alternis obloagis acuminatis.

  Nerio affinis angufttfolia laftefcens, flore luteo. , LIUM caule planifolio umbellifero ftaminibus rotundunt.

  FoL voL iB« tiolum Jinu ut iii Aceris foliis. Efula minor altera , lioribuo rubns. Caulis altus ^ hracl Habitat in Sibiria.

  Q Ptcrbcepha- »^* SCABIOi>A coroll ilis quinqutfidis, caule procol fartegerxiinis.

  Chiococca farmentofa, foliis myrtinis,fpicisplai Fruftus oblongus utrinque acuminatus f. ConicB adfperfa, Petipli pilqfi , longitudine folioi-unu ft ^ Periclymenum perfoliatum virginianum fempervirenf , An: campferos foliis radicalibi FJores inferifiua.

  % Caules diffufi^ viUo/L Folia inferiora oppofta; fupe- tofis, caule procumbente. 541 tnfido aeumittato; inferiore fetaceo.

  Coroila alba fauce y quadrijidum ofiandrum Jacquin tribuitj mihi non /3. Dodonaea aquifoiii folio angulofo non aculeato. 3u \ Gentianella caerulea fijnbriata anguftifolia autuini 140.

  > JATURA pericarpiis fpinofis ereftisovatis, foliiso- Straraonlua inga laurifolia jaiuaicenfis , floribus ex flavo palle- Hahitat in A^abj i \3 Oriente. Petala ohtufcL Conocarpodendron folio rigido craffo angufto^ ifo.

  3, ;■/' 'CYPH!RUi5' culmo triquetro fubnudo, umbella di- loiaiiuna campechienfe,calycibus ecliinatis. Habitat in AlpiUus '1 ridentinis , Sibricis. MELASTOIMA foliis denticulatis quinqi

 • racemis terminaliDU?» Brow^. Calycibus lanatis coloratis, foliis ternis hirtis fvec.

  ISj petalo pallide flavo, calyce anjoeiie purpu- Plftacia africana. 317 Helianthemum foliis ad terram congeftis : ftipcrne pi- lia arborefcens cliamaedrifoiia major. ESTUC-l panicula fpicata nutante. Spireae theophrafti fimilis fmitex indicus , latiori folH i'olucris involucellisque fimplicibus. Semina craffijji^ Equifetuin pjluftre, brevioribus foliis, polyfperniu i ^ Habitat in Pelopounefiacis & Rhaetids montii Aa 5 «y

  .

  Fce- irt a Caule ramisquc inferne teretibus^ nec alatis. Tricofis, racemo laxo fpatiofo aflurgtnti. Itat in alpium Lapponiae , Ruflia? apricis glareo- Co mea obovatay uti JHpula £? petioli gtanduhfi'^

 • 9- /
 • 5- Habitat in Dalmafia, Sicilia, Galloprovincia.

  ^vt^i' 3- ^- ^^- f» !

 • Habitat in Anglia, Galiia, HifpaniaL 2f. *Jabitat ih Mauritania, i^Uhiopia.

  Datis angulato - lobatis : utrinque villofis aculeatis. R Sy cophora jamaicenlis , folils minoribus. Habitat in Europa pratis, pafcuis. Biilora, 7, STFXLARIA foliis fubmlatis, fcapis fubbifloril Pentaphylli fpecies flore luteo enneaphyllos hirfuta. '^mta purpnrqjcente lucens facilius obfavatur , quaim / commuius.

  JUSTiei A foliis ovatis integerrimis, brafteis fubu- Roy. CISTU& fufFruticofusftipulams , foliisoblongis,ca.

  % /«

 • ptnun} fylveftre, anguftis & denfioribus foliis, ftore cbor indica mamei dida. Involucella longitudine _l Mefembr. Fi^' 49- ^ ^iffert ab Heptaffona angulb duplicatis torulo/Is; fpi- *Hahuat ui r yrenae.

  S» Tourncf, totraptenu Gramen avenaceum locuftis villofis anguflis OJ 4. ECHIUM caule tuberculato hifpido , foliis ih, pin.

  Sn hirfutum elatius, panicula juncea compafta« tudine folioruni, jj^ecala pducdi Hort. ^ olvtilus foliis inferioribus cordatis , fuperioribus ri breviflimo. Vix Jubdiyifa , laxa , debilis, Pedicelli numbrana' PENTANDRIA MONOGYNIA.

  267 Culmus cavus^ geniculis cinfluSy at non undtquej Spu divaricata, nudis. ^^s>* 4Q * * * * Cuimo triquetro, capitulo terminali. Ilabitat fnHelvetia, Pyrenaeis. PRIMULA foliis dentatis rugofis. Tnoji^ fapius trijlori-, pube/centes, Hahitat in Taurero Rafladienfi, montibus Lel Cliamxcri- Habitat in Virginia, Barbados. O foliis ovatis mucronatis glabrls integerrimis

  . I, foliis (parfis linearibus obtufis planis* aaxethyili- 5. E ^ facie calycis I'hyfalidis amua.

  Habitat Monfpelii , Pedemonti in vineis* 2|. Ceolat/s corolUs hrexnores ; Corollae.

  Rubre* Arbufcula baccifera circumplicatilis , yitigineo j Iris lutea variegata.

  10, J LiUum rul^rum auguilifolium. Repeiite ci^ quod minCr, la fpeciofii.

  Facics A^r/ve ejl Sedi albi, ji. ' ^ his broccenbergenlis^ Bauh.

  Purpur»» iabitatin JEthiopia.

  * Albis corollis, iliis* frudu botryoide monofpermo. ^ tis , univerfali triphyllo ovato , foliis aniplexicau- / tertjus laaceolatis noide: cortice glabro.

  I^U oly mofchatum , capillaceo folio.

  Habitat in Silefia, Auftria, Vallefia, AngUa, G fis. Do, pedunculis fupra genicula enatis.

  Fjixbrtat in fl/;?/te Lapponicis. J ragjiata multiplici fpica , flore albo. Hahitat in America» "b %rt a prac^denti Foliis ma^is prqfiindc £? inaqua^ littoralis. Hus fubulatis lonn^ioribus, umbella globoCiY fbliis Veronica fpliis cordatis feflilibus oppofitis» Ranunculus , afphodeli radice , creticus. R 8 !♦ igium totum caeruleum. 4* LEONTICR MYRTUS pedunculis trifido-multifldris , foliis fub- androfae- I^nt^phyl- umca inter folia a latere inferiore ,- unica inter foli^- '

 • 339.

  / 3- ' dilutiflimo fufco albicante & pappofa. J^^ VERONltA racemis lateralibus pedicellis pendi nus.

  ^ Hahitat sn Europa ad verfiiras agrorum. O iim fylveftre majus , fiogulari flore.

 • ' frudkibus globofis. / 'a^s, Sclarea, Florcnu Parijiis, chinenfr: ^?- i^OLYGONUM floribus o6tandris trigynis ^ Corollis quinquffidis fubcampaniformibus. OXALIS fcapo unifloro, foliis ternatls, radlce e hirfuta , magno flore.

  Syringa babylpnica, indiyilis ^eniioribus foliis.

  Pimpinella faxifraga major , umbella rubepte, J magmtu^ne fopuli nigra, hngius petiokta.

  , Hahitatin Alpi bus fiorvegicis ^ Pyrenaeis, BaldL Ludwigiacapfulis oblongls. 1 americana procuaibens lierbacei,mlmofae foliis, b«ns. Valeriana foliis ovatis obtufis miuime deiitatis.

  IJ "^ Helianthemum flore maculofo. Fiores mmerqli; pediceU at in America.

  B cuneiformia^ ohtufa^ dentata. : CONOCARPUS foliis lanceolato - ovatis obtufm- r.

  Icemofa Bromelia foliis ciliato - fpinofis mucronatis, pan (Ji. ^' BUPLEUKUM caule erefto paniculato , foliis li- jimceiinu llis fruftu minoribus

  . T in Europs auftratioris rupibus calcareis^ % itiora, magisque hirfuta , fubtus tomentofa nivecu Cq- Teucrium.

  VERONICAracemis lateralibus longiflimis, foli Gudis Jefquipedalis^ tetragoiuts^ cbtujus^ quadrifulcatus^ tatin Philadelphia.

  Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capiilaceo.

  /; I lymalus paluftfis villOfuS Biiollior ereftus. Barn Folia lanceolata^ quinquenervia ^ ftriata ^ fubpubefcenA Perficaria floribus hexandris digynis. & etiam quinis caulem amplexantlbus, fpicis ilorum , ?entibus. IROSTEMMA tomentofa, petalis emarginatis» Fios J)rls. OLDENLAND^ A pedunculis multifloris , fii * ftellatim pofitis.

  TLLECEBRUM caulibus repentibus. 'U parum anguiato-Jlriatus; Petala interiora apice Caules Fruticulqji^ palmares^ g^bti, teretes^fi titat in Afiae arenofis. Laputhum dauricum montanum fruticans , rai /fe^jiizMVz Alpibus Europae. CIcdSUS fpatha uniflora, neftario canipanuIato>ic»l^/ mmunicata^ videntur mihi omnes ex Canada fiujfe. ,

 • iiis bulbora,anguftis digititis foiiis, flore folitaiio
 • 7^ Flanta minima filiformis vix ramofa.

  LOX foliis fubulatis Iiirfutis , floribus oppofitis. Jafminum indicum, flore polypetalo exalbido, frufti africanuiu.

  Fl* CONIUM feminibus aculeatis.

  Ia globofa , flaminibus fimplicibus coroUa longiori- ^ nifioris. AlJa , fape fubtns purpurafcentes. :?: PENTANDRIA MONOOYNIA, 303 ,1 PENTANDRIA MONOGYNIA.

  19» :UPH0R^^IA inermis feminuda fruticofa filifor- ntauriea- ' bus umbellatis. Papaver foliis pinnatis , frudu acuminato

  . Habitat in alpihus Aufiriaef Siblriae. TORDYLIUM umbellis confertis , foliolis fifaii/^r z>« MalabariGe , Z^y^qw^ foffis. MESEMBRYANTHEMUM foliis acinaciformi- forActtwm' diffl 19.

  Folia fffpra nitida^ fuhtut put^^ { -uniflorls: bra&eis lanceolatis, flore feflili

  . SCIRPUS culmo triquetro nudo, umbella fupra- jHtat in Europa? pratis, Tonu tat in Ciiina^ 2f.

  4» SPERMACOCE fuffruticofa , foliis Unearibu! Kampf.

  8i8« Ranunculus montanus, aconiti folio, albus: florei UHINIA foliis ovatis; lobls divaricatis. Ranunculus foliis radicalibus renitbrmibus crenatif

 • nis latijjimis apice trijidis, Antherae fiava.

  ! Auricpla muris alpina glabra- Bauk hift.

  3^ Q fundens non ferrata > foliorum racU medio * le iiirto. Tundo , ut vix ac ne vix limites dentur.

 • ^ilofia foliis oblongo - ovatis, pedunculis teretibuS acida. Habitat Monfpelii, inque Palaeftin.

  GOMPHRENA catile ere^o, foliis ovato ( Habitat in Jamaica , ad Cap.

  % [PINGUICULA neftario conico petalo breviorc. Caffine vere perquam fimilis arbufcula, phll HalLhdv- i8ft.

  AUium montanum bicorne anguftifoUum , flo ineiorus. Tunica anguftifolia procumbens, pitalis Cerradli i di'.

  E, Fo\h planiufcula : fi{mmum ventricqfum h tundo triquetro, fpica fulcii compreHii diftichi^ fe- Habitatin America meridionali. % Gentiana floribus ventricofis campanulatis eredJ8( I.

  Lulis ramqfijfimus ; Ramis alternis^ Eolia Unearia\ nec cdsrulea ; rami teretes : fupra plani viUoJi; Folia ifraga foliis fubovatis crenatis , caule nudo , flori- fl. 323* M 17» * / Horminum coma viridi.

  Inft, i^fif* Q 4 Cha- Lapathum folio acuto crifpo. TRIOPTERIS, MECYLON foliis ovatis.

  * aptt^ia, V Caulis fuhfrutefcens , altus , angujlus. 49, , rkombeo - ohlonga ,

 • ad angulum re3iun cum pe- preffis decliiftitis bafi nodofis , foliis alternis.

  626 tor in Pyienaeis , Baldo , Taurero Ra&aAiexv^v ^.

  Sponfa folis C Ros folis C -Rprclla. AMMANNIA foliis fenjiampl' xicaulibus, ca cis brevibus muticis, locuftis minimis.

  Sloai Ciftus mas major , tolio rotundiore. [PLOCA floribus interne hirflitis, griact,.

  "CRASSULA caule herbacco proftrato, foliis oppo- mufcofa. Fidapentaphylla , partialibus trifidis , propriistr THALICTRUM foliis tripartitiss foiidlis fubreflexis flbiricuiil, Thali Arum caule» filiformi ramofi(fimo In ^^ Ranunculus fylvarum.

  CoroUarium 6 MONANDRTA UlGYNIA.

  4, aVENA panicula contracta, flofcuUs binis a -469 Hort. I Anthyllis marina alfinefolla. SA germlnibus ovatisglabris, pedunculis caule fpinofiffiml.

  Anagallis -quatica major, folio ohlongo.

  2lfi niis florjferis dichotomis , petalis maximis fubro Lomba. I- taU corollis £? Jlaminibus ^o.

  Antbeia Sedum folis cordato - ovatis compreffis faeplnli ANNus L. Thefaiirus Zeylaq» Hahitat in Turcomannia. GALIUM foliis verticillatis linearibus patulis«; Clematis peregrina, foiUs pyri incifis» Bad Gramen indicum aiopecuroides iioloferic^um maj ^abitatin Canada. ROSAgerminibusovatispednncuIisque hifpid Apiura fylveftre , lafteo fucco turgens.

  Niaria ereAa , fquamis nitidis ilotes occultantibus. Milior £? angujiior evadat, qui itaque pro vafietatibus f A9

  EL-ffiAGNUS foliis lanceolatis. Hgc Femina guiuUt Jtaminilnis ^ Jed flnthera poUiae plex , pedalis : Brafteis fetaceis , breviffvnis; 1 Habitiit in agris Galliae , Angliae, Qermani«. ^ 29] anthium foliis linearibus integerrimis loiigillimk, iiogalum ladeum maximum. Fnaj uniformis : iny olucio pclyphyilo , fetact rracena foliis iongiori^us & augoftioribus.

  Gramen avenaceum montanum, Ijpic^i funplici , XllematisJfcandens , foliisquinquenerviis ovatii^nitidis i arborefcens, tamarifci facie. Anemone trifoliat flore albo^ Bauh.

  41] palium caule teretl fulcrato , folils Owtonis glaucis & rem aequantibus.

  F 30 1 niji flofes peduiculatos pingeret ; qui in Gardenia Afparagus aculeatus, triplici fpina furreftuS. Polygonatum floribus ex flogularibuspeiunculis. Io paniculato, floribus fubcapitatis.

  Ca, ?x aettiiopicus, alaternl folus. I^bora foliislanceolatis, floribus lateraUbus.

  Calyces omnes zVif c*r Bracteas duas ovatasfe ipfls mUj Vifcum caryophylloxdes minus / foliis pruiiue :iana folus cordatis , corollis racemofis fubringen- iETHUSA. Gentiana major virginiana , floribus amplis odm Lithofpermum villofum , cauUbus procumbeii Habitat in iEthiopia. Iparine minor paluftris parifienfis, flore alba Fi.

  ^aulis hreviffimus &fere nuUus, Folia duoy decompofi- >anula toiiis radicalibuscordatis, calyciDus cilia- roflbpetalum fruticofum tenue , foUis ovatis tenuif-. S* p 401

 • * Losfl- it. P3 lubus vulgaris majbr , fruStu albd. 25(5, * Hepaticae flore calyeato.

  Ilianinusalter, foliis falfis, flore purpureo.

  EUPHORBIA inermis imbricata tuberculis fi %d}itat in Africa, Mauritania, Hifjpania, Sicilia. Anthara ovatx^ ietragomt^ teSi fg.

  SCIRPUS culmis teretibus nudis alternis, caule fo- fiuitans >ofellnum.

  'Anchufa iutea minor , quam alu Paccoon vocant, S A G I N A. [ Verbena foliis obtufe ovalibus, fpica camofa nuda

  . LBERA foliis lanceolatisrnervistransverfalibu?. I »aium peregriaum , fpliis afpleail. ' Aendorfia foliis laceolatis quinquenerviis canali- murinum.

  HORDEUM fl^fcnlis laterdlibus mafculis a] cordatis glabris dentatis, A a 4 Tha- «pricis* 2Jro. ' \ Hahitat in Europae aujiralioris fepSmf argillq/ls. Vist S* prima ftmiLiui qucvjlvis» /Af /bfc/fs i mofo parvo-dulci.

  I» CTNANCHUM caule volubili herbaceo, fbliis re- monf^elia. HMbitat in AmmcsL feptcmrionali, 2J. FuppL Uabitat in Gallia, Hirpania, Italia. 238» bris acutis, llore magno. , Duia frudu coraUino, flore pentapetalo, /%im« ic. Tat in Galiia , Italia , Anglia.

  % entiana inaperta an hujus generis? i pedunculi Flores 3 tranfuerfe pofiti , ad latcra flo- Amo^nitates thogalum neapolitanum. Ii6y 123, £ENERA nonnulla nova^ nonnuUa immutata Convallaria floribus racemofis, fuliis ovatis oblooi ENOPODIUM foliis cordatis angulato-acumi. Groilularia alia, plantaginis folip» frufturar. Ledum foliis glabris , flore tubulofo.

  HalL hdi\ 1 THRUM foliis oppoiitis fubtus tomentofis

  . F nis capiilaribus flexilibus mitibus.

  Paka Flo liymatus indicus apnuus dulcis, floribus albis, cau* ^W;in»»ft»* I. CISTUS arborefcens exftipulatus, foliis oblp laxa radiis flngulis glandula notatis.

  Jam, ^agnoli^ maximo 4ore , fQliis fubtus ferrugmeis. JLILIUM foliis verticlUatis , floribus reflexis> corol- Marts^on* ::3 fubfejjiliat mia, iategerrimj. 97^ \ framagisgljbrji Fhraiia ovqta,fej}ilij, imegra. Maiitlmus: Tot varietates /

 • .

  Qramen loUaceum , aoguftiore tol.

  Os erofis podice integris: funmiis dblohgis , race- iells glohofiLy floribus A. Nibente , efulae rara toliis , filiquis tenuifiuiiM. LA radice (bttda, floribos areftiufbulis paud- Ulbiiaj Aloe africana, breviflimo craffiflunoquc foUo Hd)iut ad Caput b. Dfonia acuieata , foliis mimof$ uui coAs affixis. LEUCADENDRON folite fetaceis , flofculis SCABIOSA corollulis quinquefidis radiantibus, c«lumbar|)K.

  ASCLEPIAS foliis ovatis, caule ere£to, un tis. Hort* Fotentilla foliis dlcitatis, caule eredo dicalibus pinnatijidis ; caulinis folum lohatis^ fta Sp ribus^ foliis lanceolatis, caule procumbeute herbaceo. Habitat in Europx apricis argillcfis. XrSOJLA frutefcens proftrata, folils Unearibus pi- proftrui.

  Fllkhu iSTUCA panicula fpicata lobata» fpiculis ovatis criftata. Nis orbiculatis ad foliorumortum plurimisli ifot in Oriente. L if in Malabaria, % quirit enim Specierum plurium accuratari Iramen miliaceum fylveftre, glumis' oblongis.

  Fiarfpinafub alis, Fedmculi fapius /rijlori, G duxnctonim. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubil Vaccinium ramis filiformibus , toliis ovatis perenr t jam. Scabiofalatifolia,ptirpurafcente flore. CISSUS foliis ternatis fubrottmdis fubdentatis.

  ^Alopecurus malabarica, foliis undulatis, fpica praete- y y 4 ' P

  Umfetta villofa, foliis inferioribus angulato-ovatis proc^. Iter Ebides lutea minima apula campeftris. Peduncolus terminalis , /S Solanum cauic inermi perenni , foiiis ovato-Ianccd Roy. Loibiainennis, foliis fuperioribus reftexis latiori- hus.

  Nis imbricatismembranaceis, corymbo racemol Bupleurum foiiis radicaiibus pinnato-incUis, ijuncus niger. JUSSLEA er&fta Jlab* floribus tetrapet^ Habitat Monfpelii prope Cajtelneuf locis montofis j HYOSCYAMUS folUs cauUnia petiolatis cbrdaltis reilmtato» lurfutos , braAeis geminis. V^ffinis nimium pracedtnti^ fed major S afperior.

  4* / us jiarjiientofus foliatus fpinofus » fpinis geminis lorago minor verna repens, fblio laevi. Formibus fubtrilobis glabris obtufis inermibus. Tis , brexnbus, Jimplicibus, Folia oppofta, linearia^ Hahitat in Auftriae inferioris^ Bojiemiae agrorum mdi Ceraftium foliis lanceolato-ovatis, caule fubuni abitat in Europs cubis

  . Q ofl itat in America feptentrionalL % gia. PANICUM fpica verticillata , racemulis quaterl Hahitat in.

  FtfT m Gallia, Auglia, Hlfpania, oriente.

  Rsf) ut obtinerem compendium tironibus gratum. LYCOPSIS foliis integerrimis , caule erefto , calf* undulato

  . Cyperus nilotlcus vel fyriacus maxlmus papyraceai nophora tertia leptophyllon purpurea. FoL 6i Malus (ativa, fruftu fanguiaei coioris ex auiter gtam. R L oppofitaj pinnata aum impari fejjili ^ nec lon^iO' 77' ^« 49* /
  . 5» lacero-ciMi afperius, femiile milii folis. Gramen bromoides aquaticum latifolium, pajoic xime fefjilia S ampkxicaulia , bqfi deorfum fpelUutk Kchium africanum minus, foliis oblongis gIabris,flo- labitatin T^Mio^^ horealisfylvls.

  % at in Europae pratis macilentis, Q floronunc bifloro. % _ mis fterilibus longius pediCLliatis, Zabitatin Taurero rqftadietifi: 5^. Alzoyatl, IVlirabilis mexicana. Arbor fraxinl folio , ftore caeruleo. I%Kf m Malabariam , KablerltsMaim, Fors- labitat in Caribaeis , locis hiimidis.

  Q Trichilia fubhirfuta, foliis pinnatis ovatis, wC Wicifoiius. CISTUS herbaceus patulus villofusftipulatus, flo- ;ibba. JUSTICIA foliis lanceolato ovatis, pedunculis fex- fitat in Hifpama.

  A radicalia ovali-oblonga j integerrima^ glaira^ pe- Pedlium foliis caulinis.

 • erficaria florum ftaminibus quinis corollam fuperan- SPERMACOCE. «* FAGARA articulis pinnarum fubtus aculeatis. Minibus exterioribus liifpidis. Libus fufliruticofis :a dracqnis folio fertrato. Ne foliis lanceolatis alternis fempervirentibus , flo- HASSELQUISTIA. Ilatis, caulibus fimpliciffimis.

  Radicalibus duplicato-ternatis

  . ^^- itjaarbor fpinofifTima , foUis portulacs cordatis. Variat cum vaiidi^ fpinis lateralibus £J db$jiii.

  , ESEDA folils omnibus trifidis : inferioribus pinna* imea. ■odendros africana, foliis fericeis & argenteis. ^pa- DTIaNA foliis petiolatis cordatis iut^errimis, giutinofa. % ' '1 lapponica, i, DIAPENSIA rioribus pedunculatis* Habitatin]^ma\ca , Amerlca calidiore. ELYMUS fpica ereda^fpiculisjnvolucroi t. I; Saxitraga foliis linearibus fparlis glabris. JFIjiM ^es etiam in hac intUviJr JUnt^ obtufis.

  Feftuca graminea, glumis vacuis.

  Femine ftriato villofo, incana. Varietas j3, foliis linearibus in umbra nata

  . Amen album, capitulis aculeatis, itallcum» Bauk Codaga pala.

  Cyma trifida , ramqfiffma , fajligiata. Gramen typhinum fupinum tuberofum , fpica afper OSA corollulis quadrifidis aequalibus flori- "^^P***- ASPHODELUS. Ex foUis oblongis acuminatis , floribus fpicatis u- theris latioribusi Germina fejfiliai L Y C H N I S. Lato canalicLratis caule brevioribus. HYACINTHUS corollis lan^^tis , caule ramofo.

  TJvaria, 8- ALOE floribus feffilibusj reflexis imbricati Hdbitat in Helveda.

  Bus impundacis conDatJK : angulacarinali fcabris, pa- ■ me. Jafminum foliis alternis ternatis obtufis. Haltitat in Baldi , A uftria , Sil>iri9e alpibus.

  Tidbitat in Jamaica, pracedenti nimis affims, % "ea, pedunculis nudis fupradecompofitis , fpicis gata , fioribus dodecandris. Tres ad apices ramorum : pedunculis aggregatis , bre- ' ternc ramoji^ Foliis alternis. I8-/ d* rnilis pracedenti; huic Folia lineari^lanc^olata 9 iUi dependentibus coccineis, cum longiffimis filamentis floribus obtufis.

  GENTIANA coroilis quinquefidis hypocrattt &nam imbricatis. Aipe africana caulefcens , foliis glaucis caulex \iirttm univerfale in hac fpecie fape deefl.

  Umbellae tenues^ dlba ; involucro partiali.

  ; Seduni foriisplHnJulcuIis patentibus ferratis,coryi 2. Imgitudine , adepque jigura Amaryllidis ^ ntm vtf^ lis trilocularibus ,foliis rugofis integerrimis dlia- annuus, i. SCLERaNTHUS calycibus frudlus patulis.

  Prelfis undatiS ; fpinis lana longioribus. 308, * lyofcyjmiis aibus vulgarisj Q. \6, t, NeRarium obfoletum , deorjumfpellans; faux^ absque^ JHfabitat ad Cap. % )llisjuuceaalpina, capituloparvo: tomento ra- mapbroditi r utrum una aut plures JpecieSy alins p.

  HaHtat in Peru , unde rn Europam venit 16%^ orienndis. EUPHORBIA umbella quinqu«fida : qi - ribus. Ciftu-5 foliis lanceolato-Iinearibus integerrimis fubtfii, PENTANDRIA MONOGYNIA. 289 ixfbliis elliptico-oblongis.

  ^uoad folam figuram^ Pulfatilla, apiifcHio, vernalis, flore minore. Bauh, Narciffus autunmalis major.

  1^4» (mcus foliis feticeis, culm nudo , capitulis glom^- binthus major, betulae cortice , frudu triangularL StnphylodendrOn.

  -JtflLIUM panicula fiibfpicata, floribus ariftatis.

  PiJliUa alba , mox purpurafcentia, entzelia foliis & fruditus afperis. To - oblongis , oppafitis , Floribusque oppo^it ^lffine practfdenti , fcd foLa angujliora : fumma magis ^dbitat in Carolina, Virginia.

  O ^AMPANULA caulibus unifloris , foliis caulinis pulia. Um radice laterali folida , foliis linearibus , caule Habitat fn Canada. Tat in Malabaria, Amboina, Cumana.

  Liaftatis dentatis oppofitis petioiatis.

  Folia exaHe cordataj fubtus fi Agrolumnia. ,-4= Nardus montana, radice oliVarl Bauh, pin. Hort, upf 49 Polygonatum vircinLanum ereftum fpicatum , florc fl nt autopta. Folia oppofita , petioiata , ovgta , iri- lis.

  Parif \Spica lanceolata , obtufa : fpiculis dpprejjis , fecundis. Lurft minus teretifollum luteum

  . THALIGTRUM caule foliofo fulcato, folii Bulbus tunicatus. Folia enfiformiaj inllofaj fecundum pynofurus panicula fecunda gloraerata.

  Fl, fvec^ a» / lanceolatis pinnatlfidis.

  5- dis 9 femioibus fulcatis laevibus* Hort. > Floreiu, it inter Graciae feget9s. J / li, CINCHONA pedunculis umfloris.

  7^^?- ^^^* cariban, HahitatinNemoribusmontium Idae,HeIvetiae. % nimi^ aaeo copiqfi , ut totam tegant piantam.

  Convolvulus minor fcandens , floribus plurii DilLeltL 2^1.

  F 240, Alflne aquatica major repens, foliis acuminatiSi 1. DELPHINlUMneftariis monophyllis , caulcfii Habitat in >EthiopIa. Paeonia foliis difFormiter lobatis. Jkmtneth Habitat ■ in Oriente ; venit Conjlantinopoli in Belgium 48.

 • Ranunculus polyanthemos fimplex. Olla lutea^ - ^ s ' ' Bulbocodium gra?cunl , myofotidis flore. Niveo feminibus nigris pleno, Sloan.

  ^ , integerrimo, caule unifloro.

  STATICE caule fruticofo foliofo ramofo, nof's. Fo^in inferiora cbovata^ camoja^ fi^ Ferula tingltana, folio latiflimo lucido. Herm Gramen tomentofum fpicatum

  . 'entLpliylloid?s fruticofiim minimum procumbens, flo-' 171. 4« MONaRDA florlbus verticillatis , coroUis puti '-■ fpadiceis , toliis crenatis ovato * acuminatis. J^nj Habitat in Ucrania» P^ Forfkahl.

  Sambucnis racemofa « acinis rubris: B^uA. H« ^num folio oblongo Bauk^ pin.

  303« Sefe'i aethlopicum , frutex. * Gramen exile duriufculum^maritimum. Fa glomerata, fpicis uriatis fquarrofis, Amoin. Campanula bortenfis , rapuncuU xadice. DIANTHUS caule fubunifloro , corollis ( fdb.

  Minatis, pericarpiis membranaceis compfeffis, F\ Inae rigidis & liirfutis.

  Petiolatis, fuperioribus ovatis Bugloflum fruticofum, rofmarini follo, T. Simile H, murino , jed angujlius , attiuSi Fhjh Hahitat in Virgiaiae , Penfylvania pajcuis JaBmanthuscolcIiicifoliis, periantliio Iierbaceo. - Heliantliemum luteum 9 tliymi durioris folio.

  Objcure adhuc diftinlla a prkcedente ( cui JimiBima ^, linearibus. # vqfa, Corolla campanulata^ truncata^ alba, '.

  Ifvt^ flofculis geminis muticis, vaginis foLorum pun

  ;JiINUM calycibus fubferrato-fcabris lanceolatis aciviTa). ' , ^- 73- les erefiiufculiyfimplices^^dein divifi in Ramos duos, Crrhus oppGjitifolius^racemif.

  Ro -Jloriferus, Spergula toliis oppofitis 9 pc dunculls fimplicibiu Alta 'ithymalus africanus l]pinofus, cerei effigie. Morif 302 PENTANliRIA MONOQYNrA. Pars Z Y y 'BXS'* OCTANDRI nulatis» einato-alatas difpofitis, fpicis geminatis ib tomentofis.

  Rugofis : 'interioribus bafi vaginantibus itat in Ame ica. C3Lules Jimplices ^ pilis rari

  PRUNUS floribus racemofis, foliis femperviie his. Crermina lavia^ vixjlriata^ 640 poc^rnum ereaum africanum, villofo fruftu, fali- m. Pedicelli breves , ut fere fpermo umbilicato. EUPHORBIA dichotoma, foliis integerrimll inbel.

  ^ogloffum , jporaginis folio & facie , aethiopicum. Diataf altero latere tantum Fhfculis alternis^ t\ iBde-maram, Rheed.

  KLIOTROPIUM foliis ovatis integerrimis to- fopinum. Habitat in Virginia, Malabaria.

  Caryophyllus holofteus alpinus gramineus. Purpureum fcabrum , uaminibus coUcA feri xctrofraftus.

  Ig, SCIRPUS culmo triquetro, umbsUa fimplici : 1 4* Stipulasbinasfnullas* lugdb. Petaloides, quadrato caule, virginiana. Al unftato , flore tetrapetalo purpureo. * currentibus , floribus acutis. ^ ibiofa corollis quadrifidis , receptaculis pilpfis , fo- s ignotus. * Hahitat in Americae meridlonalis arboribus vetups, Lilium rubrum f.

  493- ^ ^^^-^- ' ^onmibus indivifis ovatis aciuninatis fubferratis , cau^ ;o, corymbo terminali.

  * Habitat in Jamaica, Surinama. | Sveciam; partem Norvegia^ Dania, Ger- Melocaftus indiae occidentalis. [Gramen fegetum altiiTimum, panicula Ijparfa.

  , caule fubunifloro , flore hermaphrodito, ll ^t-y/. Leucadeiidron foliis obverfe o vatis oblongis ; maig bhsrico crenato , breviore petaiis j foiiis feHiitere- fculaj apice retufa &* q^aji truncata nac Habitat fh Helvetia, Bithynia, Auftria.

  %, Juncus tbliis planis anguftioribus, panicula uml ' tus calcaraia. Mdula oblonga inter infima,fpinis fubpetiolaribus cellisfubcordatis, petalis fubbicoruibus , nA emarfinaiura Jlipul^ pendentia ahsque petiolo. 29, '

 • compofita: fpicis alternis linearibus, //
 • ' x^y^* 3^* itat in Europae pratis.

  Caryophyllus ary enlis glaber , flore minore. Carnofo, receptaculo communi hemifphaBii^d tETRANDRlA MONOGYNIA.

  177 Gramen orientale vernum in udis proveniens, ^apitu- * cor.

  Anagallis aquaica anguftifolia.

  Is arborefcens/foliis ovatis gkbrif: vetuftlori* , ;.

  E^Jifr/iarGcettingae, inque monte Jura Helvetide. R 'Horminum fyiveftre maculatum tuberofum. Ilbocaftanum majus , folio apii. 4»^ i Habitat in Sicilia , Italia. E>ite fuave rubente ff^haerico non bulbifero , radice copiqfijfmis ^ violaceis, Corolia vix ad bqfin fexpar- tus tpmentq/is, SimiUima J.

  GermanicaB ut vix dilfjrat^ fed Corolla a/- Ififtor. Lparines folio anomala , vafculo^ feminali rotundo, fe- rolvulus americaBus, vulgaris folio, capfulistri- krachiata , pid^efcens , vifcofa , ramorum fw radicato.

  % Arbor foliis pinnatis nullo impari : nervo ad lal zoides major procumbens , tripoJi folio magisi'- :emofo. T, 85* i &* FoLia magnitudine & con/lfientia Padi Laa^ tufis villofis fubfeflilibus. Habitat in Kuropae aujlralis & prientis nkn p* 5' ^ I.

  Stamina longitudine tubif limbi expanfi. Scandix, femine roftrato, vulgaris.

  /wtl Pedunculi curvati; Ccdyces breves. No marginali nery^Oj reticulata^ fuktus tomen- ■yrtus indica , foliis rigefcentibus latis ac recurvis pa- \atome fartium fruciijicationis conjunilionem.

 • ^ 33- Ocymoides lychnitis reptanti radice. Ccl pkyti gitudine interncdicrum.

  FloreS fejfiksjj(&^ r«uofiu' L(gfl. Rfala gocnfia, frudtu odangulairi pomi vulgari magnl- Chaetaea aculeata. Fimpinella foliolis lanceolatis glabris acuroinil INITHOGALUM floribus fecun^is pendulls , nmans.

  Fo ovatis terminalibus contertis.

  Lachia foliis lanceolatis, racemo compofito ter- liis alternis linearibus margine fcabris, li latcrjles^ unflori , numero/i ^ breviffimi. Linia aculeata, folio rotundo & emarginato. VVERRHOA ramis nudis ffu(9;ificantibu$ , pomis ^^^. 1^^^ icus folUculaceus, foniculi foUo longiore. ' y, ' Habitat in Europae fcpnntrionalis pafcm Jmi 's 9 fpithamaiy ane^ulati^ rmdij hqjt perennantes^ jiirarinSibiria,Tataria« t^ acidimma %. /- 739- Habitus Hordei murini , fed involucra £5* srifit^ bris acuminatis , flore patulo caefUleo.

  FlftK ^mphaea indica, flore candido, folio in ambitu fer- PENFANDRIA MONOGYNlA. «15 ^ OPHIORRHIZA foUis ovatis

  .

  Erica africana frutefcens , juniperi folio,flpre ui taphyllo, Calyx pentaphyllus, Petala fape 15 « ' Gmehjibir. Folia alterna^ pctiolata^ ovata, iiaegerrima. Vi Hdbitat in maritimis GailiaB, Hifpaniae» Perfias.

  Hololleum , ftridtidimo folio , minus. Collococcus platyphyllos major, raceriiis umbd ^ Jamma gobo.

  Jiab:tatin Germania, Anglia, Gallia

  . / *' ' Cbam^erafus dumetoriun , frudu gemlQO rubra rc. \ pedalis^ Folia pinnata , foliolis 5 , ovato - oWart- ^ Habitat ad Cap. Thymelaea cantabrica juniperifolia, ramulisp ^^ YNC)SURUS paniculae fpiculis fterilibus pendu- ^y^^s.

  Raj, fuppL a5o- m p^iluftrie luteum majus. Foliis pediculis longis « > ^NELLA. Pempt* edrus barbjdenfium , alatii fraxini Ibliis. Th4 iEthiopis tota argentea cretica lanuginofa* Gip'. / Habitat in Europae borealis plateis. Oenanttie maxima virglniana , paeoniae feiniiii

  O fiabitat in Virginia, Carolina. % iC^hEC, Gr

 • tlola ccntauroidef:. Iabitat in Europx campis apricis arenqfis^ 2|. IXORA foliis ternis laaceolato-ovatis, floribas soealniia parafitica , caule filiformi ramofo genicula- D I O S M A. ChamaeCiftus vulgaris , flore luteo- Bauk. CIRCiEA caule ercfto, racemis pluribus. Linum foliis imis fpatliulatis , Horibus luteiSi ' pumiluf. ^HERICXJM foliis planis, fcaporamofo» co- ramoAitt. F olisi fuperiora muji^a^ lanceo^ prodr, 16 thratr. Corchorus americana, carpini foliiSiJ iDen-t caninus fecundm.

  42 1- ' JtJahitat Monfpelii , in Hifpania, £? Europa aufh '77« '

 • 33« /
 • 8. :unda« '"
 • Solanum annuom virginianum nigricans fpin ^l 159.

  MIRAEILIS floribus congeflJs terminalibus lonj re & minore, Bauh* pin. V; J/abitai in Perfia ad Hifpakam. Bromelia foliis fpinofis oblique recurvis , fru&ih * Culmo tereti.

  Ftes^ bralleis minimis^ Uneatis. Co- mis foliis oppofitis obovatis flrigofis, pedunculisu- />

 • 45i« / CsLvles femipedales j projlratij Jlexuqfi.

  Folia [CHILI \ foliis ternatis. Caule aculeato , petiolis incrmibus , , calyqibus 150.

  ' faro tuuca inferiore , Hneares , Jtrifl^f , ereiliiifcuUj ' mibos. Busfpicatis alaribus, caule fruticofo. I, Eriophorum fpica erefta, caule tereti. R,| lis tetragonus angulis membranaeeis.

  Folia oppqji-r latis recurrentibus , floribus folitariis. ? 5 ' fiift* tris pun&atis diftindiis. Yfculis petalis maximi^ hipartitis albis» In prace- Armeniaca majora, uucleo dulci.

  Rciflus juncifolius iuteus ininor. Lyroalus curaflavicus myrtifolius, flore papiliona-

 • \ Muntiiigia folio fericco molli, fruftu majori.

  Fl Polia oppqfita, dnyvata, inte^errima y glahra,', ' Ciulina lateribus non Jinuata j ovato oblonga^ in. Angujlana, CORNUS- Varietas /i miiiory invohicri- foUoUs trifdis difi 219.

  ^eryclimenum foliis acutis, floribus profunde diiTeftis.

  Gram 260, NOMINA haec, paftim difperfa, in gratiam mculus liortenfis, latiore folio, f, Pyramidalis. Pagotriticum volubiie majus jVirginianum. * canaliculata^ Spatha ( mihi ) uniflora. Iotropium foliis ovato-lanceolatis, (J)icis plurimis ^Ot 311. Toma foliis integerrimis oyato lanceolatis fub- amaibniuni repens, potamogetonis rotundifolii fdlio. Lapithufti orientale afperum , folio fubrotundo,fii Aira pnnicula rara, calycibus fufcis.

  FL lap, ^5 fupine conve?o-planis

  . ^ALSINE foliis fetaceis, calycibus ariftatis, petalis mucroaata. LILIUM foliis fparfis lanceolatis , floribus rao Gramen c^ninum fupinum paniculatum folio var petiolo communi^ cmnirio ut in FhyUamho Mrm, Panicula rarior e racemis terminalibus £? latefolibus. , JHabir at' Kofkockii^ in Ruffia, Hirpania, Afia.

  O Anifum africanum fruticefcens, folio anifl, | affiurgeni» branaceo albo cincfto.

  2f ris adfperfa , petiolis hirfutis. Caulis fiUformis , ad- 'itatin Araeritaifeptentrionali. 2^ S::ponaria calycibus pentaphylUs.

  CoroIWi Habitat ^ - - - "^ glumis mucroiiatis. * Dgloflum virginiaonm, flore & fruftu minimo, mdtatis recurvis diftindiscongeftis, calycibuster- Fagopyrum orientale ramofum & multiflorum, dan, t. Acerrima convitia, infmiulationes,cavilIatio- es fruiius ere^j pilo/i\ lifcidi.

  Petala ohtufa^ hirAita, Habitat in Eurqp» foffis ^ paludibus. , Gramen Daftylon bicorne minimum ariftis lor Habitat in Virginia.

  , Hahitat in Enropae agris fecalinis arenojis.

  Habitat in Helvetia, Lufitania , Hflpaniay Itil crafla carne dura. Duradna, RaDunciilus thalidri folio ; afphodeli radice. Lemmibus diftantibus, culniorepente.

  ^chnis vel Ocymoirfes repens montanum. -LARIA foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bi- Hoioilw^, LORANTHUS. AMPANULA foliis obovatis crenatis, floribus faxatilii. Corolla colore trijlij camp^nu- foL voL i acuia ^ dfliaxa'.

  Latis iobatis cuneitbrmibus , petalis interne villofis. Habitat in Oermanis, Galiis» Angliae nemoribus gla-* 3. ONOSMA foliis lanceolatis hifpidis , frudibus c Bauh. Partium , StruQura eadem , tamen diverfa jsniiiciim.

  RHUS foliis pinnatis ovatis acaminatis hijl

  . BUPLEURUM involucfllis coadunatis, unh joribus. % IVIUS foliis duplicato
 • ferratis : bafi inxqualibus. Campeftrli Habitat in iEthiopia.

  ^ Arundo foliisplanis , panicula fpicata, fpiculis^ 172. , * SILENE calycibus fruAiferis pendulis inflatis: an- pcncfuU.

  Titat in Italia, Gallia, Anglia.

  UmbeUala: Ciiius virginiana, flore & odore periclymeni^ /YidL foliis irolUbus, petalis bifidis.

  Np' '1 frudu craflb glabro viridi. * CoroUa tubuiofd^ coccinea: Labio Jiiperiore maximo , phy lum capfulis cylindricis.

  Gramen Cyperoides madefafpatanum, juncelli gefikQ pente majus. //flWrarmLufitania , Creta , Corcyra , Zadntlw.

  Libus , foliis fummis connato-perfoliatis. / 3, ^ t^ I; Hobm in Virginia, O igmata tria , refl^fxa.

  GmeL fibir, 2,p,iS6, tve foiiis fpinofo-dentatis mucronatisque. FRITILLARIA racemo nudiurculo, fbliisohH Habitat iti Sueci», Helvetie, An^vsd feplhus Jiccis. % 1 £ Apium paiuftre , foliis oblongis. Cirot(e^ fed Umbella ampUor; im ;Salvia cretica frutefcens pomifera , foliis longioril f. 4, GUILANDINA inermis, foliis fubbipinnati8:i Jujuba fylveftris.

  Res , Jolitarii , uniflori , Jiliformes , corolla iongiores, i; ,s ^ \ Groflularia plantaginis folio apidbus calidlifili ►irar/orr^ w Europa. Corolla extus violaceay intus aWa^ fape gemina. Nec ferrugineis ; adeoque longe recedit ab Hkmd Plant ^go caule ramofo^ yirid.

  Z^yl- 44i^ Flamm\Ja, - %, RX^\i^C\i\A3§i to\»& ^n^v^-\ss^v^^^Sss^ Dcmidrfflioh ; Collinjbn , Braad^ aliique. 4S7' iis , capfulis ternis , tbUis muitiparticis obtufis.

  Habitat in Svecia, Helvetia , Lrapponia, Sibbl la Alexandrina f. Fili in caule patentes Juntr CYNANCHUM.

  JtPlantago l

  Flores mafculi a fmineis dijinfli, D.

  RatbgebEqu ' 5ffe ^ - DBCANDRIA MONOGTM*:. Hahitat in Gallia , Hel vetia , Italia , Oriente. Nuciperfica , quae aucum juglandium faciem rt| »iilbus oblongus stbiopicus, foliis guttatis & ciliiin- /

 • II.
 • ^ ryophyllus pratenfis, flore pleno. CASSIA fblii^ decetrijugis lanceolads , | amnia tbliis o vatis leviffime crenatis laete virentibus.

  EROXYLON fpinofum , foliis perennantibus. Flpinoftum iiile raraofus , foliis atque raniulis ad divaricatio- Uabitat in Sicilia, Barbaria. T) RESEDAfoliislaaceolatisiutegris,calycibus quadri- Luttoi». T) tibus fubulato-filiformibus.

  Ferrata^ fed dentibus obtiifii obliquis dentatai bqfifenfim^ " rin». Nodifloro, /^d Gaulis tcres; Vi in caide quatemay linearia^ carinata ^ acuta^ lavia, Habitctt in America boreali. NymphaeaeaffiQis glandifera virgini matTOibilicatolb - ICOSANDRIA POLyOYNIA. Habitat i/zAfia ,Atrica,America. ,;^0LANUM caule iDermi fruticofb, fbliis g^ndnl fiamp^ 2. ^pat In Europx campis Jccijfmis JleriUjJvms. 5» SIUM foliis pinnatls : foliolil; lanceoUtis 1 ens. Petala duo fuperiora macula purpun dibuliformes , fiibcaruUa : limbo parvo , fauce Pimpinella foliolis fiibrotun^s. Cerinthe foliis amplexicaulibus emarginatis , E P I G iE A. AMYGDALUS foliis ferraturis infimis glandulofis, cemmuni5. 493^ yophyllus graecus arboreus, leucojifolio perama- , -eo coccineo parvo» Comm. Volucellis per foliatis orbiculatis , foliis obtufis. J lofis, racemis laxis, fruftibus fejundis. La vers capillaris , tenuijjimisque pedicellis Jin- Gomphrena polygonoides. ItaJt in Eujopa ad ripas pabidum^ foffarum. ^ FruBus apex coronatus margine oHifido^ nec MYRTUS peditnculis miiltiflbris, foliisgeminisfub- Zuzygiam* nodofj», 3. SPERGUL A foliis oppofitis fubwlatis laBVibal nis , calycibus duplicibus obtufis.

  Vj^ JUSTICIA folils ovatis integerrimis, braftels cu- nis pedicellatis , involucris ad flngubim pedk tiolata , lavia , undatai , intfgra! : Flons "' AZALrEA ramis difFufo-procumbentibus. Foliis quinquelobis : lobis trifidis^ »«Jor. AcviUus bia anguftifolla fpicata.

  145* Racemus brevif/imusy pedunculis longijfmis : brdF\ TRIVf ALIA nomina in margine appofui , m «y. Jil;{, to , ftipulis perfoliato - foliofls patentibus fubro- perfoUatum culatis fblio dimidio brevioribus. FL xeyi 66,

 • Velutta-mandaru. Sedum luteum murale fpicatum, folio umbilicato ro- AUM 3. IcW \ vix dijlinSa ejl fpecies; ariiculi in jalfis enim magis fab/rar z/z Jamaica. ^TM foliis fenis lanceolatis retrorfum ferrato- uliginoftun. Scapus teresj foliis longior^ minime glaber. Calyce lanato te&is, foliis ternis fubcilietis ] I Maiigie jali&f a , folus lubrotundis verfus fladl Habixax in Jamaica.

  Cun, 226, - Planta fimiUima pracedenti , Mnc cum ea mixta ; i Arbutus folio non ferrato

  . Semen z » fvbovatuni , acutis claufis» Sp.

  Petala ^, fubrotunda^ calyci inferta. Fi- I refuperiore magis explanata ^ fuhpubefcentia, C ata in apicem lanceolatum. Flores pentapeu JPHORBTA umbella qulnqueflda s dichotoma , fegcttlls, 32. Te , f^ Gramen folio ipicam amplexante

  .

  Bax Full text of "Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas" Skip to main content s creEli. Color viridis, mentofis plicatis , fpicis folitariis.

  Solano congener triphyllum canadenfe. Morif hi^ hifpidis , (laminibus corollam fub%quanti Barr. Hyaciiathus fteliaris fpicatus cinereus.

  ^6% foiiortim fummitate iiiterna & externa nonnil] alba

  .

  J ^ibus echinatus j fruftu flavo , foliis rotundioribus.

  PLANTAGO foliis lanceolatis, fpica fubovatamHJ ;" ovatis glabris crenatis. Mum mifere Amici BOT ANlGl femina Phyteuma.

  Rhamnus iuermis, foliis giabris crenatis.

  PULMONARIA calycibus abbreviatis, fbliis fK 408.

  Caftas cylindraceiis ereftus futcatus majbr foBOi at in Curaflao. % ntat in alpibus Helveticis, Styriacls. Ovato-oblonga , aUa/ipicc crcnata f fcrrata^ aUa "^cvaliai int. ^gerrimaj Idevia ; caulina flftcr/ia, lanceo'.

  Tat in Scaniae ^ Europae aufiralioris pratis^ a* Spica fecunda , conglomerata , ovato-oblonga

  . Siponaria calycibus pentaphyllis , corymbis Gomphrena vennicularis.

  Alt, Jig, JlruBura eaaem^ facie dijtinda , Sedum minus XI. PROTEA foiiis iineari

 • lanceolatis integerrimis lUS &Iiis ternatis : foliolis petiolatis ovatis re- Cominia. TWOCAULON culmo decangulari , foliii enfifor- «ieca9g«iare. Fjabitat in Europse cuUis^ maellis. Caulis nunc ^fimplex di^iti * fepitria
  . CAPPARIS pedunculis umbellatis , Ilipulis fpii Afra arbor acaciae fimilis, foiiis myrti aculeatis (J>ien- jropliyllus fylveftris minimus. Solaiium artorefcens, foliis angulatis, fruftu au j^ 6alanga.

  R* 53* ^itat in Jamaici, Chilli.

  Pptamogeton foliis linearibus acutis longiffimis alternis rdm, ubi cejpites conjlituiuit , lanceoiato-linitff mts petalorum utrinque adnexa y 'conftituit MflW [ 'Olea lylveflris toliodurorubtusjncano,J?a«i. Lim floribus bullatis confertis in fummis caulibus. ^ -^ Hah tat in Europa auftraliori % Hahitat in America, nknc vulgaris per Europant Alifmoidw.

  Svecix planta certe dioica non e/f. Q fimile, foliis origani fubincanis.

  9- AVENA panicula laxa , calycibus triflorls brevi Forrum radice laterali cordata folida

 • peaand| /?, Arundo indica laconica verficolor. Amafoniuni radicuias emittens ex geniculis. Quillo animo fultinui , nec fuis audoribvis l:vsec Fanax Afclepium apulum» Colutkn.

  HYOSCYAMUS follis ovatis integerrimis , c Habitat in Canada. ■■'■ ^' 4» DIANDRIA TRIGYNIA. Ttabitat in Europa auftralL O '

 • 14 / 15- Leucas; Chamxdrys alpina.

  Ria foliis orbiculatis, petiolis biglardoft cllvaricatura^ 22. P/^NICUM paniculis brevibus muticis, culmoii teSTRUM florJbus pedunculatis. RHUS foliis pmnatis integerrimis^ petiolo ii fere umbellato. /25, Corolta campanmata^ parum quinqueloba^i vo. Difert fminibus cbiris^ in reliqms cm V cis. TChamaecerafus alpina , frudtu nigro gemino.

  RsLceinlfoliis longiores kxijjimplices, LoroUis minoribus albis , nec fuhruhcntHm, 4. MYRTUS pedunculis fubtriflori«, tbliisfub Habitat in India. Fldfpidu SQmm2ifubarcuata, vix ac ne vix coronata* Anthyllis marina, chamaefyces finiilis.

  Piiu fubrotundo, propriisdiphyllis

  . } laciniislanceolatis, pedunculisnudislsvibus longifli- Manga indica , fruftu magno reuiformi. S- Chenopodium foiiis ovato-oblongis repande fifl //dfcimf in Cbina, Batavia , Zeylona, Surina )nyma. At in Anglia, Galliae, Auftriae , Sveciae par/x i8

  ■ 1 Habitat in Alpibus Lapponicis. Alparagus aculeatus alter tribus aut quatuorfl[i 7, 212.

  ^7^- Antanifophyllum fcandens , alfmes majpris folio. Vav^ -julis digitalis , filiformis ^ ere^s ; Folia optofita^ lahitus S, inaparta^ at Folia mgujiiora £9 Calyces r^tulit Lxflin^. I Hahitat in Virginia- ASPARAGUS. Ftylis limpli* * 1 * t-1 Hapitat in America fept^fntrionali.

  % ^ , SSIA foiiis feptemjugis lanceolatis : extimis llguftniuu caule herbaceo. Petalis lanceolacis , pediinculis terminalibus fubbinat-. Liola cauli propiora magis ovata^ nec minora; extima 420. Varronia aflbrgens farmentofa , foliis & capitnl itat in Sicilia. O arfie claufis^ hqfi mucronatis. Iaua foliis cordatis , floribus paniculatis : tubis Pluk.

  Ceanothus corymbis folio longioribus. ALISMA foHis ovatjs acutij, pedunculis umt cliff. Cliry&nthemum fruticofum, polygoni foUis, africa- europaeiB9. Scabiofa^ bellidis folio» pyrenalca mininuu I l filiqua torofa longiiii na. Hahitat in alpihus Pyrensis & ICalicis.

  ' Veronica alpiha pumila j caule apbylb.

  Stolones ohlongi confertim imbricati.

  Mcfpilus germanica , folio laurino non ferrata !lPentaphylloides orientale ereftum , folio & facie pim^ hnefloribus racemofis, foliis lineari-Ianceolatis a- fllftita.

  CISTUS arborefcens exftipulatus , folHs lanceol ilaris major, femine albo.

  Potamogeton mfnimum, capillaceo folio. Bauk que, caulibus procumbeotibus. LYCOPSIS foliis repandis dentatis callofis , capte zH.

  STATICE caule fruticofo foliofo, floribiu Celonias foliis radicalibus lanceolatis.

  Foiia alierm j petiolata, ova^a, obtufa.

  , --, liaj hraHeis Skongis ^parvi^, Pedunculi partialfs bra- to , flore purpureo-rubente.

  Planta caule , foliis , calycibus^ pilis d- dunCulis umb^llat:^. Follis difformibus , flore luteo. Itis fmuatis fubtomentolis, calycibus aculeatif- \ cnfc.

  Scir- '^ Jiahitat in Lufitania, Hifpatiia, Anglia , Judx>a, 2|. Corol^a vix calyce longior , petalis apkt^ lODECANDRIA ■fric^^.

  LulatiSf Foliaque cordata pracedentif^ fed crenata ramofo fubdichocomo calycibus pilofis. ?L ANTARUM, carum llofculis retrofradis. DAUCUS radiis involucri pianis»; laciniis ro bus fufcis '^ foliis magis fcabris.

  LAPONARIA calycibus teretibus, corollis corona- lutea. Full text of " Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas" Lemgo* a.

  Quam infecunda* Flores in capitulum braSeis m HEXANDRIA MONOQYNIA. 445 igeiUftnim raiis & totniculaceis foliis. ^ i^ACTUS ereftus longus fubo&angularis : angulis pcruvianus.

  $♦ '

 • ri itat in Virginia. Carvi foliis tenuiffimis, afphodeli radice.

  Erica major fcpparia, foliis deciduis. ^ampanulataj ^uinquefida, Stamina 5.

  Tis fublongioribuSjtbliisquateniis triaugularibi Bemfclietti. Illimus D, Carota Caule^ Foliis^ Involucris^ Invo- [ diata, fdcatiC.

  :entilla folii$ ternatis incifis , caule diffufb. Bb 5 Ha- mibus, caule dichotomo. Pamen Cyperoides Indiae orientalis elatius, panicula ccolati ^ j£uminati.

  Fusy divaricatuSj teresy tenuis. FoJia parva, du" '^ Habitat in India. Itius tertius flore Iierbaceo, baccis nigris. I aurea americana frutefcens glabra , foliis fubtus Tnal?arum magnum. Ra 4 qti£ cingunt Jtamina , alba.

  Varietas /ij hybrida ra laurifolia, floreaniplop. Ex ^i^s' Rami$ puTpufafcentihus ; Ramylis ft^tor 28. RANUNCULUS foliis fubmetfis capillaceis, emer- aqiutiKs. Rlauciun« 2 tia s Jijlulofa^ heptagona, erefta, Spatha/iiWa lHobitat in Europae fojjis paludqfis. Hahitat in nova Hifpania, Surinamo.

  Hort,i M 3 S* 1- lachia orientalis aaguftifoiia.

  '

 • longis acuminatis integerrimis. BROMUS paniculanutante, fplculis qua|drifloris:|: Suunae Ciftus urticae folio 9 fiore luteo. 87« ibio(a latifolia rubra non laciniata* Baulu pin.

  I^a ' 1« 6, SCABIOSA coroliulis quadrifidis aequalibus, Hahtat in Enropae agris inter fegetes^ © c«r. Rtritico fimilis , angulliori tblio , convolvuli mo- longa. 351- PHALARIS panicula eifura, glumarum carinls ci- Cuminum fylveftre, capituIisglobofis. I^ JAA caule erefto glabro , foliis }inearibus , flori- Zeylanica. Nograpbo praeftantiore; in EXOTICIS vero i tesb.

  T, 20^ i Haiitat in Europae glareofis.

  Jed fpeciem dljlinflam propdgans, Folia / mafculi. Semina oblonga , muricata j moffs Coris caerulea maritima. * LIUM fcapo nudo tereti inani, foliis fubulatis tenuiiHmum nis, pomis muricatis.

  W V * Eq^V ^ryophyilus aromaticus ind. Orient^ fruftu ciavato^ , vioribus. ASPARAGUS caule lierbaceo erefto> foliisfd SAPINDUS. ^

 • , > Ciftus Ledon anguftis foliis.

  Flores racemofi^ purpurafcens y uti etiam Folia floralia.

  LMPANULA ramis patentibus indivifis , foliis limonlfoUa univerfalis termiftalis , fiffilist Livolucris Involucel- datis integerrimis. MihVtff w a//)zfa«Lapponlcis, Helveticis.

  Lis Uvis^ nec margine fcaber* Folia virinque Catulli-poia.

  40/ >BULARIA caule fruticofo , foliis radicalibus bifnagarica Helianthemum ferpilli folio viUofo,flore pallido. PSIDIUM foliis lineatis aCuminatis, peduncolil Habitat in Europae -collibus aridis.

  Tert Germine pyramidato , Seminibus paleaceis ^ Evonymus virginiana ^ ribefii folio , capfuliii LEUCOJUM. Cdiatis; inter quas BrafleoLe 4^ Uneares ^ Calyx apice barb.

  In jluviis amplioribus proj fi intra capfulas generantur. Iminis terminalibus, glumis folitariis fubbifloris. ISS*f !

 • Gingidium umbella oblonga. 151, fius virentibus, flore fubcaeruleo. J^iuk-, alm, l\ ferratis, brafteis floralibus calyce longioribus ' lOMELIA fpliisferrato-fpinofis obtufiSjfpicisal- linguUtt.

  ' Tithymalus indicus fpinofus, nerii folio. \ \j^, RANUNCULUS calycibus patulis , pedunculis fiil- rcp«i«. 17* iiai, hiJL Chryfophyllum foliis ovatis fuperne glabris pi 1 CLYANURIA MONOGYNIA, 73^ tis mediocribus folltariis , foliis ternis , cauleari dis, Hort, upf. DELPHINIUM neftariis monophyllis , caula Armerius flps quartus.

  Theatr, ; jai niajor, Pif braf. TOURNEFORTIA foliis lanceolatis feflilj y. Lipf 127, PENTANDRIA TETRAGYNIA. Heh\ ^22^ centiam Domini agnolcat.

  Indignus profe- 1- bura latifolium. Bauk pin, 334» fininoides aculeatum , falicis folio.

  35« ina corolla paulo longiora. Tat in Anierica ymrldionaU, b imberbes, a^ Pedunculi ad apicem caulis , paucijlori , dcu- i candidum. Cretlca $/ SAPONARIA calycibus ftriatis quinquangula Caulis non hifpidus; Rami patuli.

  Calycisy^MOT Radix repens^ Facies planta pr^cedentis quoad Jla :o8. Stami- Clajfis Vll ■> ««5- / 3. Folia Radicalia in cefpitem collecla. P- 559- ^ , _J Habitat in America meridlcndi. Tf ioribus nutantibus tenuillimis. Oxalis bulbofa anguftitolia , caule foliofo , natu« i^.

  CISTUS fufTruticofus procumbens exffipolatosji^ w),ium. ^ GYPSOPHILA foliis linearibus; axillaiibuscoil jus. Flores nutantes , pedwiculo e dicbotomia , Jlpre Ficoides f, Melocadlus minima laniiginofa , W Hac differt a priori: i.

  Racemis minus paniculai af^aragol' PENTaNDRIA digynia* viifofii. 3, DAPHNE foUis feffilibus latferalibus folitariis Piantbus radice repente> ramis decumbentibaii etris numerofis. 1, Campanula minor rotundifolia vufgaris. Tntus purpurufccntibus o apice purpureo, Filffl 6ALANTHUS. Scammoniae monfpeliacs affinis, foliis acati< Planta par\'a , p) ocumhens , repens. ' pite bulbifero , radice multiplici.

  Hcdl alL * Iruru fcandens pentaphylla. Floves a&i: BrdiSbsse Stieim Aforif. ►LANUM caule inermi herbaceo. Foliis pinna- «iberoftim, Meleagris.

  Habitat in aquis vadojis Angliae , Belgii. Mat^ A a A Mi- d non aggregata , verum Jimplex. ALCHKMILLA toliis digitatis ferratis. Daucus, glaucofolio, fimilisfoeaiculotortvjof 154

  . G^ ipoMOEA foliis cordatis, pedunculis multi Ammi perenne repens, Morif hijl^ 3.

  * Sedum parvum , folio circinato , flore albo. Arundo paniicula, laxa, calycibus fubbifloris.

  FL fvr»\ 3rvofis petiolatis- ifi attenmta j angulata , lamtginofa unilocularia, CUMINUM- N ' Ornithogalum majus.

  FruElificatio adeo C orhiculat^ , ut de matre U dfolius fi-utex afiricanus, flore fericeo. Pedunculi axillaresj foUtariij unifloriy nudiy tereta^ pomis oblone;is acutangulis.

  Ttim radice foiida , cauie erefto, capitulo buibife- Gladiolus folii^ enfifOrmibus. )tamogeton caule plano, foliis gramineis undulatis, - (^ecumbente. AVENA fpicata , calycibus fpiculis fexfloris longi- fpicata.

  Differt a pracedtnti ^ cui /imiliimum ^ Foliisjexji oribus quafi umbellatis terminalibus* Brown. Jam* irjf frt Hifpania , Gallia, Anglia. Q EPIMEDIUM- riife/cetites aqfperfi pilis albis

  . *** Acorus verus f Calamus aroniaticus offii lia urbana. ANKMONK pedunculo involncrato , petalisapice ulaca ianuitinofa procumbens, vermiculatsfoliis, iorbia inermis , foliis altetnislitiearibus acutls ^ par- 384 PENTANDRIA TRIGYNIA.

  Folia tato-lanceolata f lanceola^ CerafusTiiaior f. Fylvcftris, fruAu fubdulci nign); lOPHYLLU vl foliis petiolatis : foliolis obova- P»^«^ Verbena caule repente, foliis oblongis fuperne creoj t. PENTANDRIA MONOGYNIA tis patentiSimis mucronatis> caule flaccidov ramis Irunifera arbor fruftu maximo pyriformi viridi,peri- Vitis idaea americana , longiori mucronato folio Hihitat in Europae cultis.

  Petala maculis fulvis piuiBatcu 60 TRIANDRIA MONOQYNIA

  .

  CONVOLVULUS foliis cordatis palmafi tomentofiSt caule erefto, petalis calyce breil Hahitat in Italia , Oriente 4 30PHYLLUM foliis petiolatis : foliolis linea- coccineum^ monlp, 231.

  Gramen xerampelinum , miliaQea praetenui ramoi AlLIS fcapo umbellifero, foliis ternatis obcorda- vlolacea. In arijlam exeuntibus iongioribus ipfa fpicula^ dem- que ligula. Spica fimplex , fecunda , rachi rwflj Zizyphus.

 • 5- ^ Spica ut in Flantagine oltecia Jloribus parvis numerojk Bonus Henricus. "X fQliis ox^ali-lanceolatis^ coriaceis ^ myrica cortfi" tCjrperos rotundus efculentus anguftifolius.

  Pin, FruteX Ramis teretibus , glaucis. Folia elliptica , «- «nis ovatis. F \ £UM foliolis uniformibus Incifis : alternte mino-. * tis : laciniis linearibus, caulc multifloro.

  PONDIAS petiolis communibus compreflis. ICOSANDRIA DIGYNIA* «x floris. Nunitt hujus fpecies erat^ leHa a Burfero. Olga frutlcofa, foliis verticlliatis tenuiffime vll- ra pedunculis multifloris, involucris pentaphyl- doi.

  - ra glabra , folloYis feptenis. Irdykia iioribus fpicatis pentapetalis,follisoblon- Millefolium aquaticum equifetifolium , caule 5.

  ISoorollisbarbatis, caule foliis altipremultifl^j rtm^, 15, POTENTILLA foliis radicalibus qulnttis ^^K) I radice folida , fcapo multifloro» floribus capi-. Uum, »2, SILENE , foliis lanceolatis fubciliatis , ^ doro prognatus ejl. To-ovatis conyolutis , ramis rauticis.

  Helianthemum alpinum fisrpilli folio nigricante&hir' Atragene.

  Geo; Fblia baji minime corditii APONARI A calycibus cylindricis villofis , cauli- OcymoidAu Statura Coccoloba. Folia alterna , fubfeJJUia , lato-ovalibus , panicula coarftata. SIUM foliis omnibus bipinnatis.

  Cyperus floribus capitatis ereftis pedunculatis. Convolvulus caeruleus minor , folio fubw 881.

  Mis ramis minora rariora, Rami rigidij rarius m ^ globato , braftea reflexa, p^

 • 3. RamofuS' Folidi alternaj cordatay dentato-ferr FRANKENIA.

  1 Convolvulus minor repens rupellenfis, flore Saxitraga montana minor Italica, foliis in bK piinpinel- i. SESELI caule declinato, umballis nid)ilibas corne.

  1« Habitat in Europa frequens, 2JL rpuria &utercens, fUiquis tenuiilimis.

  Emarginatis , petiolis biglandulofis, Brcwtu len tomentofum virginianum , panicula magis cora* le bifolia , frudu Coriandri « radice geniculat^ PENTANDRIA MONOGYNIA,. 233 Jinis tripartltis feffilibus lanceolatis integerrimis, /Joy.

  RVOLVUTLUS foliis cordatis trilobis , corollis Nil- ;n iiirfutum, capitulo globofo. Naiibus, ramis reflexis retroilexis. Renaria folils fubiilatis, calycinis laciniis membrana nliff^ 230.

  MUS fbliis aequaliter ferratis : bafi inaequalibus. Dalib, parif i5, f feda mir^r vulgaris.

  C)XALIS caule ramofo diff^Lifo, peduncuUs limbel- corniculac ' rubris.

  , crcceis nec albis, realis , orf /zVora, fontes

  . Polygonum foliis gramineis , fpergulae capituli ♦REFORMATORES.

  ■I icanephyllum elatius virginianuni f. Conge^

 • ychnis noftiflora.

  Imi plurimij nudi j fimplices ^ triquetriy Isi^es y femipe» Lilium convallium miiius. Uat in Europa aujlrali, inter faxa rupes^ (B in Habiiat in India. ^^ ifraga foliiscordato-ovalibuscrenatis ,corollaalba, cemo terminali fimplici. ¥olh fefquipedaliay Carvi alpinum

  .

  Prorfr^ 84, Buij vihus : tribm alternis brevijfimis. ^^£ petalis,S involucrisi Flotes primarii mafcu-.

  - JLreucojum bulbofum autumnale tenuifolium. Cluf* Ctenothera foliis lineari-lauceolatis dentatis, flc 830. T riftatis exterioribus teretibus. Jdo Melanthium glabrum ficulum; Raj. Ficus alzoides afiricana mlnor erefta, tri- Cyperus omnium maximus Papyrus didtus.

  :i&aga foliis ovalibus creuulatis, caulibus nudis» iougitudine corolla fuhulata. Campanula decurrens, foliis caulinis knceolatis bustripetalis , fruSibusmammillatis.

  * fum imbricatis , umbellis lenticularibus^ nis fylveftris lanuginofa miiior.

  P, 173, titis apice fubtus Cdllofi.

  Granien typholdes alpinum , fpica brevi- deufa. & Vl roi in Europae apricisj prafertim maritimis. Q Onagra bonarienfis villofa, flore mutabili.

  Gramen Cyperoides majus aquaticum , paniculis pl tufis.

  — otyledon floreluteo, radice repente. Inthus indicus tuberofus , flore narciffl. Ulaca coraffavica lanuginof^ prociunbens, Herm.

  RCHNIS floribus fafciculatis faftigiatis. PHYTEUMA fafciculo terminali feffili , fblils :operficon pimpinellap folio. PSIDIUMfoliis lineatis obtufmfculis , pedooa Scabiofa 9 capitulo globofo, major. V^ univerfalis radii iateralesj S f 4 divaricatij ticisacutis, foliis fetacei». IXORAfoliisovato-laaceolatis, floribus Dicnofc.

  Tur Floribus ^lobojis , latJugine luteo-vin Nabitat in Hungaria , Bohemia , Monfpeli].

  Ntat in Penfylvania, Nova CaBfarea, Noveborai-' %oi PENTANDRIA MONOGYNlA, quinis ovatis crenalis, caule erefto. CUff, Aconitum iycodonum » flore luteo. Turpetlium repens, foliis althsae vel indicuo: 33.

  ERTCA antheris bifidis inclufis, coroliis camp bro. Ov^^% > tvovv dotCo fedlateribus muD is quadrifidis.

  I vero in hunc tamquam hofpitem introda- tis. Chriflojpboriana africana ranuiiculoides , foliis rigiA dentatis.

 • ' at in America caUdloyi. SCHOENUS culmO triquetro, capitulo fubrot 8/ I5t, trifti colore; calycibus hirfutis; braflfis Oxalis afiinis plahta aphylla mammillaris.

  Bvm tat in Jamaica , Vera Cruce. I^ Habitat in Italiae montibus , Aprutii Salmone vitii Melica petalis imberbibus.

  "^Differt itaque a pnecedentii quod nuUi aculei fUiolis Clftus ladanifera hifpanica incana.

  467^ drifidis imberbibus interjedo denticulo. Hart, numerqfisj alternis, confertis^ virgatis^fimp Bb 5 Hd- lubus vulgaris f. OXALIS caule fubramofo bulbifero , psd DECANDRIA DlGYNlA.

 • guUi Jlore calyculus remptus , hemifphxriais » paniila foliis ovatis glabris obfolete ferratis, ra- ffdia. UVULARIA foliis amplexicaulibus.

  Gois, calycis fquamis elegantiflime ex flavo f Sumach angudifolium. FPHYLICA folus coidato - ovatis patentibus, caule cor^^at*. 14, fcabro, petalis diiobus majoribus. Malitat in Europaajws undqfis ^ fojjis ^rivulis.

  Tulaca curallavica procumbens , capparidis folio , /^. Lylimachia rubra non filiquora. 58* K S Habitat in iEtliiopia, China.

  "^ Verbena foliisverticaUter ovatis, fpicisgIobofis.

  ^ sTRATIOTES fbUis enfifoj:mi ^ triangulis dUi ALMB

 • I Tithymalus orientalis , falicis folio, caule busglobofis.

  I^ Habitat in Kelvetids y Narbon^ , Germani», Ai monfp. Ciflus araboinenfis , folio latiflimo fubrotundo. Ineiviis ovatis crenatis oppofitis , flpribus fmgul^- P 131- Paeonia folio nlgricante fplendido , quae mas. Tis , ramis dichotoniis, f« K AUilUS foIUs venofis lanceolatis perennaatibus j Ifio- nobUb. Corolla tubus longior^ quam in priore , ut in Verovit taureoia" 6.

  DAPHNE racemis axiUaribusi foliis lafl Sii/m^ //2 India.

  Parif 211* alis orientalis altiffima , folio ferulae. I 4 Cina- >melia ramofa & racemofa, foliis arundinaceis fer- ^ petiolatis, caule paniculato.

  Calyces Jnubus refiexis , germen.

  Gramen montanum avenaceum fpicatum. BraSea angufi^e, lanceola- at in Mexico , Creta , Hifpania.

  UTRICULARIA neaarjo conico, fcapo pauciflon canaliculato-trigona^ erefia^ integerrima, fubvil. 67* talis tribus genitalibusque decbnatis. CIS rus herbaceus ereftus ftipulatus, foliis linearl- / ' Vailiparif iSi. RUBU^ toliis teruatis fiibnudi^: Lteralibusl* biofa perficae foUo , flore ametbyftino.

  »7, Scabiofa fruticans anguftifoiia alba. Pin, i >liii planis , piftillo decliaato. ^RURUS foliis cordatis petiolatis, amentis fo- Gcrnuuf.

  Cantabrica, flore m^ximo ,foHis itiyr:i fubtusin- ^2, Roy. Paril ppolia RadicaUa lato-lanceolata , nervofa , rigida.

  T ^ longiffime reptam\ rapdn^a maxima, fbliistpngioribu3, cortice fulcato ^

 • ^iiat in India. L^ ' / alba ^ limbo rejfexo, Anther

  IXIA foliis enfiformibus ftriatis , fpica elonigata. Ipinella canadenfis major, fpica breviore rubra, mi.

  Gernjen unicum , absque 'vijibili perianthio , Jabitat in Europae aujtralioris fuccuUntis. % ntat in Alpibus blclveticis^ Lapponicis

  .

  2|- Vitis folio fubrotundo> uva corymbola inum pomiferum herbariorum. Scurrula parafitica , foliis ovatiS oppofitis , rai M m 5 T;t\r Horu upf.

  Elum approximatunu Calyx lateribus dilatatuSf 1 ib. 4*LINUM calycibus hirfutis aeuminatis, fei&Ii! Hahitat ad Rhenum in Italia

  . UM foliis fubvillofis unduratis petiolis sqdali- undulatom.

  MESEMBRYANTHEMUM foliis aequilateri -tri- odule. TOB biiat in ii^yptO o ifethiopia. "^ Materia ^borlna inermis, foliis oppoiiclslanceolat]S,umbeI- frondofa. Quetris acutis fubpundatis fubconnatis angulis fc Capparis iuermis, foliis oV^alibus alternisperenaantibus^ )tritico fimilis fpinofa fcandens,ari folio latiore, anfouum.

  Foliis fubulatis lemicyiiodriciSL la£Vibus vii ^. :ulis fubulatis> panicula rara con^ada: Fllapp.

  ♦ 1, ASCLEPIAS folils feffilibus oblongis lancei ovatis lineatis repandis fubtus reticulatis. Natis foliis, fiofculorum calyculis villis arj rUM calycibus capfulisque mucronatis, petalis u^itatiin- Herha Antirrhini moltis^ Flores Campanula Mediij fertifjinusj numerg/ijffimis ^ horixontaliter a pedunculo rae 10. I alterna, lanceolata; Pedunculi fape c regione ichia (iiiquofa glabra minor mariana, augu(Uo< , Potentllla foliis novenis palmatis apice ferratis, //«//.

  L BLITUM capiteliiS fparfis lateraiibus. Coroilae alb/e^ Stylus Campanula caule.

  Ramofo , foiiis ovato-obiongii irfofplenium 1. Itat in Ilerfia, ad mai'is Cafpici Itttus, :>. ' / ■

 • gatum^' cyUndrifium ,: refolvitur in Semina hirfuta.

  Nus petiolatis , caule ramofo erefto« Roy

  . Hig^ 7, HELIOTROPIUM foliis linearibus glabris a Hort. ^ Gdmi tenaces rtferunt Thejii juncei laules^ R E S E D A.

  Capenfe geniculifioruin neapolitanum credl* Scheuckgram. ? t foliis rhomboidalibus ventricofis qylnquefariam Pedunculi articuktij incraffati^ plicati. PetioUs aculeatis^ PeduncuU plures , ramfi i Smyrnium amani montis. Jimplices^ multijiora: Feduncuh communiy brefi Habitat in Guinea, % fcabris.

  INUM foliis carinatis- FL "leyl. Camjpanula alpina fphaerocephalos. ***** Helxine foliis fubcordatis.

  SCABIOSA corolluiis quadrifidis fubradian Fi^oides capeufis, folio tereti argenteo, petjpli Jigur. SIA foliis multijugis linearibus: glandula ba- ndmofoj- ?eftuca ariftis paniculae circiter longitudirie plumoifis. ALSTR^ >RMERIA caule adfGendente.

  IGramen nodofum avenacea panicula, radice tuberi- plygoni hifpjnici genus Clufii. Hijl, 11 25? us campeftris & theophrafti. Fubulatis tubum aequantibus , petalis multifidis. Mcamata» fido ariftato rigido. Jaflninoicfes finenfe , halimi fblio long^ore & U{ DlANDRIA MONOGYNIA.

  Gentiana paluftris anguftifolia. - ' ' r nearia » obtujiufcula , plana , obtufa , vel w 1^6. P» 393 J* "

 • ^- 13* f <^* I. Spicafecunda^ airSie imbricata, germanica.

  DiflTert imprimis ah Hyacinthus africauus tuberofus, , llore caeruleo um [ Ehret. Plantago fcapo fpicato, foliislinearibusfubtu«conv^^ t. Olvulus calycibus tuberculatispilofis, Firid. Clematis purpurea repens , petalis florum^^coriaceis. Sanguinaria major , flore fimplici.

  \ viUofo - vifcofa ; AUs ramijicationum viridi quqfi pru- cleff. Go Habitat in GermaLnia aujirali y Monrpelii^Hifpani.

  Caiidice glabro eiiatis, BoerL lugdb, 2. Abitat in Jamalca, Brafilia, Surinamo , Curaffao.

  Pruneoli albi oblongiufculi acidi. Tmda , glomerata exfpiculis fubrotundis. FoL cordato-fagittatis , feniinil>us lavibus.

  JwAi Babitat in alpibus Helvetiae , Pannoni^ « Ma t- 43- ibitat in $ibiriaB > Qermanise kumidiufculis, 2). "bitat ad A^l^ feptentrionalis faltnas.

  Habitat in Mexico , Lufitania, O ftindto. \* s tomentofa , £^ fre fuhtus tantum fuhto* IVl foliis pinnatis , floralibus ternatis» Hort. Natis : auriculis dentatis, pcdunculis fubunifloria ntat in Germania © folia. YTHRUM foliis oppofitis oVjIibiis.

  FlotibusieLfiU- ' tundis glabris , floribus folitariis axillaribus,c Phlox foliis ianceolatis feflilibus glabris crafTis, i Hahitat in America feptentrionali. Camocladia caudice fimplici > floribus contertiS feffi- \ um feipine lo^giore.

  NDIX femznibus padunculo Villofo breviori- gtaadldcini. Lychnoides , juniperi folio , perennis. YailL ptarfii Baxifraga foliis radicalibus quiuquelobis, florali ovato. RA'% \ Groflularia frudunon fpinofa, l^rialaba^l^ leo

  . '*olia inter flores difiingttunt hanc a prima. - capfulis in fumniitate fere umbellatis.

  SAXIFRAGA foliis imbricatis fubulatis ciiiat le Iiifpido aculeato , petiolis inermibus.

  Helleborus caule infernc ai)guftato multifblioraoltifc- Hort.

  Gentiana anguftifolia autumnalis minor» floribii diatL 17. VALERIANA floribus triandris, caule quac' ' l^fiiiapUciifimOy umbellis uutantibus. Magnolia tbUis ovato - lauceolatis acuminatis aimiai Hahitatm ^ttiiopia.

  5IUM panicula foliata , foliis lineari - lance- Linophyi- iTolvulus aegyptius, Vefl ^gypt. 507, is vix vd admodum parum^ fapius minime volu- primarius Decandrus^ re(iqui Oltandri, PhiL Bot; AgrimoDia madcrafpataDa , folio rotundo finga pus nudus^ pilofus. InVolucfumylS flore triparti» fi'. Gramen juiiceum , juaci fparfa panicula.

  Msn fylVeftris foetida, filiquis alatis.

  Ac7iu\vaL iringens ^ hellidijforum ^ Unguiforme , Mtdum , 10^. } villofis, iioribus foUtariis, farmentis repentibas. Commeliiia foliis ovato lanceolatis, caule ere

  AmethYftina montana ere

 • muria ^: Plantago foliis lanceolato - linearibus , fqipo foliis du« Conocarpus foliis elliptico-ovatis , petiolisbiglancju- fotioUsfapius 5 paribus ^' remotis , Jinearibuf^ rigi^ * * FoUis iigitatis- About Google Book Search taurium mlnus pumilum ramoIUIifflum.

  CeL 157, ^ ' ^ASPALtTM Opicis alternis : rachi membranacea. Anona foliis laurinis glabris viridi- fufcis,fruftu; j. Caudicem arborefcentem , fruticulofum ^ annmm /. Lururus foliis lanceolato-o vatis quinquenerviis rugo- Vibumum phillyreae folio.

  Jj jCaraxeron humQ^, cepeae foliis , capitulis albis.

  64* Habitatin Belgio, Anglia, Ciuada, locis umiirs JAMBOLIFERA- 1(515.

  Corolla ^- bere necefrum fuit, easque fme amba^bus, Corymbi trichotomi , faftigiati , peduncido^. IdaUa malabarica, capillaceo folio. Tis: piUs verticillatis hifpidis. Sapota fruftu turbinato minori.

  SACCHARUM floribus paniculatis. Bromusfterilis,ereaapanicula, major.

  R ta terminali bivalvii feminibus nudis. Morinda americana humifufa laurifolia* Vail mucronata.

  Capitula termhialia , fub qvim n album, floribus dependentibus , f

  . % Alfine minor multicaulis, JS/ittA. Dtaegus virgiiiiana , foliis arbuti. DIANTHU& Uis pinnatis : foliolis lanceolatis incifo-ferratis. /b^ tiolatis; caulinis paucis digitatis fellilibus. Moly montanum , purpureo flor litat Monfpelil inijue Regni Valentini o italiae Tabul. % Titlxymali myrfinitis fpecie arbufcula aethiopica, flfl! Lcato-pinnatis : pinnis lanceolato-linearibus diftan- TaNTHUS florlbus panlculatis : fqmmis calyci- fupethtf. CHENOPODIUM JS^liis ovatis nitidis acu: Chenopodio affinis, folio lato laciniato In loDgii rubra.

  151 julis fexpedaUsy junceus, lavis: Ramis akernis^ e- Gramen pfaalaroides birfutum , fpica longiflima. Pedunculi folitarli ^ un jores rubri, Sennae fpuria aut Afphalto aSinis arbor fiIiquo£ libus 9 pedunculis trlfioris, bradeis ovalibus. *^*"- nearibus, floribus axtllaribus felOlibus.

  Semiixst fubrotunddf comprcffk. Me Habitat in Malabaria , Sumatra , Java. Venofis acutis; partiale pentaphyUurn Jimile ; pyrcnaicum 3. ORNITHOGALUM racerao longiflSmo, filame theatr. Minimum , foliis imis ferulaceis, Morif luft. Hahitat Monfpelii, inque Apenninis, Londini.

  Tat in Malabariae aquojis arenqjis. Matre : Caule ba/l tantum ra- Habitat in Sibiriay Auftria, Italia, Orierfte. ATROPA caule herbaceo, foliis ovatls Integris, j pin

  . In quo flores H^manthi eidem pagina cumfoUis adglu- * 9 Bonduc canadenfe polyphyllum non fpinofuffli accuratius examinent. Habitat in Creta, Habitat in Pyrenaeis.

  2J-

 • iia foliola fape duo evadant, tum ternatiSi rar. Cefliana, i, Pyra dorfalia eademque liberalia di(9a. Lauh, 1 ; acidiffima fanguineo fucco. Iif' -Lcmcera pedunculisbifloriSjbaccisdlftinftis» fl( Hermannus. FoL «9^ Ptagaria arborea, flore herbaceo.

  J primarius '^uinquefdus , reliqui quadrifidi PhiU 116. Foeniculum viilgare italicum , femiue oblcHigog bus 9 foliis lanceolatis.

  64, Staminibus oflo ; Flamentis purpureis , m Cotyledon paluftris. Fedi fplio, fiorjbusrubriblfli

 • rollis campanulatisjfoliis confertis fubulatis.

  Fubtomentofa^ Fruftus mucronatus alis dsd fMMELINA corolUs asqualibus, pedunculis in- ARUNDO calycibus unifioris , foliis involutis mu*- Flores rarijjimi prodiere apud Engelh. ^cute ferratis ,floribus paniculatis.

  J ilntat in HelvetJa , Auftna , Galloprovicia. ^otyledon luteum umbilicatum fpicatum , radice re- f 231. Dripartitus , mimrnus, Capfula erecia , quadrilo' Tfar fn Virginia > Canada. /taif Burferi ^a: Tou- Gramen junceum aquaticum^ femine racemofa. Fpicis fimplicibus recurvis lateralibus.

  Ovatis mucronatis oppofito minore , capitiilis fub- ftiflimis. "5 Amomumniinus, fcapoveftito, flofibusfpicatis. IS Verbena folio fubrotundo ferrato, flore casruleQii 19/ '^- 47- 3> 4. ' CeXfCes purpurafcentisj fiami-' Vero- fls pedunculo brevioribus. 5- U^9'f I- Gramen in vivo uherius examinandum iis , quibus at^ "K/af in Furopa auJlMi. '^unculis fimplicibus, capfulisereftls , petalis calyce 1% CACTUS repens decemangularis, II. 'RUS follis integerrimis, fljribus folitariis

  . '^- PANICUM fpicis alternis fecundis muticis oval Gramen murorum , fpicis pendulis anguftioril jirbufcul£ Folia opp»Jita^ ovata^ ferratayfubtus\a tria confluentia ex petiolo dilataXo 9 ut diJiinEla cadere fidlntat In Eu^opae cultis, Q ^irafiiiLufitania, Hilpama, Orlente. % ', fiofculis ternis: lateralibus utrinque fafciculo feta- hymalus aphyllus mauritaniae. 2i^ "onimercium om- 'tat in America calidiore.

  % feminibusatrisqu-idrangiuiisdLipIici ferie difp ge oYobi. Flores circiter hexandri antheris dua- lugdb.

  Ai2« IHanta rarnis E/ foliis pilofa , etiam pilqjijjima rt aelfac

  . HEDERA foliis ovatis lobatisque.

  Sapor mtdius ex dulci acefcens, ibus fpicatis. - Corniis fylvcftris , folii» crbceum colorem tingent 1753* o^- H A L E S I A.

  [email protected]£'^iNA foliislanceolato-liaearibusglabris^fio- caiutata. Y, Caryophyllusholofteusalpinus anguftifolius.

  «ii imen' pratenfe majus > locullis tumidis. Buxb^ AU- Echium creticum anguftifolium rubrum. BauJu ilatls muticis cobvpluto fubulatis> Ft fyec. * tiora terna f quaterna; Unearia^ recun^a y dentata j i6i. Arbor virgiuiana,citreae vel limonii folio, Benzc olvulusflorepurpureo, calyce punftato^ DilL Tiffginea. Itenuata, Antherae Jiiiformes^ lineares^ incwnben' dis, floribus auriculatis* Saui\ monfp. HOUSTONIA foliis ovato-lanceolatis , cor Habitat in Hifpania^ © Gramen junceum, foliis & fpica junci, minus, Bauh.

  *s terminales JimptlceS', nec aggregati, Calyx p/irf- Habltatin India. :^ ^anat, t* 14 rine vulzaris, Bauh. Virginica ba- 1747- P' 375- ^ J3? minore , Jlaminibus aut pljlillis; nequeunt commode dici alpinarubefcens » folio non ferrato. Bymelaea foUus oppofitis cfuciatis.

  Sam\ mot^f»' Ledum alpinum , foliis ferrea rubigine nigriaoti Ampeloprafum proUferum. ROEHYLLUM caule aequali, foliolis corda- aronnticimi CH[LIAfi>liis pinn^tisglabris, floribusoftandris» Guam.

  49 Stamiia non longiora lahio hreviore corolla^ Hortus Blefenfis* , florum pediculis ad exortum foliorum propen- Narciffus luteus fylveftris.

  FENTANDRIA DIGYNIA, 309 villofi: Folia triplici angulo cartilagineis dtntH /YMUS fpica eredta, fpiculis binatis involucro virginictis. CYNOGLOSSUM foliis lineari-lanceolatis glabris, Unifoiium. Lychnis fylveftrjs fefaftioides minor, flore mul PTELEA. Spergula biifolia, lini capitulis.

  Anguiatis , feminibus nudis» gris punftis notatis.

  TO'lanceolata: margine uculeis minutijfimif fparfis HalnUt in paludihus e^rto^vwxT». Potamogeton gramineum tenuifolium. Pars L T MA^ plurimis aurantiacis. ^ Ciematis peregrina , toliis pyri incifis : nuncfiogi LECEBRUM floribus brafteis niticlis obvallatis, Pa^^ayc^»- ' liybrlda.

  VliRONICA fpicis terminalibus , foliis oppofitis 4 )podium fiftulofum pumiUum indis occidentalis, Academ.

  ^49, 254, cautis, foliis glabris, floribus hermaphrpditis Hort.

  S«>«t» r

 • tCROCO S panicula terminali. Iioi Ulum montanum bicorne latifollum , flpre dilute Parijis. CHYRANTHES caule patulo, fpicis Jlnterruptis : lappacea.

  Scirpus panicula folum foDofa, fpicis globofis pedunq lugdh.

  I» RUBIA foliis fubfenis Hcrt, clif, 35.

  97* * P4 jl©- tia^ ohtujis^ margine recurvis^ adfperjts pundis Habitat ad Europae arvos , vias &fepes. ONOSMA foliis lanceolatis hifpidis, fruftibus.

  Pc» J^^opidocarpodendrum foliis fericeis brevibus confial fpinofa. ARALIA arborefcens, caule foliolisque acul Ecliium fcorpioides arvenfe.

  Rhixophor^» JHgbitat Monfpelii, Chama Mefpilus gefneri.

  FL fvcc 187, 197* iis florum magis acuminatis.

  COFFEA fioribus quadrifidis, baccis monofper ' Dodonaea aquifolii folio tricufpidato.

  Ua «759- ico fruftu ex albo ruiefcente. Hahitat in America auftrali -lematitis caerulea vel pur purea repens. Floris , floribus fubfexfloria laevibus ariftatis.

  ' Acorus afiaticus , radice tenuiore. Hricata hraflcis vaginalihus^ turbinatis^ truncati « ■ amerlcana« 'is. A, CHENOPODIUM foliis triangulatibus Oibcic ' Pon\jlacajIa 17. CRASSULA ? foliis obovatis oppofitis,! jm caule aculeato fruticofOt foliis repandis, ca- w. Pliyilum capfulis prifmatico pentaaedris. 1 Caules craffiufculif diffiiji, Rami alternij reitij )erus rotundus. \ X Vitis idaea aethiopica , buxi minorisfolio, tioribi3 Hcd/itat in >^/^z6u5 Lapponicis^HelveticL»,AufiE " " *" * tis. Flukenetius, Tournefortius^Flumierus^ Vail- Gramen avenaceum, fpica fimplici, locuflis deniilO| Ranunculus creticus latifplius. 3, PHYTOLACCA floribus icofandris clecagynis. Fomniftra; Flores itidem fmrfi iiit\ hgit , examinavit , defcripjit , commmicavit. ^ irus foliis profunde cordatis ovatplanceolatis, bus dicliotomis procumbentibus. Inz* Clematis alpina geranifolia. 50 li«dlflora« nceolato-cvata^ alterna , at ubi Flos ex altero ra* Caucalis umbelia conferta , foliolis ovato - lanoe folitqriiy foliis longiores.

  Lordeam flofcul's omnibus btrmaphroditis, feminibus Statura ^^ilenes rupejbisy ftd Radix perenms yf rCONVGLVULUS foliis. Lanceolato-ovatis glabris, tricoior.

  /lUM foliis linearibus: caulinis fenis,* ramorum tinftorium. Folia alterna^ petiolata^ ovata^ crlfpus. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis iatfi quadrijido. Staniina fere membranucea , Unearia , Quinquefolium (toluflre rubruni. Pin, js^ Rhizophora calycum laciniis perfiftentibus pitt|l| Ranunculus mqntanus, tolio plantaginis. BatJi Angelica arborefcens fplnofa C Arbor indica & R A N U N C U L U S. Nici? fpecies pumila, auricuTae urfi folio glabro.

  Maritima fupina fixatilis glaaCa ericoides f©m- liorum^ qua taffu irafflora fentiwitur, RadiX rcpens^ , denfa, Culmi Jiliformes , [uhco MOEHRINGIA. Cdpfttlas ^locularesf^valves^ Habitat in AmevicaL. Theatr, 8o- 638 DODECANDKIA MONOQYNIA. - ' Ficoidesafricana minor procumbens, folio tenuiore * ernuis ,. Foliis pinnatis : foliolis lanceolatis fer* Hoftus. IMACHIA paniculata ♦ racemis termiaalibus.

  Bftigiata fubfexflora , petalis acutis, ftaminibusfim* Velutta-modela-mucy.

  Ericacarnea, promontorii bonae fpei, foliis&florih feffdia^ lanceolata^ obtufa ^ ferrato - dentata j i Syftema angulis inerme dentatis. % Jujuba aculeata , nervofis foliis infra fericeis fl^ Hahitat in Europa aujlrali

  .

  T^ Crataeva fruticofa , foliis, fingularibus oblongis utriQ- tlelleborus aconiti folio, flore globolb croceo. N^ 103* Dorftenia fcapis radicatis. Hort^ cliff, 3«, !»rppi»»cn, 4, AZALEA foliis ad()perfis punftis excavatis.

  CoDVallaria foUis alteniis,pedunculis pendulisfflo! 911.

  Caucalis africana, folio minore rutae. B^ (0 Gramen hirfutum ai)gulUfolium majus. Oft GroiTularia fpinis vidua » baccis in racemo cod^ Azedarach foliis felc^to-ferratis. Tifioru Man^le pyri foliis, cum fiiiquis longis, ncwi p TETRANDRIA MONOGYNlA. Gramen fupinum caninumpaniculatum, folio vari l^oribus.

  Wigura forte habttur in PlvK phyt, 304. Daea canadenfis , pyrolae folio. Myrtus ajrborea aromatica » tbliii/ lauriiiis. Slc% r * * Tripetai^ : ZanmU PL. Habitat in Europae Amcric» fepientrionalis Qra- friwital}». HYACINTHUS corollis infundibuliformibusftinill! //dfr/far;/iHifpania,PyrenaBls

  . Styli longiores corolla , incurvi, Mas Juncus afric. Ligiiofo calamo ad nodos invo^aq DECANDRIA MONOGYNIA.

  Ncu Fhfculi remoti arijla hrevijjima. Kpium hortenfe, Petrofelinum vulgo. Us ariflatis hermapiirodltis : intermedio neutro.

  Glandulis fubulads pluribus, ftipulis gidiorihux 9 trinerviis nec uninerviis. Caule fd Ecluum africanum fruticans, foliis pilofis. Minitnis

 • Petalis exterioribus ovatis , trijlioribus ; * » Habitat in Europa aujtrali^ Oriente. % involucellis fetaceis laevibus.

  Breynia elaeagni foiiis» PluM. JASMINUM fdliis oppofitis pinnatis.

  Tulipifera arbor virginiana^ Herifi. 61^^ SOPHORA, DSMA foUis linearibus mucronads glabris carina- nibiR.

  %

 • HERACLRUM foliis pinnatis : foliolis quinis Flofculos non pctui pafpic^re in Hcrb.

  Sj ad Jingida genicida , foliis longiores , u-. Trifldum, ^ummi flores in fpicas ■1; g,

  . Bpondias foliis pauciohbus pinnatiS ovatis flk
 • dondtc». BUPLEURUM involucellispentaphylUsacutis, lucrum univerjale polyphyllum : foliis enfiformihus^ /chnis fylveftris ,plurimisfoUoIisfimuIjunftis. ^
 • E. Pibirico , d <7tto - tameu Qiitat in Sibiria. Demidoff, pttlvem-
 • lA. Holmenf ij^6, blennui, Digris, Sam\ monfp
  . FERULA foliorum pinnis utrinque appendia lyce brevioribuSy foiiis pimiatis: flimmis lineu 2m ark i. Uum , caulibos fcabris , flore nuaore« fluk, inant. Ledum alpinum hirfutum» BauLpin. £
 • * nia foliis aciformibns congeftis. U,^ lanceolatis integerrimis fubtus tomentofis. Minimamj membranaceam^ arHam fub ramo. Flosai Omithogalum africaDum « flore viridi alcero alteri in- albo
  . Nata : foliolis Jubcordatis ; augulatis.

  "Sc^^^^W^ foUU ^Habitai in Syria. % ^ dum rofulis lib^ris , foliis laevibus. Aloe africana caulefcens, foliis fpinofis macul hirfutum- J)^orif hifi. Laranthoides humile curafTavicum, cepeaefoliis lu- Saxifraga pyrenaica minima lutea mufco f hti j albidi : Petalis ovalibus, StaminsLjmplicia , 'Olliffimi : Ramis inferne alternis , breviorihus.

  PaPAVER capfulis glabris, caulibus unifloris Ibaf- orientalcp 477. EESPILUSinermis^foIiis ovalibus ferratis glabris, ChameMe-.

  Caffia humilis, liliquis foe^ii graeci. Fpec ntat itt Europae rivulis limqjis^ 2|. 1 baccircrum , falicorniae facie.

  Plerasque Virginicas; Gmelinus Sibiricas fi AlchimiUa rotundifolia aurea Iiirfuta. OTEA foliis lanceolatis obliquis acutis fparfis argentea.

  MruenJiSt Limonium hif^panicum , multifido folio. T< Valeriana foliis omnibus integris ex ovato-acumU 25. CASSIA foliis multijugis, glandula pc*| fium hirfutum minus , parvo flore. Mta ttn ra , digiti lon^itudtne^ enila^ absque ramis.

  Specimen: Caulis projlratus^ teresj pubtfeens^ i*J?r. Fetaceo - acuminata , talycis foliolis plura. Abi ^ONVOLVULUS foliis fagittatis poftice obtufis, 'cpens. V go-ovatis rugofis, fpicis pendulis rarioribus, ^ 14(5. ^fi» , pureo-fericeamaderafpatanum. STATICE caule fruticofo: flipen&e nudQ hnceoiatiS trinervlis , racemis ebrafteatis.

  Hudf %6\ SALVfA foliis fubrotuncjis integerrJmis: bafitniii flofculo ariftato. 66, es multi , pedales , dejlexi , virides > infernc a ca- flpfVtf revoma* Stigma guxtula madidum

  .

  ^nteilarla lycimoides fyivatica fcandens , flore albo. S fetaceis^ Pedunculus terminalis^ dichotomus. Ranunculus albus fiuitans ^ peucedani foliis. * \ - ' Ranunculus niontanus lanuginofus ^ CoUv^ \^Ti>3ccwc:.

  >\Sx pSte fphaerico non bulbifero atropurpureo. HalL all ftivum , Gramen minutiffimo femine. - ^^9 i FuiratlDa foliis decompolicis pianatis, ftore petxlulQ: tlabitat in Mexicae arvis, branaceis. Aloe foliis ovato-fubulatis acuminatis tuberc Prunus. Bugloflim faminm fmtefcen^, foliis rofmarin! 328. , ta ptiolo bafi dilatato, dijlinfla, Vevia^ frMti igium vulgare. Tufe ferratis fcabris, caule eredo Fl.

 • fJabitat irp An^boin^. Ichum caule volubili ramofo, foliii fubovatis ufi hirfuta minor, flore variegato.

  IHointat in Sueciae > Qermaniae , Hifpaniae aridis apri^ 'otamogeton caule compreffo, folio graminis canini. Lanceolatis hifpidts , floribus fpicatis lateral BiiTTNER. DlG« Sedum tridadkylites alpinum majus album.

  Ral/j l' Ranunculus , afpliodeli radiceyprolifer miniatus. Rta , terminalis y fejjilis ■: Radiis numerops , femel fczV mulis confertijfvnis , fubramofis ut ftre verticilLita ap' we fcduceret habitus ^ Ji Crajfula non ejfet.

  JV fFolia in caule confertijftma , ut fere imbricata. 2f, 'iana minima, planta undalis. ASCLEPIAS foliis lanceolatis petiolatls glabili centauroi- ,cffufum.

  Bus differt , mc tamen fpecie videtur olienA. Gramen paluftre , locuftis erucaeformibus Bar Hahltat in]dmC2i^ \mev\C2L cahdiore.

  Lu^ ^ quorum divifura arifta articulata , longitudine fpi-^ voluto , capite bulbitero* Hort. CEtOSlA foliis oblongo-ovatis, caule alliiig Ccrratum

  . MESEMBRYANTHEMUM foliis fubulati» RAUVOLFIA.

  Viridi , fed Spica racemis longioribufj ^X5 hijlf 3. ^ 13- /

 • 17- ' " bo fubcaeruleo purpurafcente majore.

  Conani f^ Chelidouiarotundifolia major. ^ERASTIUM foliis oblongis tomentofis, pedun- tomonto- p. LLA floribus lateralibus altemis fubnatftntibus* tmttna.

  CAPPARIS pedunculis fubfolitariis , foliispcr DIANDRIA TRIGYNIA

  . I Antliyllis alfinefolia polygonoides major.

  60^^ Magi Phyfalis annua ramofiffima, ramis tcretibus pi }. RESEDA foliis iinearibus bafi dentatis» floribusti lofis.

  Non fcripto labitu S facie^ quam^ apice bafilongius produdo. Gramen typhoides afperum primum.

  ' tis , tbliis iinearibus , cauie adfcendente. I| ffientls obianceolitis coloratis anthera latioribus. Si caule diifufo» ^yfimachia fpicata caerulea.

  Tithymalus montanus, efulae folio, minor iB Simillima U vulgari ^ fed. Radix repenii Flores in fca^ it in Auftria ad Thermas badenfis , Monfpelii i'ynandr3. Irnobus Jloribus numerofis, pluribus pedunculis ex aiis um margine ghndulofo.

  Fru- rolvulus foliis cordatis , caule fruticofo viUofo. FArcndo panicula coarftata erefta integra , foUis infer- 3. ANAGALLIS foliis cordatis aniple:dcaulibus » m I.

  Alp* ^syp^* 97« *

 • erelht. ^ Habitat in Heivetis , Bavariae , Gailias alpinis. PHYSALTS ramofiffima , foliis villofis , pedunculis pruinofli.
 • Petala ad bqjin Lacuna nt^arifera ex rim\ Roy\ lugdh.

  Vjtis idaea tpliis fubrotiindis exalbidis. I^IPOMOEA foliis cordatis integerrimis, floribuscon- vlolacea, angujlior y apice fubrojhata. 3i 4» fervatis,praeftantioribus notis dete(3is,aptio- dava 5 tuberculit.

  Trew, Cepai vulgms, Bauh» pin. 183- CHKNOPODIUM foliis iotegerrimis ovatis , cau- polyfper- pin. , comprejja , foliacea , petiolo ancipiti , tum e ^fin- Habitat in Virginia.

  , -elatior, flore dilutius rubente.

  ECHIUM caule erefto pilofo , fplcis hirrutis, Dtex ramidis albis , glaberrimis. Folia fubulata » ;, flore cameo. Folia lineariay incurvata^ hifpida. Flores intc busrotundioribusminoribus : glandula interje 2.

  ALHTRIS acaulis foltis lanceoiacis undulatis, 1

 • y»^ POLyANDRTA MONOGYNIA. % > aibis tubulofis fpicatim In fummis ramulis dis* Galium rubro flore. Unearcy angufium^ brevius^ re^exum; L.

  Inferius aqua- io is cenfendus hofpes , qui, pecoris inftar, at in Syria , Mauritania. S43 Ji reflexo , feminum coftis quinque membranaceis. Alpina racemofaalba, cannacorifoliis.

  Tofum , foliis figittai ^ SCHOENUS culmo triquetro foliofo, panicula vil- Uthofpor- Isifloro. A alterna, petiolata ^ ovato-lanceolata 9 integerrima, 1 Paliuro affinis , angufto dblongo Dguftri folio, Habitat ad Caput b. J, BAUHINIA foliis ovatis : lobis acuminatis Habitat in Sibirla, Apenninis. DNVOLVULUS foliis palmatis; lobis feptem paniculatus. R neiforinibus , ramis fexanguiaribus. ASPARAGUS aphyllus , fpiais fubulatisflriitt "Calyx imbricatus fquamis oSlo^ ovatis^ per paria op.

  IsutabUiir» Plantam ad hanc fpcciem pertinere docuere floresr 6. CASSIA foliis trijugis obovads glabris: ii }tat in Europ» argiUofis^ midis -, ruderatis. Barthram* des: Veronica virginiana procerior, foliis teruis, quaternis , Auris ' anJna f mina. RESEDA foliis fubulatis fparfis. «55 Erotea foliisoblongo-ovatislaaaobvolati^. Groffularia fimplici acino vel fpinofa fylrelhris.

  Ba Gramen* junceum , eapitulis quatuor longiflimls fila- ibus, foliislineari-lanceolatis, involucro nul^ Hahitat in Sicilia

  . Ranunculus foliis peltatis qulnquangularibus multiparti- Portulaca foliis lanceolatis convexis, pedunCDi k fma £? fere reflexo-divaricata , mucronata vaginis Gentiana autumnaiis ramofa. £au/i, pin^ i as» 3 terminaii ,foliis lanceolato
 • linearibus undulatis. POA punJcula& ramis flmpliciffimis , floribus feflj parai.

  Flores aLtemij lutei: hdjio juperi Lapathum orientale tomentofum rotundifolium,Ri 6. CERASTIUM foliis lineari-Ianceolatis obtall Hemerocallis floribus purputaCjeiitibus ftriafi ffa > carnofa , utrinque pilcfa : vix extind ^oUicis SWERTIA.

  Paniciila nir/or, laxa^ Folia linea- Bauh. Rubra Jiabitatin Auftriae , Mifniae cuttis & ruderatis. * , ^Habitat in Europa aujlrali. 5- STATICE fcapo paniculato proibrato, ramis il daucoidcs. CAUCALIS involucro univerfali longitudinc 7> 348. Nardus montana , radice oblonga.

  Erica foliis line^iribus ternis, floribus globofool lofis. 31 Habitat ad Europ» fmfta^ Q fquamis calycinis obtufis, foliis lanceolatis Cs pnmila, 7. ALOE fioribus feflilibus bilabiatis : labio fi ralia oppofita : Jlipula petiolctris membramca Leyda.

  J ana corollis campaniformibus verticillatis, foliis ^ hift. C-^pfula turbinata, retufa^ qui^ icad.

  P' 30S» * ^fl' '^- ^^7» JRIS corolTis imberbibus / germiuibus fubtrigonis, veracolor, i&millim J, infundibuUformij fed huic Spica terminalis liculis pilolis.

  Perfoliatum , follis majoribus triacant /J.

  ! , albis ad foliornm ortum vix confpicuis. I* SA- PlPfiR foliis quaternis cuneiformibus feflilibus.

  ^ureat ternis peduneulis ramofa^ Zygophyllum caule aculeato. 386 acute angulato, foiiis laiiceolato ferratis gjahf parciorem eife, quam vulgo creditur, fatii Capraria foliis integerrimis.

  ^ menta ex^ alis^ foliis confertiffimis incurvis. Cllyl landfia media parafitica , foliis oblongis obtufis, flo- Brazeei-parfiis. ^JVRUM foliis reniformibus mucronatis. Vifcogo americana noftiflora, antljirrliini folio. "^ Horminum fylveftr^ minus , incifo folio, flore azure< Sciiia radicefoiida, floribuscor^fmboiiscoofeitil liymelaea aethlopica fruticotk , folil^ in lcMigum ftriatis ^ " ' #- 0

  .

  Pfotea foliis lanceolatis integerrimis » flore patel orient.

  AIRA foliis fetaceis, culmis fubnudis, panic Cufcuta nuda repens filiformls. I >£X foliis lato-Ianceolatis obtufis integerrimis. 446; ag,u L E C HE A- > ' ■ '^ yolvulus quinquefolius glaber americanus. Mina fere coroUa longiora, Anthcra incunit taodorata.

  Floreslutei, caule fuftiuticofo. Li ladniis foliorum caulis lanceolatis.

  Fundibuliformibus «quaiibus limbo revolutis. S^ tala prbiculata , nec obovata. FruAus quadrufli Iicus foliis articulofis , floribus umbellat*. T in Europse auflralis warmmis. ►ngioribus , capfulis prifmaticis. Hami Ltves, Folia hto-lanciolata absque fM majoribus, flagellis reptantibus.

  IPOMOEA foliis cordatis acutis integerrimis, flo- folatiifoiia

  . Q '^ quondam paucarum plantarum erat Scientia; ^abitat in Sibiriae, *Auftri8B, Helvetiae, Pyrenaeorum ' natis obtulis.

  ; Veronica montana, folib '^mo. Maria £? fecundaria mafsuli , YdiqjJii KetmapKro» 438- neris e£'e^ ?. Rhogalum exoticum , magno flore minori innato. PULMONARIA foliis radicalibus lanceolati&. Bsuhiniafoliis fubrotundis, flore flavefcente Ih |Ey» 4^. Fed Cjule ramojiore cdtioire ^ Petdlis extrd Hd>itat in >Ethiopia. % ' » tus ^ hinc ante explicationem mucrones in hac umb.

  Spicae longa^ folitariaj interrupta : ad fmgulos detttes hbitat in iStliiopj^ ^ alterna : horum injimum Jubpinnattfidum detuibus latis.

  Folia aberna , ttrMta , cuneifvf ft in Virginia. Caulis digitalis j fimplicijfimus.

  VerticiM 'tat in Indiis ad aquas. 217* lores ex divaricatione cauUi £? foUorum abernorum 9, VACCINIUM fioribus racemofis , foliis crenu Telephium hifpanicum i. Feiluca graniinea , glumis Iiirfutis. BauL piui W' 143- Gramen pratenfe minns viilgatiirimum. Habitat Algiriae inque Galloprovincia. POA panicula fecunda patentiufcula, fpiculis Comm, hort, i

  . Dus , floribus alternis feflilibus* Hahltat in Penfylvania.

  Dnitum caeruleo-purpureum , floremaximof.

  Fvec, Hydropiper eniofa , viridia , rejlexa nervo utrinque elevato^ ru^rvia , nuda^ Jukus fubtomentofa y petiolis baji con- '' iapp* 17«. Styli liuo j FruSlus bilocutaris. Verfale unifolium; Partialia nuUa, Petala^ partitis. Ceraftium foliis ovato lanceolatis,coroIliscalyc ceolatis amplexicaulibus, Hort.

  LEPIAS foliis lanceolatis glabris , cauie fimplici, tiivea. 4, THESIUM capitulis pedunculatis ^ fbliis triq UVULARIA. ANEMONE feminibus acutis, foliolis incifiSi ' V I T I S.

  At in Oriente, HEXANDRIA MONOQYNIA* tinofis.

  Ciffina ) ; Cilia in hac fufca , in Amaryllide pallida. [y :cinthus corollis globofis : funlmis pedunculatis ,fo- Specim.

  Foiiis rigidioribus £? omnino glabris. Tis integerrimiSf cauleerefto, floribuspentapetalis cns eft^ primo vere Jlorens germinibus fe/filibus* Polygonatum latifoiium 4 ramofum, Cluf.

  33» 'J * QLADIOLUS foliis linearibus, floribus diftantibus, Hort. EUM fioribus nutautibus > frudru oblongo: arifiis rlvaie. AMNJJS inermis, floribus hermaphroditls, fo- Uneatns. ,f , , ■:---■ G< »

 • 499- fpiCam. 53 lukea, «
 • AJVIARYLLIS fpatha uniflora, corolla squali) Habitat in India» * * Teretifolia. SALVI A foliis ovatis utrinque acuminatis Ferratis.

  Stamina 5 , capiilaria, Papaver corniciilatum'vio'aceum. R" LOX foliis fetaceis glabris , floribus folitariis.

  ImCUM calycibus trifloris : fiofculo altero ari* monococ- *o<5 » DiiCANDRIA TRlGyiSiiA tetala inferiora ptanan interiora integerrima , nec em. 5» STJPA ariftis nudi^, calycibus fjmen aequantibu! Habitat in Europae fahulo itmndato.

  O ' lolus africanus, folio rotundiore. |Solanum arborefcens , verbafci folio. 4, :a foliorum margine crenulato.

  Les quadripedales -, fiuticq/i j fecundum anno^ raniOt Habitat, in Apulia , Mauritania Hrunder. * j lis brevijjimis corymbofis, Jorolla alha , valde mvcronata carina villofa pur* de, Rumphius, Sloane , Sherardus, Rajus, 261. 347* , SOLANUM caule aculeato herbaceo , foliis pin- virginia- fimplex : Ramis virgatis , nudis jJlrilUs.

  Fo- bi:at in America meridionali. 578

 • DECANDRIA DIGYNIA.

  Botanici,unquam propbnere nomen triviale u. RoyM Folia angufiiora quam in L ficoideo; petala ghbra. Myrtusfoliislineari lanceolatis acumiuatis.

  " tarum propediem fiftere animus eft. CoroUa majoresj fiibtus rubra> fcapo fubracemofo.

  {SOLANUM caule inermi herbaceo laevi teretiufc alibus. :^CA foliis crenatis nutantibus. APOCYNUM caule volubili percnni , foliis cs\ Hort, clif, 138. Mche monanthos virg;iniana, flore majore penta- iloridUA.

  CALYCANTHUS petalis i^iterioribus ioog^ Hahitat in Scania £? aujlraliori Europa. Habitat inj3Lmaicsi, Penfylvania. " ^ PENTANDHIA MONOGYNIA, ' ' «41 floribus fubfeflilibus. Flores virides , pifl tiabitat in Gallia, Sibiria ex D. I

 • us culmo tereti, foliis tribus patulisilofculisque Dalib. Myofotis hirfuta arvenfis major.

  Deltoides , dorfo & lateribus murial hirfuta, foliis feffilibiis obldngorcuneifdrmibus |UQciim« i^* GALIUM foliis verticillatis linearibus , pedail Ibliis integerrimls , peduncuiis fimpiidbus. Lychnoides marilandica , calycibus lanuginofis, 1 fli.

  '^ILENE calycibusfloris cylindricisvillofis, Habitat in Jamaica. "^ ISentiana foliis ovatis, caule unifloro, flore ferrato. L fcendensy fempipedalis, debilisj Foliis 2

  . / ^'filfiUbu^i -
 • 'f ipen&a.

  Ta , acuta , brtvijfima : paribus remotis. Viennenfi^ Carniolae, lo^is umbrqfis; vemalis. RHAMNUS aculeis fubgeminatis recurvis, pel Hahitat in Europaei pratis. Demidoff', ^ ilus prunifolia virginiana non fpinofa , fruftu ni- Swertia» Hort.

  At in ItaIia;Hirpania, Narboua. ' ^"n^ , ab aud^oribus, ne dubia certiflimis mifcerem bymelaea foliis pianis acutis ,coma & floribuspurpu^ vix majoribus.

  S>etK««L mar^tne membranaceo fl ». CqrolUs totaiis, ex orientalis , frutex aeuleatus , flore pulchro. ,1 Caulii friVnnis, pilojus pedilis; Peiioli vaUe pHoJi. BORAGO foliis omnibus alternis, calydbus paten- ofiicinalls. ^labitat in Germaniae , Daniae nemoribus FoyfkdhL « Hahitat in Cornubia. * €? quinquefidi^ fed quafi truncati.

  Pedunculi /0 ndentatis integrisque. Aloe foliis exterioribus lanceolatis planis ereftis bus petiolatts, caulibus proftratis, peduiu ICOSAI^RIA yoNOGYNIA. ^ ll Jll ll- 1 ' in lirafilia, Jamaica, Surinamo. EVONYMUS floribus omnibus quiquefidis. 69, Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc Slobium foUis linearibus.

  Llfubulata , remota , minima, Flos terminalis & op- '6, P

 • 3- ' i recurvis. IDROSACE toUis pilofis, perianthiis hirfutis. 489 ? vmiclUatus 4» RUMEX floribus hermaphroditis : valvulisinte! Aloe africana arborefcens , floribus albicantibus 8 ad 9 li^teari - lanceolata , fubferrata y ctib^fl » wmrUtas potius pra<^edentis , quam fpecies* SrgU, yer, temis,' brafteis lanceolatis ciliatis. CACTUS airticulato-prolifer , articulis Trew.

  FESTUCA fpica lineari fecunda refta, fioribasj Cyperus maximus, americanus, lithofpermi femine: hort.

  Itf' Hahitat in Cretd ^ Italia. 2|L Canna foliis lanceolatls petiolatis. ' Hanta Pifonis in herbario fuhvillofa erat. Ornithogalum canadenfe petalis alternis patentibi ium minimum, feminibus oblongis. Bella-donna frutefcens rotundifolia hifpanica. Longioribus : univerfaii triphyllo , tbliis caulinii. SPERGULA folils oppofitis linKjrlbus lavibus^pe- faginolctes. Kali segyptiacum,foliisvalde longis Jiirfutis.

  Fiabitat in Europae aujlralis arenofis maritimis. Racemi Jiiiformes , divifi , longi , nudi :^ fublancealata ^ internodiis longiora-, feJJUia^ tri- ^nosbari.

  8, RIBES aculeis fubaxillaribus , baccis aculeads ra CoroUa Datur^ fpeciofa^ /?

 • Monarda mollis* Amoen.

  Obfpniorum iimiiis americana , gummi candi- inoniphale. '

 • (kamen loliaceumfpuriuin hirfutu;n, ariftis geaicula- Sca- UCA antlieris bifidis exfertis , calycibus duplicatis ixnbricata, Habitat zn Zeylona. * mum, u montanum, panicula fpadicea delicatiore. Uine faxatilis, laricis folio, minor &' minorl fiore.

  F; 3; Hahitat in SibJriae campis. Q Ornithogalum africanum y plantaginis rofec fidtoi Hahitat in Malabaria , Zeylona , Biftiagaria , Bab Habitat in Afirica. 'ftriatis, petalis bificfis, foliis linearibus,.

  Tciiia marildadica parva; foliis aogufiis acutis. Rupti*" raj iffimis, Vr^ginis ciliHribus. NYCTANTHES foliis obtufis lanceolatis ovatis- ]acq^ amer, 14. Valerianella zeylanica paluftrisrepens, hederaet termtdia vero in pracedenti, hreviores. ^- 75* /

 • 3- Frankenia foliis ovalibus. Perfoli

  Ftos magis nutans, Petala bqfi inter fe dijlin- quadrifidis, calycibusimbricatis, foUisternisglabris. WACTUS articulato-prolifer , articulis ovatooblon- Flcus bax* * FYutices, flatis- Roy. Alfine foliis fubcordatis , flipulij utrinque quate ilibus triphyllis. I^ru 458^ excrefcens ^ breviffimus. * fticum quod Sefeli officinarum

  . Hahitat'in Carolina, jamaica, Brafilia.

  'j^ i foiiis bVati^ cum acumine , firuftibus plurimis dichotomis. * 40« HEXANPRIA MOI^QGYinA, tufay atropurptireu^ mapia, Stamina fimplicia les fubcingentibus.

  [IISOPS foliis altertfis remotis.

  PO A panicula patente Hn&ai : ramificationibus "primi 2i in America calidiore. "b 2X parvus, Folia oppqjlta , ohlongoovata j inte- n i o ) ys^ Cerinthe flore rubro purpurafcente. Donvaliaria foliis alternis, pedunculis pendulxs uai- tis repandis , umbellis feffilibus.

  Telephium frutefcens, floribiisfpicatisniinimis J HydropliyUum verum canadenfium. C aulis /impUx , teres, ereciiwcvks^ -eate parvo, femine ftellato. ^ Crategus foliis cordatis acutis : lacinulisacotbl tatis Simillimum ejl L. Camfchatcen/i , fed ejus petala ovata Habitat in Afia, A^uca, Xm^rve^, Q^ lum.

  Lychnis fyl veftris a Iba , fpica.

  Mo^ji ^TICB fcapo (iicliotomo ancipiti « foliis lanceo fpeciou NUMERUM plantiarum totius orbis longe CliamaerubiiS laxatilis» latis, Sauv.

  Lyciuiis faxatilis, linarifie folio ,. GWbra , flore Linum fylveitre latitblium , caule vifcofo, flc Hahitat in America calida. Piru 54* ' ne ccdycis^ Stylus nullus. 6^^* Caryophyllus creticus arboreus , juniperi foli at Sauvagejius integrum fuum thefaurun longitudine calycis.

  Fl,fuet JFontinalis media lucens. Campanula fbliis lanceolato-ovatis ferrati^ hif^ 315»* 335- -^«3^ Jned.

  TUy ego perfefiam non vidi, Hahitat in Crctae aridis. Tundis foliis, ftoechcidis arabicae fquaniato capitil Decades rarior. Ftoribus capitatis , bradeis diciduis linearibus. Prunus racemofa , foliis oblongis hirfutis msti tufbs.

  Cis articulatis paniculatis, ftipulis vaginalibustrun brihi ligni tertium genus in malabar. ^C Xm africanum fpinofum , folio canefcente undu-

 • ^ctmos nudos fihiiores
  .

  ' fifilcs^ altern£y pli »arfis linearibus patentibus mucronatis

  . Tomentofis integris, calycibus aculeatis , fruftu 5 caule fbliofo fruticofo, foliis linearilanceotetis Jlij altero pedicellato ; fpica tenues^ primum valde liis iavolutis. ?;lf;f;A f±:cAk ff rinii coardata ariftjti, fcrti G? ferme fpicati.

  SILENE eredta laevis, calycibus fubglobolis differunt a fequentihus in non paucis : t Hahltat in Tamaica. «iaritijna« ma obtufa, lonfritudnalit:r jlriati. MYRTUS baccis feffilibiis urceolatis, foliis Lifuueifpicplant, P. De vireutibus , fLoribus arbuteis ex eodem nodo i?etala rhombea^ plano-membranacecu 54«^ DECANDRIA MONOQYNIA.

  CauleS dif^itales^ fiUfcn «r in America , nunc in Europa, Q nibusquadiicornibus fiort cliff. Bacca glabra^ referentes dimidium fruStus But- ne floribus pentagy iis,c^pfalis quinquelocularibus. S airicana bulbofa trifolia , fiore luteo magno.

  4, Ip^ptiemerum phalaDgoides tripetalum non repeoi ^ miun. ♦ dulatis; omnia ex apice caudicis undique diffufa. TtOf Caulis lavis , tripedalis.

  1?o\m oppofita , pateiiA liontftgo. VIBURNUM fbliis ferrulatis ovatis acumiiut rio. BROMUS panicula patente , fpiculis ovatiS) Nicotiapa minor. ISabitat in alpibus Burdegalenfibus & Lapponiae Nor- Habitatin Philadelphia. 400; Cepa fcapo nudo ventricofo foliis long^ote, ni monfp, 147* [f in 4lpibus Relveticis , Sibiricis. CHlRONlA herbacea, caule acutaiigulo, fali iltalli.

  RANUNCULUS calyce hirfuto , caule uni&MO, lis campanuiatis. Pubefcentia^ imprimis bqji involuta ^ longius peti Myrtus Mveftris, foliis acutiflimis. JJflfll/itj Quinquefolium reftum luteiim. ASPARAGUS aculeis foiicariis , foliis enfiformibus faicatus. Roy' t in Auftria, Gailo-provincia. Cynoglollum foliis lanceolato-pvatis, corolUs cal ndr.

  ' ribus altenislanceolatis, floribus folitariis* Hort.

  433-*t iix orientalis, fiore maximo, Tournef cor. 23, Aftaea racemis lougiffimis. I 434- ^ Gladiolus bifolius & biflorus, foliis quailrangulis. 719 in Cumanae arboribus, ^ Lapathum unftuofum. Caryopliyllus foliis oblongo-ovatis alternis, raa Habitat in Perfia , Piatina CarnioLt. 88* vlridi , flore coccineo, DilL elth. Ceolata o fere linearia , baji attenuata.

  Rai nicula binis longis anguftis liyffopi inftar , flore te- )iSL Outropbylli, Uvia^ Umbella minus expanfi ^ allia^ rcimis aibus autumnalis minimus. Bauh* piii^ 51* 145- ^ ^T* mina coroUa Ireviora. Stigma trijidum» amplo coccineo. Gramea arundinaceum paniciilatum montanum , pa- >la fruticola, floribus fpiC4tis alternis foUtarils.

  1 ftdirys femine fungofo fulcato afpero, foliis peuce* linis maritima pulverulcnta , foDo carnofo. Tournef* periore pagina Lete purpureis , fape fqfcia p £. AMYRIS foliis ternatis obtufis

  . BOERHAVIA glabra diffufa, floribus diandriS- \ t, Pruna nigra > carne dura. '4^3, ^Hdbitat in Europae/0^5 o rivulis. Bicapfula- PACTUS fubquiuquangularis.

  * (Wato - oblbcgis IxviAfculis acqaiitt^. , ninali, caule fimpliciiruno, foliis lanceolato-li- mm, hort.

 • riced' pftioUs pilo/is^ pinnata e;t 3. FolioUs Salvia foliis ovato-oblongis obtufis sequaliter cren^ tcrne ramofo. "I^
 • Habitat in Alpibus Lapponicis.

 • rerbafcum nigrum , flore ex luteo purpurafQsnte^ ISOPYRUM ftipulis obfoletis. Aquile?ioi- //a/;/>air z/2 Gallia , Italia. F i^ ; Racemo tcrnunali compqfito denfiori longioru ■[eaclia. Bus geminis, corollis acutis claufis. Undique tenuiffime maculatus^ ereflus.

  Tus punSatus, ^itat in ^ merica ^ 4«4. OvatijB , floribus pedunculatis. FlofiuU WP» Habitat in Gallia, Helvetia, ^bibiria. Faenguiforbae majoris folio, tru(2xi longo pendulo.

  ■ - , Fab jgo humilis qnadrifolia glabra , flore albidc infequenti^fruSus nutans. Budoflbm africanuril , echii folio , flore purpurep. ^HaRNACEUM pedunculis unifloris lateralibus, Moiluf», fupra canaliculata. EUCADENDRON foliis fetaceis multifidis, Scrraria.

  CUCUBALUS floribus fpicatis altetnls (efc Ornithogalum angnitilolium majus , flonbus ex ] Habitat inagnsEuxofxreJlibilibus. Q Bortenfis fpinis fere d^lituitur ; anfolacultura afequenti 45<5 l 3. RANUN^ULUS calycibus patulis , pedunculis te- lanuglnofus Hall, helv, 451. PIMPINELLA foliis pinnatis : folioUs rtidkil JIio quadruplo brevior^ infra apicem dentim *Alchemilla minima montana, Col.

  LLIUM caule planifolio bulWfero , folils crenula- Scorodo*^ ETaucalis arvenfis echinata latifolia* Baub. Tundkta, ftaminibus lanceolatis corolU lor"* Echinophora foiiis decorapofitis.

  Buddieja affurgens incana, foliis majoribus, fpicisafll )ribus conglomeratis. Mafculis paryis ^ aqualibus ; radii Geotiana coroliis infundibuliformibus quiQqued( Momcitica.

  + Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Bris venofis, corollis inapertis.

  Tripolii folio, flore argenteo.

  IYOSCYaMUS foUis petiolatis erofo-dentatis acu- mteai; * liis oppofitis oblongis utrinque glabris : petiolis ci- ^ CELASTRUS fpmis nudis, ramis teretibus , foliisJ pyracwuhtti Habitat in Europae fubalpinis pafcuis duris, t^

  Lio iton crenato« frudtu rubro fubdulci.

  IrUriore omnihus partihus minore^ pa Habitat in Creta , Hifpania. Spatha vi- ^ caulefruticofo , fioribus paniCulatis. 7, Saxifraga, fedi folio, flore albo, multiflora.

  (ericum fcapo foliofo laxe fpicato , filamentis vil- Tia.

  Rs H(it>itat in America meridionaU. %^ irbarum finenfe , folio crifpO) flagel)^ ratjoribus Hfahitat in Barbados , Virginia. MARYLLISfpatha multiflora» corollis campanu. BeHationna alternis feflilibus , calycibus longitudine folio' pqfitis magnis; duabus minutis.

  Otditte 1 len paluitre , pauicula Ipeciota.

  Verbafcum humile creticum laciniatum. Oxys bulbofa airicana angultifolia, florer Jlormibus altero margine craffioribus impunftatis

  .

  * » )ec ( o ) 5ec Mdbitat in India. Dinc arijue corolliiug^ jf » ♦ :ine Cruciata.

  95, Statice caulibus firuticofis teretiufculiS) foiiis *: irfcrius patens^ trifiditm , aquale. Fub labio Heracleum foliolis ps^lniatis ferratis. /, 296, radicalibus ovatis, caulinis lin ari-Ianccolat lucalis maxima, fpliondyiji aculeato femine. * rum margine pilofa, Panicula valde mediocris ex r.

  -busacutisi TETRANDRIA MONOGYIW^ fpinisconfertis. LYTHRUM foliis altemis linearibus. Qramen fpicatum^ ariftis pcnnatis. © terreftre, umbellis sarioribus, Morif* hift, 3.

  />

 • pin, 171, Jlriata , fpithamaa. >^ljl^f longitudtne , bifariam fubtus Jloribus imbricata ^ rvis , foliis lanceolato-ovatis.

  Veronicarpicata altiffima, foliisverticlllaliin difpofitis. 5? I ilex aculeata , folio tricul^idi. Sapindus foliis oblongis vix petiolatis per colfc leola foliis ftellatis lanceolatis, fruftu baccato.

  La in aliis flofculis 3, in aliis $. Capfulae hujus Gtsmen miliaceum fylvaticum ,^ maximum, feminc al- i8. IRIS corolUs iiube bibus, caule unifloro foliis Aietia glabra obtufifolia umbellifera* AUion.

  Habitat in Euiopa auJlraU, Q 'via. ^ Bellis csrulea, caule nudo* Bauh* pin. EVl! Arapabaca guadrifolia^ fru&u tefticulato. Bupleurum foliis ovatis perfoliatis.

  Hdbitax in Europa aujlraliori inter fegetes

  . Lilkim africaijum humile longiirimjs foliis , polyan 11. LINUlVI foliis linearibus acutis fcabris, cfll Hort. PANICUIVI fpicis digitatis patentibus bafi interiore Daiftylott, lymalus foliis inferioribus capillaceis j fuperioribuS nicula hrachiata , trichotbma : peduncub dM 157. Migwru I mina vilhfay nec hirta.

  Autherae £? receptacula petaUs aeummtvs. Irfiola fcandens , foliis oblongo-ovatis ad maig -OCTAKDRIAMONOGyNDL 513. ■

 • Habitat inter Europae auftralis fegetei © aronitif*©- quatuor cruciformiter difpoutis. 2 Hahitat in Siblria , Helvetia , Silefia.

  S ante explicationem purpurafcentes , explicati albi capful^que pilofx. ^ rrcOPSIS foliis lanceolati^ hifpidis , calyclbus flo- irveafii. Ter jinguJa paria 2 iriferioraj non vero inti 2

  .

  Flores paniculati: Pedunculis exterius rotun- I. RiSSUS foliis cordatis fubqiiinquelobls toineM| quinis f fummum feptjenis , alttrnis^ , at in «]*" 7,/- 1. Capitattu 3NVOLVULUS foliis digitatiS glabris, foliis quin^uef#- fculi 9 : intermedii petiolus duplo altior. Igaria ft^rilis fylveftris fericea C incana. Narciflus anguftifolius Havus, magno caule. '&ad ronica humilior , foliis incifis» Clayt. CASSIA foliis quinquejugls ovatis acumin med.

  T) 5(amoides parvura daleclumpi. ^ ' ^ ^^HORA floribus lateralibns, foUis lanceolatls, pius alternis.

  Llacemi terminales longi tomdH lOMELIA folil3 radicalibus dentato-fpinofis , cau* nudtetnlii.

  ANTHERICUM foliis camofis fiibniatis pla th.

  A^Ranunculus montanus, aconiti folio, albus flow' ter ferratis. ^ im ftaminibus alterne trifidis, foliis gramineis, 4. PRUNUS floribus raceraofis, fipliis femperviif cliff. Staphylodendron triphyllum^vafculo tripartito. Riis 9 foliis lanceolatis vaginantibus.

  Corollae quadrifida , rarius trifida ,.

  ^ Sedo affijiK Juncoides umbellata paluftris* Morif* ' li cqf£lla pauilo lor.

  Habitat in Indiae arenqfis^ arbores fcandens. En ioliaceum*minus, fpica fimplici. 'ariac Coroll,i fauce atropurpurea Cj* viridi: foliis cordato-ovatis obtufis. 7/zVz rtjptiiivi: ad luctm Juhtus incamata, Bulbi ex alii acad.

  ^iichotoma^ ^- CRASSULA caule herbaceo dichotomo, fo* kcHdes f Ficus aiaoides afrlcana minor eiefta, foHo bitat inter Ulyniporxem 3 Hifpalim. Purpurea, ¥ * * ^ Polygoxium foliis indivifis ^ Jlorihus oHandris. Verbafculum pratenfe vel fylvaticum inodoru: verfus frudtum incurvatis

  .

  Mis calycinis ovato-fubulatistubum aBquantito i geniculatum majus. A89« Alfine cretica marjtima fupina, caule hirfuto, \ tis, fpica fubrotunda hirfuta , fcapo tereti. CHELIDONIUM pedunculis un^iioris, foliis I tus £? margine, uti ipfe cauUs , Jiabra f, htfpda, CHiDpferos miaor, rotundiore tblio , Tempervirens. Anfefina Folia ftjfilia ; Foiiola ovali - lanceolata margine ^ ygona relata. Aviculari , vt vix dijlinpuatur , etiam Hahitat in Virginia , Canada.

  ♦ MefembL fbliisplmisoppolitis ovatis acomflutkc [ SaiR*. > ^ / Helxine caule erefthifculo inermi, foliis coidatD' Gramen junceum nodofum minimum capillare.

  S buibofa afiicana rotundi olia, caulibus & fiori- Hahitat in Canadae, Sibiriae jfy/i'/5 nemorojis cm te| niae apennina

  . I FoUaJingularia^ jubenfiformiay fed utroque latere cari- /. Uxihusdemum magis rubris , c? Coroliis oauplo'. SCIRPUS culmo triquetro nudo , umbella fuhl Leucojum fpinofum. Palcis minutiffimis , apicefetula termnatif. Flort ceolatis planis laevibus. Pinella fylveftris C fangviforba major.

  ^ Ciftus femina , portulacae marinae folip latiore obCufo. Caucalis umbellis feirilibus funplicibus. Fubulatis patulis tubum aequantibus, corollis' revolutis.

  Ftapunculi minimum genus* Column. (mnatis ; Foliolis lateralihus fapius anguktis; j petalis in acumen fubulatum protra^ii. In eodem thyrfo Mafculos Q Hermaphroditos rithymalus alzoides laftifluus f Euphorbia canarienfis Anchufa puniceLs floribus. Nhnn 3- CHENOPODIUIYI foliis cordato - triangularil 10. MESEMBRYANTHKMUM acaule , foMis I 5? Ycabris feflilibus , fpicis florum longiflimis, MilL Raj. FeffiUbus gibbis alternis , cyma recurva.

  Solanum procerius patulum vulgaris firuAu.

  Ciulisy Foliaj Calycts, Capfula glahra.

  Lyfimachia Chamaenerion di&a alpini. ROBIUM foliis Ojppofitis ovato-lanceolatis inte- Hipihum, tricofa , una intra alteram. Pedunculi uniflori^ longL alib.

  Pimpinella fanguiforba canadenfis major, fpica lon- Baccitera iiidica trifolia 9 fruftu rotundo monopyn Cynanchum radice grandulofa , foliis ao^ftis JSocc. STAPBLfA denticulis ramorum ereftis.

  26if Hahitat in Afia, ultrq BofphQruniy ind§ in EurofiJI^^ Amaranthus fpicatus, diftamni cretici folio , madera- pin, 173. Penna comprefTa fulcata, floribus praecocibus. Brown, Ifine tenuifolia» Bauh. R mm indicum , midi auramia foliis , fiore albo pleno 15» 3. BROMELTA acaulis, Aoribus aggregatis fe(fii ibitat in Virginia , Canada. ^ Euphorbia inermis , foliis lanceolatis , invoiE * * CoroUulis quinquejidis, CINCHONA.

  Quead bqfin glandula ovatafufca: caulina^ alterna hjbitat in Araerica calidiore. % COTYLEDON, fub dijiin^o fienere fimul tradendit , vtl cuam cd^ maritimum. 14, LINUM calycibus ovatis acutis muticis, foliis INUS arborea, cymis nudis.

  ACONITUM foiiis multilobis , corollarum gil ,floril)us folitariis , pedunculis fruftiferis reflexis. 35, alterm^ pedunculis unijloris ; CoroUae plart/e.

  Folia iongifjima , poWce latiora , fupra angufiius evadit^ notantur. Spica ad latera £? ? albo fericeis ^ petious vaUe albo^^hitfuHs. Cau- Leucadendron fpliis longiffimis obtufe trigonis, lon- Helkborus niger hortenfis,flore viridi. I\ ago paluftris & maritima perennis , fruftu breviore dymenum redum herbaceum^ gentians folio, fo- 'Magnolia laurifolio fubtus aibicaate- DilL elth. Caffia minor hexaphylla fruticofa, fennae folii^/ 5. Habitat in Creta €? Monfpelii. , % feda foliis pinnatis int^errlmis.

  Foliis integerrimis patentiufculis aculeo termina- fius lavis. Rnaturefcentia producerent Lanam gilvam f. CYPERUS culmo triquetro nudo , umbella fimpU fiori* Calyx ovatus, hafi excifusj anguUs- ^ralibus petiolo adnatis , Qpicis globofis.

  366 personal, non-commercial purposes. Folioia cernua funt , qua nota Ji) Preud* Aco« majore dilute luteo patente. Triangulari glaucb , flore luteo.

  IBramen panicuLitiim minimum molle.

  * Sanguinaria minor, flofe fimplici. Ucalis umbella univerfali trifida : partiaiibns penta- o exit j folia bina adfunt.

  * gium, parvoflore , non ramofum. ESEMBRYANTHEMUM foliis dolabriformi^ «<>l»brifor. \ mn^tmf fj yALLIUIVl cauleplanifolio umbelliftro, ramiiki fteis fetaceis.

  FLz^yl* '9- * 'tra medium difci ( illi vero tantum multi/ida ) hafi floribus feffilibus lateralibus.

  F^a fefe A Schxnopraju Scapus fuhnudusy tefeSj TriumfettUubvillofa , foliis rotundioribus undal tis: fpicisimbricatis,caIycibustrificlis.

  — ramis teretibu9 villo/is^ foliis angulatis fubviUoli La» riis toiiis oblongo ovatis nitidis planis. -Hbi fime denticulatis reticulatis, racemis minor JRNUM foliis fubrotundis crenato - ferratis gla- prunifoUum Habbtat in Alpibus Lappouiae, Helvetiae, Sibiril rpltium folioUs quinquelobis. AMYGDALUS foliorum fcrraturis omnibus. I Vloves albi flamentis £? pijfillis violaceis.

  ^ Styliun h^ PlaDtago latifolia iucana.

  189« dunculi folio breviores, fapius trijton. Flores / mofo, foliis longiflrirais, fiore tctrapetalo p Vunum ftellatum.

  SCANDIX feminibus ovatis hifpidis, coroK Cufcuta caule aphyllo volubili repente. Gron^ virg, : Evonymus virginianus, pyracanthae foliis«capfula\ itai in Europae jy/v/s, Oriente, Libano.

  PotujicuU 2—4 Piftacia fylvcftris.

  Haxis inermis , foliis inidulatis: Hort. ^^ — ramis angulatis dentatis , foliijs integerrimis gU 281.

  6, capitulo glomerato laterali. Jjordis indi folio & facie frutefcens curafla vica latitolia. BRlZAfpicuIiscordatis, flofculis feptendecim. Maxlmiir SlUMEX floribus androgynis: calycibus femineis fphiorCf, - oblongis, floribus corymbofis. Lindricis curvis folitariis , toliis ternis glabris.

 • ?gatis recurvatis, caule nudo, multlfloro. I NGUS foliis planis > glumi triflora terminali. (^Caulff nec dichotomus , nec umbelliferus. Ui^bellul» axillaresj parva^ Gramen nodofum, (picdi parva. < Ibtegerrimis, corymbisdi botomis ariflatisj axillari- j-in Svecia non vifa, ubi prior notijfima ; differentia levis ali
  . 6» ECHIUM c;iule ramofo, foliis caulinis ovatis, IXOR4. Labium inftrius antice cohfrct £? faccum format.

  )lla paliide-caruleaj angulata. / fc, ANNONA foliis lanceolatis , fruftibus ovatis reti- reticuUta

  .

  Angulatus ^ Uvis , bijidus f trijidus, Folia «-^ fplDoris, foliis annuis, capfulis ovalibos. 1 L^inacbU uulica noa |>appora, flora luteajj ^on. I pagina fuperioris duplici ordins punfiorum per- americana procerior.

  Rnogloflk montana maxima frigidarum regionum. Habitat in Europddf eptentrionalis pracipitiis^ fupim, Sa^OLdindL.

  Habitat; in Gallia, Italia, Auftria, Up&Iiae. ^ itvcatmxa* Phalaris panicula oblonga. TRITICUM calycibus tnmcatis quinquefloris , 1 Hdhitat in Orbis quatuor partibu? temperatis» % !^ilea minibfia hirfuta , foliis angulUs profonde fer- Bielgrod. Planta parva , facie Sagina, FoJia radicaUa fvk petiolisque aculeatis. Hirtis,fioribus aggregatis feffilibus, foUis quatemis acr. Hahitat in ^/p/tes AuftrJae, Delphinatu*2f.

  Imbricatiy adfcendentes j fecundi ^ lutei. 400 j canaliculatay ampla , obtufa* Capitulum ImB^ iupla polUcis^ hr^njfimus^ e cuius apice Cauies yophyilus fylveftris i. 113* magnitudine certat cum (^uercu, ne Jlaminum. Stigma capitatum, Fruftus ct 4. Mediterranei , Orientis , Vir- <■■' Armeniaca perficae foliis , firuftu exfucco. Amtn- rutk litariis , fruftibus pv?ndulis. * Folia alttrna fejjilia, Flores racemoji, j^entaphyllis , breinbus , acutis. 17* EUPHORBIA dichotoma, foliis ferratisovil fubulata , lavia^ canaliculata , acuta. Florc! Ranunculus nemorofushirfutus, foliis caryophyllad Spinofa. Evonymus novi belgii, corni femi^ae foliis.

  Gm Portulacae facie maritima firul "fedia. O 'o\xaL feptena^ lanceolata^ mucronata^ fcabra pr/efer^ caule hifpido. Bus terminalisj fubquinquejlorus : pedunculo BradLfucc.

  9* CAPPARIS pedunculis folitariis unifloris, Q Sanamqnda glabra.

  OX'li^ foliis ternatis: fcapo uniiioro.

  Ij Periclymenum racemofum_, flore flavefcente, fi CUJJistlL ■ [C^LIUM foUis quaternis obovatis insequalibus, paluftre. Mibus, calycibus plicato-aiatis. 9^99, fokeANDRTA TRIGYNIA* 595 Polygonum miniirjum f. Bris feflilibus , caule paniculato. T- lia dt^-rna^ ovatc-lanceelata^ obtufe ferratam Sti|l \ foliis tematis: foliolis petiolatis ovatis acutispu^ Scheuch.

  Gram, 151 fcapis fbliisque fubulatis teretibus flftuloiis ^qush 4. ANAQALLIS fojiis linearibus , caule erefto; mabitat in Vlrgiiiiae , Canadae paludibus , fcaturigini- ^ //a/jra/ i/zJaponia,China. Lia, Flofculi difci nonnulli abortientes» Oenan±e paAinacae fylveftris folio , femine tantibus , calyce ftriato ^corolla involuta.

  Horu Habitat ad Cap, b, Suei ^ medio caule. ' Involucrum uno hlterove foliolo temdffimo. ^- 18- f^ 7* tat in Malabriae arenofis, t) upf, 51.

  Lugdb, 270, Habitat in Virginia.

  IICA antheris bifidis inclufis, corolUs ovatis, ca- cajrlfblia. Habitat in America feptentrionaU.

  Racei^is tenuioribus Rubia quadritbiia & latifolia laevis.

  Lugdb, Pedunculi nudi , foliis longiores , florihus '

 • ribusy nudis. Folia tomentofa , lata, cordataj pro- &abitat in Italia, Graecia. % 3W ►ftis panicula capillari patente , fpiculis coloratis Convolvulus maritimus zeylanicus, folio craflb Jntat in Africae maritimis, % ^ lia abernay remota y lineari - l^nceolata , parvay volvulus foliis ovatis acutis, floribus duplici Sedoides africana annua cent^uroides.

  LEollugo moatana anguAifoIia ramofa, f. Folia obfolete emarginata , obfolete Europae praiis, i|. Toren^ ervilla acadienfis fruticofa, ilore luteo. Hahitat in Alpibus Europaeis? 2|.

  Ovatis termioaiibus, ramis dicfaotomis.

  *es axillares , foUtariij oeHi , fubfejjiles. Fe Jliformibus^ longitudinaliter convolutis , tripUci arijia Hahitat in ^'t^pto O j Lilio- Narciflus liliflorus carolinianus , fiore albo ^empervivum foWs radic-^libus carnofis ciliatis, \ Flores non vidij hinc dubius utrum Vitis /. Gffi ge- undulata, 3^ NYCTANTHES foliis ovatis acuminatis undulatift Cauiis fimpiicijjtmus. ^, ACHYRaNTHES caule proftrato, fpici» ovatis) tifolii fpica Crfthmum mariaum non fpinofum bra- jam. ' - y^inthus botryoides caeruleus amcenus. Acer fcandens tricoccos, foliis citri, flore lufc Leucojum bulbofum vulgare. R floribus folitarils feflillbus , foliis prifraaticis / Roy. Hcd)itat in Galloprovincia S Romae. \ MTperus culmo triquetro, panicula foliofa, peduncu- 9^yt9, angUct. 'Saria comprefja absque mgue^ cujus hco auriculf Lilio-Narciflus albus maritiiuus minor. K Gramen paniculacum virginianum , locnllis mi liferis Hort.

  Aponaria calycibus pentapliyllis, floribus aaBregatis, Habitat in Europae fylvejliibusjlerilibus. \Jtnbella flmplcx^feffllis e latere petioli, ut injiquenti. RHAMNU5 aculeis folitariis recurviSt pedmiC ncmerofa. ANEMONE feminibus acutis» foliolis incifis, ( Phytobafanos. % Gtadiolus lacuflris virginianus caeruleus , lagitts fi letris; integerrimis. C^, vel varietates vel valdi ap&^, afl. 95, ^ dcnte foiia foUtaria, Habitus Th.

  Mihoris f purpiirafcentis^ at Foliola par- Habitat in Americi cdUdlore, "6 rar. Ib dilute janthiDO , floribus paucis. Petalorum lacinia laterales in hi, Dabam i^ds. Pwreo^ obtufo^ viUofo; Tubus longiufaUuSf clavatuSf divMiatum. NERTUM foliifi lanceolato - ovatis , ramis di^arh

 • raJQTuIa mefembtyautliemi tacie, foliis longioribus a- 'itat ih Syria , **>icilia. Ribus; giandula fubulata inter inferiora q dunculatis. SLOANEA foliis cordatoov^tls denticulatis»J Combretum floribus odandris , fpicis laxis fecii Ornithogalum hirfutwn fcapo angulato, pedunculis lata y fejfdia ^ fubundulara j vifcofa: Spina axiUard, lum caule aculeato fruticofo , foliis oblongis pm« O^d, dan. CAlongat attemata, compvejfmfcula , fecmda.

  Calycis *rapa petiolis foliorum natantium ventricofis. Mort^ longidray brexn decidua^ cum Staminibus roro/ti du- ^piumfoliis fubrotundis pinnato-quinatis» racemis I

  . TORMENTIIXA caule ereftiufculo, foliisfdB. FL x^y^* 133« *
 • jimxn. Piainterierilatertrmday angulata^ ereSa^ hqfiaffixaj tazo\de$.

  TRITICUM calycibus fubulatis quadrifloris ponvolvulus marinus f.

  TereSy nudus, Spatlia obtufa, Umbellae radii (S

  . 241, Lis planis , piftillo redo. Scapus tadicatisy uniflorus ^ fruElu atucccdentis.

  Tam Gorden , at flore^ pleno ; unde jfruHus ttiam-^ I. ELYMUS fpica erefta arfta, calycibus toi acaulis > foliis margine couniyentibus, corollis ini- lltUIII ^ Ciftus Ledon foliis oleae , fed anguftipribus.

  Rigidiufculis\ fparfis^ refiexis.

  CaRDIOSFERMUM foliis fubtus tomentofis labitat in Jamaica^ jraeemora. Periclj^menum arborefcens, ramulis inflexii, flon Cntnen piniceum , frlca divifa. I Habitat in Creta & adjacetuibus. Pratenfe ferotinum, panicula rara purpura- 124. SILENE caule dichotomopaniculato,calycil ■ tf Hahitat Allium rofeum. Foiia fer(^ Cinu^, ilacemus tmniraiis ex aliq^^ 'his nodofa annua^ femine afpero. Morif, Udf, ftia^ feniiua, folio niajore. Craffula floribus quadrifidis, Hort, cliff, 497* /5, Polygonum brevi anguftoque folio. Pkstgi, Habitat in Europae cultis. O Gramcin omnium fpeciofiffimum.

  Culmi moffmt Solanum bacciferum americanum , fruftu corymb iine Nerii , purpurea, Stamiaa declinata , ^ongi" ieylanica. T,i? FERULA follis fupradscompofitis : foliolis lance^ glauca.

  HYDROCOTYLE foliis peltatis , umbellis ( Scabiofa cretica firutefcens , auricul» urfi folio. ^onymo affinis arbor orientalisfliicifera, flore rofeo. IfiQm pulchrum bononienfe finuatum.

  ANEMONE foliis renifbrmibus lobatis ctebrf /AUX. Liymeiaea tomentofa , fbliis fedi minoris.

  Viru

 • '-^ fa^ lateruko flovifer^. ^AIiSINE petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. Echlum creticum latifolium rubrum. Pin, 2$^ Bupleuruin , foliis obverfe ovatis in petiolum attenuatis.

  Nata ^ palmaia « ^avata: lobis utrinque iohh '■ ERIOPHORUM.

  ►s tripartitus , n

  / apS-" Limonium maritimum humile, epbedhe &cie« t^ jlnthera violacex^ Qermen fubrotundum; niadi' LAlline Teronicae foliis, florcuiis cauliculis adliarenti* BULBOCODIUM. * * Caule ramofo, thymaloides lauroeerafi folio non ferrata DilL ekh p^^\foM. Fpidis ,cauleaculeisfparfis , petiolis acifleati P L U M B AGO,. P> fem^alcatis ^ obtuHsj mucronatis: unwUico atro^ptr-' Radix repen^.

  Caules pedalesj teretiufculL Folia ak aitat in Virglnia. Num floribus amoene purpureis, cornicults fur*^ mit^m deutato, ilore iuteo. / cula muris quorundam* flore parvo, valtulote- adfperfa^ incurva^ Jupra planiufcula^ mucronata. Flo- HEXANDRIA MONOGYNIA: 479 8. Itat in Europae murif aggeribusque, dunculisque 4.

  Parvixj parallelis : msdiis duobtti kc Valeriaaimaxima pyrenaica, cacaliae folio.

  ; um floribus bullatis fafciculatis eyL alis oppofltis ■/ bus punftatis diftin&is , c^ulefrutefcent€|, corollis idique fpinofis. 292/ Acer fcandcns, foliis citri ,flore cxruleofpicato. T IPOMOEA foliis fagittatis poftice truncatis , pedun- glaucifoiia. ^ Ranunculusnemorofus , aquilegis foliis « virginianus , \. 423- ORDYLIUM umbeilis confertis nudiufculis,- fo- ladfoUum.

 • therad fubrotunda t minima. Habitat in lilria , Dalmatia 9 Calabria , Apulia,Gb 2iiadrupliciferiejumentia^ nuda. Minali , duobusque lateralibus minoribi^s 9 nec i ptena, , Simillima Afparago farmi-ntcfo , ftd a CnwfaUj.

  CRATiEGUS foliis lanceolato-ovatis femdl fi*ec, 180, 188.

  Tulipa (genus fere totum \ Bauk pin. GUS foliis lanceolatis ferrati3,'caule iner- ^«dlca^ p» -12. * 3ramen avenaceum dumetorum paniculatum majus purpwrea. Stamlnibus coroUa Irevioribus^ net cliff. P' 450- lanceoLatis , pedunculis tioriferis patentibus aeq Media inter anteadentem ^ feauentem. JUNCUS culmo nudo : apice membranaceo I Lychnis fylveftris.

  Thalidlrum caule foliofo, fbliolis caulinis acutis, pa- tus f.

  Scheuck gramt 209,

 • ; Caryophyllus caeruleus monfpelienfium. Baiih»f LA foliis cuneiformibus dentatis midimls "^^*?*. LCONVOLVULUS foliis cordatis pubefcentibus, fpithamaeus, ^.

  Semina bqji hirfuta arijlis terminalibus nudis, Ribes arabum, foliis petafitidis. Pbu 45$^ [ppDECATHEON- AitKeiu acad.

  * Mcidia- rum utrumque par, Amxn. * Wiffert «jr C erijlata foliis triplo crafiorihus, fra^libus.

  Rami duo vel tresy floriferi^ ex fummis alis Ciftus mas , folio oblongo iucano.

  Papathum hortenfe rotundifolium f.

  J TETRANDRIA MONOOYNIA, 173 - 1798* ra athiopica, rofraarini fylveftris fplio cleganter Lilium perficum; Bauh. Sx^PlNDUS toliis abrupte pinnatis , caule dylium montanum glabrum , ^bo flore.

  Chenopodium, fedifolio minimo, frutefcens Renealmia non ramolS fquamata, &floribusDi^ 3. 152 at in India: % Habitat in Daniae , MopljpelU maritimis.

  Q « thogalurti fpicis florum longiflimis ramofisr. Gmel redis, folus molliffime villofis.

  Ferrata ^ crcilpufcHla , p^tiolata. ECHIUM calycibus fruftefcentibus diftantibus, Z 3 7-1-^'- S, ftaminibus corolla longioribus. >8 Lenticula paluftris bifolia, fruau tetragono, Bauh^ M da:reliqulsbifidi5. Pfflrfj rimis gracilioribus piupureis & viridibus molltbus jns canis angultiore longioreque folio.

 • ramis propriis ^ foliolis ovalihus alternis^ in quo- Japp. Cortufus plantaiH primur P Roy. Euphorbia foliislanceolatis , umbella univerfili i Verbena tbliis lanceolatis , floribus congeftis faftigia 13J Fl,fvec. Gius petiolata > utringue fubpube centia. «88 , Habitat irt Hungaria , Bildo, Monfpelii, Pyrena jdbus.

  17, SMuUugo foliif: faepius feptenis lanceolatis. Gramen arundinaceumj acerofa glumi , jerfe Habitat in Germaiiia, Galiia. Fummum caulem pediculis longis innitentibus. ■ SOLANUJVt verticillis fummis fterilibus» brafteis concavl». Sciiinus foliis pinnatis : foliolis oblongis, { Helianthemum betonicae folio, caule hirfuto. Integerrimis: caulinis bafi pinnatis.

  JOTROPIUM foliis lanceolato-ovatis , caule peruvianuwL cUff. Ipicoides africana annua minim^ mufcofa. Pgr^ Ff3 R^' alternis, caiile erefto ramofo Itfvec.

  , Arijla fub apice gluma exterioris. SPARAGUi> luermis, foliis alternis lancei » Pluk, alm. ^^Hcintat 2njamaica£? Caribaeis.

  ^ v ^ir - Ranunculus pyatenfis, radice verticillimodo rotunda. Foliis indivifis ovatis ferratis acutis pctiolatis. Hort^ nvolvulus niveus polyanthus» folio fubrotundo X.

  Aloe africana macuiata fpinofk majort DilL eb\

  . J caulibus repentibus filiibrmibus Iuf]pidis.

  Itis idaea caroliniana , foliis fubrotundis liirfutis. Radlatum humile ^ foliis majoribus^ Dilt,, capiliata. STiPA ariftis audis iucurvatis, calycibus fe 367.

  275' A 355- ■CYNOMETRA ramis floriferis. 151, Bauh,pin, 1$, Habitat in Canada. Q uibus ereftis* foliisjimilia. Dix / caulis fupra terram perennansy crajjitie f^epe ffolygouum foliis fubrotundis , caule arboreo,fru^i- candidiffimis

  . Ahus , nudiufculus : foUis aUquot xninimis mui fuperne tuberofui.

  Cyperus longus odoratus, panicula fparfa, Cpicisfl| Ailium montanum bicorne , iiore pallido odoft ^.

  Daucus moutanus multiCdo bievique folio. J Tithymalus f Chamaefyce altera virginiana,fcl fo/i^ts villofa. ' Vaginis oppqfitis , compreffis y am* ^ ^ itaria paluftris Iatifo'ia alba.

  Gramen murorum , radice repente

  .
 • Apium vel Petrofelmum crifpum. 1 volucri valvula majore ipicam aequantfe. R y^fofplenium foliis amplioiibus auriculatis- Tournef ♦ Mo- ' ntat in Helvetia.

  % cgravia fcaodens, mi^u radiatim pofito.

  Erefto paniculato : ramulis brevibus. SAXIFRAGA foliis radicalibus aggregatis 1 lenfium , Pontebarum wnbrqjis.

  I^oides capenfis , folio triangulari , flore lueo intus Jtrato^ Follis profwuie lacinulatis; Seminibis Jate' fcabris ciliatis, caule retrorfum fcabro. Is , coroUis insequalibus calycc brevioribus. ■! lia fubtus villofa» DiU, dth. F, 28 £ r filiquofa ex qua Gummi Elcrmi. Mfoliis pinnatis, umbellis axillaribus fefBlibus. Afcr/ar /n Hifpaniola , Jamaica. Aculei rejlexi in caule , petiolis , 63* DECANDRIA DECAOyNIA.

  Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc

  VaiilLparif Tithymalus foliis brevibus aculeatis. BaukfJi'^ Laferpitium exoticum, iobis angu(tifl[imis intq 1724^ oll. Dternatim utrmque ad dentes Flofculi 2» altero fei' Pontaletfce. 3, PHLEUM fpica ovatOKrylindracea, Fl lapp. F ia caulibus teretibus, foliis imbricatis, floribusfes- ''^eriana campeftris inodora major. MPANULA foliis lanceolatis: caulinis acute lilifofi». Hydrocotyle repens, flore albo, cotyledoidfl 1 Bqfi

 • _».

  Arbor atricana, fubroturdo folio marginc denti ¥^ afilcana caulefcens » foliis glauds latioribus & Apocynum folio fubrotundo. Habltat in fiXnQxiQ^ fepteixdunalis fylvis. CISTUS fuffruacofus ftipulatus , follis iuferioribus niunirruiari urnef- inft. 383- Splanum fGBtidum, pomo fpinofo oblongo, flore nalis y fed minor , pedunculatus , Jblitariut» Corona regalis, lilii folio crenato. DilLebkiidjti Verbena corolinenfis , meliffae foiio afpero. Elch, ^ Patoax Afclepium , femine feliofo« BatdL pn. If/i Cynogloflum maximum belgicum, Bauk. ^ ^um Jlorent^ dehifcunt a fcapo patulo , in Sibirica elth

  .

  * * Odmo triquetro, Monioria ramofa repens , foliis iincaribus oppofitis. Fti, Hahitat in Auftria ad radices montium, 2f. DAUCUS feminibus liifpidis, flofculo centrali Um annuum minimuin ftellatum rubrum. MPANULA hifpida , racemo ovato - oblongo thyrfoides.

  Anaryllis fpatha multiflora, corollis «qualibqs pa- Allium foliis caulinis lanceolatis, fiaribos umbal M DCG LXl^, lum periclymenl folio, flore sflbo, fruftu flava \Hsintat in Lufitania. Allium radice bulbofa, folils gramineis» uml) Itabitat in Plantis^EuTopa 9 parafitica.

  Lanceolato; inferiore 5- partito: lahiis lanceolatis bre* 54. '

 • ^5- f' 4- luceliis ovatis , foliis lanceolatis obtufis fut Vir, cliff. VERBASCUM foliis amplexicaulibus oblong 54- giat in Graeciae f^ Mediae defertis. Inthus ilellaris caeruleus amcBQus. LEUCADENDRON foliis callofo-tricufpidatis^a Habitat in Europa auflrali. O Veronica fpicata miiior, Baub. S« SFERMACOCE glabra , folils lanceolatis, vei Racemi axiUares , hrachiati , laterales , 664^ ftd fata utraquc diverfam fefe miki 1 pulap amnlexicaules ^ folitaria^ emarginata. FoW| Habitat in Auftris, Pannoiiiae , Helveti», Galliae, Ita^ »42 > 255.

  Gron^ inirg, 31 bus mucrojatis foliis. 185 lanceolatis longitudine florum, petalis obtufis, 3orbia foliis fubrottmdis obtufis, floribus folitariis dichotoma. ;CLEPIAS foliis ovatis bafi barbatis, caule fu^ nigw. Convolvulus , betonicae althsesque foliis , re{ is. 353 cui Flores odori £? Folia pat^nti decumbentia ccarinata^ ;■ ^ \.

  2, ^^mo , flore intus luteo extus aurantiao; Bradl.

  SCHOENUS culmo tereti, foliis margine dorf^ 1, Gron. -APONARIA calycibus cylindricis villofis , caule orieAtalia. 54 ^ntaurium minus africanum arborefcens anguftifolium. - Quii^quelblium mimis rcpens alpinum aureum* ipt.

  ^47 Proteafoliisknceolato-Iinearibus apice tridentato-dl lugdb- 2. Ceolatis, floribus fpicatis* Hort, upf. Ficoides capenils, tereti tblio, flore croceo. Ternata: intermedio foliolo partiali fdtpe pinnatO'} Hahitat in Helvetiae , Veron^ alpinis.

  Hortis Cmoforum ajfervata , quig femine nm DECANDRIA DIGYNIA. 373 iana caule dicliotomo, foliislineari-lanoeolatis, Hahitat in Europae pratis cultis o fertilibus, 2/.

  RESEDA foliis integris trilobisque, calycibui LEUCADENDRON. Remotiufculis , loiigiorihus , candiculatis. >ilus iDermis toliis oblongis interris acuminatis Y'^ * * GrojfulariiS aculeata. Polygonum creticum , thymi folio.

  BaA fk Tithymalus curankvicus ,ralici5 &aCriplicis&lll tate caulis variat, itat in Africae rupilms. > Habitat in Angliae, Sveciae ams.

  CT OBIUM foliis fparfis lineari-Iauceolatis , flori- anguftifoU- ' CLEMATIS foliis ternatis integerrimis, floribusdi- ditioy funde angulata , acutiufcula , inermia , fupra- glabra, )artitis maximis. TENTILLA foUis quinatis apice conniventi- aiba, jii

  . SALVIA ibiiis/ cordato-ovatis rugofis tomentofis, haematordei.

  Nte im^olucrum umliellct dimidio breinus £? radii fa^ z/2 Auftria, Gallia. 'T Leves^ Folisi v^rticiltata ^ lato-lanceolata, margine ^ Con- a prpcumbens dilute purpurea. Iiis^ Pericarpli valyulis ac hifpidltate ncbis t termindts^ longi^ vUioJi, Sequenti nimis affinis y folum foliis angullis , 4^6 hexandria monogynia. ^ ^is monfpelica ehinata , magno frudu. Acinaci^ rima ti? Capfula trivatvis.

  Cdlyx diphyUus tf, fempwrvi- 9

  . ROSA germinibus ovatis pedunculisque hi()?idW Folia lanceolata. CISTUS fuflfruticofus ftipulatus, foliis alternis lan- arabicn».

  VHorminam pratenfe ,- foliis ferratis. Bauk piru 238- Hahitat in America calidiore, "i Habitat ad Cap.

  % at in Hifpania, Lufitania, Galloprovinpiit^ Ce- dimidiatum. PANICUM fpica dimidiato-fecunda, rachi linei t. /

 • ''♦-«
 • ' , -. BUPLEURUM frutefcens, foiiis vernalibuf lis. * Racemus \ Acer fcandens, tbliis laurinis.

  Hahitat /rtSibiria, Ruflia, Europa auJlralL Habitat hodie in Normannia ad Colbeck £^ alibi in Eu' Hahitat in iEthiopia.

  Hahitat in Europae paludibus jphagno repletis. Tat in a//>i&M5HelvetiaB, Italiae. TJARCrSSUS fpatha multiflora, neaario hemi- JoaqulilA.

  I,pl% bus coloratis* tat in Virglnia , Canada. B ^Ttpis JOANNIS THOMiE dbTRATTNER^ TETRANDRfA MONOQYNIA. Habitat in Europae ^ Virginiae maritimis. Argemoue capiculo long^ore glabro. «31 FaiTerina foliis lanceolatis.

  BRUNIA foliis linearibus patulis a^ice callofisj Botanic. Ie , magnitudim , at margo ^bfokte {/ rarius 74* POLYANDRIA MONOGYNIA merqfiffimis ^ tubo pulefcentibui. NTIANA coroUis quinquefidis infundibulifbr- vertklUatt^ HELLEBORUS. DEOLA foliis verticillatis , ramis itiermibus. Virgtolant fiatntat in Europap cultis oleraceis.

  «73 anunculus aquaticus, aCiri foliis , ad nodos umbelli- TETIUNDRIA MONOGYNIA. Bdis^ ra €? magnitudo Aidromeda polifolia, Caviles Halefia fruftibiis niembranaceo-quadranguhtis Hahitat in Styriae montibus. RTULACA foliis ovatis gibbis, pedunculo mul- Antompft men nimis affinis. ' Tithymalus aizoides arborefcens fpinofus , caodice erbafcum piilverulentum , flore luteo parvo. ANRMONE floribus unibellatis ,feminibus depref- ^^®^<^^: alterni ^ fejjiles. Calyx linearis , foliacewi ^ lon- 'S lofa , feminibus globofis nitidis, foliis trifariam acu- musA * Senna. Clif 'ficatio Racemis fecundis revolutisj CoroUis cam- R 4 Pfeu- petalis craflis rigidis colore fordide rutoitej ■ ' in Heivetia , Germania , Gaiiia.

  Alterna; Folia erumpentia revohaa contra bris^ petiolis marginatis. ' Habitat in ilStfaiopia , P^laeftina.

  I^ i reliqtut vero granuium obfoletum habent. BurJ 'ique apice faiJofa, Erica tenuifoUa, flofculis fuave rubellis. Tazettae , fei Pctala paulo maja tjatus, Flos unicus in caule , interdum & ' liort.

  5o- -ASPARAQUS aculeis folitariis ,xamis reflexis retro- retrofradbs, I altUIima annua , foliis agrimoniae nonnibii quaternis, floribus oppofitis quinquefidis

  . Con vqlvulus indicus villofus, hederae folio tripartia Aitat in ItifpaLua> Italia, Birbaria ^ cibushirfutis, foliisovatis rugbfis crenatis petiolatis, Habitat in Germania: 2|. ^uno forte affinis arbor maxima matcrle rubra laxa rilotropium fupinum Ciuf^ hiJL 2. Bogloflum orientale anguftifolium, flore parvocaeru- FUCHSIA.

  Bus quaternis diftinftis, fruftibus «reous. Frti^Aibus reflexis peduncuiatis alternis. /£» fVTiEGUS foli s obtufis fubtrifidis fubdentatis. ^ jjilnvolucrum univerfale deciduum.

  Ariftae breviores ^ Gentiana pratenus, flore lanuginofo.

  Panula foliis ovatis margine cartilagineo crenatis,.

  „ , Oxys africana, foliis tenuilBmis in fummit Kalm. Tfis ovatis» Fruticat , fed plerumque perit fupra tt^r- ^ » SCHEUCHZERIA. Solanum fruticofum bacciferum fpinofum^ flore a SCaBIOSA corollulis quiDquefidis, foliis pinnatis : argentea. ^agnus matthioli incolis Seifefum.

  % Radix lignofa , exftrens cauUs plures. ' Habitat in Europa £? Japonia ad vias. LiYc\ii Soldanella alpina rotundifolia.

  Pin^ ^95, Habitat inGermania, laponia.

  UCUBaLUS petalisfem:bifidis,paniculabrachia- moJHillmas, ^ * Exftipulat£ fruticofa. DODECANDRIA TRIGYNlA perennem, qnadrlfo- ^ENTANDRIA, MONOGYNIA. 8,35 Ranunculus lufitanicus, Dod

  . Habitat ad maris Mediterranei littora. Vitis idapa aethiopica , myrti foliis , flofculis depei maxima parte nudi; fuperne biJidL in 2. P^^de^ jieris altera fpecies elatior, toliis triplolong^oribus, mcLJr , fubquinquepartitus > bafi aWo'Vilmas% ' Alfme foliis linfearibus acuminatis,petaKs flor berofa radice. Lapt{xld globojay ruhra^ calyce major.

  Habitat in Hifpjnia & Monfpelii in Horto Dd Jima, Spicula ex flofculis 4. F^ Liguftrum capenfe fempervirens, folio craflb fuhrotun- Jiabitat in America.

  Inis myrtifolia behen albo funilis, Bauk. ' oclit heptaphyllus , flore coccineo umbellato.

  'cato-temata , linearia , raro lobata. UmbellaB nu- JiT^ lanceolatis, Flores intra ^ fingulas bracleas qua- majoribus coloratis. 514 QCTANDIUA atON0GYNU;A n 13 / ^\ , 'itat in Europa, jJ agrorum verfuras.

  ANEMONB caule dichotomo, foUis feflilibBii. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, fisl geranioidcs, 30.

  SAXIFKAGA foUis radicalibus reniformibus ( nore$ ius panicula fpicata , fioribus foiitarlis alternis rque gtmiaa vavietasy quamvis C6roUa fere minus HMtat in Auftriae alpinis.

  Foliorum petiot Herba viva foliis polypodii. ' 6ii ^ alternis lanceolatis caule adfcendente* med. ' nitum pyrenaicum luteum 9 foliorum fegfflentis 11- Caryopliyllus fpurius inodorus, folio fubrotundc Habitat in Hollandia inter arundines.

  "l^ Habitat inter Germaniae S Europae aufircHoH. Rciffus foliis fubulatis , florum noAarld breVilTimo

  .

  Gramen hirfutum latifolium maximum, junce rrliis paluftris. 1 \ I Alfme americana, nummulariae foiio.

  Parad^ //atoar //2 Carolina-, Virginia

  .

  21 1' Cynogloflum perenne maritimum procumbens. Morif^ L'-PIEER foliis verticillatis' ovatis trinerviis.

  Verticnu Gramen nemorofum hirfutum latifolium majui tis utrinque laevibus. S WERTIA corollis quinquefidis , foliis lanceoliC 'if. Pulatis , pedunculis uoifloris , caule ligaofo.

  ^ vofis foliis , fruftu capfulari caucalidis aemul( mculus nemorofus Mofchatellina cUdui^ Bauh. Euphorbiafoliis crenatis, umbella univerfaliqu rciffuS montanus juncifolius, calyce aureo.

  Bauh^ AC2cia gloriofa jamaicenfis, fbliis minoribus: Habitat verfus Perfiam. B \ Habitat' in America calidiore.

  IRIBES ramis fubaculeatis reclinatis, pedunculi bra- teclinatum.

  CE fcapopaniculatotereti , foliistuberci Roy. Guajacum maj^v^^ tcv?iU\^^, KauK, yv.

  Memhranaceo , fpatheformi , ohlongo ; e ^uo f fuec, 4ii2,- 448.

  Hdbitatin Europa auJWdi-, & in Oriente, r. RARDia foliis floralibus binis oppofitis binis muralis.

  3ne tbliis ovatis utrinque acutis , caule paniculato, ins. Folia pimtata , tomentofa , incana , pinnatd tiolatis utriuque liirfutis.

  Flores h Cynoeloflum procumbens glaucophyllum maritimum. CiftiS Ledon latifolium creticum. 17* GALIUM foliis verticillatis lineari-fetaceis, pcd jrus culmo trfquetro, panicula foliacea, pedun- Folia vernoHtia convoluta, majore recurvo^ 16R0STIS paniculalaxa^ calycibus muticis. KUMEX fioribus hermaphroditis : valvulist foliis quadrifariam imbricatis trlquetris glabris e- pn

  . Aculei duo ad exortum fo- Hahitat in alpibus Rheticis , Pyrenaeis , CamiQil calydiiis ovatis obtulis , foliis.

  Piiinatifidis- irbor magna^ fapius procumlyens. Llfabitat in Canada ; exfemine D. Alpinia floribus fpicatis: bradeis ovalibus.

  OCTANDRIA IRIGYNIA- Sar odciutllA. GLOBULARIa caule fubnudo , capitulis floribus hermaphroditis , foliis lyratis. Neato&s uadia ue aculeatis , pedunculis aculeatis.

  ♦ Cucubalus caule fimphciirnDo unifloro, coroliai p- 30. ^ 4P f i' racemis terminalibus. Linum fylveftre angultitblium j flore magno,!] f9. CAMPANULA foliis ovato - lanceolatis fubi 100. Qthus foliis brevibus , fquamis mutids , caule uni- , ^ 10. LAURUS foliis enerviis ovatis utrinque acui Haradamanias.

  P* 391« ^ Cana indica, radice alba alexipharmaca. HOLOSTEUM foliis eliipticis carnofis

  .

  Elnaria , capillaceo folio, altera.

  Aloe foiiis caniculatis trifariam imbricatis : 1 Indrodud.

  Fundo aureo limbo aurantio punc^s nigrJcaDtil. Flanta fpithamaa , rann^fijjima.

  SILENE hirfuta , petalis integerrimis , floribusc canaliculatis , longiffmis.

  Hahitat in Alpihus Helveticis, Auftriacis, Pyreo» -.

  V) ,foliis integerrimis pubefcentibus, Roy^lugdb.

  Perianthium peruaphytlum foliolis lanceolaiis , j naicis 9 Carniol^ 2{.

  Quefidis, foliisovato-lanceolatis. H lanceolatis aequaliter fcrratis.

  Fcapo airurgenti panicuIajH^^ ? iV. Pfeudo - Narciflb , fed Petala oBfa ; NeSk* Habitat in alpibus Angliae , Helvetiae , 1 aure iatin iEthiopia.

  Cortice non fcahro £5 Foliis integerrims ab k 1441. Ijnihoides laureolae folio , flore candido interdiu o- bi!ks brevioribus termiijaUbus. JUNCUSfoliislinearibus canaliculatis, capfi Anemone. Tithymalusmaritiinus, purpurafcentibus fioribu8. 75- ^ ^HORA capitulis terminaUbus, foliis ovatis. ITerbafcum montanum tomentofum & incanum , to- tles plures, rigidulij erefli ^ pedalesj fuhtomentofi ^ Helianthemum flore albo y folio angufto hirfuto. A Auv Sedum montanum perpufillum luteum. Morif h^ quarU pedmculi communis.

  Semina ealyce triquetrotd ^eCala' ereila^ ovatn-lanceolata-, c^ruleUj carina a^ vcrtlcUlata. 9» , [OSA coroUuIis quadrifidis «qualibuscalyd- tranfylvani- tt in Virginia, B^ama. , Habitat in Europae frigidis fterilibus. Lis ffiapo altibribus, filamentisemarginatis. Hm't, Ibbcanaliculatis, pedunculis axiilaribus dichotomis.

  JLavandula, foliis crenatis latioribuSt americana fru* U 50- at in Europa aujlraii. Linum af ricanum , rubiae follis quaternis ftellatls; Awus J. ^chnis veficaria cretica,parvo flore purpnrafpente. Lanceolatis integerrimis , caule herbaceo. 93« Tuna mitior , flore fangumeo , cochinillifera.

  POLEMONIUIVl foliis pinnatifidls lineari|?iis, fio rubrum.

  NCUS folio fubulato, g^uma biflora terminali. ' ces coloratos aequantibus, , foliis oppofitis iinea- jiwiphalodw 5.

  HELIOTROPIUM foliis linearibus obtufis t lo-plicatis , floribus in thyrfum colleftis. POLEMONIUM? foliis pinnatifidis acutis dentatis , Nyaclea. PANICUM racefliis occultatis intra foliorum V I. 5- ^ 33- /

 • iJt- vix calyce duplo longior ; lahii inferioris medio kh fcuUata.

  VARRONIA foliis o\^tis venofo-rugofis , vribus fmgularibus axillaribus. Habitatin ArtieticsL meridionali, 'b ' Cannacorus glaucophyllus, ampliore flore, iridis pa- REM HERBARIAM heic libare lubet, quae florum, foliolis evatis laciniatfs. ^ Flores infafciculos congefli^ ut glvma: ^inx a hracieis 174«.

  FoL jrus miliaceus marilandicus , fpicis feminiferis ma- caidis; pedicello primario cum calyce fpinfoy re* ridis. 31 sve , ftolonibus procumbentibus , caule eredo

 • ORDYLIUM involucris partialibus longitudine officinale, caplUarU» creticura. CaiTu fuffruticofa creda hirfuta , fLoribus fing \, tibus, culmo eredo tereti. Latis laevibus petiolo Ifmgioribus. *" Koyi lugdb- ijL tat in Europae maritirhis*, 2J. Hi^ x culento deuticulis fimbriato. U 3: Huana^ C^ VERONIC A fpicis terminalibus, foUis oppoftti^ ai geniculifo- 4.

  MESEMPRYANTHEMUM foliis fcmlCa^ «s itat in Hifpanla* Kii. Nummularia major iutea* BouIl pitu 309« Prypis italica aculeata, flpribus albis umbelladsall igatis&longiori pediculo infidentibus. 'imonia lappacea iaodora , tblio fubrotundo denta- latis conduplLcatis fubtus pubercencibus.

  Narclffusfoliis enfiformibus, florum neaarfo c ultiflora, floribus minoribus candidis fragrantibus. 50 utrinqiie acuminato minimo» coftulato: TilLpif monfp. Terminatus Spicis duabus^ ereclis^ approximatis ^ fprodr. Lyfimachia ex alis foliorum thyrfifera. Convolvuius jamaiceniistrilobus, foliis tomeo : Celofia foliis lineari-lanceolatis. ^ //ofcitfl^ in Alpibus Helvetiae. , Italiae , Auftri» » ] Tiliae affinis laurifolia, arbuti floribus dbisrib 'ClematisorieQtalis, apiifolio, flore e viridi flavefcen- hicata^ fiepin quMecim.

  Flos /n 3 ttmVi/sjin^ [HEDYOTIS foliis lineari-ianceolatis, caule herbaceo hcrbacen^ ? tatls mufeofis. Iris corollis barbatis , foliis caulem multiflorum fuj

 • anj(denfe, 2. HYDROPHYLLUM foliis lobato - angulatis, Limonium lignofum.

  T^ 16, 17, pido, geniculis tumidis.

  Mngis rqmofis^ divaricatilJimis y nodis cdlofis eos bafi t- 397- * , PANICUM fpicis fubdigitatis approximatis eredtis finrorme. Sedum alpinum, anguflifQmo folio, flore canMii Sarracena toliis brevioribus latioribiis. Coj i Q ^ Rhamnus an Zizyphus arborefcens , foliis ol tippofiUfo. I, DIOSMA foliis fubulatis acutis oppofitis. IBcbitat in Europae ulif^inqjis.

  J Perflcaria fpicis longis numerofis , vaginis integris , li aethiopicum herba.

  237- ifis, capfulis ovatis obtufis; MiU. C 5 Sau- ra" fcabro fubtus lanugine ferruginea molli

  . Rine foliis Ianceolatisacuminatisfcaberrimis« co- fpermis racemofis. 199,
 • Hamanthi , fed margine undique ciliata , dliis A pitulo bulbifero.

  79« dtidis alternis, petiolis brevibu>,pedunculisgemcu- WACHENDORFIA. - NOPODlUM foliis deltoideis finuato.

  Ad tria fiiperiora geniada terni. 2 ,

 • ajd radicem majora; in caule pauca, laxiora^ Ciftus Ledon cretenfe. Nonfynotym [bugloirum minus fylveftre. Folia terna^ lanceola- at in dpejlribus Sibirix, OelaadiGe, bcis rupejlri- feGOBODIUM foliis caulinis fummis ternatis.

  NIHU'^ ricemis trichotomis, pedunculis tri- StcU. % «ULARIA caule fruticofo , foliis lanceolatis Ai}T?um. 780 Linufm perenne , foliis anguftiotlbus , calyce ai r, 10. Is acumlnatis angulatis, capfulis mucronati^* Hort, ribus folitarils feiriilbus. Flores fgliis fextuplo majores^ Verbo : tajt in Thracia. 85- J/ychnis rubra , globulariae capitulo. Mif,i Aira panicula patentiflima , flofcuiis fubariftai the ftriata rigida, Hort.

  Da- ^iica foliis linearibus quatcrnis oppofitis villolis,co- Schadaveli Kelangu. Hbitat in Carolina , yitginia , Penfylvania» % Habitat in Perfia. \ 4partitum , ereaum, Petala 4. Adliatoda Qpicata , flofculo^ ex foUolis membr^< fesTRuiVl floribus feffilibus.

  * crtux , apkyUus , trijidus , / umbelbiUis tres ferens. Jijafminum azoricum trifoliatum, flore albo,odoratiffimo. ^737- len avenaceum maderafpatanum , panicula fparfa minato glabro. Gramen montanum avenaceum, locuftis rubris« varicatis.

  Tinqfisj Idbio fuperiore plicato. Coroiia vialacec jprfl; Aconitum bacciferum.

  Pin^ i83» ribus laciniatis: aculeis utrinque reftis

  . Sbularia afr icana frutefcens tliynielea? folio lanugi- Tucula terreftris.

  Arg^nione cambro-brftannica lutea, capite loogibre parif. Y 4 Se- piofis , caule craffiirimo tulierofo. Itatin Tyrrheni, 6myrnae, Hifpaniae, G, N.

  Habitat in Europa: pr/fmimin comit.

  Q Rofacaule aculeato, tbliisqulDisg-abris perenn* Ottel-ambel.

  Eralibus bafi antica brevioribus. 5» CORNUS herbacea, ramis nullis. Ai Statice foliis caulinis lanceolatolinearibus» Heiiotroj^him maiitimum minus, folio glaucQ, ium foliis caulinls fubulatis pungentibus.

  Polygonatum latifolium ramofum. - G : PIPER foliis cordatispetiolatis feffilibusque.

  Caryophyllus hortenfis barbatus latifolius

  . Bwik lUtiQimis muticis> floribus fcabris longius anftatis.

  * 'Habitat in Gallia, Flandria, Germania, Angli pwtlandica. EUPHORBIA umbella quinquefida: , Muk, aim, 206, t. 5» Habitat in SuCexias ^ Narbonae, italiae , Apulis aurium minus paluflre ramofiflimum , flore. Pur* VERONICA corymbo terminali, fiiis oppofitis, aipiiwu 5clar^ Iiifpanica.

  "5 PorniUca* otamogeton foliis.

  Pimpinella fkxifraga major altera. Ij eitudinem caulis , foliis tomentoQs.

  H etiam involucri apice pungunt, Spica ohlongae^ ff- or zVi America. Niis 5, valde acuminatisj integerrinds^ abspe ktfflf //2 Africa, 2j. CONVOLVULUS foliis cordatis haftatii paucis crenis notntaj fubtus tom^ntofa, Pedunculi 17 14. Ihica granifera , tbliis radicalibus pandurjfor- 3* « ^jhbcllatum 5.

  THESIUM floribus umbellatis , foliis oWoag fvec.

  Ralibus funplicibus: terminali prolifero, fpicis fubjj riana alpiha altera. Fylveftris linifolia Iiifpanica.

  Campanuia canatienfis regia C Medium radice td Lythri:ni tbliis opp I BUPLEURUM iuvolucellis pentaphyllis ovatis; longifoliwa ^tus fcabris f m foliis altemis lanceolatis integerrimis, calyci< Gratfien vix aigitl longitudine ; Culmi pliares ex mi erefto, feminibusfubdentatis.

  Z, gioribus, tbliis lanceolatis.

  * fubulatis glabris diftinftis internodio longiorlbus. 5, POTENllLLA follis pinnatis ternatisque: CSiaiiiftceraftis fiiidb gemko rtibro,'fi)6irgjUbdi Rapuncuiusinemorofus anguftifolius, parvo I ^ tis.

  Folia fupradecompofita : foliolii pinnatijidis , BARRERA. Folis africanus,' folio lato & Ibngo. Jafininum catalonicum» floreluteo.

  Penis caninus caribaeqruii arbor, fi. Acetora lanceolata anguftifolla repens. BaJu Aizoon foliis obverfe ovatis.

  LILIODENDRON fbliis lanceolatis.

  Fedae afiihis Ptiyteuma* Bavk pin

  .

  A foliis ovali -oblongis, pedunculis uni Toxicodendron foliis alatis, fhiftu rhomboicieil 15; GKNTIANA corollis quinquefldis Bypocrat Peplios altera fpecies. C? Rhus africanum trifoiiatum minus glabruiti, fplen compreffa , bqji craffmfcd^ j feffiles^ veletiamjo birla D

 • FFeruIa.

  3- SPERMACOCE pubefcens, foliis oblongis: Hahitat in Europae aujlralis agris* © Licronatis margine fcabris. 128* * Itat in America mcridionali, O Wift^bitdf m Zeylona. Hranaceis ; fub apice fpina patula, CqtoIIsl pwrpffB Pinguin, DilU dth.

  La exteriora angujiiora^ acutiora^ concava ^ exttlf inter Atropam & Pliyfalidem ; a Phyfalide iifirt, nereo. Laria fbliis feffilibus , flore unico.

  ' Arbor americana qujnquenervia, comantibusi )Utifai, 3». CrSTUS Tuffruticofus ttipulatus » foliis lineaibiA 1 - purpureis diftinfto.

  Latis aequalibus ungue reflexis, genitalibus declina- a£m'rrp::«ri.

  Hort,(SIA jDofis margine acuto reflexo , pedunculis unifloris.

  Lugdl teiiuifoiia, ^ PERIPLOCA foliis linearl - lanceolatis. Unzlocularia, per paria approximata, i20 Dalib. %

 • DIOSMA foliis linearibus hirfutls
  . Fpiculisovatis compreflis muticis, panlcula fecun- cella partialia orato-oblonga ,
 • reliqua gv< iadica.

  Conf Meloc3

  ^ ' Ranuncuius alpinus humilis albus, folio fubrotimda nicula fpadiceo-viridi , femine pappofo. \ dii*erfaj praterquam ^uod etiam fpica differant; hac montanilm , clcuts folio , fubhirfutum.

  Knavel incanum , flore majore , perenne. SELINUM caule fulcato acutangulo , invol faxifragiun. Terni^s axiUaribus, b-afteis ovitis.

  Floresdt!cagynL (*) iprbia minima ramofifiima angufiifolia.

  % liirlutis ad "ambitum rarioribus ferris. Olatls fubpetiolatis ore barbatis, caulibus ereftis.

  BUBON foliolis glabris: inferioribus rbofl ri,o fimpiici triquetro. Lyihiiim florihus v Aria Bepou.

  Ovatis rugofisdentatis obtiifiufculis, caule erefto. Habitat

 • »
 • ftis. Lui;db, 285 i jlexuofus,- Folia ovato -cordata ^ / hto-<3vataj cum petiolis adfperji fetis ri^idis. ONDELETIA foliis feffiUbus , paalcula dlcho- amtricant , - )y. Neftarium monophyllum y bifidum -hhis a- hil^idis : inferioribus oratis; fuperioribus lanceobOij ^ i. Ptt HIRONIA frutefcens baccifera.

  - Rumph oA crenata^ fauce parum villofcu Plm. I Saxitra^a aizoidesalpina,' trifido tblio, major,i \ourn-f. Barbato Foliis dlmidio angujliorihusy ciffimo.

  Gaura fruticofa fcandens, foliis oppofitis. Florcsi latus fuperius inflexa» Calycis una lacinia reli- lum verum. Linisovato-obloogis acutis , brafteis trigonis.

  ARI- henopodium foliis ovatis iutegefrimis « caule decum- Roy, lugdh 70. Liolis trifidis incifis , caule inferne ramofo.

  Aftrantia foliis digitatis feptenis integris dentatis. VERBASCUM foliis ovatis crenatis radica Uzmagna^ ovata^ ore contraclo inaquali.

  T) rbus aucuparia virginiana , foliif arbuti.

  HMtat in Europae ruieratis, 2|- Hahitat in India.

  Panicula capiltacta ^ Jlriflijfima ^ paientijjima ,' ranum Cneorum. M foliis pinnatis, umbellis terminalibus.

  Cdyces clavati^ longiy purpura- '. Srp\Cdi peduncuLat(ty at foutaria ^ fejjiles in rami* \hs in I.

  Fibirica & verflcoldre anda f fcariof^ calyculato corona foliacea fuccinfto.

  45a«ibos, !

 • ARUNDO calycibus multifloris , fpicis temis '
 • antdfnfts. QUERIA floribus roliCariis, caule dichotomo. Icea » foliis ova tis oppofitis , fioribus lin - RanwncwVvx?» folus tritjartitis : laciniis linearibus,canl URNUM foliis integerrlmis ovatis : ramifica- Tittui, Guajacum flore csBruleo , fruftu fubrotundo.

  LYCOPSIS foliis integerrimis,cauIcproftrato,calyd: [EXIA floribus alternis axUlaribus pedunculatis Acilaat!iei5|, terminalibus.

  NTIGE foliis pinnatis: petiolo communi fim- Chryfogo» 527.

  CISTUS fuffruticofusftipulatus, foliis ovatis, calf hyflbpifolia planta ex infulis fortunatis, /'/jkA^ LIUMFETTA foliis bafi emarginatis.

  Habitat in Gtermaniae locis inundatis. Suriana maritima, foliis lanceolatis. Nisro,fed Folia amiiia ovata, ripamia, fur rjilpighia mali pu i/i i' ?'.

  Roliola linearia, Folia fuprema oppofita. Cdlyx corolla longe hnvior £5 viridis eJL Fl |g)sl]pinisfetaceis.

  H^MANTHUS foMis linguiformibus planis 1

 • ta cretica, femineaculeato.

  $j* ^UMEX floribus dioicis, foliis oblongls ftgittatis. ^*4 SPECIE^ plantarum ut mihi femiliares redde- ideoque accuratius exatninanda. Macula rvfo-fiifca, Foha hujus rore caulefcente , s campanulatis mediocribus, foliis oppofitis (a- '^ -.

  /'gonatum latifolinm perfoliatum brafiUanum

  .

 • ?«f5 inftru duplo longioribus.

  F^ ntat itt Marilandia, Virginia.

  Cerafus fiolio laurinO' Bauh^ pin. INVOLVULUS foliis cordatis angulatis , caule Xurp^thum.

  Caftanea foUis oblongo ovatis ferratis , fruftu rotl fuhpuhefcentibus : Superiora folia angujliora , longio- Gend;oides. EUPHORBfA umbella multifida : dichotonn, d^yllum flofculis omnibus fertiUbus^ caule is bipartids.

  \ £? tgta planta tomentofa aculeis angujliffmis^ Sp. Lisy acutis, facie ftrrne Myrica. PeduncuU axil' carinatns, Corolla cylindrica , lo)igay cr^ laviffime i, SALVlAfoliis cordatis acute crenatis: fummis fef- inchdente; Limbo magnitudine Narciffi poeticij hbis^. /b Hahitat in GsLlliSi y Italia. Anagallis hifpanica latifolia, maximo flore. Ferrugineis, Spathae terminalesj fubcordata.

  LugdK 405» ^^i *^^* 5*8- plidbus hexagonis. N POINCrANA aculeis folitariis, foliolis emaqjl at in Europas inundatis, CoflTea.

  Habiiat in Italiae S Indlae paludo/ts. I um , temttfolium ypomeridianum, Lilio-Afpliodelus luteo flore. /i cis ovatis hudis dicbotomis pendulis^ Anxn

  .
 • , Habitat in Sibiria; 2f.

  Ceo-viridi , locuftis exiguis muticis. Gramen avenaceum elatius , juba longa fplendente.

  Lenalpinum pratenfe, panicula duHore laxa fpa- ana major purpurea. Eoia aculeata foliis verticillatis , ramis aculeatis. Gron, orient, 137, Crotalaria arbor africana , ftyracis folio moUi inctf orientale.

  Amplexicaulibuscordatisferratis. 6%^' ? Ey fruciwi ex 3 feminibus; Jie differt a Spermor mota minuti/fima.

  XIFRA6A foliis caulinis linearibus alternis ci- autumnall?, u

  . Veronica pratenfis omnium maxima. O Bfeucus alpinuS) multifido longoque folio. BctuJcpin^ jbi Jtrbor virgiuiana: fHuk. Parif, i$6 Symphytum maculofum f.

  Pulmonaria latifblia,

 • ibus fubfolitariis , corollis revolutis.

  Flores alt^ rni , difiitiU^ Apocynum ereftum virginianum ramofum , caule fub- ■"qud rubeptibus » radice intus crocca. Lato crenulato, dimidio breviore petalis, fl calycibus ftriis decem crifpis. ^itat in Europa adfcaturigines.

  Q ium fcorpioides minus , fiofculis luteis. Vitis idaea aniericana, longiori mucronato & cr ciliari ; neutra tamen nobis floruit. * Echino-Melocafti ftdirotunJR. Folia radicalia petiotatci^ reni^. 35« Hahitat in Sibiria , Corfica. 43* Thaliftrum fenriinibus triangularibus pendulis,8 lougiflimas defmentibus. Calyces alha lana, MESEMBRYANTHKMUMfoIiis femitereitift UTRICULARIA, prodr. Cereusereftus, frudurubro non fpinofo. Pedunculi Jloriferi longi^ ereflij Auricula leporis umbella lutea. Aloe africaua humiliis arachnoidea. J Gramsn junceum clavatum rainimura.

  31

 • VIESKMBRYANTHEMUM foliis tricuetro-fe- cornkuhi- Semina nuda^ Ciftus folio majoranae, Bauk.

  SiiSenus dubium monent Lorolla inaqwdis , Cipfula non pin. Omnia ; fpina in culta paueiores €9 ftpe nuUa.

  Habitat in Alpibus Auftriacis, Heiveticis, 2|. Coaocarpodendron folio fubrotundo brevifTimo Boerh.

  Fpica gracili & breviore- Sloan,hiJl

  .

  ICA racemo terminali , foliis alternis fubtus to- daboecii. Fme fuffidenti differentia fpecifica, ne ruat in FERULA. * BuUnne foliis carno/is , Fihmentis barbatis. ^meu avenaceum parvum procumbens, pmiculis lammularefta. Fedunculus taminalis , tmdus , A.

  Scirpus capitulo fu3gulari, radice tomentofa. RM arboreum trifoliatum latifolium. {tamen creticum fpicatum fecalinum altiflimum, tu- Habitat in Amenca cjilidiore. % > F tomentofis integerrimis , umbellis compofitis. Limonium minus annuum, bullatisfoliis.

  T , natis obtufis, cauie erefto tomeatofo.

  RANUNCULUS foliis Ibboyatis nervofis Int 13 va crifpa. RIJ^ES ramis aculeatis, baccis glabris,pedicellisl contorto. Curvifiora > ftd reila , ventricofa j glabi.

  Habitat inter fegetes Europae ai^lralis & Orientis, O lida, involucellisovatis , foliis lanceolatis feifl Tithymalus myrtifoUus arboreus.

 • ' Veronica foliis ovatis crenatis, fruftu bvii, floribus cula magis nutans rachi trigona , nec peruagot JHabitc^t in FJoricJa , Carolina- % monfp.

  Liui, laco-feeoiis , feminibusuiidiilatorugolis.

  ^^^rt, i»5, 'diwitqt in Suecia,Germania.

  LilioNarcillus polyanthos, flore albo. CAMPANULA capfulis obteais,foliishirtis: tcct in Europa auftrali, H^. Oentiana alpina anguftifolia, magno flore.

  Bcol Habitat in Mexicae frigidis montibus.

  57» ti valde affinis £? forte varietas,

 • bitat in Europa ad ripas Jiuviorum £? paludum. ' Morif, hijl 2' f 9- ^- fii-/ I- ifoWwrz/iOuraflao.

  % L I 4 ^t Plumieria flore nivep , foliis brevloribus obtufis.

  C^bj-s: clavatus^ ghber, Petal» alpina , flore variegato. Papiver corniculatum , violdceo flore.

  VERONICA fpica terrainali , foliis oppofiti*? cren iwbrtcatis. '%^ it zVz Hlfpania, Lufatia, Italia, Galiia.

  Q "^ifcago hirfuta ficula, lychnidis aquaticae facie, fupi- pin.

  EUPHORBIAunibella multifida : bifida , involl A R B U T U S

  . Calyces frurtus Isxii^xLtaliter reflexi , vM Habitat in Virginia, Jamaica, Mexico, Sidi Hdbitat in India, %.

  , /^ ilus kabitu Erica vulgaris, Vo^tertia , ace* 1.

  Latis fefTilibus, umbella faftiglata. Euphorbuim procumbens, ramis plurimis limp& Baub, pin, 240. Sileoe petalis bllobis coronatis, floribus ereflis Fhii Bot.

  ^at in Hifpaniae, Italiae, Cretae, Cycladum apri- ant. 0iainen miliaceum paluftre furodnum , pnniciilis enL iTaleriaiia, foliis cauliiiis pin. Iatis, feu dillia(3:a* Hort, ,Cancabrlca quorundam. «- ,OELiLA foliis ciliatis : mucrone reflexo. CLKMATIS foliis compofitis decompofitisque i fo- Vloriu. SALVIA foliis cordato-oblongis eroiis ftaminibuj N4 oli^ tans & decumbens.

  PalUde n Habitat in campis fylvejlribus ixaridis coUSms^pt afOp \\ f.

  RUBUS foliis ternatis fiagellis nudis repMi pe bijidus. Q _i\is prbcumbensj ramo/jffimusy Ramis ternis quaternis'. Lisbulbofa, fimplici caule ad fummum foliofo, - ' Irela Cedro. Tt in India Afiae, Afric», Americae. O Rofa prarneftina alba & veriicolor. & Caule tereti flexuofo, foliis enfiformibus. Paeonia foliis lobafis ex ovato-ianceolatis. JiUfor ,udvigia aquatica erefta , caule rubente, foliisadge- dricis fubtriincatis Iongioribus,c:'lycibui? fimpli kieDalria foliis fubulatis, calycinis laciriiis membraha 205.

  &miUimus K»fib:rico £? canadiuR, 1550- "b fi05.

  Bfik l! Liliutn luteum , afpliodeli radice.

  Papaver foliis ternato-pinnatifidis , capfulis fulcatislii- Ifuardia foliis fefliijLus lanceolatis quali auritis Potentilla foliis dujpltcato-pinQatls: pinnalis Iter Surattenfe, Holmia^ cum priore. Mina tria^ ^num friiticofum fupinum ericoides cinereum , ' ■ 7-9 fida , raiiisfemel hifidis. !

 • VALERTANA fioribus mooandris caudatii, 146. , DifUnguitur afequente: Caule abiore^ Foliis
 • . ^iC ^ laHceoLta-, fubpetiolaiay lateribus revoluJta ^fub- virg. Morif hijl, 3, p, 302, orbicuiata. COTYLEDON foliis fubrotundis planis iitfej r.

  Linis feffllibus lauceolatis integerrimis.

  * , LONICERA pedunculis bifloris, baccis diftinais, nigri. 0» Primula veris odorata , flore luteo fimplici. RATSi\3^C\)lA^^ ^o\v\^ ^cif^^-j^sx^ ^^s^^Mvs ^etiolrf RA foliis Qvalibus femiamplexicaulibus, flori- coccinau rum duplex, Statura Sdini rnonnien^ etth, 13.

  Mala, men nudum , nigrum , , nitidum , ovatum , apiee ari-' Scdbiofa graminea arg6ntea.

  Myrtus foliis lanceolatis acumiDatis. A luteum ad flngula genicula floridum.

  GRATIOLA rioribus pedunculatis, foliis lanceoU PLUMBAGO foliis amplexicaulibus ianceolatis fca-

 • ^^
 • P»«. - le decumbente , cymis dichocomis aphyllis axilia' «^um. MILIUM floribus paniculatis ariftatis. Folia fubqiiaterna , ' lintaria , crafjiufcula.

  IIelIebo;-us niger tenuifoliiis, buphthalmi flore^ Bauh^ fbliis, fruftu orbiculari. ISS^j M E L I c o c c a; Lychnis maririma repens. SILENE calycibus fruftus globofis acuminads tat in India.

  Yophyllus pratenfis ,ftorelaciniato fimplici f. FruHus hfpidi^ Jitts ) , pofiti^* Hort, cliff. P4ulis teres , Jlriatus , foliofus. FoUa longitudiae Cyperus longus inodorus germanicus. _ Rivina farmentofa, farmentis crafiiorLbus , foliisoi ehh 354.

  Umilea fubliirfiita i|mplex j folils linearibus crenatis. Gis glabris, floribus foiitariiS} caule erediuli: Rubia fpicata repens

  . Polygonum caule ereftiufculo inermi ramofo^ k fioribus fpicatis. 42? Habitat in America aquino^iali, % lamonium C Datura ferox , pomo craflioribus acu- PKNTANDRIA PENTAGYNIA. 405 »755- M Rubeola foliis quaternis, feminibus glabris, floribuS ficationihus umhella^ omnes ovata-, minutijfima ut fe- Hahitat in Europae fulfhumdi^ ad ripas lacuum^ Habitat in Jamaica. Petioli canaliadati^ thrtt bris.

  Toma , involuci is carijia pilofis , foliis ferrati^ 179- glataim. RHUS foliis pinnatis ferrads lancecdads lcens« Potamogeton foliis ovato - oblongis natantibus.

  Fl 1 album, flore eredto, vulgare» Bauh. 1 ; aNAGALLIS toliis indivifis, caule eredo.

  Radicalia cordata f ovata-, oblongiufcula ^ fef hijt. Ifcendentes^ nudi^ corolla calyceque cadueis, Di- at in iEthiopia? b 304 fodomeum. Itat in Jamaica- % Folia radicalia feptena : folioUs obovatis , cem Pertbliata minima , bupleuri folio. Scabiofa orientalis argentea j foliis inferioribus incifis.

  Mis fetaceis imbricatus^ Nyaantbes caule. Volubili, foliis fubovatis acutW hrif. Thali(ftrum majus flavum , floribus luteis f.

  Gla lucis humi ftratis gramineis. Dtl, petiolorum pedlcellata o fufca- Pedunculi cliff.

  GEUMfloribusereais,fru(au globofb VillofoN is emarginatis. Ter tripartitum Jldmina eriguntur, quafi Styli exterUy I.

  Convolvulus polyphyllus , ilore. Mis ctuaternis , floribus vertidllatis.

  Longisferratis, caulibus proftratis, fbliolis fetaceis.

  ■ramenjunceum, foiio articulofo, fylv. Feffilihus , approximatis , comprejjls , aaualibuSj laribus. Flores oppofiti^ peamculati^ folitarii, p. V Lychnis arvenfis niinor anglica.

  /i^rffc, I

 • s, fubfeflllibus , coroliis obfoletis nudis. STLFNE petalis bifidis, floribus lateralibus fea fcunvf ary ophylloides maximum , flore tripetalo pal- liae, Pyrena:is.

  ' foliis ellipticis integerrimis.

  S Veronica caule floribus terminato, oliis ovatis cre- Aiiium foiiis teretibus, vagina bicomi, umbd ad ^as. Glaux aquatica, folio fubrotundo.

  ROYENA fpliis ovatis fcabriufculis. CKj Plantago perennis, foliis integerrimis , qaule ran Corolia campanulata j albo - favejcentes z Petalis iffus flavus , tubo rotundo, Bauh. Bunaec^rafus montana , fructu fmgulari caeruleqp JB b 4 3- "E. ' bus, feminibus iniBricatis, culmo erefto. TCHlTESpeduDculis racemofis , foliis obovatisacu- quinquaa. LONICERA capitulis lateralibus pedunculatis , fo- Symphoil- 39« Hyadnthoi' Habitat - - - - O- ^^^;^ ternatis: pinnis tripartitis , linearwus acati Anpna foliis odoratis minoribus, fruftu conoide.

  Fqua- ^VITIS foliis cordatis dentatis fubtus villofis, cirrbis i"dica. Millefolium aquaticum ^ foliis abrotani » raDuccil ■ Afterocephalus frutefcens , leucojl folio longiore an- Caulis ereflus , fefquipedalis* Folia longit polyanthos.

  Fubpetiolata j dentibus argutis ferrata. Scapus ten Hahitat /» Jamaica,' VeraCruce.

  RUTA foliis decompofitis , petalis laceris , flonl R r 5 i.

  Bacdus^ dichotomusy angulatuSj diffiifus. I :a fbliis acerofis linearibus patentiflimis , corollis fiesy lutefcenteSf die cUuijiy noflu patentes ar, quatuor ex aequalibus furculorumintervallis cni Habitaf a Qades in Indiam orienialem locis I mjt.

  * Habitat in America feptentrionali. Planta glauca ut Sefeli , folils Fumaria.

  57, 6%, ^ omnibus bafi pilofis ariius totis laevibus- 1"% Rhamnus inermis, foliis anfiuis. % finuato - dentatis , racemis ereftis foUofis late Vaccinium ftaminibus corolla longioribus. Fttif»i Habitat in alpihus Harcyniae , Carniola.

  Lix perennisy vix vel parum fupra radicem fruti- PAITLLINIA.

  Luricula urfl virgiuiana floribus boraginis inftar ro- ^'LRniOSPERMUM foliis laevibus.

  FL leyK ij> Clematis arborea americana, laurinis amplifiimis j med^ i6d^ *" VTnelaafoliisacutis,capitul()fuccifae. 307» verfariis referre gratiam , nec anni ingrave Ifl.

  Oblonfit , pubefcentes , canefcentes: infcriores ge- hauh, ptn.

  8 AXIFRAGA foliis obovatis crenatis fubfeflilibus, nivaUs. - Pliytolacca mexicana, baccis feffilibus.

  Fritillaria racemo nudo terminali Hort. In Ldescapeofis hurailis , foliiscornua cervi referert* tti. , 531 Bupleurum alpinum, anguftis nervofis foliis, ( tegerrimis, caule multifloro.

  Daucus fativus, radice atrorubente. Toum ■-rollis longiffimis fol itariis. ' fHabitat in AngUae> Germ^niae,- Gilliae gLireqJis. Q Tithymaluscharaciasamygdaloides. Pin,2^ hnos foliis triner viis o vatis binatis. 2, OOMPHRENA foliis lanceolatis » capitidis di ]' Habitat in Afia S? Mauritania, % piiu 301.

  Paris foliis ternis, flore pedunculato erefto, M cyUndricus. ^ LAGURUS fplca cylindrica mutica. PENTANDRIA MONOGYNIA, toj \tam equidem numquam vidi; certiorem locum indtgi^ andula maximay fpatula forma^ ovata^ integerri- uc to conjhvitia obfervai^t Alftrxmer ; adeoque cato ■ pinnata , laxa , parum divaricata : PoUc mcemucronato-fpinofa; inferiora rejlexcu tipinW. DAPHNE floribus feffilibus aggregatis laten ferro vix cedens. »bium foliis ovatdioblongis int^gerrimis.

  ■ Granien myloicophoruni oxyphyllon carolinianum.

  Ngium minus trifidum hifpanicum. Sulis- exterioribus brevioribus, ftaminibus tricufpi-. IS- Fiores crocei in fpica fecmda rariore. X hiic quadrijduf* StyL 4, FruElus quadrilocularis^ vxninalibus Fi lapp 119. HYPOXIS tubis florum longiffimis.

  ' Racmi dejt/iy JlriHi^ fuhfpicati* Folia obtiifius ferrata. 328, i, femibifidai fJeaarii lamelUs bifidis^ patulisj SefeU caule vixramofo» umbella purpurea, «ODELUS caule foliofo , foliis triquetris ftri- luteui " rbena fupina. Caule aculeato, pedunculis hifpidis, calycibus Caulis terts , 7^175 , acuUis recurvis , ntltda c* Roy.

  , fubtus d:n/i{}itno tomento vejiita. RaGemi Campanula foliis lineari-lanceolatis crenatis, < Radix perennis. Folia pinnata , pimiis multifi Solanum veficarium.

  Pem LyciumaBthiopicum, pyracanthae folio.

  LEUCADENDRON foliis fubulatis , ramis detei 6. CONVALLARIA foliis amplexicaulibus plurin Cacao af&nis frutex fpinofus , lycii hcie , jafmini flo- parvis.

  * Foliis caulinis planis» Lychnidea caroiiniana, floribus qua^i umbellatim Convolvulus foliis cordatisanguiatis,radice ti I tis planis. 167* L«rys»\jaV At^l*

 • Solanum americanum perenhe fubincanum, frufti iris tuberofa , folio angulofo. 4q; ' lix feminibus rofbatis patulis pedunculo bre- :
 • lANTHUS caule fruticofo , folils lanc^latis
  . Fruti(»ftw, Thefium floribas rapitatis. Si4< globolis , ftylis indivifis. Portulact- zbitat ad tittora lacuum Europae.

  [RiBAfoliislaQceolatis inaqualiter ferratis fubtus tomentofs. Tyrobalanus minor, folio fraxini alato, fru6ku pur- Gramen avenaceum, locuftis rarioribus n^uticis, 26^. I^J^, ?erficaria floribus pentandris digynis, corolla regulari *RUNUS pedunculis roUcariis, foliis lanceolatis fpinofii. Habitat in Auftriae , Tatariae editis graminqfis. Ftnftophoriani , virginiana zarzae radicibus furculo* lucellis lanceolatis, toliis linearibus. Mofis , foliis lanceolatis, caule divaricato pai nef.

  15' Cdlyx corolla longior : foliolis 3. Patulis, *54 > , tloribus aequ^libus. JiabUat ad Voigam Tartati» , inque t^^^iW ^oSM ■ Hahitat z;i.

  ^/p7;tt5Lapponicis,Helveticis,Walli -Tnedio triloboy acutOj ferrato ^ lateralifm bipartitis j ,

 • pin. P* Habitat in Europa aujlralij Iftria. Pfulispentagonis apicedetiifcendUus.

  Jvj fuiUgiaj triternatay oblongo-ovata^ glabra^ integer- Fetiveria folani foliis , loculis fpinofis. Glabris, frudu maximp fpaiiro fugofo, Sloan.

  Pl- mis calycinis ianceolatis viilofis tubum aequancl ileiiarb. SAXIFRAGA foliis ferratis, caule nudo n IBUCUS cymis trifidis, ftipulis foUaceis, cau- Ebulus.

  ^minentibus obfoletis ; l^aciniis calycinis apice K» Cedrela foliis pinnatis, floribus fparfis , ligno od( margine ciliata pilis fcabris^ nwiero/Is, Calyx itgttzMs. ALSINE petalis integris, foliis filifonnibus.

  Convolvulus ftellattis arvenfis , folio glauco. Habitatin Virginiat Valerianella curaffavica , femine aQppro vifcofo. MELASTOMa foliis integerriniis quinq tentis^ Petalis obtufis^ patull^; Jlaminibus coroUa »^ixar in Canada. ' ^ i Hyaciutho afiinis , tubierofa radi(^, atrlcanaf limii foliis ferratis: radicalibus lyratis; caulinis lanceo- Stamina duo^ vurpureay hn^itudine corolLe, SCHOENUS culmo fubtriquetVo foliofo, floribus aibus. Poa panicula contrada, fpicis ovatis teretiulfculis.

  Fiinftis fubtus undique muricatis, calycibusniDtic ^ngiiftifoUa. £« PHILLYR&A foliis lineari - lanceolatis Integerrimlj; unda j integefrima, Folia triangularia , bqfi pa». Udrum inferioruni ,i,ut cx Jufnmis alis pedimtuli aribus» FL lapp.

  6u quepartitus : foLolis ohu/jufculis j fdfornicatis. SEI3UM foliisfubulatis fparfis baii folutisrh '^ Roy. Ychnis s;labra annua, foIiisoblongismucronatis,fio- patcns. PaNICUM panicula oblonga patente, calydbii mentis bafi valde attenuatis , & fupra bqfin lONlA.

  Folia ohlonga^ tcretiufculay obtuliujcuk^ gram, ^6

  . * FollSL alterna ^ ovato-oblonga: nervis tranfver/is parallcUt ^ BauK pin. SMYRNIUM foliis fioralibus binis fimplicibi; tomis. * * tat in Narbon» , Hilpaniae maritimis. Q Bobartia fpicis capitatis involucio majori foliofb^ foliis fubmerfis capillaribus , emerfis pinoatis. I abitat in Alpihus Auftriacis.
 • ■", rl '
 • '^' Alclcpias e virginia. RimU diftantibus fubtus tomentofis,caule decuml 'Caryopliyllusarvenfisglaberminimus. Bauk, prodr* 105, rPHORBIA foliis oppofitis integerrimis lanceo- polygonifo ileaftim.

  «

 • POTAMOGETON foliis ovatis acuminatis oppo» fUnifiiiqua. CASSIA foliis quinquejugis ovato-lanceob.

  Lobisduobusextimislatioribusadfcendentibus. MiH is Chamae Rhoaodendro? mariana laurifolia, flori- TETRANDRIA MONOGYNIA.

  Mpanula graeca faxatilis, jacobae» folio. Lowrnef^ im fphaerico capite, folio latiore f. Scorodopra- Acetofa repens veflmorlandia, cochleariae folii t.

  F imarginataf obcordata , integerrima , concava. IZA Ipiculis ovatis, calyce flofbulis (7) breviore. 689 [^panicula filiforml, foiiis alteriiis lanceolatis; radi- nuni, pin.

  ' cmpreffo^ Variat foliis an^ufiis c^ lanceolatis* ^:orollis calyce majqribus.

  Lu itat in Germania , Anglia , Gallia , Italia. Euphorblum humileprocumbens, ramisfiirplicibn I. ASPEKXJLA foliis quaternis ovato-lanceolat um commune capitatura Bauh.

  MYKTUS pedunculis multifloris, foliis lan fubulatis.

  Aizoon foliis lanceolatis fubtus hirfutis.

  ''iacea y concava , glauco-viridia , patentia , mucro- ifi?os potiolorum

 • . ' Quinquefolium alterum vulgare. Dcd, pempi, iiC liis oppofitis obovatis villofis fubtus tomeotdSf SLrLrlUM fcapo nudo, foliis triquetris , llaminibus triquetnui. T lis fylvefhris miiiima , exiguo flore, Baak.

  GioiOriilarix fruftu arbof noQ fpino&, nj^biA^ inicylindricis fcabrido-pun&atis , fupra hfin linea tu^> tfilERARDIA foliis quaternis «qualibus, caule fru- fruticofa. ^ternis nutantibus, capfulis quinquecarinatis. Vl foicis altsrni? conjugatisque , fpiculis au» galli.

  Stipul» geminx utrmq itB PENTANDRIA, DIGYNIA. Glabro, neftarii corniculis conniventibus» Amxn^ otL 169.

  * FMa itifima funi hina , f terna , /. Quaterna vermm membranacea extrorfum flofculis aggregatis. ATRAGENEcirrhis diphyUis, petalise; Hahitat in Iiidiis. % rum paulo longiora^ interftin£la Stipulis hr

 • ato.

  S ' ^es acuiL Capfulae globofa, mutica; CoxoViTtlute^. Racemus terminalis , hngitudine Fritillaria praecox purpurea variegata. S Perfica maxima, foliis magais integris longis , , ftrida mediocri. BuUata, ceolatis , pedunculis longiflimis , capfulis globofis.

  V- 'netvojisj fubpubefcentilms ; ote ciliatis f barbatis pilis TETRAG YNlA \ Gentiana IX.

  Teftis, caulefimpliciffimo unifolio, foliis lancc 'ajluvins. % f i bengh^ien- 3* COMMELINA corollis ingequalibus , foliis cUff. Jp quef\do: laciniis fubrotundis crenatis. CC/?: 81- tteucus foliis tceniculitenuilliiyiis.

 • Rosmarinushortenfis, anguftiore folio. 2ij,^ quinqucpartito , plano , acuto , fupra incarnato j CRASSULA.

  Calyces ex alis fohorum folitarii ( nec ut 125. Cordia foliis amplioribus hirtis, tubo fioris Ibbsq S^uv, nionfp.

  Linum tbiiis afperis umbellatum luteum. A%i*i s fubtus bi&riam punftatis.

  I, PHELLANDRIUM foliorum ramificatic OrnitbMgalum pyrenaicum. Topetalo ^afiinis , foliis quernis.

  Fcapo foliis duplo longiore , flofculis non ^j fdi\ j^^ula feniina plinii. Chenopodium incanum r ceroofum, folio msyorQl ['^ decuplo fape omnibus partibus major. PHYTEUMAfpicaoblonga, capfulisbilocula. ♦ rilibus foliis uniformibus.

  I, CURCOMA foliis lanceolatoovatis: nervis latetali-» Ranunculus foliis radicalibus pinnatis. ZYGOPHYLLUM foUis feffilibus: foliolis h Bocconia ramora , ()phondylii folio tomeotDra ' alm. Frudum elegantiffime ex rubro flavo & albo varie- \ canadenfis. Leucadendron africana arbor argentea, fummo foli) Floribus aggregatis.

  Culata: , margine denticulata , apice £? baji ptoula drabae minoris foliis. Liat hodie inter fegetts Europae aujlralis. 4, SAMBUCUS ncemis 'compofitis bvati* , a Illecebrum cauYe eteOLo. Rov,lu^db, ai^ ^LyciiimmaJDS americannm , jafmini flore, folii8fdb«| /. Tioribusy fubtomMofus uti Calyx.

  Thynii?lieafolii3 Unearibus altetnis ^ flonbusj^ iiliaceis.

  Habitat in Jamaicae paludihus maritimis. Fimo hnato, fpica fubrotunda nutante. ' HYPECOUM filiquis cemuls teretibus cylindricis* pendulom.

  ICACHRYS foliis bipinnatis : foliolis linearibus acu- iicuii. [unmeliaa foliis ovato-IanceoIatis> petalis tribusma- f* AGONIA fpinofa , foliolis linearibus convexis. Cyperus paiiicula compaaa e fpicis teretibus craflio- Lyacinthus comoibs raajor purpureus.

  ,VIA follis radicalibus lyrads dentatis , coroUa- Baluttatfiampacam f. It in America prope Carthagenam. % quamvis reflexa ) quam iii illo , Pimllum demm fiticella.

  Gramen arundinaceum » panicula denfa viridi-aj liis fafdcuiatis anguiatis muticis d^ciduls. ParsL Bb Satu- Hahitat in Europae verfuris & pratis, 2f.

  Hahitat in Alpihus Styriacis , HelVeticis.

  Aymeu : cui Ferianttuum «44 PENTANDRIA MONOGYNLA. Ieaopodium foliis trlangulari-ovatis, Hon. Schinus foliis pinnatis: petiolo marginato ardCB Convolvulus foliis cordatis, caule aculeato. Culatis? foliis lanceolato-linearibus* Am^n.

  4a Chenopodium anguilifolium iaciniatum minus. Fecalibo , fed albido - pubefcen^. % ftu membranacco quadrangulari.

  Calyces campanulati , tomentofi ^ Eri?a foliis fubulatis glabris quinis pluribusque Dei.

  ^ 94- i«4 TETRANDRIA MONpGYNlA, ^LIUM caule fubteretifolio umbellifero , pedun- def.

  Habitat in ililthiopiaB campeftribus. Lum foliis linearibus fubtus hirfutis, floribus co- IdNUM calycibus rotundatis obtufis , foliis lineari- auflriacura. VERONlCAfloribusfolitarUs, foUis di^tato-paf- triphylldi Tajefl )fia orientalis, anethifolio, femine eleganter cre-. ] Ciiamaedrifolia tomentofa mafcarienii?. Valeriana foliis calcitrapae, Bauh.

  Ilj Myrtusfoliis oblbngoovatis glabris alternis,rac ^, Seb. E medio caule ex nia folio oppqfita. Argemone capitulo tenniore longiore hirfuto. Radix perennis^ Folia alterna , ovali-lanceobti liacis. \ti\ Racemus terminalls , longitiidine caulis : Pe-.

  Habitat in Burops cultis, Q lium caulibus diifufis, toiiis quatemis verticiUa* Gallium.

  Pedunculus fub umbella fere crifpatus.

  » truAu magno intenfe rubente, Avena fpicis ercftis, calycefpiculisbreviore. % Thalidrum niajus , foliis aquilegiae , fiore alba \,amak. Jujube americana fpinofa, loti arboris fbliis, &f Jafininura indicum. Anula foliis ecliii» BauK prodr^ ^6. Tio cognitione fpecifica innitatur; hac enim ^inthus hifpanicus. P* i77- ola folio deciduo, flore purpureo , offieinisLa»- ISEMBRYANTHEMUM foliis femicyHndricis noAiflowm, dth, hort

  .

  I africana , flore rubro « tolio macuUs albicantibus geftis. 5- TlLEX foliis pinnatis f iabitat in VirginJae paludojis. PASPALUM fpicis duabas: altera fubfeOUi, floril n luteum fylveftre latifoUum. Villofo-fericeis planis: floralibus verticillatis.

  Panula foliis rhomboidibus ferratis, fpica unilate- /. Globularia americana fiatices liaud abfimilis,caulicu'- f ri5. O Frufex; Rami var fpatia detemdnata conferti^ m Sanicula montana latifolia laciniata. ^ imen parnafli albo fimplici flore. NARCISSUS fpatha multiflora, neftario casi culum lufitanicum minimum acre.

  Habitat in Europae frigidioris rupihus. Canles primi procumbentes , tetragom 9 hrachiad^ ^ 17^9.

  % Gramen bermudenfe trumentaceum , tolus brevibusol - '

 • 3/ I- ^*>^S^' ^'^^- 418- t. DIFFERENTIAS Specificas antehac Plantis Habitat in Qallise aujlralis (3 Italis agris. ^ Lxum virginianum, piftolochiae foliis ftibrptundis , bra , nifi carina, drcumvoiuto. Jj Alaternoides africana , lauri ferratas folio. Stami' a tria\ Fruftus di- ^jficiBalis. VERONECA fpicis lateFalibus pedunculatis, )KMA foliis Oibulatis. U u 5 Ctv Cephalantfaus foliis ternis. Sefeli aethiopicum , falicis folio. T4 fji^L/ia, corolUs aci termin. Sambac arabum , folio acuminato.

  ' ' culis imifioris, ghias lai9:efcens, foliis nerii crairis venofis, j^fmi Scilla vulgaris , radice rubra* Bauh^ pitu 73. F'6ALIUM foliis fubquaternis linearibiis laevibus, mbnnrium» p. / 9- ^ 3- /

 • 8- ce annua. 1 Philof Holmia, '^' dii 3» ^ti 90.

  ^w- talis fubrotundis , caule fub^bifloro. D parif^ 6i * 'SECALE glumis extrorfum ciliatis.

  ^ creticum the foliis caulinis fiftulofis teretibus. , ^ capitulumjkbyotunaum congejla. IFRAGA foliis lanceolatis obtufispilofis, caule andrQfacca. Unen aquaticum iiuitans , multiplici fpica. % [22 afiEinis planta minima , floribus aibis. Fedunculi £? calyces' pilq/i^ Dalih. Coilopliyllura virginianum, breviore folio. ' Geiim folio fubrotundo minori, piftillo floris r Habitat in - - - - ^. \ JUPHORBlA aculeata nuda multangularis : aculeis officinarum, pin. Utrinque glabro & ttiargine leviter crenat.

  Brown, LEUCADEJSrDRON foliis lanceolatis , floribus acaulon; Kali II. ^ul» lineares , acuta, mfefcens ; flores tamen albi^ exceptis antneris fufcis.

  Jidu Spatura Sherardia an*enf!s. : foliis fetaceis fafciculatis iateraiibus. ' Teucri facie bifnagarica tetracoccos roftratai /W^ Flora Sibirica. F, 234, re: finu inferiore uttra Limhum feclo

 • , ut in Teii fitis alterni^que remotis.

  IMftiUum J?or^ longius^ J3, ChamaBirisminor, flore^urpureQcaeruIeo. 5 foliis gramineis levlter ferratis. * Roy, ^llis perfoliatis fubcordatis acutiufculis, foliislan* SWIETENIA. Te , fruAu in fpicam brevem & denfam congefto. Yioret antefolia vel fub ipfa vernatione £? /tamina ge^ iTyrinchium ramofum aethiopicum

  .

  T, Affiiiis Cucubalo reflexo, cwn qua fonjungit R^t pofis. Habitatin Grxcisiy Liibsino, Burmamain, IVlalus fylveftris.

  POLYGQNUM flpribus hexandris trigynis, 1 Bteriana fcandeas enneapliylla & racjemofa. "^ ALIS fcapo unifloro foliis ternatis bipartiti^. * cheiium faxatile, beliidis folio, caeruleum creti- Xeyl. Ira- * 'seccdMi Jiipula cylindrica membranacea, fere ad dica, fpica ereda, foliis conjugatis. B/is mucronatis, floribus aggregatls. Fimpliciflimo unifolio uDifiorO', radice tuberofa. F^at in Virginiae » Penfylvani» apricis glareojis. Aveiia calycibus bifloris , paniculalaxe fpicata : pe- Pedunculus e dichotomia nudus.

  Calycis dentes fy Habitat in Europse co/r/i oleraceis. F oiium fum??Liim ventricofum longiti \ fliculato-fpicatis , flofculis bafi ariftatis* It.

  CISSUS foliis ternatis oblongis carnofis incifis. Veronica foiiis aiternis cordatis crenatis , floribus PENTANDRIA MONOGYNIA. JS, CiftusftJpuIisquaterniSyfoliislineari-ovalibusii Rh , , Crataegus fennica. Yrpla foliis obiter ferratis fubrotundis racemofis,flo- Julbus magnus, Folia pracedenti^ ^ fed ciliata ( ut in Wabitat in America. Antecedente , ut diJiinfHJima a priore planta.

  Vi- lycisfquama exteriores longitudine tubi calycis: jrrola ftaminibus & piftillis declinatis. O ■ Gladioli^ Folia enjjfprmia.

  UHINrA foliis ovatis: lobis parallells. 1^0 fimiiis 1tu(3:us in nova hifpania , nucleo magno- piQDis fubrotundis iaciniacis. Gcminij laxi j uniflori^ penduli^ geniculo articulato. 139^ Hahitat in Europae honisj arvisque, Q Habitat in Tndia. Habitat in Anglioe humeflis lutqfis. SPlR^AfoIiislanceolatisobtufis ferratis eniisy fejilibus, confertis^ , S9« PENTANDRIA TRIGYNIA.

  Romeda, foliis quadrifariam imbricatis obtufts, ex 7. ^- »3- "

 • is montanum nemorofum villofum latifolium 37
  .

  12(5, 134, Roy, lugdb, 401* Doi lata: ramis patentibus. Habitat in Kuropa coUihus ^ailihus faxojis. ESEMBRYANTHEMUM acaule , foliis lin- littgiOfonme» flore pallide caeruleo. Corindum ampliore folio , fruftu maxlmo. GENTIANA corollis quadrifidis margine cQ PENTANDRIA DIGYNIA. GNIDIA foliis alternis ovato-lanc?eolatis. PENrANDRIA PENTAGYNIA 397 laminis vix \ longitudine calycisj radice antiua^ co- Hahitat in Lufatia, GaUia, Helvetia, 101^ ':; - «38^ upf. Gramen, pahiculis elegantifiimis, minimum.

  U Elanunculustnontani 2 , fjpedes altera. !ALERIANA floribus triandris , foliis dentatio; ra- tripterjj.

  7\^ brigo fylvefti;is perenm'*, flore rufo lcermefino.

  E foliis bnceolatis , caule paniculjto nudo » flori- mis terminalibus. CAPPARIS pedunculis congeftis terminalibus, foiiisi Mili um indicum 9 panicula fparfa ere&a.

  Tournef^ iii^ fubhiimidis^ Hdbitat in Graecia. Blium virglnianum procumbenSt fumari» foliis* tus tomeiitofis. * « ndta^ profunde ferrata^ petioLta^ utrinque lavia.

  Folia Caulina qtuna , reflexa^ hiji. Hdbitat in Sibiria Q Cautabrigiae. % involutis retrorfum imbricatis. Taliana genus proprium conjlituere^ quod pofitisque fubknceolatis, flbre pedunculita Veronica caule frutlcofo, foliis oblongis : inferiorit) mineis. EUPHORBIA umbella trifida : dichotoiat »ilium americanum* {^uniceo flore, Belladonna di- tica.

  CoroUa alba gale^ purpurqfcenti -> pubefa. NTHUS floribus aggregato-capitatls. Piru 485* ichia fxliquofd glabra anguftifolia. «45, Habitat in Europa aujlrali. \ 5 ^frjcana feflilis , foliis carinatis verrucofis. Mtnfe Frondefcentia apetali, Flor^ct 'Horminum virginianam, caule aphyllo, foliis quer- otilBme ferratis fubtus tomentofis.

  Acad, CaryQphylius n^ontanus major , flQte globolb. \ HYPECOUM filiquis ereftis teretibus torulofis. Refeda minor vulgaris» follo minus incifo. Inmodum , ratois cinentiis , fpihofiffima; R Pulfatilla involucro pilofo nitido. * iOLA frutefcens , foliis ovatis acutls carftofis:. Vsrmiculata Habitat in Europae humidiufcuUs. Lycibus eredlis raris pilolis Hort. 1 * Caulihus projlratis, Caules fieriles upentes radicantesi fioriferi erefli Hahitat s. Grainen alopecurum minus, fpica lorigiore. Gen, 44* Flanta fguram €9 defcriptionem dedit Filius in Caftus tereti-compreflus articulatus ramofuSi cliff. Gramen arvenfe paniculatum, fpica interrupta.

  Ifme orientalis altiflima , gramineo folio , flore albo. (?♦ p, extericres €? bina interiores minores , inter ardia foliis fubovatisferrato-deutatis, H0rt. POTENTILLA foliis pinnatis , foliolis fuhrotun

 • pimpfeel- Hort.

  L 1 l^^^- demfcrobiculis profingulisjeminibus. Calamintha mariana, mucronatis rigidioribus* Gron

  . SlA foliis novemjugis ob-ongls , glandula tejiuiflima. T POLYANDRIA MONOGYNIA, 739 ampanola africana humilis pilofa , flore exalbido lan- VERBENA diandra, (jpicis longifnmis carnofls oueUs, ^^ yophyllata montana. - '^itat in Brafilla , Jamaica. Libus venarum fubtus villofo-glandulofis. Fiabitat tn America meridionali, "ft Barr. Zalium caule refto, folils fenis inferne canaliculatis. 219 Pterota fubfpinpfa , foliis minoribus per pinnu bilicatis* Flum. 366, Diftus urticae tbiio, fiore luteo , vafculis trigoni^.

  Qnadrangularis & quinquangularis, fpinis 8;eminis Gramen geniculatum brevifolium crif)?um, fpica J les divija. ^

 • 313* Lob, illuflr, 135. CISTUS fuffruticofus procuittbens , ftipulis lanceO' Phytographia. Mefpilus pruni foliis , fpinis longiilimis fortibus, BUAKKina. SALVIA foliis ferratis finuatis lae viufcuiis , corollis ter^enica. , «43- ' ^ Hahitat in Canada» Virginia^ ^. F * ? Heptapliyllum argenteum alpinum trifbliatumftl Bttlcamart, 5^ SOLANUM caule inermi frutefcente flexuofOrj Filices Americ.

  Narbonenfis , Lufitaniae , Hi(]^ goitt. * et ^difficillime charafler fpecierum a obtineretur. HalJelqvijL ITJPHORBIA jnermis fi-uticofa, foliis diftichc al- Tithymaioi.

  Punciis fparfis pluresj uniflori.

  SAXIFRaGA foliis caulinis palmato - tripartitis; Col, ecphr. ACHYRANTHES caule patulo , floribus fplcatis muricati.

  Habitat in Europae pafruis aquq/ts fierilibus. PYRUS foliis ferratis, pedunculis corymbofil mis. NYCTANTHES foliis inferioribus cordatis obtufiS BASELLA. ERIOPHORUM culmis teretibus, foliis planis, fpk Gentiana paiufiris iatifolia. I88- liqfi 9 recurvatij multum villofi.

  Calyces « 73« FOLYANDRIA MONOGYNIA* Rubia lavis linifolia montis virginis.

  ■iacemi foliacel infra folia. Petala ferrata ut in fe- lii^pnu 15. CASSIA folii^ fejugis oblongiufculis gl^bri fi.

  Ruta chalepenfis tenuitblia , florum petalis villis fi An- Unceolato^ovatisy alternis nec fparfis y utri\ Apocynum curaifavicum f americanumt fibrd) 4fi4 ,4L0PECURUS culmo fpicato erefto, glumis pudis

  . Tgreftris )LANUM caule inermi herbaceo, foliis pipna- l-ycoperfi.

  Folia radicalia lineari-lanck ^hotbia dichotoma erefta tenuis , foliis linearibus, ofatupi y pan*um , rejiexum ; InvoCugella perfoliata , lulaiis. 'llima C argente^ ,' ut fere varieta^ , fed Folia fe^ pervivum tertium. 11, cylindricis incurvatis pubefceritibus acutis, foliis ^ Jacq.

  Jt^ virginiana linia foiiis quinquenerviis: lacinUs acunninatis re- Ehret.

  Gramen junceum brafilianum , capite ovali fqtf[ fa, Calyx patens : Limbo foUofo, ohtufo^ concavo ^ '^-.

  Qiulis 'primum ereflusn digitalis foliis bppofiii 21.

  Delphmium nedariis diphyllis « foUispeltatisiBnkll i BRJZA fpiculis lanceolatis, flofculis |viginti. ^tfJ labitat Monfpdii S in Italia

  . Q PBNTANDRIA DIGYNIA* 349 Terminalis. J-ychnis vifcp^a anguftifolia major.

  At forte Bitaotii , unde venit in tjvrQpam 1590. Polyanthes floribus aifnbellatis.

  Raj, fnppi Oenothera foliis ovato-lanceolatis denticulatis , hijl. Tofplenium foliis pediculis oblongis infidentibus. 20, i Involucella foUolis 5 / 7 , fubulatii , inagm leOSANDRlA MONOGY^NIA.

  675 natis, capitulis peduuculatis. Uniola calycibus diphyllis, I^iculis ovato-lanceolatis.

  11 Enphorbium procumbens, ramis geminatis,caule IPOLYGONUM floribus pentandris trigynis , f©liis ocreatura. L locuftis compreflis compofitis. Sc- Varietas jS differt Jtliqua recurva. 6» longitudine catdis ; raro pedunculus aiter i$ vis ^ illa flavii ; hac Maturationis y illa Gro^ lUSOPS foliis confertis. 44? ' alis fuperioribus laxe Ipicatis: Hort. Ib^ fiabitat in alpibus Itali» , Helvetiae, Veronae, i Uvifera arbor americana y fruftu aromatice pufiA us fpUis ferrato-angulofis.

  '/

 • Calamintha ereAa virginiana, mucronato folio teretes. Calyx cylindricus^ i i' oppofitis.

  Ifahirat in Europae ruderati^ pinguihm Q ,--| Hcibitat in America. % Vitis idaBaacadienfis,foliis alaterni. Tourncf/tt^ I/ahitat in Virginia.

  Itat O Solanjum caule aculeato fruticofo , foliis ovatis Hydrocotyle foliis peltatis orbiculatis undiquec ris hifpida, Panicula primum dichotoma , nwi lea: Neflarium unguibus quinque j brevijfvms. Rato-oblonps, ramis divarica,tis. * * * Caule ereflo pedunculis multifloris. Solanum fcBtidum, fruftu fpinofo rotundd, fe tnagm , ovata^ imegerrima. Anagallis hirfuta Jiiinor , foliis altemis, floribos Haec faniquadrivalvis , uii ipecies fecunda femitm rentes contrafU quqfi in fpicam , deflorata tota rubej gularicum rubedine diluto. 13^ ^groftisculmoenodi, panicula contra(3:a, Ft.

  Gramen diofcoiM limho coroUarum concavo, Mat. » * 'alerlaiiella cornucopioides ecliinata* Colum. Convolvulus faxatilis eredus villofus perennis.

  F^^^^- ^Pf-^^^T' ^^* ^^^- «52* 7IGIA fbliis alternis lanceolatis. Infetiorii obovatd, concavay rigida

  .

  Vlotes ftf- PENTANDRIA DIGYNIA. [ RIBES ramis aculeatis, petloiarumciliispilofis^bac- Oroffuiaria, is fylveftris nofturna pilofa , fiofibus unius or- injl. 7- '

 • 3<^-/4- V b3utibus , caule indivifo , foliis bafi tefiexis, i ^e carina apiceque fcabris. J iNICULA foUis radicalibus compofitis : foliolis canad^f Iila. Confer- : Fulfatilla lutea^ pafiinac^ Jyh^ejkis fbbo C IJ^atta. Gramen avenaceum pratinfe, panicula fquai Craffula , portulacae facie , repens. Elth, la paullo longiora huic , non vero Jequenti.

  CLEMATISfoIiispimiatis: foliolis ovato-lauceola- ie .

  Stigma oblongum , hijidunu cliff^iS.

  ^gilops major , caule & tbliis arundinaceis, Iqci ehret.

  /W5, at obtufiffime repandus ^ ut ^ folia longe ^ina. /3, Arenaria foliis linearibus longitudine internoc PRAGAKIA caule erefto fuffiruticofo , foliis hir- muricata.

  ;; butbis ( non tunicatis Jmplicibus ut in hulbofis I. 3S6' 'abitat in Janialcx arhorihus.

 • Th liarum i , vel pratenfe i. P, «3, Kali fpinofum cochleatum^ Bauh. "^ Radix tarblnata f obovata, Caulis fexpedalis , Bauh. I folisluiitauicus, foliis afphodeli miaorfs.

  CONVOLVULUS foliis trilobis tomentofii , fpicis ovatis.

  © / Habitatin Europ» umbrofis. ^fis anguftidre auctis acutimmii^, Guett.

  &eBS t inter flofculos ^ ovaia^ concava. 'tat h Gicealandia , foru etiam in PyreioH 35o

  . * ^Picoidescapenfis, teretifolio:apicibushirtis. Petga^;^^ Conocarpodendron folic^igido anguflo: apice tridel Lithofpermum repens majus. I6i ex injimts oppojitionibus foliorum , cernuij breviffi^ *' Lamlnis calyce breJorihus^ Jemibijidis^ Stami" ^ induc vulgare minus polyphylluni.

  Guudinali; jed rigidiora^ brevioray minusfcabra^ ricatis

  . Is , floribus paiiiculatis nutantibus , racemis fimpli- Hahitat in Europa in paludibus. Cinatis nudis, foliis ternatis.

  BROMUS panic^Ia nutaiite , fpicis ovatis : xteriora f infima , /75 incumbunt, NeAaria Habitat in alpibus Helvetiae » Baldi. \ STIPA ariftis nudis , braftfeis bafi barbatis, flofculis

 • r

  ParsL C c t-v pedunculis longiflimis, capfulis Itrigofis. )rdeum fl-^fculis lateralibus mafctilis muticis , fe- mdim, t in America calidiore, % ar in Europse paludibus.

  ERIOPHORUM culmis vaginatis teretibus , J , 76« IPOLYANDRIA POLYGYm clif

  . Ry*fuppL » eoloratis Jlore brevioribus. Coroilae punciis impal^ Holofteum hirfutum albicans majus. 190» MSramen arvenfe , polypodii panicula craffiore. Bar, 700 ICOSANDRIA f ENTAOTNIA. Lulum, ^tus foliis ovato-lanceolatis confertis, Mll^dia, iat\co; I KNOXIA
  .

  ^icus alpinus , tblio articuLofo. RiLLANDSTA filiformisr ramofa intorta fcabra. * :hogalum vel Lilium alexandrinum , &oribiis albis FL leyl.

  Flos epiamfixtuplo major^ margine ut £ X Iviart.

  Paftinaca echinophora apula, Cohinm, ecpkr.

  Nis rohujlioribus, Panicula rami nutantes, aurea. Fitis , ramulis gracilibus , pedunculis bipaitU RticMs. 6, PAPAV^R capfulis glibris globofis, caule piloC Dly atropurpureum.

  Codlitos Vi-^ginantes , Vel potius obovato-fpatulata , infe'- Veronica caule non ramofo , florlbus :ongeftis ter- 'tofis, /S. Alfme, tolio gramineo anguftiore, paluflris. DH mien Cyperoiijes pumilum elegans e maderafpatan.

  Glaucif altida^ involuto-mucronata. Flore albo odoratiffinio, Comm. I (ulcatis, caule eredo, foliis compofitis. H/w dido pallido & lutep varii^,ereftis verofqualide paranda, Caulis ramofus. EUPHORBIA umbella quinqucfida : trifida:i lis obfoletis , fpinis lana brevloribus.

  Cliff, i%2^ SYNONYMA paudffima in EUROPiEFS dica acadienfis, ilore luteo. [^cuiis fimplicilTunis, fpicis confertis

  .

  PiHachia virginjca fylveftfis trifoliai Moryi bU^ Racemi longL FloreS l^te violacei ^ conferti^ calyci-' erajfiores Q glabri: bra^is duabus obfoletis DODECANDRIA TRIGYNIA. IagAj Cbamxdrys alpina minlma Iiirfuta.

  ' ; lix, femine roftratOi italica.

  JS foliisternatis: foliolis petioUtis angulatis pu- Toxicodeav ftd>tus angttlati

  . Folia fubbipinnata , foiioUs aUerna" t. Anona maxima , foliis latis^ fi^uftu roatimolMj floribus fpicatis. Habitat - - - - 2|L Culmo tereti polyjlachio.

  Dif^ 'tat in Orionte , Gibraltariae fibhuinidis umbrofis.

  *aga cretica annua minima , hederaceo folio.

  Anemone liortenfls tenuifoiia , fimplici fiore i. <

 • Habitat wMadagafcar, Guinea.

  % Ficoides capenfis, trlanguiari folio acuto» fiortp U u 4 \^. Tf^ in hac capillares; nrior tnagis^fpicata ^ hac ma^ ieru 1 fiurel.

  Habitat in Peru, nondum mihi vifum in Europi f dulofis.

  41 «♦ Q^tianella vema minor. ^l-iiis^, paniculae pedunculis bifloris. Jntaria repens , floribus ftamineis fpiqatis ,bryoniae talis iuteis. Ubilis: cicdtricibus oppofitis. Hyperici folio ampliore , mode integro modo ^itat in Itdili^e maritimis, ^■.

  I^' Spec* plant, pars L Z F e^ fi. Allium ftaminibus alterne trifidis, caoite maritima« t4t TETRANDRTA MONOGYNIA.

  )iffnis A» Syriaca, iis caule aphyllo , flore purpuxeo , radicetuberofa Habitat in Italia. 115^ kiJL Alifma fruftu obtufo trigono. L riticum radice perenni, fpiculis binis longiflimeari- !S & planis.

  © LaiRA foliis fcftaceis, panicula divaricata, floribus caryophyl- ENTANDRIA ' "latcraii. I udine corolLg ,

 • intra cujus os Filam.

  'nta cum anthc- Vtrum hac diJiinSa fpecies, aut etiam varietas pria 7. Ananas aculeatus 9 fruftu conico ; carne aurea. Plitk, ak Ranuncglus roinimus alpinus luteus. 3 (k cbtufiora ; foVa fumma £? flnralia oppolita , lutioruy lugdb. OENOTHERA foliis lanceolatis undulatis lugdb, 2j.

  F^ores no^u tantum expUcatu ribus recurvatis. 1295, coronatoL tf Valeriana caule dichotomo , foUis lanceolati^ deDtrij 33. ALLIUM fcapo nudo umbellifero, pedicelfis nibus luteis.

  C^ulis purpurafcensj ab que ntbula. Minoris folio, zeylanica rainon PluL abn.

  3 lum aegyptiacum annuum , parletariae foliis , luncus. [)arvus 9 calamo fupra paniculam longius pro- acutum lineata. Pedunculi folio breviores , JBr fperjis.

  Flores ttrminaUs , jejjiles inter foK§ , n paulis'i'o/ttt///5; angulatus. Folia cordata , profunde Hort, upf.

  % I, CRASSULA foliis fubulatis radicalibus, caule nu- nudlauUi.

  M ftrtes difpojiii obfeivjniur. Setniaa Jlriis undu- A R T E D I A. Conftaret certitudo, quum omnis vera cogni- crucaeforinis T* PHALARIS panicula lineari fecunda, calycil Agem Lilac perfarum. ^ Habitat in America caltdiore, X) lyophyUata alpioa minor.

  Frodr» ' Gramen nveiiaceum locuftis ariftatis, paniculb 'tulum ar^um hulbis acundmtis recurvis > fdpe in lon^ Cruciata montana minor, flore caeruleo.

  391- vis acuieatis pinnatis, florecoccineo tetrapetaloide^ Tithymalus latifolius hifpaniqus. Erica capenfis , coridis folio , flore rubello. H i- tlammula fcandens , flore violaceoclaufo. Apocynum zey^Uoicum indicum frutefcens, nerii (Sio. Fracedenti maxime affinis ^ at CoroUa i guinguefik BOCCONIA. Caryophylius fylveftris V^Jgaris latifolius.

  Baui Hahitat in Oriente , Palaeftina. Prifmatlds truncatis ariilatis « foliis ovatis obtufis.

  Petrofelinum macedonicum fuchfii.

  Cotyledon africana frutefcens , flore cameo ai parvi^ £? laterales oppqfiti valde erecli

  . 389- rgonum ramofum , flore luteo, majus. Cbrrucanad, AfLPar, ine caule eredto aculeisreflexisexafperato. Tis ariftisy at in Sibirica involu^rum minus JMula* LDifum vulgare. 92, num ginas, Caulis bioedaUsj teresy Uvis. Pq/Ita , fetacea, Flores cymofi in capituhim ^uadra TRIPLARIS.

  MORINDA arborea , pedunculis folitariis. 9» SESELI petiolis ramiferismembranaceisobloi itaria paluftris latifolia rubra. CorolUe vurpurea:' labiis triibliata.

  ^Vitis foliis Dalmato - angulatis. 74, Hort^ Hyacinthus, oblon^ocarruleo flore, minor. |i LORjpEUM flofculis omnibus hermaphroditis ari- vuigare. RAST oMA/folils integerrimis triaerviis oblon- hol^^Wc».

  Fa: Limho erectoy fuhplicato^ carulefcetue. Si [ApocyDum fcandensi flore nerii albo. Piminatay involvente Glumas plurimas , foUtariasj pin. 1 /?♦ Graraeu pfatenfepanlculatumnunus rubrum. Towrne ^abitat in Creta S Sicilia.

  © Verbafcum caule fimplici fuperne fioribua feffilibus Solanum racemofum americanum, Piuk. SEMBRYANTHEMUMfoliisfemiteretibus im- fplcndeai, Lcum fruftu minimo comco rubro. Yrola petiolis apice bifioris vel trifloris. ; exterior breinor , patensj rachi adhc^rens. Margine lavibus, Panicula parva.

  Puamoclit foliis ampUiSmis cordiformibus.

  ' fj Habitat in Europa? lacubus fluviisque argillcfs.

  Ftis liiucronatis : margine fcabris. / Thymelaafoliistriquetris cniciatim oppofifis^l raga noveboracenfis.

  Cytifu5 procumbens americanus^ flore luteo, ri fiatks, involucris fetacais bifi ciiiatis. Uigdb^ SIA foliis bijugis ovato - oblongis acuminatis, yimi^e^ 6, t.

  Minutis^ vaginantibus ahsque Spatha.

  Elth* frar z« Indiis, % bttrferiaoa» 6. SAXIFRAGA fbliis aggregatis imbricatis ft| Roy, lugdb, 458.

  Fetala 4, Stamina 24, PiJiiUa ic — x6. Acuta , mendiyanace/e Flotes Jblitarii j fubpedum lugdb.

  Gramen avenaceum paniculatum alpinum , fol ia floribuy decandris. 72 'i uis glaucisy aduUior fpinulis foliorum» Segu. Itatiu Hifpaniae, Luiitaniae prof /5. :alis caule ramolo, foliis lineari -lanceolatis feffili- oopodium folio oblongo integro. Habitat in Hifpaniae collibus areno/is. Staphylodendrum africanum, folio lanuginofp tis, pedunculo.

  TermiDali loogiilimo dicliotomo. K

 • cibus folio longioribus.

  CAPPARIS pedunculis folitariis unifloris, fi^ tis. POL YGONUM foliis cordato - fagfttatjs , 0| ^es ut ia reiiqitis, fed dinifi. Lychnis vifcofa, flore mufcofo. E conniVvntibus, corollis imberW rurnera foliis ferratis 9 pedolis floriferis.

  ^ riay lievia-t obtufa^ plana, fxpius bina ad articulos* fubcrenatacrenis dJftantibusy nuda^ petiolata, Pedl iTolvuIus americauus pentaphyllus & heptaphyl- HEXANDRIA TRIGYNIA. 483 Biiceras ramulis flexuofis teuuioribu? , foIlU ^ ■ ut keptagona? ex alis foliorum injimis rami , pedunculo hrevi; PulfatiUa lutea, apii hortenfis folio. 7,1, DROMEDA racemis fecundis foliaceis, corol- calyculata. I8ft| ?H '- Erica^ africaria , ruCci tblio. HabitatHn Europa media^ Oriente.

  Capparis fpinofa, fruftu minore ^folio rotvmd&J Ana^allis lufitanica , linariae folio anguftiore* Towruf^ rppliyllus fylveftris prolifen Bauh. Coccoloba foUis ovato - oblongis acurainatis iu| tibus. * MOEA foliis digitatis feptenis , pedunculis um- umbeiutt.

  " flpigw- ,F^ LONTCERA pedunculis bifloris, baccis coad Vaulis infra folia nudus.

 • cibus hirfiitiSf CoToUis limbo Ltiubus.

  ANNONA fbliis oblohgls, fruftibus obtufe fub- fquainofa. F P* 5-1- ofK fubovatiii nitentibus. ^ramen typhinum, plantaginis fpica, ariftis genicula- Pbtk.

  T CRASSULA folils ferrato - dentatis planis alternis, alternifoUa. Nen arundinaceum , (]pica multiplici , Calamagro* Apium pyrenaicum , thapfi» facie.

  InJL Hyacinthus orientalis , OP^c

  . CaulQS plures^ digitaki globofis. MESEMBRYANTHEMUM foliis pubefceotil ovatis, petiolis bigiandulofis , floribus geminati licatiore. Vdli^ cdtemat taneealM )SMA foliis lanceolatis ciliatis. Thy melaea tloribus albis primo vere erumpei S-rpentinapmnium minima. Ido maximo fubrotundo liirfuto , fruftu albo. Inium elatiusfubincanum perenne , flotibusam- Calyces oku/tS valde hirfuti. Perficaria florum ftaminibus fenis, flylo bifido, E PENTANDRIA DIGYNIA.

  337 >iVar in Europae nemoribui. Publishcr to a library and fmally to you. Hdbitai in LufitaniaB maritimis. J) iTULAC A fpliis fubulatis alternis : axillis pilofis , pilolk. 253, Ranunciilus dulcis, foliis latis rapiftri perfoliatis %fculis quatuor injertiliorifoio. ^ 8» fyPSOPHILA foliislineari-lanceoIatisplanis,c^n- rigida.

  Cerinthe foliis cordatis fedilibtis.

  Volucrum univerfale longijfmum. 3, /, 4, phyi Hahitus omnino Hordei murini^ Culmus pedalis. I PIFER foliis cordatis fubrotundis acutls renolis, umbdlatum Usherhqjis^ Q tis. 289* » Saniciiia f Cortufa americana fpicata, lioribusfqai m includunu rif. ' -: fubtusbifulcatis incanis , calydbus IxvibuSi SmH ] K?li parvum hirfutum. CORISPERMUM floribus lateralibus. Upf,\ KJntai in fepibus prafertim maritimis Europae. Flores albicanti-fubviolaceL s fylveftris: capitulo minore f, VirgaPaftorls Juncus foUislinearibuscanaliculato concavis,c DIANDRIA furopan.

  Ratis glabris , caule iuermi, INUM coroUarum apicibus introrfum ungviculatis. Aniericanuni Hnbitat in Indiis. Floribus dioicis» i phoeniceum. * iabitat in Europse collihus apricis aridis. O ites ^ pedicdlis incurvatis ad rachiny germini in- cbor bacciler.

  I , folio fubrotundo, frudhi cerafuio 8. HORDEUMariftisinvolucrisque fetaceis lonj Chironia folii^ lanceolatis trinerviis.

  CVf* folis africanus , cifti flote albo , caule foliofo. HabitatMonripQViL % Gramen avenaceum montanum , fpica fimplicl, ariftis. Ekengi indicum gUbrum,chenopodiifolio.

  DillebK Narciffus luteus polyanthos lulitanicus. ^ rd , decurrentia per ligulam acutam.

  Panicula JimiU it in Europae pafcuis ficcioribus. Folia enerviaj fubtus pubefcentia^ apice denticulisque 6b- in fummo caule puxpurafcentibus. I verfali fubpentaphyllo, foliis lanceolatis, caule » pin. I68« gius pctivlato, Scapus unijioms , hirfutus.

  Involfr -Pthora valdenfium- Lob, ic. ' rte lodgius produdis , fubtus lanuginecaadican- nofis.

  ^orin Svecia, Norvegia, Ruflia.

  ERTCA antheris bifidisinclufis, corolILs globa itat ad Cap. Lateribus acuto^ Habitat in Angliae , Galliae, Italiae maritimis n mis paniculatis^ ^RIANDRIA DIGYNIA. ^ husvemotis^ trihus ex Jingula brafiea turbinaia. * * * Cerei repcntes radiculis latcraUbus. ^^ VERBASCUM foliis radicalibus pinnatifido- 3URNERA fioribus feflilibus petiolaribus , foliis PunuJda. % NTIANA corollis quinquefidis campanulatisop- afclepiadea. * , fPHORBTA umbella fuboftifida: blfida , involu- Myfflnites. Ilt, longis glabris, corymbis terminalibus, ramisdi SauiK monfp. VIBURNUM foliis lobatis, petiolis glandulol '^ ntat in Europss pratis Jiccis.

  ^ te pofterius reftexo- Tournef.

  Aloe africana margaritifera minima.

  I?i9- P^ 35- "icia foliis oblougo - ovatis hirfutis feflilibus, flori- liofis caule brevioribus. Nata ; dichqtomia lanceolata , vtrinque tridatk toda fpica longiflima, flore refiexo. B{irm, jeyL s , foliis ovatis* maximunu ^^ Sedum foUis ovalibus lerratis, umbellis in olis ebh. 84^ tus Selinl Caruifolia^ fed Semina pubefcentia.

  Le florlbus tetrandris fecundum caules fimplicif- ^ mi in Virginia , iEdiiopia, Zeylona. Habitat in Brafilia* S ecia Archlater , €? Amicus nqfter vere fincerus , Habitat ad oceani Europaei littora.

  U u 3 If^- JHcibitat in Euvoipzs p^cuis; in argillqjft^ ar£eiitHL% Habitat in America.

  T: Sofitis , involucro univerfali diphyllo.

  Minus glabra^ £9 Styli 5 dijlingi^unt plantaau ^ ". Stamina inter XI O XIX incbifive.

  Lyx tiAo c9roU£ mubo amplion Stylus deflexus. "6 FruHus vprucofusjimulque villofus.

  Lumbago americana , viticulis longioribus femper vi- pin

  . It in Lufitania , Hifp ^nia , Italia. Lis floriferis , coroilis interne pilofis. Z^yl* 7«- ium ftaminibus alterne trliidis , caule ad terram flofculis ad foliorum alas globofis; Bwrm. 55 im copgeftis, calyce rubente
  . ' 7«>i L^urus tulipifera , baocis c^Iyculatis, R^/.

  Hi/L i6qo, " ilaris bulbofa, feminealbo. Irfiola triphylla fcanden-s foliisovatisfubdentatis lenta. PLTTUM capitellis fpicatis terminalibuf?

  . 4 nis flaccida, foliis alternls Hort, cliff. Foiui alterna , fparfa ad apices ramo-' gg^Roy.

  ]atq, res folitariiy axillares^ pedunculatiy pcduMcA B4 Ha^ ^tofa dentatri perennis.

 • i^abago tpnuifplia fpinofa , fruftu rotundo. Fera ' foliis ad radicem longUIimis , floribus fpica^ , ,
 • idrfuto.

  ^Apocyiium canadenfe maximum, flore minimo her- eredo. * Frotea foliis lanceolatis obtufis flore6 involventUH iraga caule paucifloro , foliis fubliirfutis lingulatis li a ' Tav* ^-- ticis , k)Iiis pianis« marfine inprimis petiohrum fubcrliata , flWi Raj. Tat in Europ» frigidioribus j I^dSiO. Pentapetalis , fruftibds ovatis.

  Uj^oD perficum prgecox/ftore variegato. Feaaxjfe,'^ , tsscjsill QLANUM caule incrmi herbaceo, foliis pinna- pcruvjantfm Hefilla latent. Petala revoluta^ mihora quam in con- at in America meridionali.

  FLfvec* 243» iperioribus multifidis iinearibus. LECHBA foliis ovato-ianceolatis, floribus lattralibus nuvor. /4 IMACHIA racemis lateralibus peclunculatis. ThyreflQrt, ' ta , minirhe cordata , crenata : inferiorapetiolata petiolo Coflfe dicitur. ^ 7- ferrata, Cymae pedunculata , ex alis. - -aqualia^ latiora; partialis 5, coalita ad medium, ' Gramen tomentofum creticumfpicatum, fpicapi t' 94. Aioe fuccotrina anguftifolia fpinofa , flore purp erlcIynienDm reftum, fru&u cqeruleo.

  Pon, 85- Folia cvatay obtufa^ petiolata^ glabra^ oppofii es ntm vidi ; at Parietariae herniariae folio.

  Compreffis, profunde $-vartitus: foliolis Jagittiio-i fertij Hores minores; Flofculi 4, necfrptem. ANTHERICUM \ rigidiora , hnj^e majora , ^uam in praceden- Perfoliata minor anguftifolia, bupleuri folio.

  ENNEANDRi Conyoivulus zeylanicus hirfutus, foliis hepatics. ANCHUSA foliis lanceolatis , fpicis imbricatis fe- omctaaliai rJIZOPHOH A foliis ovatis obtufis , floribus foli- <»feolarif, recibus adfcendentibusiinpuQftaciscoiinatis,doc a foliis corios , flore purpureo dilutioris color}s. % bus lanceolatis fubtus tomentofis « floribus o&andris. Liami lamlnati panicula € j[tii Habitat in Europae pafcuis ficcis. 22, ibcttr* Wuat in Virginia* o-iaciniatis : fpinis fupinis ere(fUs« pronis recur- 5. CASSIA foliis trjjugis obovatis: exterioribu >le(!embt.

  IaVeAi\3ita vcvi^w^> "^^^x^ v^x^ureo me

  ^ taf in Viil^fidSAmonte t^ch di^o. Juncus foliofus minor , pericarpiis ovatis , ameA us:i:lv^uist. CorolUs fubcylindricis, foliis alternis oblongis c cis folio.

  SCIRPUS culmo tereti nudo, fpicisfubglobofisgl Clematis Daphnoides. % * Verontca chia ^ cynd)alari« foliO) vema « flore albo s majus, cochleato femine. Folia floralia ciliata, fupra hifpida. , N A R D U S- cabiofa orientalis , foliis fuperioribus inteeris^ flore lo/is.

  Aithera purpurqfcente * ^ * * Frutefentes, Confer Planbam Ksmpt jap.

  Cum Th Varietas potius pracedentis autkore HaUirOy licet Ca- lenlandiaaquatica, foliis obovatis oppofitis , flori- Saururus hederaceus, caulibus maculofis^ nxajfi «labrum. CHRYSOPHYLLUM folJi^ utrinque glab tuttittm. Spaoknea flaiua akior cauU €ct^ & X. HOTTONIA pedunculo verticillato - mu] rilae lobi emarginati £? tubus calyce duplo lon- Lyfimachia purpurea. Calyces ore feiratL Petala 4,jfinw,l.

  FaxatiUs, anguftq & oblongQ falicis folip, flore /?. A- ta £? captiva extra patriam exuit decus ; lioUsquibusdamcri&dLS^ Gron.

  Compo/ita: fumma ternata: Foliolis tripartitis: SkSSIA * foliis quinquejugis ovatis - lanceolatis occidenn-.

  I€2' ulaca coraffavica lanuginofa ,pfyllii folio. £? /« Angliae

 • Gallia , H^lveliz^ Jccioribus.

  Trifoiium acetofum americarium, rubro florCi yata /*. Oblongat lavia, PeduqcuU unifiori. Calyx jttibitat in Virginia , Marilandia , Penfylvania. Biennisj cui fmillinuL Caul * Clinopodium anguftifolium non ramofum, flore coe- latus. EXIA fpliis feffilibus ferratis , calycibus glabris. % Zingiber latifolium fylveftre.

  A8? Al totiem^ue fruSius loculamenta.

  Hdbitat in isuropa^ borsalis pratis depnJfiS', afperU. Bitat in Liguria, Allobrogibus , Augujia Taurino- Balai nikoffius^ Minuartius, Velems^ Kleinbof. Habitat inEuro^2d auftralioris colUbus.

  Gramen exile arundinaceum minimum, acumine Euphorbium ceiei effigle , caulibus craffioribiis % |6raflien Cyperoides panicula fparfa majns. EVONYMUS floribus plerisque quMdrifidis. ^ Tttlipifera virginiana, crjpdrtitoacerisfQlio^mediaiar' 1. Ovatis petiolatis ener viis fcabris » calycinis lan ticiilo duodecim foliolis rubenjtibus cinfto.

  Pluk, uUis fparfis y fitpiui hifloris, Capfulae non dlver- cent.

  ^ Habitat in Jamaicae maritimis. LCoccolobis foiiis craflis orbiculatisQnu aperto. * ifARIA caulibus fi:uticofis« floribus quadri- frudcofii. ' Nova arbor e Crata^o Aria j3, €? Sorbo Auc 46. I, V 4 Apo- Hahitat in Scheeberg , Tauro , Judenbei;g infue:i rpitium daucoides prutenicum, vifcofo feiiiine.

  SYMPHYTUM foliis fummis oppofitis. RjQogloffum minus album , lini foliis glaucis, femi- rminum fylveftre latifolima verticillatum. Bauh Euphorbia inerrais, foliis denticula.

  Tis cauUpisIa Hort, cl'/K 20 \ K a Sper- A« E _«- 39- /♦ *

 • ^ Caules tetragonij obtufi^ villoji^ adfcendemes, fvitk Nova^e feminihus enata primo anno 17(^4, <4| 14. Q cibus fruftefcentibus inflatis pendulis. Habitat in Europa orientali, cf aria bulbofa f. Alfine myofotis facie lychnis alpina , flore aop fulcato rubro polypyrc. Poinciiina foliis bipinnatis: fpliolis o^ cordito lanceolatis, racemlsconglomeratisaU 15^* ^- 37- /
 • 3- :tat in India. Pruna angufto-maturefcentiaminpra & anguftiora. J olucellis cordato-reniformibus , fpliis furfum im- JUSTICIA ftuticofa , foliis lanceolatis integerrimis, hyiTopifoHa, »nos thymi foUo & facie, fioribus iaexpanlis
  . Mo- at in Hiberniae Gailovidia in montibus Mayo^fe- 3- p.

  33« ^- ^3- Foiia Radicalia cordata; Caulina ovato-laiieeolata , ^- Statura S magnitvdo M. Caulis irid Convolvulus foliis laciniatis & quinquefoliis I.

  R* 18- Typha aromatica, clava rugofa* Morif.

  Lilna tetraptiyiia glabra, tatiore foiio, bermuden- [QENUS culmotereti, fpathis alternis mucro- fpathaceus junceis tetragonis. 11 t^yophyllus - - - flore pleno ex fquamis calycinis imhrwatus- 6.

  VE- um moatanum hirfutum, mucronato & dentato ^. Protea foliis lineari - lanceolatis glabris^ cauie ii em pat^ntibuT.

  % ovatis deciduismucronatis,corolIarum galea reflexj 33$ PENTANDRIA DIQYNtA. Fil altero latere planiufculo , dillinguitur a F.

  Folia conJifientia^ hyeme perennantia, reflexum. Burm, xeyl 155- ^^ 73* ' Wabitat in Americai fsptentrioHali. 14, AMNUS iuermis, floribus hermapliroditis, ca- cubenfis, coides africana procumbens , foliis pIanis:onjuga« lio. Petala aba, hijida^ majufcuk y fulftus virefcen" ^odi\ 132. Tat in alpibus Helvetiae, Styriae» 2^ lASTlUM ereftum villofo-vifcofum. Ivolucellis ovato-Ianceolatis mucronatis, tbiiisia- Ervra de capitaon. Vdvit: valvida exteriore itttra minorem cdyeis, calyce hlfptnlcum. AIZOON foUis lanceolatis , floribusfcl mnculus foliis obtufls,- fpicapauciflora.

  Ftibdenticul^tis , fpicis cylindricis pubefcentT DA floribus oftandris , ramis fpinofis.

 • ">" Habitatin Italia , Creta -, lufulis Stoecliadum.

  '^ Saururus humilis , folio carnofo fubrdtundo. Habitat Monfpelii^ Veronae* 2f.

  :rrato dentatis , floiibus ternatis : fafciculis gemina- MONANDRIA M^ONOGYNIA.

  6« IPOMOEA foliis cordatis acuminatis: baS ao Stipulae funt vagina integra , ventficof/e , Uves , am- rgine fcabrq. Pedunculx follis breinores, CoroUa Flores explicati regulares , fed ajlivationc omnino ir^ gxtt, 28

  . Rx alis rudimenta plurima foliofa rainulorun tis.

  Afperula folii^ pluribus , floribus pedunculo *■ jVtdt med. Flores ccrymbU ipleurum foliis Unearibus acutis feffilibus.

  Utat in Jdmaica ^ liraiiiia , Bermudis. Fttum^ ^ tf £9 petiolis aculeatis prodiere. Helleborus fcapo florifero fubnudo, petiolo commu- ahn.

  Iticofum^ floribus albis unibellatis. P, 155» Apocynum humile aizoides ^ filiquis ereras ,ama Lilium, foliis fparfis, multifiorum, fioribus refl nplices , conferti^ utdfiori tl, Zinpber majus. Pillyrea folio leviter ferrato.

  Cerinthe foliis ovatis petioiatls Hort, cUff.

  R ANUNCULUS foliis lanceolatis , caule eredo.

 • foliis, flore magno violaceo. C u M ^US floribus feffilibus, foliis fubcordatls* AnneniaM, odorato.

  Iis, capfulis carinatis in ramuloruni cymis. Habitat in Europa aujlrali, \ Spergula fru&u peDdalo. 6 JLryfimachia bifolia, flore globofo luteo

  . «
 • /> j mea, Caulis digitalisy at in America meridionalu O ^ , piaa. 13, Gramen paniculatum , folio variegsto. Corolia (juam in ^, triloha quadruplo longicres Q d fvec. PLANTAGO caule ramofo herbaceo , foliis fub- pfymum.

  ^ volutum; infcrius 5- partitum; Lacirdis 3. Interme Linum (ylveftre anguftifoiium , fioie magho lineis 1% JUSTICIA foliis lanceolato-linearibus obtufis 1 nnoL ' Thymelaa african^ , polii ^nguftioribus ibllii , fi Vitaliana» Sesl, epijt, 69 t, 10. CAMPANULA capfulis quinqiielocularibn^r fruticofa. NICOTIANA foliis lanceolatis fubpetiolatis ai is , aqualibus , horixpntaliter pafentibus. Habitat in Jamaica ad urbem jago de la vega, !2J

  .

  99 Lilium rubrum, afphodeli radice.

  1 MS tripartiti if trijiori'» fpatio fupra alas enatu Habitat in Europae montojis. Azalea fcapo nudo, floribus confertis termioalSwy JGrpflularia vulgaris , frudu dulci. ' oho^wta^ fubpitiolata^ fuhpiloCa ^ acuta ^ margm\ ' caeruleo tin^is , coni

 • bacciiera.

  BROMELIA foliis ciliato-fpinofts mucronatis, lineari, Pappus cdrona denticulata, corifideranda ut fafciculata , fed aiftinfla £? rm eundeni exortum. Res racemoji ut in Rhoe; forte divirji generis? \ tat «Virginia, Canada.

  % Pariffis G g 4 Fo- * ago maritima. *■ rettoflexis : utrinque denticulo notatis. Cotyledon minor, foLiis fubrotiihdis ferratis ftata.

  CAPPARIS pedunculis' multifioris^ foliis haftafo-' i Sfetf'pUnt, pars L 1> d iS*i:- JmfteL lacei. ' m in Europae mediterranea ruderatis.

  An /imile in idia alia ? dunculi imiflori , lateriflori^ absque bralUis» »?^mphaea alba major. 39 Epiiemerum, lyclmidis flore , africanum. Fpei foliis & fioribu ►fotis arvenfts hirfuta , p jr vo flore albo. VaHI, - Sclrpus culmo nudo, fpica terminali fubrotunda. Flores in capitula terminalia , pc^ Betela, quem Sirii-boa vocant.

  Circaea canadenfis latifolia, flore albo.

  301, Fritillaria radice deprefla. Fritillaria e foliorum alis florens. Ii> HaUtat in Europa auftraiiy SyiAaLj Pal»ftiiUL %.

  T) lato- ovatis glabris , pedunculis alternis » umbellis ^ elegani. CYPERUS culmo triquetro nudo , umbclla fo Helianthemum tenuifolium glabrum » luteo floie, perj Ornithogalum Tpica longiflinfia , filamenti:^ triangd tica. Ita nec veritates obfervationibus innixae * Glauxaltera, fubrotundo folio. % bris, glandula bafeos petiolorum. ^ Jutt- SOLANUM caule inermi fruticofOj, foliis lanceola- pfeudoca- ^ compreflis punftiitis, caule paniculato rouldlloni u ILLECEBRUM floribus verticillatisnudis,cai Habitat in Peru. Q Habitat in Pyren»is & Aufbri» numtibus. Tat in alpibtts Helvetiie, Italia.

  Aiae fimilis laureolaei foliis 9 floribus albis , baccis tat in China. IIUM calycibus capfulisque obtuflufculis , folii!> pcrenne.

  Lychnis fylveftris latifolia, calycibus turgidislb t, iSi.

  % POLYGONUM floribus hexandris , femidigynis, HydropipW TEJRAGYNIA Cotyledon media, foliis oblongis ferratis. Scapus deoimbens , ftJiis fifi^ * * Foliis diJfeSis divijis

  . Aiotropiuni fruticofum Iiirfutum, foliis ianceolatis »^ns. TROPiEOLUM foULs int^s , petalis aaqi Potentilla foliisnovenis ftipulis iniidentibus.

  Leililibus : foliolis lanccolatis. Habitat in Galloprovincia , Hifpania, Pifis. Rubra^ fed purpurea, nec fiores tttrandri; /o/Zwjh* f HONANTHUS falicis folio, fiore flavefcente.

  Tis: fquamis duabus, corollis crenatis. Calis bulbofa, foliis anguftis ternis hirtis, florepur- tat /9 America.

  Raga fedi foliis crenatis afperis.

  Ledicelli ahirni^ Joiitarii, ftoui^ Chenopodium maritimum, foliis fedi- teretibiis.

  Iicmiam minus, virgulis retiformiter fe invicem ip)« /S. Scirpus g/omtfr/zr«j culmo tr quetro foliofo, ca| Gramenlerotimim arvenle, panicula pyraxnidali. POLYGONUM floribus oftandris trigynis axilla- maritlmiuji lia.

  Fylveltr is v uigaris , liore odorataificarnato.

  Natis & micula fufca eleganter Dotatis. Saxifraga foliis fubulatis fparfis. = Trifolium acetofum vulgarc Bduh. Folla oblonga^ integerrima, PeduDCuli axiUa' Biftorta alpma media. ASPERULA fotiis fenis, floribus feffilibus fquamofis, corona foliacea fucciqdis.

  Roy, Rubeola quadrifblia, caule ramofo flaccido, 1 igno braliliino fimile. XVL\ "SALIS caule fruticofo, ramis reftis, floribus f^mniren. ' Leucojum bulbofum ferotinum majus. CAi/* Ajj 7

  FruQus racemofa, caudice non ramofo, alato fraxiai amalth. * lobblivs DNITUM foliorum laciniisf linearibus fuperne NtpcUu*^ lali.

  Roy, longis acuminatis diftinftis fellilibus. Puchsiuv is mediocribus fecundis , foliis ternis triqu^tris ' ^" Gtamen ar venfe anguftifolium panicula denfa foli ^550- me meritusj pojfejfor C.

  APOCYNUM Ciule refliurculo herbaceo , foliis o- androfwni- t. , exhaurit; nec Folia gerit prater fquamam ^ mnc n P' 39^ * mo fimplicKTimo laxo termlnali. ' UM foliis palmatis acu^inatis.

  Palmaeun, millima ocwrxlt MiUqi fcntentia^ qua Fagi fpecim Anona.

  Acetofa minor erefta, lobis multifidis.

  GACTUS artieulato-prolifer, articulis Cj^ contortujn.

  VACCINIUM pedunculis unifloris, foliis ferK Phyfalis radice perenni, foliis cordatis obtpfil pofitisj a fe imnceifi hianiibus five, apice remodSii rentia: horum prima oppojlta; reliqua alterna. Nna'iSpec,plant,parsL y gu-^ Saleopfis zeylanica , folio oblongo, flore albo. Ces imhricatiy ctcuminate fquarroj! f recurvati. 199-/ 253» »54- Mi Anglia, Gallia. D^ ER foliis cordatis feptemnerviis reticulatis. Ze foliis caiilinis decurrentibus. Ru- Rubus idaeus, fruftu nigro , virginiamis* DilLHi, /

 • 3- )^6(1|.

  CASSIA foliis quinquejugis eglandulatis,©] RHODODENDRpN. Partitis, pedunculis unifloris. COMMELINA coroUis inaequalibus, foIUs Halm. Gris cbnvoluto , panicula arundinacea.

  Jafminum folio myrtino acuminato , flore albic Hahitat in America. % Rhus africanum trifoliatum majus , foiiisfubtus aT; ^vXzifuhulatte, Pedunculi axillareSffoUtariiy lon- 1759- bofis.

  LINUM calycibus acuminatis , foliis fpairfis l ^ournef. Foiia radicalia pinnatifida, moen.

  ^Pe^ala exteriora utrinque ad Jilamenta dentem exfe- lato-lanceolatis petiolatis, capitulis orbiculatisn gotl, 178, Fl. GcH JLrlUM foliis oftonis lanceolatis carlnatis fca- Apadae, Moly flavo flore. 2* CiFRAGA foUis caulinis cordatis trJobis inte- cymbainri». Folia graminea , bifaria , la:via , laftefcentia.

  ^,foIiis & ramulis pubelfcentibtis.

  144, Wabitat zVi Virginia, Penfylvania, ■ ^75- ^: 12« Hort. Capparis alia arbofcens, lauri foliis, frudu oh caule ramofo , radice granulata, Hort.

  I nium lufitanicum glabrum , aconiti folio

  . /?o/o/« corona foliacea fuccinAis. 'e undatifj lavihusr apice recunns. PHILLYREA folils cordato - ovatis ferratis» Ho^i Imbricatns
  . GLADIOLUS fpliis enfiformibus, floribus imbricatl fiitaloto. Ft, ASPHODELUS caule nudo , foliis ftridis id j- Roy. ' ^ lia repando -fuhdentata , minus mollieu Calj ^03L fpicuiis ovato-oblongis, fiiliisfubulatis Fl. Floribus penitus purpureis^, nec rubicwidis ^c Panicula verticilli fiorentes horixontales , nondum in Anglia, Gallia, Italia. %%%si\ s- f- «
 • /
 • »
 • - 170. I»s conjunfiioncm cum Rubo , imprimis OiamesnuirOt mmaccum.

  PANICUM panicula laxaflaccida, foliorumj vag^ preffis, corollarum limbis cylindricis» ' n facie Bugloilum minimum , flore rubente.

  Fuchf hift, 454, r ^HORBfA umbella multifida : dichotoma,' in- Cyparlfllv. Tis , floribus fubumbellatis , foliis fublinearibus ca-. Corolla rotata laciniis Unea- f V ' ' -; Orr cUg'. Nui , cdyce punllato-fcabro Q pilofo. ^ ' itat in Hifpaniae montibus Efcurial , ]VIon(]peIii , ^Horif. MESEMBRYANTHEIMUM foliis ddtoidibus) folioUsj nec folio longiores

  .

  "1^ Maranta aruadinacea, canaacori folio» flunu geru i6» 3UM foliis cuneifbrmibus concavis fubdentatis hybrldum.

  T roSOTIS feminibus aculcis glochidibus , foliis Lappuk. «7* lucubalu^ floribus trigynis ere&is , calycibus fruftus 145. 'IPOMOEA foliis trilobis cordatis, pedunculis multi- hwifrifpiia. Obovata^ \phtu/ijfima ^ poHulaca^ obtufus,aculeiscoafertis.

  Jam, 238- ' SliEA erefta villofe, floribus tetrapetalis onaan- fuiftutlwfiu * * *'* Opuntiae comprejfit articulisproliferisj, ; Atriplex fylveftris lappulas habens. Nabca Paliurus athensei credita. 517* Pluk, g, ALCHEMILLA foliis quinatis multiiidls glabris. Pentaphyt Anagallis caerulea, foliis biais teroLSve ex adveri fembr.

  Noftirlorum, floreintusdihdido extusftra- primente. Trifida triphylla , partialibus tritidis , propriis* f-i. Racemispilofis, floribus obloneis.

 • ilus americana laurifolia ghbra , fru^u rubro Habitat in Lufitimia , Creta. Rami annatini fuperne craffiores , aerius flos tertius.

  CAMPaNULA caule dichotomo, foliis fel tALrPlGHIA ib iis oblongo- ovati. T\Amv vlUoJi, "^oXvx o\«iR-laticeo/ara ; ad ami CoroUa patentes: Petalis ovatisy acutis , rq/iis, I D A floribus oftandris, foliis cordatis glabris; niticU, ^ ' ^. Biftorta montana minor , radice intorta inodo

 • 2, p.

  Magnis €? latis, caule comprefjo^ A. Axvenfi attaai^ tabitat in Galliae &* Europae aujiralis agris. % Clematis vii^^ioiaoa pannonicae iimilis. Mt$ Folia integra^ cordata^ lobo fuperiore hreviore% uofis glomeratis. Fidunculi in umhAla plurimi , apice umbeUuliferi ; Axborindica,fr.

  IXIA foliis enfifbrmibus, floribus remotis , panicuM »ola fempervirens , fiore viiidl , quibusdam Lau- FruHus fubhirfutus. Ius anatome nobis deefi in hac planta.

  6ramen fpicatum fecalinum maritimum maximum , fis.

  (jLADlOLUS folus enfiformibus , floribus difiai Bupleurum alterum latifbiium. 5^ PHLEUM fpicis ovatis obvolutis , foliis breviffinui P/yllium majus fupinum. Hij Habitat in inontojis Helvetiae, Geneva&t Parifioi gris, ©. Imen pratenfe tomentofum, panicula fparfa. Pedunculi terminales folita- -^aRipferos nijnor repens, flore purpureo. Buxb^ POTAMOGETON foliis lanceolatis oppofitis fub- femtum.

  At in Alpihus Auftriae, tataricus. CUCUBALUii petalis bipartitis , fioribusft hifbido , foliis fiinp^cibus pinnatp-finuatis.

  Flail Sommodis combinavit' IHOENUS culmo tereti ramofo, capitulis termi- aculeatur fetua,' 7. AVENA paniculata , calycit)us trifloris , flofi uerfe ftriatis. I^ Valeriana caule dichotomo , capitulis terminalil HAitat in Indiis inter tropicos. ♦ ^ inquc Aqnis £extus locis fubhumuUs.

  Petaia interiora margine hirfuta funt, i l^ymphapa glandifera virginiana laftefcens, ril lloribus obtufis.

  'I^ Flores ante crepufculum fulminant , ohfervantc um fpinofum* profunde iaciniatis foiiis fubtus # ' SIA foliis conjugis, ftipuliscordito-Ianceolitis. 18» POLYANDRIA MONOGYNIA amalth.

  Aleriana caule dicbotomo, foliis lanceolatis ferratis, ESSA.

  Erratidu floribus ad bafm ramulorum confertis.

  Rubia femine duplicihifpido, latis & birfutis fi ftaminibus aequali» Wach. Cica^ Zeylanica; in Horto CUffortiano ^ Upfa- Campauula orientalis , foiio oblongo rigido a^ €9 tantum rudimenta qftendit, Partiale longitudine Mah^iLeb.

  ' l Gramenpaniculatum,radicerepente, culmo compreflb, Habitat ad Salinas Italiae, Saxoniae, AftraouaLJj 35. ALLIUM fcapo nudo folia adaequantej folil xagus fylveftris. Mefpilus^ apii foiio , virginiana fpinis horridi)! Ai/?.

  Joea foliis digitatis fupra glabris, caulepi'oft>,pe- ^cortice Ailcato cinereo amaro, Stoan^jam

  . * oblongo cum brevibus unguibus.

  Ram petit radicarda , fed absque omni radice con hiliern^. EUPHORBTA umbella fexfida : dichotomaii pendula.

  Ces pilofi foliolis fubcordatis. Petala rubro-purpurea^ lurmannia fpica duplici» Hort.

  Semina cochlea forma pracedentes ^ad Satfolas 68.

  Iunculis arcuatis ex ala tuberculi mammillaris. 253* jftorem , eoque longior, Pedicelli a cafu Jlorum hijl 3. Anona foliis fubtus ferru&ineis , fruftu rotupi acutiufculdy lavia^ internoaiis longiora, Pedun( ti Spec. 26^ * teres , fllLfornus , erccius

  . DELPHINIUN neftariis diptiyllis petalo Imri Aretia viUofa, ilonbus umbellatis.

  CONVOLVULUS foliis cordatis indivifi*. «

 • Syringa foliis lanceolatis integris Hort. Hort, Caules Wchotomi: Ramis alternis^ patentibia^ QUISQUALl^ - liis.

  Habiiat in fepibus Eurppai aujtralis , YixffDis** calycibus coroUag tubo longioribus. Cfem peduncTilo communi plqribus.

  Univerfale pentaphylhm : foliolis lanceolatis ^ 1» Habitat in Europae pafcuis humidiufculis» 2J. ^ cordatisy alia , \f jc alio locg j foliis panduratis , cau- Saururus arborefcens , foliis amplis rotundis & Uffll oribus. Lyiimachia fprcata DIODIA; monte prope falinas, AuQxix fupariorisy gaa. Y dnis , tubulofo longo flore, Morif hijh 3* p.

  Folia ovato-lanceolata y inferiora ' Chaerophyilum radice turbinata camofa.

  143, iria montana , fiofculis albicant bus Bauk pin. EUPHORBIA umbella multifida : dichotoma, 9« TRIANDRIA EIGYNIA. Q Acetofa aegyptia , roleo fcminis involucro. Sk : Briza panicula fpicata , fpiculis lanceolatis. Crithnuim , Foeniculum maritimum minus. P Habitat in Baldo c» prope Salisburgum. T) Groffularia, Baccae magnitudine nucis coryli » J vijjimis , nudis* ^wnilei.

  Foliis 3 / 4 , lanceolatis , c 21. Mis calyciuis exterioribus tubum xquaQtiba! Lyfunachia foliis ovato-acutis quaternis.

  Virf lYACINTHUS corollis angulato

 • cylindricisrfmn- comofiuk brdyliuin fyriacum humilius, femine granulato ma- lappuiacea. VERBEN A diandra ? calycibus fubrotundis ereftii v".

  Renealmia ramofiflima , foliis variegatis & drc Parifiis: Pa- )lanum barbadenfe racemofum minus tindorium* opodium foliis inferioribus ovatis acutis antror- kort» 2. VACCiNIUM racemis filiformibus foliofis : foliis fwndofum.

  |ueroUum IV, flavo flor« sl tp9cie%. Quf, hijk Filipendulafoliispinnatis: foUolis unifbrmibM le foliis caryopliyllaeis, Raj.

  Narbonenfi, % rznlndiis, locis arenofis.

  PAPA VER capfulis oblongis gIabris,caulemokiflc PENTANDRIA MONOGTiT^IA- S63 jj. Mis: unica granifera , foliis cordato-iaii obtufis trinerviis, panicula terniinali , caidil» Spiraea forbi folio tenuiter crenato, floril *^ tilagine ferrata , verfus bq/in ciliato - v/Mo- Gramen Loliaceum, panictla ramolk ,- marit Stratiotes militaris aizoides. Zygophyllum fulvum capfulis ovatls acutis.

  Yophyllus fylveftris humilis , fiore unico. Biftorta major , radice magis intorta. P pillamentis ad imum barbatis. 211 i^^Qryza glumis carma hifpidis.

  ,

 • euijimiilimus : F oliis fapius ternis^ quaminsk ferus» Pium.

  ?yB OL A pedunculis fubumbellatis.

 • ' Folia radicalia linearia ; fumma ovata , lanceolata loides americana , circaeae foliis canefcentibus. Lis fulmlata , ba/l ventricofa.

  149* ^ ^5^- ' , luceilis obcordatis.

  'hbitat in alpibus Apenninis» Campoclarenfibus, locis CJrperus orientalis, radlce olivarii, fpicis longis e fp^- les pedaleSy debilesy tetragoniy retrorfum fcabri

  . Semjna acuta , compr^ Juncus floridus miuor. CAMPANULA capfulis trilocularibus obti n)is.

  Fo , foliis cordatis acuminatis.

  Fupremi petali dconiti , dre ambitum refpi- ^ na$.

  CORl US A calycibus coroILm excedentibi itat in Malabaria , Zeylona , America. Irurus frutelcensfoljisplautagmeis, fruAu breviori» Calyx a D.

  Jacqidno mijjus diJlinSam fpeciem demm / purpvrafcent. Hu^^ Folia ovali - oblonga , ffi Planta Cunonis.

  54 Gramen Cyperoides miaus, panicula fparfa nigricante. CICUTA umbellis oppofitifoliis^ petiolismi Ranunculus montanus , aconiti folio , flore glol , filiqua grandi inclufo. ' Calyx ad medium nervium linva alba utrinque perJa lolia conferta^ Rami ai determinata fpatia conft ceolaciSf flpribus cernuis. CISTUS exGipulatus perennis, foliis radicalibus^ Tuberarit» * f» 6 flcfcuUs Uiteis. Trifida^ ^HINIUM neaariismonophylUs^coroUishexa- ambiguum. Raginis purpurafcentibus, Spica ramofa^ fere MEMECYLON.

  , Veronica fbliis ovatis radicalibus , caile nudo.

  Folia latitudine arundi' r, 68. % Cliloroxylon foliis ovatis glabris rigidis triD yophyllata alpina» Pon.

  Linis integris linearibus longiffimis canaliculali& Potamogeton maritimum ramofiffimum , grandioi lIFRAGA foliis linearibus fubtus punftatis ag- c»fi«.

  Ta fuete , ex Africa Vtrro membranis his d Frutex aethiopicus baccifera , foliis myrtillL Breya. PAULLINIA follis ternatis , caute aculeatOfC rine foliis lanceolatis, Hort.

  34, VIGIA fbliis oppofitis lanceolatis , capfulispe- peremxif. Habitat in America mcridionali. THALICTRUM foliis fexpartitis , floribds cer- minus. Spath^ magn^j monophylla^ al- us umbellis involucro multoties longioribus.

  Folia bqfi Julcuneiforma: palmaris , herbaceusy teres , flexuofus ^ divari- nulis ciliatis. Aliquot , albis, Calyces ovati , vifcidi. Libanotis ferulae folio & femine. I$\ Chelidonium majus arboreum, foliis guerdoift TETRAGONIA.

  Sauv' a cuju fruflijicdtionum perjjjlentes , rigidi: i VERONlCA fpicis terminalibus, foliis ternis inaequa- maritima. Hahiiat in India utraque^ t) riabitat in Jamaicai in America calidiore, ^ Granlen paniceum miiiimum humiltratum , Ibica divi Ribes ramis aculeatis ere^Is, fru(9:u glabro. ' fulcato, fpicis multiplicibus eriftatis.

  S lanceolatis , ereHioribus ; Racemo magis nutante ; - x Acriviola maxima odorata. XI petiolis ramiferis membranaceis oblongis pinnUum. Fubvillofis ternis , pedunculis triphyllis , foliis tentilla foliis ternatis « petalis cordads luteis.

  Dum arv^nfe , liorp rubente, Bauh. Halntat in Hifpama, ^ ^tura E, pluktnetii^ fed Caulis tomentofus. MORINDA erefta, foliis lanceolato-ovatis, p Barr.

  Involucrum univerfale pentaphyllum , faepe diphyllunu in- mia j trifda^ acuta^ ientata^ nuda: bitermediob»' 'fiain. Tcgerrimis, ra;:emis tcrniiaalibus.

 • ; ' ^
 • multlflo^:o , foliis pinnatiftdis' incifis. PariSi 4« Convolvulus minor arvenfis. % Mefpilus foliis cordatis ovatis acuminatis, ort.

  149, Frutex caule flexuofo , lavi, Folia ovata Vi An*gjai. V 16, VEK)NICA racemis lateralibus , foliis lanceolati vilfimo tomento moUiJJimis. Hac £? a ENNEANDRIA MONOGYNIA. ^a facie Sidi aut Polygoni ; * Caulis Jiliformis , Alfme ,ferpylii folio, multicaulis & muIiifiora»

  * ' mofifTimo divaricatifTimo, pediceilisbifloris^. AlteP Coronopus maritimus major. ^ | Ha PENTANDRIA MONOGYteA; MA carfe decumbente > foliis obovatis , floribus jamnicenfis. V4, RANUNCULUS feminibus fpinofo. In ramijicationibus, ratis, floribus panicqlatis nutantibus, Hort, upf. Ornitliogalo affinis radice tuberoft', cydamiiufl 1 Hahitat ad Cap. ^ Hahitat in Europae aujiralis , Hibernis occih shnis fj^Iv^eltris , quae Behen album vulgo. 50^ fj2JnaJfbus,cortice iiiterno robeate^Brown, jam. 133* G StyUs LocuUsque 5, nec 5, /1 8. OLDENLANDIA pedunculis fimplidfliinis, lugdb.

  Ccmolb elculento fubrotuiido monopyreno ] Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis. Veronica parva faxatilis, cauliculis mdis.

  PluKalm, Droll» alhoi ^ extus incarnata ^ emarginata; antherae ^cad. * A a a ft ^^- C\- Narciffus medio luteus , copiofo fldre : odore num ignotus 9 diverfa certe ejl a Nandi Ervalam Damafonl- TRIGLOCHIN. Spiraea africana , foliis cruciatim pofitis. ; raga procumbens, foiiislinearibus integris triftdis res peaunciilo breviffutto. Coroll» campatmLud! , ru- Stiim. Iim caule aCuleato fruticofo y foliis cordatis vil- f DA floribus decandris , fbUis oyato - oblot^is pmilloni. Malpighia latifolia , cortice fanguineo. Nibus villofis, ariftis calyce d. Morif 31LENE foliis fafciciilatis fetaceis; raraorum ffo- Po^yphyDa* Halleborus femina. C «30- ris eadcm ,

 • at Semina folitaria £? phara con/Hti miuasalbum> femlne (]plendente.

  Pracedentis vero tantum margine quinquelolKi. ^A germinibus globofis peduncuUsque glabrlSi c2iuiam«P ntatisamplexicaulibus, fioribus feffiilibus aggrega- elatines. RUMEX floribus herraaphroditis digypis. ESKMBRYANTHEMUM acaule , foliis tri- albida».</